Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr X/96//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

Uchwała Nr XI/96/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 maja 2015 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwaleNr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę  93.247,08 zł i ustala się na kwotę  50.503.571,91 zł

 

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 50.503.571,91 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 48.351.810,18 zł

2) dochody majątkowe w kwocie  2.151.761,73 zł

w tym:

a)   Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 645.761,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 93.247,08zł i ustala się na kwotę 50.626.771,91zł

 

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 50.626.771,91zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 47.786.971,91 zł             

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.839.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

5.§ 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 6.699.064,82 zł z tego:

1)   dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.033.057,82 zł

w tym na:

a)   zadania bieżące – 3.456.057,82 zł

b)   zadania majątkowe  – 577.000,00 zł

2)   dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.666.007,00 zł w tym na:

a)   zadania bieżące – 2.376.727,00 zł

b)   zadania majątkowe – 289.280,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

6. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7. § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł  przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

8. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

  1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 253.121,45 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf