Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 16 kwietnia 2015 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 5/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 16 kwietnia 2015 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek.

Przewodniczący K. Erenc – Szpek  stwierdziła, że na 4 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystapiono do omowienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów.
 5. Rozpatrzenie skargi na działalność pracowników GOPS.
 6. Kontrola realizacji zadań i wydatków budżetowych w RCK i podległych podmiotach.
 7. Kontrola sporządzenia sprawozdań  łączonych sprawozdań finansowych za 2014 rok i zgodności ich z informacją o stanie mienia komunalnego gminy.    
 8. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy.
 9. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu gminy.  
 10. Spawy bieżące.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 

Przystąpiono do punktu 4 Przyjęcie protokołów.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 ,,za” w obecności 4 radnych

 

Przystąpiono do punktu 5 - Rozpatrzenie skargi na działalność pracowników GOPS.

 

Przewodnicząca Komisji zapytała czego konkretnie dotyczy skarga jakie są zarzuty?

Pani Riche wyjaśniła, że nie do końca rozumie czego dotyczy skarga, ponieważ sama chciałby by się dopytać jakich słów konkretnie użyła i co było aroganckiego w zachowaniu. Pani kierownik GOPS E. Kowalska dopowiedziała, że odbyła się również rozmowa z Panią H. Kirszke  ( żoną D. Kirszke ), gdzie Pani Riche zapytała czy wobec rodziny była kiedykolwiek nie miła? Pani H. Kirsze na to pytanie zaprzeczyła.

Pani E. Riche dodała, że każda wizyta u Państwa Kirszke przebiegała bardzo miło i beż żadnych problemów.

Wiceprzewodniczący Komisji B. Perlicjan zapytał Panią Kierownik GOPS czy miała kiedy kiedykolwiek telefon lub wizytę żeby ktoś się skarżył na innych pracowników?

Pani Kierownik GOPS odpowiedziała, że nigdy nie miała.

Następnie B Perlicjan zapytał czy przy wizytach Pani E. Riche w rodzenie za każdym razem była obecna Pani H. Kirszke?

Pani E. Riche odpowiedziała, że podczas wywiadów środowiskowych Pani H. Kirsze obecna była zawsze.

Pan B. Perlicjan zapytał Burmistrza czy podczas wizyty Pani H. Kirsze w urzędzie potwierdzi Burmistrz fakt, iż Pani H. Kirsze nie maiła żadnych zarzutów co do wizyt Pani E. Riche.

Burmistrz odpowiedział, że Pani H. Kirsze nie było uwag.

Pani L. Kolanowska zapytał po jakim czasie Pan D. Kirsze wykonywał telefony ze skargą na Panią E. Riche?

Pani Kierownik GOPS odpowiedziała, że takie telefony było po kilku dniach.  

Pani E. Riche dodała, że Pani D. Kirsze za każdym razem oczekiwał informacji na temat rodziny syna. Natomiast takich informacji nie mogła udzielać ponieważ rozmowy odbywały się bez obecności Pana D. Kirszke. 

Przewodnicząca Komisji po przerwie wróciła do pkt. 5 gdyż dotarł Pan D. Kirszke.

Pani Radna K. Erenc – Szpek zapytała czego konkretnie dotyczy skarga?

Pan D. Kirszke odpowiedział, że skarga dotyczy Pani E. Riche, gdyż jest bardzo arogancka i wulgarna.

Randa L. Kolanowska zapytała jakich używa słów wobec Pana osoby?

Pan D. Kirszke nie określił słów tylko stwierdził, że daje do zrozumienia, iż Opieka Społeczna nie jest tylko po to żeby pomagać.

Przewodnicząca Komisji zapytał czy przed Panią E. Riche przychodziły inne osoby?

Pan D. Kirszke odpowiedział, że przychodziły inne osoby i nie było żadnego problemu.

 

Następnie przystąpiono do pkt . 6 Kontrola realizacji zadań i wydatków budżetowych    w RCK i podległych podmiotach.

 

Pani L. Kolanowska zapytał co było zakupione do Muzeum za kwotę 11 tys.?

Dyrektor RCK odpowiedział, że zostały zakupione nowe szafy do działu historycznego na dokumenty po konserwacji.

Wiceprzewodniczący Komisji B. Perlicjan zapytał jak dyrektor rozlicza się z zakupów? Czy na podstawie dostarczonych faktur do gminy czy to wynika ze sprawozdania?

Dyrektor RCK odpowiedział, że posiadają swoją księgowość i wszystkie faktury znajdują się w RCK. Rozliczają się z dotacji, które otrzymują.

Dalej B. Perlicjan zapytał o przychody z wynajmu i dzierżawy?

Dyrektor RCK odpowiedział, że dzierżawa to jest Bar Kociak natomiast wynajem jest na różne pokazy jednorazowe.

B. Perlicjan zapytał na ile lat jest wynajem Baru Kociak?

Dyrektor RCK odpowiedział, że umowa wynajmu jest na czas nie określony, a stawa jest określona kwotowo około 960 zł netto.

Przewodnicząca Komisji K. Erenc - Szpek zapytał kto wykonuje remonty Baru Kociak wynajmujący czy RCK?

Dyrektor P. Szturmiński odpowiedział, że remonty po wszelkim uzgodnieniu wykonują dzierżawcy.

Pani Radna L. Kolanowska zapytała na jakiej podstawie jest wynajmowany Bar Kociak czy był przetarg?

Dyrektor RCK odpowiedział, że jest umowa jest podpisana od lat wcześniejszych czyli 2007- 2008 roku, wtedy to było bez przetargu.

Radna L. Kolanowska zapytała czy taka umowa mogła być sporządzona bez przetargu?

Pani Z-ca Burmistrza zapytał czy w umowie jest zapis o możliwości podnajmu?

Dyrektor RCK odpowiedział, że w tej umowie, która została sporządzona nie ma zapisu o zakazie podnajmu i  również o możliwości podnajmu.

Z – ca Burmistrza R. Tomaszewska zapytała czy zwracały się osoby zainteresowane z możliwością wynajmu lokalu Baru Kociak?

Dyrektor P. Szturmiński odpowiedział, że umowa trwa od 2008 roku i nie było osób dowiadujących się o wynajem w/w lokalu.

Wiceprzewodniczący B. Perlicjan zapytał co zostało zakupione w kwocie 24 tys. do biblioteki?

Dyrektor RCK odpowiedział, że zostały zakupione 1 komputer, 1 laptop, 26 regałów bibliotecznych, wykładzina do Fili Biblioteki w Parkowie i Gościejewie oraz lada biblioteczna do Biblioteki w Rogoźnie.

Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek zapytała ile osób pracuje?

Dyrektor RCK odpowiedział, że w:

- Ośrodku Kultury pracuje 7 osób,

- Administracji pracują 4 osoby,

- w Bibliotece pracuje 5 osób,

- w Muzeum 7 osób.

Wiceprzewodniczący Komisji B. Perlicjan poprosił o wyjaśnienia czy osoba, która wynajmuje Bar Kociak jeszcze komuś innemu podnajmuje?

Dyrektor RCK P. Szturmiński odpowiedział, że nie może podnajmować może tylko wynająć kogoś do nadzorowania lokalu. Ponieważ umowa jest obowiązująca z tym, dzierżawcą, który był natomiast czy jest osoba zatrudniona do prowadzenia Baru Kociak czy też firma tego już nie wie.

 

Przystąpiono do pkt 7 Kontrola sporządzenia sprawozdań  łączonych sprawozdań finansowych za 2014 rok i zgodności ich z informacją o stanie mienia komunalnego gminy:

Skarbnik Gminy M. Kachlicka omówiła następujące sprawozdania finansowe:

-bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźno,

- łączny bilans jednostki budżetowej i zakładu budżetowego,

- łączny rachunek zysków i strat,

- łączne zestawienie zmian funduszu jednostek.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźna na dzień 31.12.2014 roku  zamknął się sumą bilansową w wysokości 4.655.041,66 zł.

Po stronie aktywów wykazano:

 • stan środków pieniężnych w wysokości 4.431.088,62 zł,
 • należności i rozliczenia w kwocie 223.953,04 zł, na które składają się :
 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok    218.071zł,
 • należności od Urzędów skarbowych w kwocie 2.761,59 zł,
 • należności z tytułu rozliczeń odsetek od pożyczki 2.383,57 zł
 • pozostałych należności 736,88 zł (przekazane dochody przez j. o. w 2015 roku)

Po stronie pasywów wykazano:

 

 • Ø Zobowiązania na ogólną kwotę 13.111.439,34 zł na które składają się:
 • Długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 13.100.001,24 zł
 • Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 11.417,78 zł w tym dotyczące:

-   należnego podatku VAT za XII/2014 roku     10.952,06 zł,

-   fundusz alimentacyjny 465,72 zł,

 • Ø Aktywa netto budżetu na kwotę minus – (-) 9.448.713,25 zł na które składa się:
 • Nadwyżka budżetu za 2014 rok w kwocie (+) 2.640.676,67 zł,
 • skumulowany niedobór na zasobach budżetu  w kwocie – (-) 12.089.389,92 zł
 • Inne pasywa w kwocie 992.315,57 zł dotyczą otrzymanej w grudniu 2014 roku subwencji oświatowej na styczeń 2015 roku – 989.932 zł oraz nadpłata odsetek od pożyczki do rozliczenia w okresie następnym 2.383,57 zł.

Przedstawione dane w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz w bilansie są zgodne ewidencją księgową Organu.

Łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości  111.173.031,52 zł.

Wartośćnetto aktywów trwałych wyniosła 101.660.395,68 zł, które wzrosły w stosunku do BO o 2,56%,

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 9.512.635,84 zł wzrost w stosunku do BO wynosi 17,74%.

Po stronie pasywów  Fundusz wynosi na BZ 102.067.318,45 zł i wzrosły w stosunku do BO o 1,92%,

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 7.988747,76 zł, wzrost w stosunku do BO wynosi 35,95%,

Fundusze specjalne wyniosły 1.102.148,32 zł, zmalały w stosunku do BO o 0,72%

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynosiły 14.816,99 zł, tj. spadek do BO o 81,32%.

W łącznym rachunku zysków i strat sporządzony zbiorczo dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 roku wykazano zysk netto w wysokości 10.408.144,84 zł i jest zgody z pozycją A.II pasywa bilansu.

W rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane:

 • Przychody netto ze sprzedaży –  55.351.003,94
 • Koszty działalności operacyjnej –  44.446.152,39
 • Zysk z działalności podstawowej –    10.904.851,55 zł
 • Pozostałe przychody operacyjne – 869.393,26
 • Pozostałe koszty operacyjne – 1.136.993,70
 • Zysk z działalności operacyjnej– 10.637.311,11 zł
 • Przychody finansowe – 280.369,55
 • Koszty finansowe – 504.024,82
 • Zysk brutto10.413.655,84 zł
 • Podatek dochodowy – 5.511,00
 • Zysk netto10.408.144,84 zł

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony łącznie dla jednostek budżetowych wykazuje stan funduszu na BO, zmniejszenia, zwiększenia, wynik finansowy netto na koniec okresu oraz stan funduszu na koniec roku 2014, który wynosi 102.067.318,45 zł.

Po dokonanej prezentacji sprawozdań komisja dokonała kontroli następujących sprawozdań jednostek organizacyjnych:

- ZEAPO,

- Szkoła Podstawowa Nr 3.

W ramach sprawdzenia zgodności w/w wymienionych sprawozdań porównano dane wykazane w jednostkowych sprawozdaniach z zestawieniem obrotów i sald:

- Sprawdzono wartość netto środków trwałych, należności i zobowiązania oraz sumę bilansową – nie stwierdzono w kontrolowanych sprawozdaniach rozbieżności.

Następnie dokonano porównania danych w bilansie łącznym z informacja o stanie mnie gminy w zakresie czy wniesione udziały w spółkach prawa handlowego są zgodne z    informacją o stanie mienia i wynoszą 8 954 575,00.  dot: pkt II ppkt 5 – Informacji, oraz poproszono Panią Skarbnik o przyniesienie informacji o stanie mienia z roku 2013, w celu sprawdzenia zgodności początkowych danych, wykazanych w obecnej informacji dot: pkt II – zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku poprzedniego.

Sprawdzono zgodność wykazanych dochodów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa własności i sprzedaży mienia gminy dot: pkt V – Informacji ze sprawozdaniem Rb – 27S we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach – różnic nie stwierdzono.

 

W związku z późną godziną tj. 21.30  jednogłośnie przegłosowano przerwę w posiedzeniu i uzgodniono kontynuację posiedzenia na dzień 6 maja 2015 roku na godz. 16.30 w celu wypracowania – przygotowania opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Rogoźno i wniosku w sprawie o udzielenie lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2014 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 8 w dniu 6 maja 2015 roku  – sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy.

Na podstawie wypracowanej opinii, która jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 1/2015 z dnia 6 maja 2015r.,  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna na 2014 rok – uchwała została podjęta jednogłośnie 4,,za” w obecności 4 członków komisji.     

Komisja obrady zakończyła o godz. 20.30.

 

 

Przystąpiono do pkt 8  Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy.

Komisja sporządziła opinię.

 

Przystąpiono do pkt 9  Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu gminy.

Komisja sporządziła wniosek.

 

Przystąpiono do pkt 10 - Sprawy bieżące.

Przystąpiono do pkt 11 – Brak wniosków.

Przystąpiono do pkt 12 - Zakończenie

 

Podpisy:

Przewodnicząca komisji ……………………………

Wiceprzewodniczący komisji……………………………

Członek komisji……………………………..

Członek komisji……………………………..

 

drukuj pobierz pdf