Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr IX/2015 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr IX/2015

z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu29kwietnia 2015 r. o godz.13.00

 

 

z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

 

 1. I.            Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący powitał przybyłych gości m.in. Posła na Sejm RP J. Najdera; Radnego Sejmiku WW J. Kado; Przewodniczącą Sejmiku WW Mirosławę Rutkowską – Kupkę w dalszej kolejności powitał Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich zaproszonych gości przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego P. Wojciechowskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Miejskie H. Janus zaproponował żeby wprowadzić do porządku obrad 3 projekt uchwały odnośnie w sprawach:

a)        nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Jaracz jako ppkt c) w pkt. 10

b)        rozpatrzenie skargi na działalność pracowników GOPS” ppkt d) w pkt 10

c)        zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej ppkt e) w pkt 10

 

Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski zaproponował autopoprawkę aby wprowadzić dodatkowy punkt ,,pytania do zaproszonych gości po pkt. 3 pkt. 4.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy z pkt. 13  wolne glosy i wnioski są przeniesiony czy jest to dodatkowy punkt.

Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski odpowiedział, że jest to dodatkowy punkt.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 15 ,,za” w obecności 15 radnych.    

 

 

 1. II.          Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Planowana budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi nr 241:

a)      wprowadzenie,

b)      wystąpienie zaproszonych gości,

c)      dyskusja.

 1. Pytania do zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 3. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.
 4. Pytania do Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Kierowników: jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i Sołtysów.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji        o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 7. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

a)      wystąpienie przedstawiciela GOPS – dyskusja,

b)     wystąpienie przedstawiciela ZAMK – dyskusja,

c)      wystąpienie przedstawiciela ZEAPO – dyskusja,

d)     wystąpienie przedstawiciela RCK – dyskusja.

 

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna na obszarze wsi Cieśle,

b)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy najmu lokalu użytkowego.

c)        nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Jaracz jako ppkt c) w pkt. 10

d)       rozpatrzenie skargi na działalność pracowników GOPS” ppkt d) w pkt 10

e)         zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej ppkt e) w pkt 10

 

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

 

3.  Planowana budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi nr 241.

Burmistrz przedstawił prezentację.

Budowa inwestycji jest jednym z największych inwestycji do zrealizowania gminy. Budowa obwodnicy od wielu lat stanowi przedmiot starań władz samorządowych i mieszkańców. Przebiega przez same centrum uczęszczane przez samochody ciężarowe. Droga wojewódzka 241 stanowi zagrożenie i niebezpieczeństwo dla wielu mieszkańców także bardzo negatywnie stan starej zabudowy przy ul. Kościelnej, Wielka Poznańskiej, Kotlarskiej oraz na stan najstarszej budowali zabytkowej Kościoła św. Wita.

Następnie burmistrz przedstawił prezentacje zdjęciową na których było widać:

- zniszczone chodniki,

- zniszczone elewacji budowli spowodowane dużym ruchem pojazdów ciężarowych,

- nie mieszczące się samochody ciężarowe.

W 2003 roku były pierwsze działania w sprawie budowy obwodnicy w ramach starania Stowarzyszenia JST Komunikacja odjęto działania mające na celu przygotowanie koncepcji przebiegu północnej obwodnicy Rogoźna 24 lipca 2003 roku zawarto umowę z biurem projektowo badawczym dróg i mostów w Warszawie na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej obejścia drogowego miasta na odcinku od miejscowości Marlewo do skrzyżowania z droga nr 11 w miejscowości Ruda o długości około 6 km. Wykonana koncepcja została zaopiniowana przez GDDK i A Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Stowarzyszenie Komunikacja i Gminę Rogoźno.

W ramach koncepcji przedstawiono cztery warianty przebiegu trasy . wybrany została wariat nr 4 uwzględniający postulaty przesunięcia trasy w kierunku północnym w rejon ul. Lipowej i wsi Cieśle.               

W dniu 7 października 2003 roku w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu gotowa koncepcja została oficjalnie przekazana Stowarzyszeniu Komunikacja.

Koszt opracowani wyniósł 28.670 zł.

Stowarzyszenie Komunikacja przekazało koncepcję Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podkreślając konieczność niezwłocznego wykonania tej ważnej inwestycji.

Burmistrz Rogoźna wystąpił w dniu 21 października 2003 roku do ANR Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile o zabezpieczanie rezerwy terenów pod planowana obwodnicę. Do wniosku dołączył kopię mapy ewidencji przedstawiającej należące do Skarbu Państwa działki.

Rok 2005:

- wnioski o zabezpieczenie środków:

 • W dniu 17 lutego Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus zwrócił się do ówczesnego Marszałka Woj. Wlkp. Stefa Mikołajczaka o ujęcie budowy obwodnicy miasta Rogoźna w Strategii Rozwoju Woj. Wlkp. 2007 – 2013 oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
 • 25 listopada 2005 Burmistrz Rogoźna zwrócił się z identycznym wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 • Niestety inwestycja nie znalazła się w w/w dokumentach.

W 2008 projekt obwodnicy w studium.

W dniu 20 kwietnia 2008 roku uchwałą N r XXXIV/165/2008 Rada Miejska w Rogoźnie uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym określony został przebieg projektowanej obwodnicy Rogoźna.

Studium pozostaje aktualne.

Rok 2001.

W dniu 19 kwietnia 2011 w UM w Rogoźnie odbyło się spotkanie z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Woj. Wlkp. Jerzym Kado, podczas którego Burmistrz Rogoźna, delegacja Radnych Rady Miejskiej oraz przedstawiciele mieszkańców przypomnieli o konieczności budowy obwodnicy Rogoźna. Po spotkaniu burmistrz Bogusław Janus zabrał Jerzego Kado na teren miasta , gdzie mógł on osobiście ocenić zagrożenia dla mieszkańców wynikające z obecności ciężkiego ruchu kołowego w centrum miasta.

Maj 2011 – Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, które odbyło się z inicjatywy Jerzego Kado.

2011 - Kolejny wniosek
o ujęcie obwodnicy w WPI

 • 28 września 2011 Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus zwrócił się do Marszałka Woj. Wielkopolskiego Marka Woźniaka z wnioskiem o ujęcie obwodnicy w nowym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
 • Marszałek w dniu 20 grudnia 2011 odpowiedział, że „wpisanie zadania do zamierzeń inwestycyjnych Województwa  będzie możliwe dopiero po ukończeniu przedsięwzięć zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (…) Obwodnica Rogoźna znajduje się wśród najważniejszych tytułów oczekujących na taki zapis.”

2012 – ANR chce sprzedać działkę przeznaczoną pod obwodnicę

 • W roku 2012 Agencja Nieruchomości Rolnych rozpoczęła procedurę sprzedaży działki nr 25/17 o pow. 12,8 ha w obrębie Cieśle, przez którą
  w ramach koncepcji ma przebiegać obwodnica.
 • Procedura poprzedzona została zapytaniem skierowanym przez ANR do WZDW w sprawie ewentualnych inwestycji drogowych na terenie wspomnianej działki.
 • WZDW odpowiedziało, że nie planuje budowy dróg wojewódzkich na wskazanej działce.
 • Burmistrz Rogoźna poinformował Agencję,
  że Gmina od wielu już lat czyni starania o wpisanie budowy obwodnicy Rogoźna do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego województwa.
  Do powyższej informacji załączył kserokopię wspomnianego wcześniej pisma od Marszałka Województwa z dnia 20 grudnia 2011.
  Sprzedaż działki przez ANR może zdecydowanie utrudnić przyszłą realizację obwodnicy.

Protesty mieszkańców
– pierwsza blokada drogi

 • Mieszkańcy Rogoźna już od wielu lat upominają się o konieczność budowy obwodnicy.
  Ostatnio ich niezadowolenie przybrało formę protestów. Pierwszy odbył się w dniu 9 maja 2012
  od godz. 16.00. Mieszkańcy spacerując po pasach pokazali, że ruch samochodów, w tym TIR-ów można skutecznie zatrzymać. Zapowiadane są kolejne protesty.

Zwiększenie nacisku na oś
z 8 do 10 ton

Mieszkańców zamieszkujących posesje przylegające
do drogi nr 241 bardzo zbulwersował fakt,
że na początku kwietnia 2012 podwyższono dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś korzystających z drogi pojazdów z 8 do 10 ton.
W imieniu mieszkańców z pismem do przewodniczącego RM
w Rogoźnie wystąpił Maciej Paczyński, mieszkaniec posesji przy ul. Kościelnej. Pismo zostało przesłane do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie, który poinformował, że droga
nr 241 na odcinku Wągrowiec-Rogoźno jest ujęta wśród dróg po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 ton.

11-krotne przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

 • Wspomniany Maciej Paczyński w trakcie sesji Rady Miejskiej w dn. 30 maja 2012 podał do publicznej wiadomości pomiary poziomu dźwięku w budynku przy ul. Kościelnej 4 w okresie 15-27 maja 2012 dokonane przez dr inż. Grzegorza Dahlke z Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości Politechniki Poznańskiej.
 • Według tych profesjonalnych pomiarów dopuszczalny poziom hałasu przekraczany był nawet ponad
  11-krotnie.

Apel Rady Powiatu Obornickiego

 • Apel w sprawie pilnej budowy obwodnicy Rogoźna
  przyjęła na sesji w dniu 29 maja 2012 Rada Powiatu Obornickiego.

W apelu napisano m.in.:

„Wytrzymałość mieszkańców Rogoźna narażonych na codzienne przeżywanie horroru drogowego ulega wyczerpaniu.
(…) Jedynym rzeczywistym rozwiązaniem zaistniałego problemu jest jak najszybsza budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

Rada Powiatu Obornickiego zwraca się do samorządu Województwa Wielkopolskiego o wpisanie obwodnicy miasta Rogoźna do wieloletniego programu zadań inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego i podjęcie wszelkich możliwych działań do jak najszybszego jej wybudowania.

Rozumiejąc, że tego typu zadanie nie może być zrealizowane
z dnia na dzień, apelujemy o natychmiastowe wprowadzenie
takich zmian w organizacji ruchu, które przynajmniej częściowo,
już dzisiaj ograniczą występujące tam uciążliwości oraz potencjalne zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

Apel Rady Miejskiej w Rogoźnie

Na wniosek mieszkańców Rogoźna zdecydowany apel w sprawie budowy obwodnicy uchwaliła na sesji
w dniu 30 maja 2012 Rada Miejska w Rogoźnie.
W apelu napisano:

Przez centrum Rogoźna przebiega droga wojewódzka nr 241, będąca dojazdem z kierunku północno-wschodniego do drogi krajowej nr 11. W ostatnich latach nastąpił bardzo duży rozwój transportu samochodowego, przez co nieprzystosowane do takiego natężenia ruchu ulice Rogoźna: Kościelna, Wielka Poznańska, Kotlarska i Kościuszki są nieustannie niszczone i dewastowane. Zbyt mała ich szerokość jest powodem uszkadzania krawężników i chodników.

Również ściany domów posadowionych przy tej trasie nie wytrzymują obciążeń, spowodowanych nadmiernym ruchem ciężkiego transportu samochodowego na skutek czego następują widoczne pęknięcia budynków. Do niszczenia elewacji budynków, okien i drzwi wejściowych przyczyniają się również wody opadowe, które są rozjeżdżane przez przejeżdżające samochody.

Hałas i drgania, będące skutkiem nadmiernego ruchu ciężkich samochodów, przekraczają dopuszczalne normy, tak dla pory dziennej jak i nocnej. Ma to bardzo negatywny wpływ na zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, mieszkańców wyżej wymienionych ulic Rogoźna.
Niebagatelne znaczenie ma również fakt, iż dla drogi tej na opisywanym odcinku miejskim nie ma żadnej alternatywy. Na wypadek jakiejkolwiek katastrofy drogowej następuje całkowity paraliż tej części miasta.

Wytrzymałość mieszkańców Rogoźna narażonych na codzienne przeżywanie horroru drogowego na tym odcinku drogi  wojewódzkiej nr 241 ulega wyczerpaniu.
Dowodem na to niech będzie spontaniczna akcja blokowania przejazdu po tej drodze, u zbiegu ulic Kościelnej i Wielkiej Poznańskiej, która miała miejsce w dniu 9 maja br. Zdeterminowani mieszkańcy tej części miasta, nie widząc zrozumienia dla swoich wieloletnich problemów, zapowiadają dalsze tego typu protesty.

Jedynym rzeczywistym rozwiązaniem zaistniałego problemu jest jak najszybsza budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz przesłał powyższy apel Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marszałkowi Województwa i Przewodniczącemu Sejmiku Wojewódzkiego.

Obwodnica potrzebna od zaraz

 • Brak konkretnych i zdecydowanych działań w sprawie budowy obwodnicy Rogoźna będzie powodował coraz większe niezadowolenie mieszkańców, które z pewnością przełoży się na uciążliwe dla ruchu blokady drogi wojewódzkiej nr 241.
  Pełni desperacji uczestnicy blokad nie dadzą się powstrzymać żadnymi zakazami ani przepisami ruchu drogowego.
 • Ponadto utrzymywanie ruchu w centrum miasta
  z pewnością będzie skutkowało kolejnymi ciężkimi wypadkami z udziałem pieszych i rowerzystów.

Samorząd Rogoźna po raz kolejny
wnioskuje o budowę obwodnicy

 • Rada Miejska w Rogoźnie uchwałą
  z dnia 27 czerwca 2012
  zawnioskowała
  do samorządu Województwa Wielkopolskiego
  o uwzględnienie budowy obwodnicy
  w najbliższej
  Wieloletniej Prognozie Finansowej
  i zabezpieczenie środków na jej realizację.

 

Po prezentacji przedstawionej przez Burmistrza R. Szuberskiego głos zabrał Poseł na Sejm J. Najder. Stwierdził, iż nie sądził, że tak mozolnie idzie ten proces. Tym bardziej, że temat budowy obwodnicy jest to problem wieloletni. Dodał, że ma nadzieję, iż są  zabezpieczone środki w rezerwie budżetowej, która mogłaby stanowić skład 50 % dot: sfinansowania na opracowanie nowej koncepcji. Zadeklarował, że podejmie odpowiednią interpelacją w tej sprawie. Zapytał czy są odpowiednie środki w budżecie oraz czy WZDW podejmie stosowane działania interwencyjne, aby zabezpieczyć działkę na 12/17.

Przewodniczący poinformował, że z przedstawicieli WZDW nikt nie przyjechał oraz   z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Burmistrz dodał, cały czas pilnuje tej działki, żeby nie została sprzedana. Jeżeli chodzi o środki to środki się w budżecie znajdują.

Następnie zabrał głos J. Kado stwierdzając, że jest spis zamierzeń na nowe rozdanie 2014 – 2020 inwestycja Rogoźna jest wyceniona na miliard złotych i znajduje się na liście na pozycji nr 12. Na koniec poinformował, że będzie robiona szybka kolej z Piły do Poznania.

Następnie głos zabrała wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego M. Krupka - Rutkowska. Poinformowała, że zapoznała się z tematem. Żeby powstała obwodnica, muszą być spełnione odpowiednie kryteria.

Jednym z nich jest natężenie ruchu, które Rogoźno spełnia.

Drugim kryterium, jest zakwalifikowanie w programie inwestycyjnym pod środki unijne 2014 – 2020, natomiast niestety takiego programu jeszcze nie ma. Jest tylko wstępnej liście to jest ta inwestycja.

Zadeklarowała swoje poparcie w tej sprawie.

 

Kolejny głos zabrał przewodniczący Sejmiku Krzysztof Paszyk. Stwierdził ,że najważniejsze teraz jest wpisanie inwestycji do planu inwestycji drogowych. Szanse są bardzo duże, ale muszą być wspólne działania. Trzeba mieć świadomość, że nie jest to inwestycja na  rok, tylko na parę lat więc żeby nie zabrakło determinacji i dobrej woli z naszej strony i społeczeństwa.

Na koniec poinformował, że będzie program obszarów wiejskich.

Głos zabrał sołtys sołectwa Budziszewka Z. Nowak stwierdził, że z niedowierzaniem słucha, że tego gruntu nie ma. Już o tej obwodnicy słyszy się 16 lat.

Burmistrz odpowiedział, że grunt jest. Doszło do nie jasności.

Następnie pan M. Paczyński zapytał jaka jest możliwość,  żeby odciążyć transport ciężki przejazdu przez Rogoźno, oraz jakie burmistrz ma zdanie ta temat tego żeby zrobić dodatkową drogę tzw. Nadrzeczną?

Burmistrz odpowiedział na drugie pytanie, że jeżeli obwodnica to nie ma możliwości żeby była wybudowana ul. Nadrzeczna, w chwili obecnej uważa za mało zasadne. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to burmistrz odczytał pismo od marszałka, którym było zawarte m.in., że projekt nie przewiduje i nigdy nie przewidywał wprowadzenia na drodze wojewódzkiej 241 zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych w Rogoźnie, której ideą było odciążenie ruchu. Droga wojewódzka nr 241 jest drogą publiczną ogólnie dostępną. Wprowadzenie zakazu musi być podyktowane wyjątkowymi okolicznościami czyli np. złym stanem powierzchni obiektów czy innym przeszkodami nap. geometrią drogi. Każdy zakaz wiąże się z licznymi interwencjami przedsiębiorstw lokalnych.

Poseł na Sejm J. Najder poprosił, żeby wyjaśnić czy ten grunt pod budowę planowej obwodnicy jest czy go nie ma?       

Burmistrz wyjaśnił, że działka była zagrożona i sytuacja o miało miejsce ale zostało to zahamowane.

Poseł na Sejm J. Najder zapytał czy właścicielem jest ANR?

Burmistrz odpowiedział, że tak.

Radny  H. Kuszak zapytał burmistrza co oznacza zalecany dojazd i jak jest oznakowany?

Burmistrz wyjaśnił, że są to różne działania ale mało skuteczne. Nie ma możliwości zahamowania w tym zakresie.

Radny H. Kuszak zapytał, że nie będzie żadnego zapisu dot. zalecanego objazd?

Burmistrz odpowiedział, że to już trzeba by zapytać o Wojewódzki Zarząd Dróg.

Kierownik T. Zygmunt stwierdził, żeby zwrócić uwagę na zapis, który znajduje się w piśmie od Marszałka ,, np. złym stanem powierzchni obiektów czy innym przeszkodami nap. geometrią drogi”. Podkreślił, co jeszcze trzeba pokazać oprócz prezentacji przedstawionej przez burmistrza. Pojazdy ciężarowe nie mieszczą się w pasie powodując zatory i niebezpieczeństwo dla samochodów osobowych nie wspominając już o mieszkańcach poruszających się po chodnikach.

Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski porównał dwa pisma, które przysłał Marszałek. Jedno z 15.08.2014r., ,,odnośnie objazdu dla pojazdów ciężarowych, informuję, że wprowadzenie będzie możliwe po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec”, natomiast w drugim piśmie 03.2015r., ,,nadmienić należy, że przedmiotowy projekt nie przewiduje i nigdy nie przewidywał na drodze wojewódzkiej nr 241 zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych w Rogoźnie”.

Pan M. Paczyński skomentował, że jeżeli ktoś obiecuje, że przeniesie ten ruch to społeczeństwo cały czas wierzył, że w tej sprawie coś zrobi. 

Radny A. Nadolany stwierdził, że przesłuchuje się rozmowy i wcale się nie dziwi, że pan Marszałek nie przyjechał. Ponieważ byłby w ciężkiej sytuacji. Gdyż pisma, które wystosował jedno drugiemu zaprzecza. Dalej zapytał czy pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy deklarowali, iż będą się kontaktować w sprawie obwodnicy do urzędu podjęli takie czynności czy też nie?

Burmistrz odpowiedział, że jak najbardziej współpraca jest cały czas. Następnie podziękował radnemu Sejmiku K. Paszykowi za konkrety.

Radny H. Kusza zaapelował żeby tej spawy tak nie zostawiać odnośnie tych dwóch różnych pism.

Wiceprzewodniczący M. Kutka zaproponował żeby złożyć wspólny wniosek i przegłosować.

 

Przystąpiono do pkt 4 – pytania do zaproszonych gości.

Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski zapytał panią M. Krukpę – Rutkowską              o dofinasowanie na chodnik przy drodze wojewódzkiej o jaka chodzi kwotę i zakres prac? Ponieważ oficjalnie wiadomo o kwocie 200 tys., która jest przekazywana w formie dotacji do Sejmiku na ul. Kotlarską. Jakie środki przekazie województwo na zakres tych prac?

Pani M. Rutkowska – Krupka odpowiedziała, że jest to kwota porównywalna do naszego wkładu.

Pan K. Paszyk dodał, że jeżeli treść obu pism do wyjaśni oraz wyszedł z inicjatywą w celu wspólnego spotkania się, z decyzyjnymi osobami odnoście taboru, aby przybliżyć skalę modernizacji ewentualnie skorygować niejasności.

 

Przystąpienie do pkt. 5 -  Przystąpienie do głosowania protokołu z VII i VIII Sesji.

 

Protokół z VII sesji został przyjęty jednogłośnie 14 ,,za” w obecności 14 radnych.

 

Protokół z VII sesji został przyjęty jednogłośnie 14 ,,za” w obecności 14 radnych.

 

 

 

 

Przystąpienie do pkt. 6 - Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski zapytał odnośnie likwidacji szkoły Agrobiznesu co stanie się z nauczycielami, ilu z nich znajdzie pracę w Zespole Szkół H. Cegielskiego, a ilu pozostanie bez pracy, czy są przewidywane odprawy oraz zatrudnianie nauczycieli  Zespołu Szkół Agrobiznesu nie odbędzie się kosztem pozostałych  zatrudnionych już pracowników?

Starosta odpowiedział, że Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji Zespołu Szkół Agrobiznesu. Będzie obowiązywać od września nowego roku szkolnego. Powiat zobowiązał się do umieszczenia kadry nauczycieli w innych placówkach. Dodał, że jedynie tylko 5 nauczycieli z grona nie będzie miało zatrudnienia w szkole. Niski nabór do szkoły powoduje to, że nie są w stanie zapewnić wszystkim nauczycielom miejsce pracy. Tym wszystkim nauczycielom , który stracą pracę będzie wypłacone odprawę zgodnie przepisami. Poinformował, że odbył rozmowę z Z-cą Burmistrza R. Tomaszewską, aby nauczycieli umieścić w placówkach na terenie Rogoźna.                   Z pierwszych sygnałów najprawdopodobniej tylko 3 nauczycieli, z  piątki będzie miało pracy. W miarę upływu czasu ma nadzieje, że uda się znaleźć pozostałym nauczycielom etaty.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie kosztem drugiego nauczyciela to wyjaśnił, skoro nauczyciel miał cały etat to na pewno ten etat zachowa, natomiast jeżeli miał nadgodziny to tylko dlatego, że było brak nauczycieli. Więc likwidacja nadgodzin nie będzie równoznaczna pogorszeniem pracy nauczyciela.

Z-ca Burmistrza R. Tomaszewska wyjaśniła, że rozmowy odnośnie zatrudnienia nauczycieli z Agrobiznesu, trwały jeszcze jak była dyrektorem ZS H. Cegielskiego. Kiedy w styczniu był przygotowywany wstępny arkusz ZS. H. Cegielskiego, wówczas były już poczynione starania, żeby jak najmniejszym kosztem nauczycieli odbyła się likwidacja ZS Agrobiznesu. W arkuszu przygotowanym w styczniu udało się doprowadzić do sytuacji, że nie wielka liczba nauczycieli mieli by utracić pracę. Ten arkusz przedstawił, że tylko 5 nauczycieli było do zwolnienia. Dodała, że wielkie uznanie dla ZS H. Cegielskiego, gdyż nie było żadnych sprzeciwów ze strony nauczyciel, że starca nadgodziny. Uznanie również należy się dla dyrektorów gminnych jednostek, którzy rozumieją problem i kierują się nauczycielska solidarnością. Na dzień dzisiejszy 3 nauczycieli udało umieścić się w arkuszu. Pani Pełnomocnik również takie starania poczyniła, żeby żaden z nauczycieli nie został bez pracy.       

Rany P. Wojciechowski odnośnie inwestycji drogowych , iż wiadomo o środkach  jakie powiat ma inwestycje drogowe tj.,?

- Powiat Obornicki około 2 mln,

- w Rogoźnie 250 tys., na drogę Józefinowską,

- 250 tys. na Gminę Ryczywół.

W związku z tak dużą rozbieżnością w proporcjonalnym podziale środków na trzy gminy, czy kwota wolnych środków 380 tys., zostanie podzielona na Gminę Rogoźno i Gminę Ryczywół? Radny stwierdził, że taki podział wolnych środków nadal nie byłby do końca równy do 2 mln i tak się nie zbliżymy ale byłby chociaż sprawiedliwy.

Starosta stwierdził, że w budżecie powiatu obornickiego na inwestycje drogowe jest przeznaczona kwota 2 mln 433 tys.  na ogólną kwotę 9 mln 501 tys. ¼ budżetu to wydatki inwestycyjne. Jest to związane z rozbudową szpitala. W kwocie 2 mln 433 tys. to 1 mln 630 tys. tj. na przebudowę drogi powiatowej  Stobnica – Oborniki. Ze względu na to, że powiat złożył w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wniosek o przebudowę tej drogi i została uzyskana dotacja od Wojewody blisko 800 tys. W ramach za to, że Gmina Oborniki partycypuje to 300 tys. powiat obornicki jest partnerem drogowej pt;, Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Następnie kwota 250 tys., jest przeznaczona na przebudowanie drogi powiatowej Parkowo – Józefinowo oraz przebudowa wiaduktu nad linią kolejową dot: Łopiszewa. W dniu 15 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, gdzie zostały omówione wszystkie tytuły inwestycyjne, które zostaną realizowane. Jest również partycypacja ze strony Gminy Rogoźno, która chce się dołożyć do przebudowy drogi Parkowo – Józefinowo.

Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski zapytał ponownie czy powiat odnośnie tych wolnych środków ma zamiar przeznaczyć na inwestycje drogowe czy tylko to co jest w budżecie.

Starosta odpowiedział, że decyzję odnośnie wolnych środków, podejmuje Rada Powiatu. Dodał, że wolne środki są natomiast na pewno nie będą podzielone dopóki szpital nie będzie zakończony.

Radny P. Wojciechowski ponownie zapytał o wolne środki?

Starosta odpowiedział, że każda jednostka posiada wolne środki, która się dobrze gospodaruje. Jeżeli te środki zostaną to będą podzielone na to co zadecyduje Rada Powiatu.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy kwota wolnych środków została ustalona?

Kwota wolnych środków będzie przedstawiona w miesiącu maju w sprawozdaniu finansowy na sesji budżetowej.

Radny P. Wojciechowski zapytał, że w chwili obecnej nie wiadomo ile jest wolnych środków?

Starosta odpowiedział, że wie ale nie może publikować.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy zbliżona jest do 380 tys.?

 Starosta odpowiedział, żeby radny P. Wojciechowski nie ciągnął go za słowo, żeby ujawnił kwoty. 

 

Radny K. Nikodem zapytał starostę czy starostwo ma zamiar korzystać z Programu Środków Pozyskiwania Obszarów Wiejskich?

Starosta odpowiedział, że uczestniczył na spotkaniu i jak najbardziej powiat będzie partycypować w tym programie ponieważ powiat po raz pierwszy może skorzystać z tych środków.

 

Przystąpiono do pkt. 7  Pytania do Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Kierowników: jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i Sołtysów - brak pytań

 

Przystąpiono do pkt. 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 

Pierwsza sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej tematem było: ,, Prawidłowość pozyskiwania dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, gruntów w jednostkach organizacyjnych gminy”. Dnia 16.04.2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem było rozpatrzenie skargi złożonej przez mieszkańca Rogoźna na działalność pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie. Przedmiotem skargi był niewłaściwy sposób traktowania skarżącego interesanta przez pracowników GOPS. Po przeanalizowaniu dokumentów zgromadzonych w sprawie i wysłuchaniu stron – pracowników GOPS-u i zainteresowanego, Komisja Rewizyjna w pełnym składzie: przewodnicząca Katarzyna Erenc-Szpek, wiceprzewodniczący Bartosz Perlicjan, członkowie: Longina Kolanowska i Ewa Wysocka stwierdziła, że podnoszone zarzuty są bezzasadne.

Drugim tematem posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 16.04.2015 roku była kontrola realizacji zadań i wydatków budżetowych w Rogozińskim Centrum Kultury i podległych podmiotach. Po przeanalizowaniu sprawozdania  oraz sprawdzeniu faktur Komisja Rewizyjna stwierdziła poprawność i zgodność pod względem merytorycznym i finansowym.

W tym samym dniu tj.16.04.2015 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją mienia Komunalnego i po analizie stwierdziła prawidłowość przedstawionych informacji zgodnie z zapisami art.267 ustawy o finansach publicznych. Dokonała porównania przedstawionej informacji z informacją z ostatniego tj. z informacją z dnia 31.12.2013r. oraz sprawdzono wniesione udziały do spółek prawa handlowego z danymi wykazanymi w bilansie łącznym oraz wykonane dochody wymienione w pkt 5 informacji ze sprawozdaniem Rb-27S. Komisja nie wniosła uwag.

 

Posiedzenie KSSO i K odbyło się 23 kwietnia w Przedszkolu nr 2 w Rogożnie. Tematem posiedzenie było omówienie publicznych i niepublicznych Przedszkoli, Żłobków w Gminie Rogoźno.

W posiedzeniu uczestniczyli  zaproszeni goście. Cześć merytoryczna zaczęła się o przedstawienia przez dyrektora ZEAPO sprawozdania wprowadzającego po którym nastąpiło wystąpienia dyrektorów. W dalszej części dyrektorzy na zapytanie radnego Z. Chudzickiego dyrektorzy przedstawili potrzeby inwestycyjne swoich placówek. Na zakończenie komisja przegłosowała wniosek do Burmistrza odnośnie potrzeb przedstawionych przez placówki.

 

Posiedzenie KGF i R odbyło się w dniu 27 kwietnia w UM w Rogoźnie tematem było: Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

a)wystąpienie przedstawiciela GOPS.

b) wystąpienie przedstawiciela ZAMK.

c) wystąpienie przedstawiciela ZEAPO.

d) wystąpienie przedstawiciela RCK.

W posiedzeniu uczestniczyli w/w dyrektorzy oraz panie księgowe. Następnie omówiono materiały na sesje. Komisja również wydała pozytywna opinie w sprawie  wniosku przez Gminna Spółkę Wodno – Melioracyjną w Rogoźnie. Zostało zgłoszone kilka wniosków do Burmistrza, ENEA oraz do GDDK i A.

 

Przystąpiono do pkt. 9 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.

 

27.03.2015 r. - Śniadanie Wielkanocne w WTZ w Wiardunkach

28.03.2015 r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Słomowo w świetlicy wiejskiej w Słomowie

 

01.04.2015 r. - Posiedzenie Rady Nadzorczej AQUABELLIS Sp. z o.o.

09.04.2015 r. - Porozumienie komunikacyjne między gminami Rogoźno i Murowana Goślina

12.04.2015 r. - Uroczysta Msza Święta i złożenie kwiatów pod pomnikiem
Świętego Jana Pawła II w Kościele pw. św. Ducha w Rogoźnie

13.04.2015 r. - Uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę deportacji Polaków na Syberię

14.04.2015 r. - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEGAWAT Sp. z o.o.

 

15.04.2015 r. - VIII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

16.04.2015 r. - Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych

w Wągrowcu

 

16.04.2015 r. - Komisja Rewizyjna

17.04.2015 r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze Zarządu ROD „Czerwony Mak”

w Ośrodku Kultury w Rogoźnie

18.04.2015 r. - II Turniej Bocci Osób Niepełnosprawnych w Hali sportowej
Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie

 

21.04.2015 r. - ćwiczenia w Dendro Poland Ltd Sp. z o. o.

21.04.2015 r.- otwarcie wystawy w Muzeum Historii Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

 

22.04.2015 r. - udział w posiedzeniu Zarządu Rady Powiatu Obornickiego

23.04.2015 r. - Zebranie Przedstawicieli Banku Społdzielczego w Czarnkowie

 

23.04.2015 r. - Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

24.04.2015 r. - Uroczyste zakończenie roku maturzystów Zespołu Szkoł Agrobiznesu
w Rogozińskim Centrum Kultury w Rogoźnie

24.04.2015 r. - Uroczyste zakończenie roku maturzystów Liceum Ogólnokształcącego

w Rogoźnie

 

25.04.2015 r. - Sesja Rady Powiatu Obornickiego

25.04.2015 r. - Spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca oraz Światowego Dnia Inwalidy
w Ośrodku Kultury w Rogoźnie zorganizowane przez Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rogoźnie

 

27.04.2015 r. - Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

29.04.2015 r. - Uroczyste otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Nowe – Toniszewo – Kopaszyn zorganizowane przez Międzygminne
Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu

Radny H. Kuszak zapytał Burmistrza od kiedy będą wywożone śmieci?

Burmistrz odpowiedział, że można było by już od zaraz ale żeby opłaty były mniejsze dla mieszkańców zostały poczynione starania aby wywóz odpadów komunalnych odbywał się od 1 stycznia 2016r.  

 

 

 

Przystąpiono do  punktu 10 Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

 

Pierwsza sprawozdanie przedstawiła kierownik GOPS.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan ogółem  2014 r

W tym :           Zadania zlecone                     9.281.807,00

                        Dotacje celowe                      6.326.584,00

                        Środki własne gminy     773.357,00

                        Zadani własne                        2.120,416,00             

Środki DENDRO                       61,450,00

 

Wydatki ogółem 2014

W tym :           Zadania zlecone                     9.239.607,78

                        Dotacje celowe                      6.320.439,59

                        Środki własne gminy     768.968,19

                        Zadani własne                        2.088,761,00             

Środki DENDRO                       61,439,00

 

 

Dział 85212 świadczenia rodzinne + fundusz alimentacyjny:

Plan 2014 r.             6.082.450,00

Wydatki 2014 r.         6.082.056,13

Zwrócono 30.12.2014r.            393,87

 

Zobowiązania 31.12.2014 r.              32.989,77

W tym:            Fundusz alimentacyjny               5.335,49

Świadczenia rodzinne                      17.116,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z przychodami     10.538,28

 

Rozdział 85213.4130 – składka zdrowotna.

Od świadczeń pielęgnacyjnych – zlecone.

Plan 2014        17.035,00

Wydatki          17.035,00

 

Rozdział 85228.4300 – usługi z zobowiązań psychicznymi – zlecone.

 

Plan 2014 r.                – 38.300,00

Wydatki 2014 r.          – 37.399,00

 

Rozdział 85278.3110 dotacje celowe pochodzące z rezerwy celowej budżetowej proste – zlecone.

Plan 2014 r.                – 69.110,00

Wydatki 2014 r.          - 69.110,00

W/ w środki przeznaczono na wypłatę rodzinom poszkodowanym w pożarze w 2014 roku z pomocy tej skorzystała  jedna rodzina.

 

Rozdział 85295.3110 – dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – zlecone.

Plan 20141r .              – 117.037,00

Wydatki 2014 r.          – 114.036,00

 

Rozdział 85295 – Karta Dużej Rodziny:

Plan 2014 r.                – 2.652,00

Wydatki 2014 r.          –    803,46

W 2014 roku z Kart Dużej Rodziny skorzystało 90 rodzin.

Środki niewykorzystane w kwocie 1.848,54 zwrócono 30.12.2014 roku do Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja celowa 2030.

Rozdział 85206 – Piecza zastępcza – dotacja.

Plan 2014 r.                             – 53.973,00

Wydatki 20114 r.                    – 49.713,33

Zobowiązania n a31.12.2014 r. wynoszą 4.308,89 w tym jest dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Rozdział 85213.4130 składka zdrowotna od zasiłku stałego.

Plan 204 r.                  – 22.920,00

Wydatki 2004 r.                     – 22.790,86

Niewykorzystane środki w wysokości 129,14 zwrócono 30.12.2014r. do Urzędu Wojewódzkiego

 

Rozdział 8514 – zasiłek okresowy – dotacja.

Plan 2014 r.                – 173.038,00

Wydatki 2014 r.          – 173.038,00

Zobowiązania 2014 r.

 

Rozdział 85216 – zasiłek stały – dotacja.

Plan 2014 r.                – 257.593,00

Wydatki 2014 r.          – 257.593,00

 

Rozdział 85219 OPS – dotacje

Plan 2014 r.                – 113.433,00

Wydatki 2014 r.          – 113.433,00

Z w/w środków sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,

- zakup materiałów• i wyposażenia,

- zakup usług pozostałych,

Opłata za pomieszczenie biurowe,

- składka pracowników itp.

 

Rozdział 85295 – dożywianie dzieci – dotacja.

Plan 2014 r                 -  152.400,00

Wydatki 2014 r.          – 152.400,00

 

Rozdział 85295 dożywanie dzieci – darowizna.

Plan 204 r.                  – 21.450,00

Wydatki 2014 r.          - 21.450,00

 

Zadania własne.

Rozdział 85205 zespół interdyscyplinarny.

Plan 2014 r.                – 1.800,00

Wydatki 2014 r.          – 1.800,00

 

Rozdział 85206 Piecza zastępcza z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie.

Plan 2014 r.                            – 135.389,00

Wydatki 2014 r.                     - 127.594,73

 

Rozdział 8514 – zasiłek okresowy – własne

Plan 2014 r.                – 45.000,00

Wydatki 2014 r.          – 43.259,50

 

Rozdział 85214 – zasiłek celowy – własne

Plan 2014 r.                – 286.800,00

Wydatki 2014 r          – 286.800,00

 

Rozdział 85214 – schronione własne

Plan 2014 r.                – 42.520,00

Wydatki 2014 r.          – 42.520,00

 

Rozdział 85214.3110 – darowizna DENDRO

Plan 2014 r.                – 10.000,00

Wydatki 2014 r.          – 10.000,00

 

Rozdział 85214.3110 darowizna DENDRO

Plan 2014 r                 – 30.000,00

Wydatki 2014 r          – 29,989,00

 

Rozdział 85216 – zasiłek stały – własne

Plan 2014 r                 - 8.500,00

Wydatki 2014 r.          - 8.423,34

 

Rozdział 85219 OPS zadania własne

W rozdziale 85219 zadania własne ujęte są;

     Plan 2014                                                             Wydatki 2014 r.

OPS 834.969,40                                                            823.303,22

 

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne zadania własne

Plan 2014 r                 - 472.431,60

Wydatki 2014 r.          – 466.447,91

 

Rozdział 85295dozywianie dzieci własne

Plan 2014 r.                – 101.600,00

Wydatki 2014 r.          – 101.600,00

 

Rozdział 85295 Klub Seniora

Plan 2014 r.                – 4.070,00

Wydatki 20174 r.        – 4.070,00

 

 

Następny sprawozdanie przedstawił Dyrektor ZAMK M. Mysłek.

Zasoby lokalowe

 1. Lokale mieszkalne

Ilość administrowanych budynków mieszkalnych   – 42

Ilość administrowanych mieszkań  361

W tym:

Mieszkania w budynkach administrowanych przez ZAMK - 149

Mieszkania w budynkach administrowanych przez wspólnoty – 212

Status mieszkań:

Mieszkania wykupione – 1

Mieszkania komunale - 360

 1. Lokale użytkowe

Liczba lokali użytkowych oczynszowanych             - 24

 1. Pomieszczenia gospodarcze - 65

Przewodniczący komisji A. Nadolny zapytał co  poza postępowaniami komorniczymi to jakie działania są podejmowane żeby mobilizować do płacenia?

Dyrektor wyjaśnił, że odbył wiele rozmów z lokatorami. Między innymi wyjściem jest w momencie spłacenia to są umarzane.

Przewodniczący dodał, że może dobrym sposobem byłoby również wielokrotne nachodzenie dość często.

 Radny H. Kuszak analizują dokumenty stwierdził, że egzekucja należności, która jest w postepowaniu sądowym komorniczym za 2014 rok jeszcze bardziej zadłuża ZAMK. Ponieważ koszty, które były poniesione przez ZAMK w tych egzekucjach to 107 tys., a uzyskane wpływy tytułu w wyniku egzekucji to 89 tys. Uważa, że wbrew temu, ż e sprawy są oddawane do sądu to ZAMK traci.

Dyrektor wyjaśnił, że zapis 89 tys., wpłynęło do ZMKU natomiast nie zostało ujęte są pieniądze wyegzekwowane i przekazane do radcy prawnego na porycie kosztów. Powinno być napisane łącznie 130 tys. wyegzekwowanych pieniędzy czyli 107 tys., na 130 tys.

Radny H. Kuszak zapytał jak rozumie nie była ujęta kwota środków wyegzekwowanych i skierowanych do radców prawnych ponieważ komornik jak i radca prawny musi zabrać swoje koszty. Zapytał czy radca jest wynajęty prze dyrektora ZAMK?

Dyrektor odpowiedział, że tak.

Radny H. Kuszak zapytał czy ZAMK zyskał czy stracił za rok 2014?

Dyrektor odpowiedział, że przynajmniej wyszedł na zero.

Radny H. Kuszak zapytał jaka to jest kwota?

Dyrektor ZAMK

Radny R. Kinach zacytował: ,,największym problemem ZAMK są stale narastające z tytułu są stale wzrastające należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2014r., wynoszą one 2mln 379 tys. Podczas ubiegłego roku była to kwota 2 mln 196 tys., co stanowi wzrost o kotwę 183 tys.

130 lokali z zaległością ponad 12 miesięcy tj. około 3 mln zadłużenia – zapytał radny co tym ma zamiar dyrektor zrobić?

Dyrektor odpowiedział, że jest to stała grupa osób nie ściągalnych. Zgodnie z prawem zakładane są procedury.

Można zachęcać ludzi o dodatek mieszkaniowy. Natomiast problem jest taki, że ludzie nie chcą się zgłaszać po dodatek.    

Jest opcja odpracowania długu.    

Radny A. Nadolny dodał, że najbardziej efektywnym procesem będzie nachodzenie wysyłanie monitów, dużo rozmawiać i odwiedzać osobiści.

Radny H. Kuszak zapytał czy dyrektor posiada pomysł żeby zadłużenie nie zmalało ale chociażby byłoby w miejscy?

Dyrektor odpowiedział, że to jest też wola drugiej strony.

 

Jako trzeci sprawozdanie przedstawił Dyrektor ZEAPO  W . Jaworski.

 

FINASOWANIE PLANÓW WYDATKOWANIA NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 roku.

1)      Subwencja oświatowa ogólna 12.164.606,00

2)      Subwencja ( oświatowa szkolne)  60.000,00

3)      Subwencja (dzieci 6 – letnie) 50.000,00

4)      Dotacje celowe 1.235.040,65

W tym:

Stypendia socjalne                             391.688,00

Wyprawka szkolna                              50.403,00

Wychowanie przedszkolne                769.477,00

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe   23.472,65

5)      Środki sołeckie                                         550,00

6)      Środki własne                               9.655.109,43

 

Razem                                                           23.165.306,08

( w tym plan dotacji dla Gimnazjum Nr 2 – 1.2853,564 zł; Gimnazjum Społeczne przy LO – 582,00 zł; niepubliczne przedszkola – 1.031.246,62 zł, ORLIK – 95.750 zł, Agrobiznes – 77.522,81 zł).

Ze środków, o których mowa w pkt. 4 sfinansowano:

- wydatki na subwencję:

- szkoły podstawowe             1.130.909,00

- gimnazja                   1.122.140,00

 

Razem                        2.253.049,00

 

Inne wydatki, stanowiące zadani własne Gminy na podstawie przepisów odrębnych:

- oddziały przedszkolne                     –    728.122,00

- przedszkola                                      – 3.701.206,62

- dowozy uczniów do szkół               –    795.000,00

- zespoły obsługi szkół                                   –    582.713,00

- dokształcanie nauczycieli (801)                  –      84.088,00

- stołówki szkolne                                          –    671.971,00

- fundusz socjalny dla emerytów                  –    149.167,00

- świetlice szkolne                                          –    415.725,00

- pomoc materialna  dla uczniów                   –      98.779,00

- dokształcanie nauczycieli (85401)              –        2.566,00

- Orlik                                                                        –      95.750,00

- gospodarka nieruchomościami                    –      77.522,81

Razem                                                              7.402.610,43

 

Ostatni sprawozdanie przedstawił Dyrektor RCK P. Szturmiński.

Przychody w 2014 roku.

RCK:

Dotacje                       – 611.096,00

Przychody                  – 112.794,93

Biblioteka;

Dotacje                       – 286.000,00

Przychody                  –     9.376,22

Muzeum:

Dotacje                       – 365.500,00

Przychody                  –   41.038,31

 

Koszty 2014 r.

RCK                           – 729.010,70

Biblioteka                   – 298.827,72

Muzeum                     – 399.112,21

W ramach dzielności RCK przy ośrodku kultury działają następujące zespoły i sekcje:

- Orkiestra Dęta RCK im. E. Korybalskiego;

- Zespół taneczno – marszowy PA-MAR-SZE;

Dziecięcy zespół taneczny ISKIERKI;

- Grupy teatralne TO MY i TO MY;

- Chór Mieszamy ,,ECHO”;

- Zespół Śpiewaczy ,,Przemysław II”;

- Dziecięcy zespół wokalny;

- Warsztaty twórczości dziecięcej;

- Sekcja brydżowa;

Działalność Biblioteki Publicznej w Rogożnie w 2014 roku:

- Spotkanie z książką w bibliotece;

- W kręgu bajek, baśni i poezji dziecięcej;

- Konkurs recytorski ,,Zachwyt nad światem przyrody”;

- Spotkanie autorskie;

- Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim oraz z Tomaszem Kruczkiem;

- Wakacje w bibliotece,

- Waldemar Wierzba,

- Narodowe czytanie;

- Konkurs Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach.

 Działalność Muzeum Regionalnego im. Wojciecha Dutkiewicz od stycznia do końca grudnia 2014 r.

Zakupiono do Działu Historycznego teczki bezkwasowe oraz zabezpieczono przed czynnikami zewnętrznymi ponad 35 dokumentów.

Dział Przyrodniczy i Etnograficzny:

Pozyskano 15 nowych eksponatów do działu etnograficznego. Poddano renowacji skrzynie cechowa szt. 2 oraz wyciskarkę. Renowacja została wykonana we własnym zakresie oraz ze środków własnych Muzeum. Pozyskano do Działu Przyrodniczego MRR szczątki zwierząt kopalnych, m.in. możdżeń rogowy tura – w trakcie opracowania ( J. Dąbrowski).

 

Przystąpienie do pkt. 11 podjęcieuchwałwnastępującychsprawach:

a)      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna na obszarze wsi Cieśle – projekt uchwały przedstawił R. Piątkowski.

Radny J. Łatka zapytał o wyjaśnienia czy to jest ul. Cmentarna czy Potulicka?

R .Piątkowski odpowiedział, że nigdzie nie ma informacji o przebiegu ul. Cmentarnej.

Natomiast ul. Potulicka została podjęta uchwałą.

Przewodniczący H. Janus skomentował, że nie pamięta żeby była podjęta taka uchwała.

Radny H. Kuszak zapytał czy w takim razie skoro są niejasności to w takim przypadku czy trzeba ta uchwałę podjąć?

Głos zabrał architekt informując, iż plan dotyczy tylko dwóch obszarów natomiast nazwa ulicy absolutnie nie ma wpływu na plan.

W żaden sposób nie ma odnoszenia do ulicy, którego plan dotyczy.

Radny H. Kuszak, że obszar jest ustalony na terenie wsi Cieśle?

Architekt odpowiedział, że tak.

Uchwała została przyjęta 13 ,,za”,  1 głos ,,wstrzymujący” przy obecności 14 radnych.

 

b)      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy najmu lokalu użytkowego - projekt uchwały przedstawił R. Piątkowski.

Uchwała została przyjęta 13 ,,za”,  1 głos ,,wstrzymujący” przy obecności 14 radnych.

c)      nazwy ulic w miejscowości Jaracz - projekt uchwały przedstawił R. Piątkowski.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 ,,za” w obecności 14 radnych.

d)     rozpatrzenia skargi na działalność pracowników GOPS projekt przedstawiła przewodnicząca komisji K. Erenc –Szpek.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 ,,za” w obecności 14 radnych.

e)      zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.,

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 ,,za” w obecności 14 radnych.

 

 

Przystąpiono do punktu 12 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje przedstawił radny H. Kuszak:

1)      W związku z ,,pełnym” uruchomieniem nowego targowiska miejskiego chciałbym się dowiedzieć jakie są plany związane z miejscem dawnego targowego? Czy Gmina Rogoźno jest właścicielem całego terenu obejmującego dawną część targową i co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu?

2)      W związku z uchwaleniem budżetu na 2015 rok chciałbym otrzymać informację na następujące tematy:

- kiedy nastąpi zakup rowerów, wyposażenia i elementów zabezpieczających ( kaski, koszulki, nakolanniki, rękawiczki) strażników miejskich,

- jakie plany w sprawie używanego samochodu Straży Miejskiej.

 

Przystąpiono do pkt 13 Odpowiedź na interpelację odczytał wiceprzewodniczący P. Wojciechowski.

a)      Odpowiedź na interpelację nr 1/2015 radnego H. Kuszaka zgłoszonej na VII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie informuję, że zwróciliśmy się do ENEA oświetlenie Sp. zo. O Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Piła o sprawdzenie i ewentualne naprawy zabezpieczeń drzwiczek wnęk słupowych, ze szczególnym uwzględnieniem okolic przedszkoli i szkół.

Radny H. Kuszak podziękował za szyba interwencję ale nie zrozumiał sugestii żeby wskazał, które są to słupy.

 

b)      Odpowiedź na interpelację z dnia 26 marca dot: nr 2/2015 radnego H. Kuszaka zgłoszonej na VII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie przebudowy chodnika na ul. M. Poznańskiej informuje, że środki w budżecie na 2014 rok wystarczyłyby na wykonanie 50% tego zadania. Część środków została przeznaczona na zakup programu komputerowego dla do Szkoły Podstawowej nr 2. Zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu.

Radny H. Kuszak zapytał odnośnie ul. M. Poznańskiej na którą brakowało do wykończenia 50 tys. więc dlaczego na ostatniej sesji została podjęta uchwał na wykonanie drogi nie będącej w zarządzie gminy, a mogłaby być wykończona ul. M. Poznańska.

Burmistrz wyjaśnił, że zgadza się z tym, że ul. M. Poznańska wymaga remontu ale potrzeba jest opracowania dokumentacji. Ponieważ chciałby zrobić jedną i drugą stronę z jednym razem.

     

c)      W nawiązaniu do interpelacji 3/2015 autorstwa radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie H. Kuszaka zgłoszonej na VII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie dot: lądowania Helikoptera Ratownictwa Lotniczego uprzejmie informuję, że na przedmiotowe pytanie, odpowiedź udzielona została w informacji dotyczącej działań podejmowanych przez gminę związanych z bezpieczeństwem mieszkańców na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 21 listopada 2012r. Dla przypomnienia uprzejmie informuję, że miejscem wyznaczonym i uzgodnionym w oparciu o wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 21 marca 2008r., w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy Prawo Lotnicze jest:

- stadion miejski KS Wełna Rogoźno ul. Wielka Poznańska 128 a,

- wymiary 120 mx 70m,

- data zgłoszenia do Działu Operacji Lotniczych SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księżycowa 5 jest 30 marzec 2011r.     

Przedmiotowe miejsce jest dostępne również w nocy na wypadek potrzeby lądowania śmigłowca ratunkowego celem zabrania do zespołu ratownictwa medycznego pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia i przetransportowania do właściwego szpitala. Miejsce to powinno być każdorazowo zabezpieczone przed lądowaniem śmigłowca przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej na mocy porozumienia SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

Nawiązując do drugiego pytania czy istnieje możliwość wydzielenia lądowiska dla helikopterów ratowniczych na terenie nowego targowiska?

Targowisko miejskie nie zostało wyznaczone na lądowisko śmigłowca i ze względów bezpieczeństwa nie spełnia ono wymogów w tym zakresie. Pilot śmigłowca ratowniczego decyduje o innym miejscu lądowania jak wyznaczone w planie ale jest to z reguły miejsce położone w pobliżu rejonu zdarzenia.

Radny H. Kuszak odpowiedział, że pierwszy akapit jest nie potrzebny ponieważ część radnych w roku 2012 nie było oraz stwierdził, że jest błąd ponieważ nie tylko Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczone przed lądowaniem śmigłowca ale również i OSP.

Burmistrz wyjaśnił, że jak najbardziej ale to dyspozytor PSP decyduje.

 

Interpelacje przedstawił radny H. Kuszak:

3)      W związku z ,,pełnym” uruchomieniem nowego targowiska miejskiego chciałbym się dowiedzieć jakie są plany związane z miejscem dawnego targowego? Czy Gmina Rogoźno jest właścicielem całego terenu obejmującego dawną część targową i co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu?

4)      W związku z uchwaleniem budżetu na 2015 rok chciałbym otrzymać informację na następujące tematy:

- kiedy nastąpi zakup rowerów, wyposażenia i elementów zabezpieczających ( kaski, koszulki, nakolanniki, rękawiczki) strażników miejskich,

- jakie plany w sprawie używanego samochodu Straży Miejskiej.

 

Przystąpiono do punktu 14 wolne wnioski i informacje.

Jacek Runowski podziękował wszystkim uczestniczącym oraz którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości z okazji 10  rocznicy śmierci J. Pawła II w dniu 12 kwietnia 2015r.

 

Następnie Wiceprzewodniczący M. Kutka odczytał treść pisma skierowanego do Marszałka dot; obwodnicy: cytat: ,,Rada Miejska w Rogoźnie wnioskuje do Marszała Województwa Wielkopolskiego o wprowadzenie objazdu dla środków transportu ciężarze całkowitym powyżej 12t celem uniemożliwienia wjazdu w/w pojazdów do Rogoźna od strony Wągrowca. Zgodnie z pismem z dnia 5 sierpnia 2014 roku, w którym Marszałek pisał odnośnie pojazdów o ciężarze informuje, że jego wprowadzenie będzie możliwe po zakończeniu drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku Murowana Goślina Wągrowiec”.

Radny A. Nadolny stwierdził, że jest to dobra myśl ale czy to nie spowoduje sytuacji, że jeżeli takie oznakowanie zostanie postawione, to automatycznie spadnie przejazd pojazdów i traci się punkty w rankingu i wypada obwodnica. Więc trzeba by się zastanowić nad tym wnioskiem.     

Burmistrz również stwierdził, że wniosek jest jak najbardziej zasadny ale trzeba by nad tym się zastanowić żeby sprawdzić wszystkie za i przeciw.

Wiceprzewodniczący M. Kutka wycofał wniosek.

Radna L. Kolanowska zapytała kto jest w gminie odpowiedzialny za odbiór dróg, które zostały wyrównane?

Burmistrz odpowiedział, że wydział kierownika T. Zygmunta.

Kierownik T. Zygmunt wyjaśnił, że roboty zostały wstrzymane z gwałtowną suszą.

Radna L. Kolanowska zapytała czy drogi, które nie są poprawnie wykonane będą miały stan odpowiedni.

Radny A. Nadolny zapytał czy te prace już zostały wznowione?

T. Zygmunt odpowiedział, że jeszcze prace nie zostały wznowione ponieważ ten wykonawca, który jest również wykonawcą remontu dróg z udziałem gruzu.

Stwierdził, że w następnej czynności przetargowej trzeba będzie rozróżnić obie roboty.

Radny A. Nadolny poprosił, że jeśli się skończą roboty dot: gruzem w Rogoźnie to żeby wyprofilować drogę w Parkowie, żeby ten gruz, który już jest nie uległ rozmieszczeniu.

 

Radny H. Kuszak zapytał kto jest odpowiedzialny za mycie koszy na terenie miasta?

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zadanie zostanie zlecone panu H. Siwińskiemu.

Radny H. Kuszak zapytał kto powinien posprzątać śmieci, które znajdują się wokół śmietnika. Czy to należy do właściciela terenu czy jest to w zanadrzu osób opróżniających pojemnik?

Z-ca Burmistrza R. Tomaszewska odpowiedziała, że jeżeli jest to na prywatnym terenie to należy to do właściciela, natomiast jeżeli jest to teren miasta to do pana Siwińskiego.

Radny H. Kuszak zapytał czy w związku z wywozem śmieci do Kopaszyna od 1 stycznia 2016 r., będzie się to wiązać z podwyższą śmieci?

Burmistrz R .Szuberski odpowiedział, że tak. Przede wszystkim wiąże się to już kosztami transportu. Szczegółowa symulacja będzie zrobiona i przedstawiona radzie w ciągu kilku miesięcy.

Radny H. Kuszak zapytał odnośnie przygotowania przez przewodniczącego H. Janusa  hierarchii wykonywania utwardzania dróg i do dnia sesji informacja nie została dostarczona.

Burmistrz poprosił o wyjaśnienia T. Zygmunta.

Kierownik T. Zygmunt odpowiedział, że w chwili obecnej harmonogram nie został opracowany ale w najbliższym czasie przygotuje i przedstawi.

Radna L. Kolanowska zaapelowała również o równanie i uzupełnienie ubytków na ul. Chabrowej.

T. Zygmunt poinformował, że w tym rozdaniu ul. Chabrowej nie ma. Dodał, że będzie to zrobione jeżeli pojawią się środki, za które będzie można zakupić materiał.

Radna L. Kolankowska zapytała czy można chociaż ją wyrównać ponieważ jeden mieszkaniec zatrzymał równanie całej drogi?

T. Zygmunt jedyną metodą będzie spróbować wzmocnić nawierzchnię drogi.

Przewodniczący zapytał jak to jest możliwe, że to drugi mieszkaniec w gminie decyduje o drodze gminnej.

T. Zygmunt najlepszym rozwiązaniem było by jednak sposób wzmocnienia gruzem na całej długości.

Radna L. Kolanowska przedstawiła zajście, które miało miejsce - ,,zgodnie z harmonogramem równiarka zaczęła równać drogę po czym mieszkaniec, który ma zrobiony dojazd koło domu zastraszał operatora adwokatem. Uważa, że mieszkaniec powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, że zablokował pracę równiarką. Tylko z tego względu, że wysypał gruz koło swojego domu na drodze gminnej.

T. Zygmunt wyjaśnił, że odbyło się to metodą interwencyjną żeby załatać najgorsze miejsce. Odbyło się to za zgodą Burmistrza został zakupiony gruz.

Burmistrz wyjaśnił, że mieszkaniec przedstawił zdjęcie przy swojej posesji, gdzie to miejsce nie wyglądało najlepiej. Po konsultacjach z pracownikami wydziału stwierdzono, że zerwanie tego już nie przyniosło by żadnych efektów. Potrzebne było by również odwodnienie tego terenu ale będą poczynione wszelkie starania odnośnie zakupu gruzu, aby wszystkie ubytki zostały zniwelowane.

Radny J. Łatka zapytał czy komunikacja zapytał czy komunikacja ruszy od  4 maja.

Burmistrz odpowiedział, że nie zna żadnych przeszkód żeby było inaczej.

Radny J. Łatka zapytał prezesa W. Dulko czy w ciągu najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji na ul. Południowej oraz odcinka wodociągu między Nową, a Południową.

Prezes W. Dulko odpowiedział, że budową tą zajmie się pan Szewczak natomiast jeżeli chodzi o drugą cześć pytania będzie to na najbliższej sesji wzięte pod uwagę do wieloletniego planu rozwoju i urządzeń.

Przewodniczący zapytał dlaczego pan Szewczak i nie było by taniej jeżeli robiła by spółka Aquabellis?

Prezes wyjaśnił, że pan Szewczak będzie zbierał ofertę na wykonanie. Ustalenia są takie, że roboczo godzina jak również koszt materiału, w tym kosztorysie nie może być wyższy niż koszt materiału po jakich cenach kupuje Aquabellis.

Dalej zapytał czy w tym kierunku jest podpisana umowa?

Prezes odpowiedział, że na chwile obecną umowy nie ma. Jeżeli kosztorys będzie tańszy przedstawiony przez pana Szewczaka to Aquabellis to przyjmie.

 

T. Zygmunt wrócił do tematu komunikacji, gdyż dowiedział się, że ze względu na to, że wykonawca wykonuje trasę zagraniczną to do uruchomienia komunikacji może dojść albo 6 maja albo 11 maja.

Burmistrz R. Szuberski skomentował, że dla niego jest to nowość gdyż nic o tym fakcie nie wiedział.

 

Radny P. Wojciechowski zapytał odnośnie sprawozdań finansować. Czy wiadomo już coś odnośnie wyników spółek gminnych? Czy osiągnęły zyski czy straty?

Burmistrz odpowiedział, że uczestniczył na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MEGAWAT i będzie przekazany zysk 47 tys. Natomiast jeżeli chodzi o Aquabellis zysk zostanie przekazany na pokrycie zadłużenia tej spółki.

 

Radny M. Kutka zaapelował do dyrektorów szkół o przekazanie uczniom o możliwość wzięcia udziału w  głosowaniu ,,Podwórko NIVEA”.  

 

Radna L. Kolanowska podziękowała komendantowi za szybką reakcje i zasypanie dziury ,,dołu wielkiego” przy ul. Konieczyńskich.

 

Radny P. Wojciechowski zapytał o sprawność działania hydrantów, które są w posiadaniu spółki?

Prezes W. Dulko odpowiedział, że hydranty są sprawdzane kolejno po zgłoszeniu.

Radny Ł. Zaranek również poprosił o przegląd hydrantów na terenie Prusiec.

              

15. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego zamknął obrad IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18:00

Protokół sporządziła D.  Ślachciak

Rogoźno, dnia 20 maj 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf