Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 5 /2015

z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny.

Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń KGF i R.
 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.
 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.  

 

Pkt. 3 Porządek obrad został przyjęty.

 

Pkt. 4 Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie 7 ,,za” w obecności 7 radnych.

 

Pkt. 5.Przewodniczący Komisji poprosił jako pierwszą o zreferowanie sprawozdania Panią Kierownik GOPS E. Kowalską.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan ogółem  2014 r

W tym :           Zadania zlecone                     9.281.807,00

                        Dotacje celowe                      6.326.584,00

                        Środki własne gminy                 773.357,00

                        Zadani własne                       2.120,416,00             

Środki DENDRO                                                   61,450,00

 

Wydatki ogółem 2014

W tym :           Zadania zlecone                     9.239.607,78

                        Dotacje celowe                      6.320.439,59

                        Środki własne gminy                 768.968,19

                        Zadani własne                        2.088,761,00             

Środki DENDRO                                                   61,439,00

 

 

Dział 85212 świadczenia rodzinne + fundusz alimentacyjny:

Plan 2014 r.                            6.082.450,00

Wydatki 2014 r.                     6.082.056,13

Zwrócono 30.12.2014r.                    393,87

 

Zobowiązania 31.12.2014 r.                                                  32.989,77

W tym:            Fundusz alimentacyjny                                    5.335,49

Świadczenia rodzinne                                                             17.116,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z przychodami       10.538,28

 

Rozdział 85213.4130 – składka zdrowotna.

Od świadczeń pielęgnacyjnych – zlecone.

Plan 2014        17.035,00

Wydatki          17.035,00

 

Rozdział 85228.4300 – usługi z zobowiązań psychicznymi – zlecone.

Plan 2014 r.                – 38.300,00

Wydatki 2014 r.          – 37.399,00

 

Rozdział 85278.3110 dotacje celowe pochodzące z rezerwy celowej budżetowej proste – zlecone.

Plan 2014 r.                – 69.110,00

Wydatki 2014 r.          - 69.110,00

W/ w środki przeznaczono na wypłatę rodzinom poszkodowanym w pożarze w 2014 roku z pomocy tej skorzystała  jedna rodzina.

 

Rozdział 85295.3110 – dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – zlecone.

Plan 20141r .              – 117.037,00

Wydatki 2014 r.          – 114.036,00

 

Rozdział 85295 – Karta Dużej Rodziny:

Plan 2014 r.                – 2.652,00

Wydatki 2014 r.          –    803,46

W 2014 roku z Kart Dużej Rodziny skorzystało 90 rodzin.

Środki niewykorzystane w kwocie 1.848,54 zwrócono 30.12.2014 roku do Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja celowa 2030.

Rozdział 85206 – Piecza zastępcza – dotacja.

Plan 2014 r.                            – 53.973,00

Wydatki 20114 r.                    – 49.713,33

Zobowiązania n a31.12.2014 r. wynoszą 4.308,89 w tym jest dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdział 85213.4130 składka zdrowotna od zasiłku stałego.

Plan 204 r.                  – 22.920,00

Wydatki 2004 r.          – 22.790,86

Niewykorzystane środki w wysokości 129,14 zwrócono 30.12.2014r. do Urzędu Wojewódzkiego

 

Rozdział 8514 – zasiłek okresowy – dotacja.

Plan 2014 r.                – 173.038,00

Wydatki 2014 r.          – 173.038,00

Zobowiązania 2014 r.

 

Rozdział 85216 – zasiłek stały – dotacja.

Plan 2014 r.                – 257.593,00

Wydatki 2014 r.          – 257.593,00

 

Rozdział 85219 OPS – dotacje

Plan 2014 r.                – 113.433,00

Wydatki 2014 r.          – 113.433,00

Z w/w środków sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,

- zakup materiałów9. i wyposażenia,

- zakup usług pozostałych,

Opłata za pomieszczenie biurowe,

- składka pracowników itp.

 

Rozdział 85295 – dożywianie dzieci – dotacja.

Plan 2014 r                 -  152.400,00

Wydatki 2014 r.          – 152.400,00

 

Rozdział 85295 dożywanie dzieci – darowizna.

Plan 204 r.                  – 21.450,00

Wydatki 2014 r.          - 21.450,00

 

Zadania własne.

Rozdział 85205 zespół interdyscyplinarny.

Plan 2014 r.                – 1.800,00

Wydatki 2014 r.          – 1.800,00

 

Rozdział 85206 Piecza zastępcza z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie.

Plan 2014 r.                            – 135.389,00

Wydatki 2014 r.                     - 127.594,73

 

Rozdział 8514 – zasiłek okresowy – własne

Plan 2014 r.                – 45.000,00

Wydatki 2014 r.          – 43.259,50

 

Rozdział 85214 – zasiłek celowy – własne

Plan 2014 r.                – 286.800,00

Wydatki 2014 r          – 286.800,00

 

Rozdział 85214 – schronione własne

Plan 2014 r.                – 42.520,00

Wydatki 2014 r.          – 42.520,00

 

Rozdział 85214.3110 – darowizna DENDRO

Plan 2014 r.                – 10.000,00

Wydatki 2014 r.          – 10.000,00

 

Rozdział 85214.3110 darowizna DENDRO

Plan 2014 r                 – 30.000,00

Wydatki 2014 r          – 29,989,00

 

Rozdział 85216 – zasiłek stały – własne

Plan 2014 r                 - 8.500,00

Wydatki 2014 r.          - 8.423,34

 

Rozdział 85219 OPS zadania własne

W rozdziale 85219 zadania własne ujęte są;

     Plan 2014                                                             Wydatki 2014 r.

OPS 834.969,40                                                            823.303,22

 

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne zadania własne

Plan 2014 r                 - 472.431,60

Wydatki 2014 r.          – 466.447,91

 

Rozdział 85295dozywianie dzieci własne

Plan 2014 r.                – 101.600,00

Wydatki 2014 r.          – 101.600,00

 

Rozdział 85295 Klub Seniora

Plan 2014 r.                – 4.070,00

Wydatki 20174 r.        – 4.070,00

 

 

Następny sprawozdanie przedstawił Dyrektor ZAMK M. Mysłek.

Zasoby lokalowe

 1. Lokale mieszkalne

Ilość administrowanych budynków mieszkalnych – 42

Ilość administrowanych mieszkań  361

W tym:

Mieszkania w budynkach administrowanych przez ZAMK - 149

Mieszkania w budynkach administrowanych przez wspólnoty – 212

Status mieszkań:

 Mieszkania wykupione – 1

Mieszkania komunale - 360

 1. Lokale użytkowe

Liczba lokali użytkowych oczynszowanych - 24

 1. Pomieszczenia gospodarcze - 65

Przewodniczący komisji A. Nadolny zapytał co  poza postępowaniami komorniczymi to jakie działania są podejmowane żeby mobilizować do płacenia?

Dyrektor wyjaśnił, że odbył wiele rozmów z lokatorami. Między innymi wyjściem jest w momencie spłacenia to są umarzane.

Przewodniczący dodał, że może dobrym sposobem byłoby również wielokrotne nachodzenie dość często.

 

 

Jako trzeci sprawozdanie przedstawił Dyrektor ZEAPO W . Jaworski.

 

FINASOWANIE PLANÓW WYDATKOWANIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 roku.

1)      Subwencja oświatowa ogólna                       12.164.606,00

2)      Subwencja ( oświatowa szkolne)                  60.000,00

3)      Subwencja (dzieci 6 – letnie)                        50.000,00

4)      Dotacje celowe                                              1.235.040,65

W tym:

Stypendia socjalne                                         391.688,00

Wyprawka szkolna                                          50.403,00

Wychowanie przedszkolne                            769.477,00

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe                23.472,65

5)      Środki sołeckie                                            550,00

6)      Środki własne                                    9.655.109,43

 

Razem                                                     23.165.306,08

(w tym plan dotacji dla Gimnazjum Nr 2 – 1.2853,564 zł; Gimnazjum Społeczne przy LO – 582,00 zł; niepubliczne przedszkola – 1.031.246,62 zł, ORLIK – 95.750 zł, Agrobiznes – 77.522,81 zł).

Ze środków, o których mowa w pkt. 4 sfinansowano:

- wydatki na subwencję:

- szkoły podstawowe  1.130.909,00

- gimnazja                   1.122.140,00

 

Razem                       2.253.049,00

 

Inne wydatki, stanowiące zadani własne Gminy na podstawie przepisów odrębnych:

- oddziały przedszkolne                     –    728.122,00

- przedszkola                                     – 3.701.206,62

- dowozy uczniów do szkół               –    795.000,00

- zespoły obsługi szkół                       –    582.713,00

- dokształcanie nauczycieli (801)       –      84.088,00

- stołówki szkolne                              –    671.971,00

- fundusz socjalny dla emerytów       –    149.167,00

- świetlice szkolne                              –    415.725,00

- pomoc materialna  dla uczniów       –      98.779,00

- dokształcanie nauczycieli (85401)   –        2.566,00

- Orlik                                                –      95.750,00

- gospodarka nieruchomościami        –      77.522,81

Razem                                                  7.402.610,43

 

Ostatni sprawozdanie przedstawił Dyrektor RCK P. Szturmiński.

Przychody w 2014 roku.

RCK:

Dotacje                       – 611.096,00

Przychody                  – 112.794,93

Biblioteka;

Dotacje                       – 286.000,00

Przychody                  –     9.376,22

Muzeum:

Dotacje                       – 365.500,00

Przychody                  –   41.038,31

 

Koszty 2014 r.

RCK                           – 729.010,70

Biblioteka                   – 298.827,72

Muzeum                     – 399.112,21

W ramach dzielności RCK przy ośrodku kultury działają następujące zespoły i sekcje:

- Orkiestra Dęta RCK im. E. Korybalskiego;

- Zespół taneczno – marszowy PA-MAR-SZE;

Dziecięcy zespół taneczny ISKIERKI;

- Grupy teatralne TO MY i TO MY;

- Chór Mieszamy ,,ECHO”;

- Zespół Śpiewaczy ,,Przemysław II”;

- Dziecięcy zespół wokalny;

- Warsztaty twórczości dziecięcej;

- Sekcja brydżowa;

Działalność Biblioteki Publicznej w Rogożnie w 2014 roku:

- Spotkanie z książką w bibliotece;

- W kręgu bajek, baśni i poezji dziecięcej;

- Konkurs recytorski ,,Zachwyt nad światem przyrody”;

- Spotkanie autorskie;

- Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim oraz z Tomaszem Kruczkiem;

- Wakacje w bibliotece,

- Waldemar Wierzba,

- Narodowe czytanie;

- Konkurs Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach.

 Działalność Muzeum Regionalnego im. Wojciecha Dutkiewicz od stycznia do końca grudnia 2014 r.

Zakupiono do Działu Historycznego teczki bezkwasowe oraz zabezpieczono przed czynnikami zewnętrznymi ponad 35 dokumentów.

Dział Przyrodniczy i Etnograficzny:

Pozyskano 15 nowych eksponatów do działu etnograficznego. Poddano renowacji skrzynie cechowa szt. 2 oraz wyciskarkę. Renowacja została wykonana we własnym zakresie oraz ze środków własnych Muzeum. Pozyskano do Działu Przyrodniczego MRR szczątki zwierząt kopalnych, m.in. możdżeń rogowy tura – w trakcie opracowania ( J. Dąbrowski).

 

Przystąpiono do pkt. 6

Następnie komisja przystąpiła do wydania opinii.

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez Gminną Spółkę Wodno Melioracyjną Rogoźno, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.

Wyżej wymieniona opinia został przyjęta - 3 głosy ,,za”, 2 głosy ,,wstrzymujące” w obecności 5 radnych.

Radny P. Wojciechowski zapytał burmistrza o wyjaśnienia tematu, iż w budżecie na dofinansowanie dotacji spółek melioracyjnych jest obecnie 22.000 zł, a wniosek zawiera  15. 000 zł?

Burmistrz wyjaśnił, że spółka żeby dostać dofinansowanie to obniżała kwotę 7.000 tys., które było przyznane natomiast zrobi to w ramach oddzielnego zadania.

Burmistrz dodał, iż nie było procentowego udziału ze strony Starostwa dlatego wystąpili o mniejszą kwotę przyznania środków.

Projekty uchwał przedstawił kierownik R. Piątkowski w sprawie:

a)      Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna na obszarze wsi Cieśle

b)      wyrażenia zgody od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

c)      nazewnictwa ulic,

 

Przystawiono do pkt. 7

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie w załączeniu przekazuje dwa wnioski złożone na komisji dot: oznakowania drogi krajowej S11 w miejscowości Jaracz oraz poszerzenie i uzupełnienie masą bitumiczną zjazdu z drogi krajowej S11 do miejscowości Parkowo.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosów ,,za” w obecności 5 radnych.

 

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej  w Rogoźnie wnioskuje do Burmistrza o wytyczenie drogi w miejscowości Jaracz od drogi S11 w kierunku posesji Państwa Skrzypkowiak ( z jednej strony drogi grunty należą do Państwa Barteckich natomiast z drugiej strony grunty należą do Państwa Chmielewskich ).

W ubiegłym roku zostały usunięty drzewa i krzewy w zawiązku z tym, brakuje punktów granicznych i w chwili obecnej trudno jest twierdzić jak przebiega w/w droga. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosów ,,za” w obecności 5 radnych.

 

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Burmistrza o wymianę trzech  słupów energetycznych w miejscowości Dziewcza Struga. Istniejące słupy w chwili obecnej są popękane i zagrażają niebezpieczeństwu. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosów ,,za” w obecności 5 radnych.

 

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Burmistrza o przegląd słupów energetycznych w miejscowości Garbatka.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosów ,,za” w obecności 5 radnych.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17:50

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 12 maj 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf