Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłosza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Laskowie, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 74

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności zabudowanej działki gruntu, położonej w Laskowie 8, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny LASKOWO)w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 74 o pow.2.654m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028570/1.

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona do sprzedaży działka gruntu położona jest w części  na terenie oznaczonym symbolem M – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej oraz  w części na terenie o użytkowaniu terenu: tereny rolniczej przestrzenni produkcyjnej o przewadze występowania gleb wysokich klas bonitacyjnych III  i IV kl. podlegających ochronie prawnej. W kierunkach ochrony walorów kulturowych wyżej powołanego Studium działka 74 znajduję się w obszarze występowania stanowisk archeologicznych.

 

Cena wywoławcza wynosi   70.000,00zł.

 

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działki gruntu.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z zm.).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiegow Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej         tj. 7.000,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 09lipca 2015 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) upłynął z dniem 21 maja 2015 r.

Opis terenu - działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą o pow. zabudowy 85,76m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 10,92m2 w zabudowie wolnostojącej. Budynki znajdują się w złym stanie technicznym, nadające się do rozbiórki. Teren działki zawyżony względem drogi dojazdowej wraz ze skłonem w kierunku południowym, przez teren działki od frontu przebiega linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

 

Sprzedaż działki 74 następuje bez ujawnienia ww. budynków w księdze wieczystej, z uwagi na ich zły stan techniczny oraz z uwagi na brak założenia kartotek budynkowych.

 

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RIIIa – grunty orne (0.1024ha), RIVa – grunty orne (0.0799ha) i B – tereny mieszkaniowe (0.0831ha).  

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

  

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

Załącznik:

Rogoźno, dnia 01 czerwca 2015 r.

 
Dokumenty do pobrania:
I przetarg dz. 74 Laskowo.pdf
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-06-09 12:32:13)
rozmiar pliku: 1004Kb

drukuj pobierz pdf