Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

 

Zarządzenie Nr OR.0050.1.107.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 21 maja 2015 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 roku Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 17.699,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia,

  1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę     17.669,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

DOCHODY

  1. W dziale W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 15.340,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków OKW w głosowaniu w dniu 24maja br.
  2. W dziele Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 2.359,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 17.699 zł

 

WYDATKI

  1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.000 zł.
  2. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.000 zł.
  3. W dziale W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 15.340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków OKW w głosowaniuw dniu 24maja br.
  4. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.000 zł.
  5. W dziele Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 2.359,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne  od wypłacanych zasiłków stałych oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałówna kwotę +/-33.000 zł.
  6. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rogoźno.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 17.699 zł

 

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok dokonano zwiększenia o kwotę 15.340 zł oraz dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.000 zł.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok” zwiększono o kwotę 2.359 zł.

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę +/- 50.000 zł.

Nr 6 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 2.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

476 552,37

0,00

476 552,37

 

01095

 

Pozostała działalność

476 552,37

0,00

476 552,37

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20 500,00

0,00

20 500,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

456 052,37

0,00

456 052,37

050

 

 

Rybołówstwo i rybactwo

20 000,00

0,00

20 000,00

 

05095

 

Pozostała działalność

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

20 000,00

0,00

20 000,00

600

 

 

Transport i łączność

7 000,00

0,00

7 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

7 000,00

0,00

7 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

7 000,00

0,00

7 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 978 900,00

0,00

1 978 900,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 978 900,00

0,00

1 978 900,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

125 400,00

0,00

125 400,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

334 500,00

0,00

334 500,00

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

8 000,00

0,00

8 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

129 143,00

0,00

129 143,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

126 943,00

0,00

126 943,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

126 943,00

0,00

126 943,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 200,00

0,00

2 200,00

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

100,00

0,00

100,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

600,00

0,00

600,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

50 957,00

15 340,00

66 297,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 949,00

0,00

2 949,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 949,00

0,00

2 949,00

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

42 342,00

15 340,00

57 682,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 342,00

15 340,00

57 682,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5 666,00

0,00

5 666,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 666,00

0,00

5 666,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

0,00

1 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

1 000,00

0,00

1 000,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20 689 777,00

0,00

20 689 777,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

49 000,00

0,00

49 000,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

49 000,00

0,00

49 000,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6 297 482,00

0,00

6 297 482,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

5 489 870,00

0,00

5 489 870,00

 

 

0320

Podatek rolny

95 043,00

0,00

95 043,00

 

 

0330

Podatek leśny

114 665,00

0,00

114 665,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

32 504,00

0,00

32 504,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

400,00

0,00

400,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

557 000,00

0,00

557 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 760 270,00

0,00

4 760 270,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

3 095 790,00

0,00

3 095 790,00

 

 

0320

Podatek rolny

646 163,00

0,00

646 163,00

 

 

0330

Podatek leśny

6 661,00

0,00

6 661,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

335 156,00

0,00

335 156,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

165 000,00

0,00

165 000,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

120 000,00

0,00

120 000,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

340 000,00

0,00

340 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

11 500,00

0,00

11 500,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

40 000,00

0,00

40 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

337 000,00

0,00

337 000,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

47 000,00

0,00

47 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

285 000,00

0,00

285 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

5 000,00

0,00

5 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

9 246 025,00

0,00

9 246 025,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

7 796 025,00

0,00

7 796 025,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1 450 000,00

0,00

1 450 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

16 491 594,73

0,00

16 491 594,73

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

12 750 257,00

0,00

12 750 257,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

12 750 257,00

0,00

12 750 257,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 386 584,00

0,00

3 386 584,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 386 584,00

0,00

3 386 584,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

99 984,73

0,00

99 984,73

 

 

0920

Pozostałe odsetki

69 984,73

0,00

69 984,73

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

30 000,00

0,00

30 000,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

254 769,00

0,00

254 769,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

254 769,00

0,00

254 769,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 511 383,00

0,00

1 511 383,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

20 403,00

0,00

20 403,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

18 549,00

0,00

18 549,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 854,00

0,00

1 854,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

249 508,00

0,00

249 508,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

249 508,00

0,00

249 508,00

 

80104

 

Przedszkola

898 872,00

0,00

898 872,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

117 000,00

0,00

117 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 275,00

0,00

4 275,00

 

 

0830

Wpływy z usług

268 000,00

0,00

268 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 400,00

0,00

4 400,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

495 197,00

0,00

495 197,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000,00

0,00

10 000,00

 

80110

 

Gimnazja

3 600,00

0,00

3 600,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 600,00

0,00

3 600,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

339 000,00

0,00

339 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

303 000,00

0,00

303 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

18 000,00

0,00

18 000,00

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

18 000,00

0,00

18 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

6 397 543,00

2 359,00

6 399 902,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 674 089,00

0,00

5 674 089,00

 

 

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 603 949,00

0,00

5 603 949,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

59 640,00

0,00

59 640,00

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

9 000,00

0,00

9 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

64 216,00

2 359,00

66 575,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

47 975,00

0,00

47 975,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

16 191,00

2 359,00

18 550,00

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

50,00

0,00

50,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

122 522,00

0,00

122 522,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

89 522,00

0,00

89 522,00

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

31 000,00

0,00

31 000,00

 

 

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2 000,00

0,00

2 000,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 000,00

0,00

10 000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

248 320,00

0,00

248 320,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

247 820,00

0,00

247 820,00

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

500,00

0,00

500,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

130 044,00

0,00

130 044,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

130 044,00

0,00

130 044,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

67 052,00

0,00

67 052,00

 

 

0830

Wpływy z usług

31 000,00

0,00

31 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

35 927,00

0,00

35 927,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

125,00

0,00

125,00

 

85295

 

Pozostała działalność

81 300,00

0,00

81 300,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 600,00

0,00

1 600,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

79 700,00

0,00

79 700,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

198 014,00

0,00

198 014,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

198 014,00

0,00

198 014,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

198 014,00

0,00

198 014,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 785 000,00

0,00

1 785 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1 560 000,00

0,00

1 560 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 557 000,00

0,00

1 557 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

0,00

3 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

225 000,00

0,00

225 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

225 000,00

0,00

225 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

655 761,73

0,00

655 761,73

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

655 761,73

0,00

655 761,73

 

 

0830

Wpływy z usług

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

645 761,73

0,00

645 761,73

Razem:

50 392 625,83

17 699,00

50 410 324,83

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

565 174,91

0,00

565 174,91

 

01008

 

Melioracje wodne

22 000,00

0,00

22 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

22 000,00

0,00

22 000,00

 

01030

 

Izby rolnicze

17 000,00

0,00

17 000,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

17 000,00

0,00

17 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

526 174,91

0,00

526 174,91

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 960,02

0,00

2 960,02

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

508,83

0,00

508,83

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

72,52

0,00

72,52

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 266,77

0,00

7 266,77

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36 256,60

0,00

36 256,60

 

 

4430

Różne opłaty i składki

447 110,17

0,00

447 110,17

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

32 000,00

0,00

32 000,00

050

 

 

Rybołówstwo i rybactwo

20 000,00

0,00

20 000,00

 

05095

 

Pozostała działalność

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

520,00

0,00

520,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

0,00

3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00

0,00

14 000,00

 

 

4260

Zakup energii

2 480,00

0,00

2 480,00

600

 

 

Transport i łączność

1 607 690,00

0,00

1 607 690,00

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

270 000,00

0,00

270 000,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

220 000,00

0,00

220 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

0,00

50 000,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

200 000,00

0,00

200 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000,00

0,00

200 000,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

50 000,00

0,00

50 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000,00

0,00

50 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 087 690,00

0,00

1 087 690,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

144 400,00

0,00

144 400,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

0,00

100 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

644 000,00

0,00

644 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

17 270,00

0,00

17 270,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

174 720,00

0,00

174 720,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 300,00

0,00

7 300,00

630

 

 

Turystyka

82 000,00

0,00

82 000,00

 

63095

 

Pozostała działalność

82 000,00

0,00

82 000,00

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

66 000,00

0,00

66 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 289 093,82

0,00

2 289 093,82

 

70001

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

427 343,82

0,00

427 343,82

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

427 343,82

0,00

427 343,82

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 861 750,00

0,00

1 861 750,00

 

 

4260

Zakup energii

57 000,00

0,00

57 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 500,00

0,00

3 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

115 000,00

0,00

115 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

- 3 000,00

0,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

392 000,00

0,00

392 000,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

550,00

0,00

550,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 600,00

0,00

3 600,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

100,00

0,00

100,00

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

50 000,00

0,00

50 000,00

 

 

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

155 000,00

0,00

155 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 000,00

3 000,00

5 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

0,00

200 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

880 000,00

0,00

880 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

63 150,00

0,00

63 150,00

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

53 150,00

0,00

53 150,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 220,00

0,00

2 220,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 930,00

0,00

50 930,00

 

71035

 

Cmentarze

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

0,00

10 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

4 474 755,29

0,00

4 474 755,29

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

126 943,00

0,00

126 943,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

92 741,08

0,00

92 741,08

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 414,27

0,00

7 414,27

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 216,70

0,00

17 216,70

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 453,81

0,00

2 453,81

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 892,27

0,00

1 892,27

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 931,00

0,00

3 931,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 293,87

0,00

1 293,87

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

304 097,24

0,00

304 097,24

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

264 097,24

0,00

264 097,24

 

 

4190

Nagrody konkursowe

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14 000,00

0,00

14 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 000,00

0,00

2 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 878 215,05

0,00

3 878 215,05

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 477 386,66

0,00

2 477 386,66

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

171 686,57

0,00

171 686,57

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

445 868,21

0,00

445 868,21

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

51 299,86

0,00

51 299,86

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8 000,00

0,00

8 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

0,00

9 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

84 509,75

0,00

84 509,75

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 200,00

0,00

1 200,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

4260

Zakup energii

78 000,00

0,00

78 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27 000,00

0,00

27 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

7 000,00

0,00

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

178 500,00

- 3 000,00

175 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

31 000,00

0,00

31 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

52 000,00

3 000,00

55 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

49 000,00

0,00

49 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

78 000,00

0,00

78 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

70 764,00

0,00

70 764,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

14 000,00

0,00

14 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

0,00

5 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

37 000,00

0,00

37 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

0,00

20 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

128 500,00

0,00

128 500,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

92 820,00

0,00

92 820,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

35 000,00

0,00

35 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

680,00

0,00

680,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

50 957,00

15 340,00

66 297,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 949,00

0,00

2 949,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 464,90

0,00

2 464,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

423,71

0,00

423,71

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

60,39

0,00

60,39

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

42 342,00

15 340,00

57 682,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

17 540,00

15 340,00

32 880,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 658,84

0,00

1 658,84

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

181,30

0,00

181,30

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 485,00

0,00

12 485,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 834,86

0,00

8 834,86

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

492,00

0,00

492,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 150,00

0,00

1 150,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5 666,00

0,00

5 666,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 955,00

0,00

3 955,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

163,33

0,00

163,33

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

23,30

0,00

23,30

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

950,00

0,00

950,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

280,63

0,00

280,63

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

163,35

0,00

163,35

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

130,39

0,00

130,39

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

963 454,97

0,00

963 454,97

 

75404

 

Komendy wojewódzkie Policji

46 000,00

0,00

46 000,00

 

 

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

36 000,00

0,00

36 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

809 354,97

0,00

809 354,97

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

30 000,00

0,00

30 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

55 000,00

0,00

55 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 860,30

0,00

4 860,30

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

636,60

0,00

636,60

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

28 200,00

0,00

28 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

147 103,07

0,00

147 103,07

 

 

4260

Zakup energii

50 000,00

0,00

50 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

45 000,00

0,00

45 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

22 000,00

0,00

22 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

45 275,00

0,00

45 275,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

23 000,00

0,00

23 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65 000,00

0,00

65 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

289 280,00

0,00

289 280,00

 

75414

 

Obrona cywilna

14 000,00

0,00

14 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 500,00

0,00

11 500,00

 

 

4260

Zakup energii

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

0,00

1 000,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

94 100,00

0,00

94 100,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 600,00

0,00

1 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500,00

0,00

14 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

0,00

70 000,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

467 200,00

0,00

467 200,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

467 200,00

0,00

467 200,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

467 200,00

0,00

467 200,00

758

 

 

Różne rozliczenia

200 000,00

0,00

200 000,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

200 000,00

0,00

200 000,00

 

 

4810

Rezerwy

200 000,00

0,00

200 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

23 121 939,00

0,00

23 121 939,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9 669 717,00

0,00

9 669 717,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 800,00

0,00

2 800,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

304 931,00

0,00

304 931,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

5 900,00

0,00

5 900,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 915 753,00

0,00

5 915 753,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

499 600,00

0,00

499 600,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 143 552,00

0,00

1 143 552,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

155 107,00

0,00

155 107,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

46 282,00

0,00

46 282,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

298 742,00

0,00

298 742,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 400,00

0,00

1 400,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

22 990,00

0,00

22 990,00

 

 

4260

Zakup energii

409 490,00

0,00

409 490,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

26 500,00

0,00

26 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

14 640,00

0,00

14 640,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

175 698,00

0,00

175 698,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

24 000,00

0,00

24 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9 400,00

0,00

9 400,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 110,00

0,00

5 110,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

360 297,00

0,00

360 297,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

1 025,00

0,00

1 025,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

246 500,00

0,00

246 500,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

877 405,00

0,00

877 405,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 600,00

0,00

3 600,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

22 164,00

0,00

22 164,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

580 410,00

0,00

580 410,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

49 900,00

0,00

49 900,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

111 083,00

0,00

111 083,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 436,00

0,00

15 436,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 200,00

0,00

19 200,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 610,00

0,00

2 610,00

 

 

4260

Zakup energii

20 530,00

0,00

20 530,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

900,00

0,00

900,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

650,00

0,00

650,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 050,00

0,00

9 050,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

700,00

0,00

700,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41 172,00

0,00

41 172,00

 

80104

 

Przedszkola

4 733 304,00

0,00

4 733 304,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

82 000,00

0,00

82 000,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 304 132,00

0,00

1 304 132,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

64 861,00

0,00

64 861,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 860 771,00

0,00

1 860 771,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

140 034,00

0,00

140 034,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

346 242,00

0,00

346 242,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

44 772,00

0,00

44 772,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 500,00

0,00

5 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 042,00

0,00

100 042,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

268 000,00

0,00

268 000,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

600,00

0,00

600,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 150,00

0,00

3 150,00

 

 

4260

Zakup energii

268 200,00

0,00

268 200,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

46 000,00

0,00

46 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 700,00

0,00

4 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

66 164,00

0,00

66 164,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

9 200,00

0,00

9 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

7 100,00

0,00

7 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 150,00

0,00

1 150,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

110 331,00

0,00

110 331,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

355,00

0,00

355,00

 

80110

 

Gimnazja

4 698 674,00

0,00

4 698 674,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 253 564,00

0,00

1 253 564,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

618 106,00

0,00

618 106,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

110 900,00

0,00

110 900,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 725 435,00

0,00

1 725 435,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

160 466,00

0,00

160 466,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

337 038,00

0,00

337 038,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

44 564,00

0,00

44 564,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 116,00

0,00

7 116,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65 721,00

0,00

65 721,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

300,00

0,00

300,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 710,00

0,00

3 710,00

 

 

4260

Zakup energii

180 800,00

0,00

180 800,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13 000,00

0,00

13 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 140,00

0,00

6 140,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

45 160,00

0,00

45 160,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

7 650,00

0,00

7 650,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 900,00

0,00

1 900,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

111 604,00

0,00

111 604,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

801 000,00

0,00

801 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

0,00

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

797 000,00

0,00

797 000,00

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

616 411,00

0,00

616 411,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 260,00

0,00

1 260,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

428 274,00

0,00

428 274,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 500,00

0,00

32 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

77 404,00

0,00

77 404,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 509,00

0,00

7 509,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

0,00

9 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500,00

0,00

14 500,00

 

 

4260

Zakup energii

4 400,00

0,00

4 400,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

0,00

300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21 700,00

0,00

21 700,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 650,00

0,00

4 650,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

0,00

3 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 214,00

0,00

10 214,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00

0,00

1 200,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

87 180,00

0,00

87 180,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

0,00

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

64 180,00

0,00

64 180,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

691 629,00

0,00

691 629,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

258 847,00

0,00

258 847,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 000,00

0,00

21 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48 106,00

0,00

48 106,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 297,00

0,00

5 297,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 000,00

0,00

21 000,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

321 000,00

0,00

321 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 300,00

0,00

3 300,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 579,00

0,00

10 579,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

117 604,00

0,00

117 604,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

50 964,00

0,00

50 964,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 101,00

0,00

43 101,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 468,00

0,00

7 468,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 071,00

0,00

2 071,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14 000,00

0,00

14 000,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

670 278,00

0,00

670 278,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

24 894,00

0,00

24 894,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

539 380,00

0,00

539 380,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

93 000,00

0,00

93 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 004,00

0,00

13 004,00

 

80195

 

Pozostała działalność

158 737,00

0,00

158 737,00

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

0,00

200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

157 537,00

0,00

157 537,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

404 000,00

0,00

404 000,00

 

85111

 

Szpitale ogólne

127 000,00

0,00

127 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

27 000,00

0,00

27 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00

0,00

100 000,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

5 000,00

0,00

5 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 800,00

0,00

3 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

0,00

1 200,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

270 000,00

0,00

270 000,00

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

43 600,00

0,00

43 600,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 420,00

0,00

3 420,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

150,00

0,00

150,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

120 140,00

- 200,00

119 940,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 070,00

2 000,00

32 070,00

 

 

4260

Zakup energii

8 000,00

0,00

8 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15 680,00

0,00

15 680,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

45 850,00

- 1 800,00

44 050,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 350,00

0,00

2 350,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

740,00

0,00

740,00

 

85195

 

Pozostała działalność

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

0,00

2 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

9 461 377,00

2 359,00

9 463 736,00

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 800,00

0,00

1 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

0,00

300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

0,00

1 500,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

242 510,00

0,00

242 510,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

800,00

0,00

800,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

53 424,00

0,00

53 424,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 181,00

0,00

4 181,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 920,00

0,00

9 920,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 411,00

0,00

1 411,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 200,00

0,00

3 200,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

161 272,00

0,00

161 272,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 302,00

0,00

2 302,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 614 449,00

0,00

5 614 449,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

9 000,00

0,00

9 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

5 279 686,00

- 3 000,00

5 276 686,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

135 148,00

0,00

135 148,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 463,00

0,00

11 463,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

152 434,00

0,00

152 434,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 192,00

0,00

3 192,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 900,00

0,00

1 900,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

550,00

0,00

550,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

0,00

2 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 347,00

0,00

1 347,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 029,00

0,00

4 029,00

 

 

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  w nadmiernej wysokości

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

9 200,00

3 000,00

12 200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

0,00

1 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

64 216,00

2 359,00

66 575,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

50,00

0,00

50,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

64 166,00

2 359,00

66 525,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

566 322,00

0,00

566 322,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

566 322,00

0,00

566 322,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

510 790,00

0,00

510 790,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

510 593,92

0,00

510 593,92

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

196,08

0,00

196,08

 

85216

 

Zasiłki stałe

248 320,00

0,00

248 320,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

500,00

0,00

500,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

247 820,00

0,00

247 820,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1 293 327,00

0,00

1 293 327,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 156,00

0,00

6 156,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

818 187,00

0,00

818 187,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

54 563,00

0,00

54 563,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

140 132,00

0,00

140 132,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

19 938,00

0,00

19 938,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

24 000,00

0,00

24 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 900,00

0,00

34 900,00

 

 

4260

Zakup energii

13 000,00

0,00

13 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

59 385,00

0,00

59 385,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

10 600,00

0,00

10 600,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

22 140,00

0,00

22 140,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

33 000,00

0,00

33 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

12 500,00

0,00

12 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

800,00

0,00

800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29 326,00

0,00

29 326,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 700,00

0,00

2 700,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

715 443,00

0,00

715 443,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 610,00

0,00

8 610,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

70 000,00

- 30 000,00

40 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35 927,00

30 000,00

65 927,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

600 906,00

0,00

600 906,00

 

85295

 

Pozostała działalność

204 200,00

0,00

204 200,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

199 700,00

0,00

199 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 337,00

0,00

1 337,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

230,00

0,00

230,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

33,00

0,00

33,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

900,00

0,00

900,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

835 083,00

0,00

835 083,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

533 509,00

0,00

533 509,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 079,00

0,00

1 079,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

381 808,00

0,00

381 808,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

26 500,00

0,00

26 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

70 300,00

0,00

70 300,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 523,00

0,00

9 523,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 400,00

0,00

10 400,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 900,00

0,00

6 900,00

 

 

4260

Zakup energii

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 100,00

0,00

2 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 800,00

0,00

2 800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 099,00

0,00

16 099,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

298 014,00

0,00

298 014,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

298 014,00

0,00

298 014,00

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3 560,00

0,00

3 560,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 560,00

0,00

3 560,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 559 807,27

0,00

3 559 807,27

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150 000,00

- 10 000,00

140 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

140 000,00

- 10 000,00

130 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1 565 176,00

- 5 000,00

1 560 176,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00

0,00

30 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

0,00

30 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 502 000,00

- 5 000,00

1 497 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 176,00

0,00

3 176,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

344 000,00

0,00

344 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

344 000,00

0,00

344 000,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

182 252,27

- 20 000,00

162 252,27

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 552,27

- 10 000,00

89 552,27

 

 

4260

Zakup energii

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80 700,00

- 10 000,00

70 700,00

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

136 600,00

0,00

136 600,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

111 800,00

0,00

111 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 800,00

0,00

3 800,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

20 000,00

0,00

20 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 026 200,00

0,00

1 026 200,00

 

 

4260

Zakup energii

600 000,00

0,00

600 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

299 200,00

0,00

299 200,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

127 000,00

0,00

127 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

90095

 

Pozostała działalność

145 579,00

45 000,00

190 579,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 679,00

0,00

3 679,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 400,00

0,00

21 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 500,00

- 5 000,00

25 500,00

 

 

4260

Zakup energii

43 000,00

0,00

43 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40 000,00

0,00

40 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

50 000,00

57 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

0,00

0,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 827 201,33

0,00

1 827 201,33

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

12 600,00

0,00

12 600,00

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

600,00

0,00

600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

0,00

10 000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 013 095,44

0,00

1 013 095,44

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

616 200,00

0,00

616 200,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

570,00

0,00

570,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

81,00

0,00

81,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 289,00

0,00

4 289,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

69 920,29

0,00

69 920,29

 

 

4260

Zakup energii

56 700,39

0,00

56 700,39

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 009,76

0,00

9 009,76

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 325,00

0,00

1 325,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

64 000,00

0,00

64 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

180 000,00

0,00

180 000,00

 

92116

 

Biblioteki

302 750,07

0,00

302 750,07

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

302 450,00

0,00

302 450,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,07

0,00

300,07

 

92118

 

Muzea

364 100,00

0,00

364 100,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

364 100,00

0,00

364 100,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

70 000,00

0,00

70 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

70 000,00

0,00

70 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

64 655,82

0,00

64 655,82

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 900,00

0,00

1 900,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 155,82

0,00

49 155,82

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 600,00

0,00

13 600,00

926

 

 

Kultura fizyczna

522 942,24

0,00

522 942,24

 

92601

 

Obiekty sportowe

106 750,00

0,00

106 750,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 000,00

0,00

9 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

0,00

1 400,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

50 000,00

0,00

50 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 150,00

0,00

17 150,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

200,00

0,00

200,00

 

 

4260

Zakup energii

14 000,00

0,00

14 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

0,00

12 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

0,00

3 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

416 192,24

0,00

416 192,24

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

290 500,00

0,00

290 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

0,00

500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 500,00

0,00

24 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

58 092,24

0,00

58 092,24

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 600,00

0,00

15 600,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

0,00

7 000,00

Razem:

50 515 825,83

17 699,00

50 533 524,83

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

     

Dział

Rozdział

§

Nazwa

 Dochody

 Wydatki 

 Plan na 06.05.2015

 zmiana

 Plan po zmianie na 21.05.2015r.

 Plan na
06.05.2015

 zmiana

 Plan po zmianie na
 21.05.2015r.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

456 052,37

0,00

456 052,37

456 052,37

0,00

456 052,37

 

01095

 

Pozostała działalność

456 052,37

0,00

456 052,37

456 052,37

0,00

456 052,37

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

456 052,37

 

456 052,37

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

2 960,02

 

2 960,02

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

508,83

 

508,83

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

72,52

 

72,52

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4 144,23

 

4 144,23

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1 256,60

 

1 256,60

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

 

447 110,17

 

447 110,17

750

 

 

Administracja publiczna

126 943,00

0,00

126 943,00

126 943,00

0,00

126 943,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

126 943,00

0,00

126 943,00

126 943,00

0,00

126 943,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

126 943,00

 

126 943,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

92 741,08

 

92 741,08

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

 

 

7 414,27

 

7 414,27

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

17 216,70

 

17 216,70

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

2 453,81

 

2 453,81

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1 892,27

 

1 892,27

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

3 931,00

 

3 931,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

1 293,87

 

1 293,87

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

50 957,00

15 340,00

66 297,00

50 957,00

15 340,00

66 297,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 949,00

0,00

2 949,00

2 949,00

0,00

2 949,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 949,00

 

2 949,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

2 464,90

 

2 464,90

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

423,71

 

423,71

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

60,39

 

60,39

75107

 

Wybory Prezydenta RP

42 342,00

15 340,00

57 682,00

42 342,00

15 340,00

57 682,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 342,00

15 340,00

57 682,00

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

17 540,00

15 340,00

32 880,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

1 658,84

 

1 658,84

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

181,30

 

181,30

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

12 485,00

 

12 485,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

8 834,86

 

8 834,86

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

492,00

 

492,00

 

4410

Podróże slużbowe krajowe

 

 

 

1 150,00

 

1 150,00

75109

 

 

5 666,00

0,00

5 666,00

5 666,00

0,00

5 666,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 666,00

 

5 666,00

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

3 955,00

 

3 955,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

163,33

 

163,33

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

23,30

 

23,30

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

950,00

 

950,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

280,63

 

280,63

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

163,35

 

163,35

 

4410

Podróże slużbowe krajowe

 

 

 

130,39

 

130,39

852

 

 

Pomoc społeczna

5 699 451,00

0,00

5 699 451,00

5 699 451,00

0,00

5 699 451,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 603 949,00

0,00

5 603 949,00

5 603 949,00

0,00

5 603 949,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 603 949,00

 

5 603 949,00

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

5 279 686,00

-3 000,00

5 276 686,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

135 148,00

 

135 148,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

 

 

11 463,00

 

11 463,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

152 434,00

 

152 434,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

3 192,00

 

3 192,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1 900,00

 

1 900,00

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

 

550,00

 

550,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2 500,00

 

2 500,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

 

 

1 347,00

 

1 347,00

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

 

 

 

1 500,00

 

1 500,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

4 029,00

 

4 029,00

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

 

 

9 200,00

3 000,00

12 200,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

 

1 000,00

 

1 000,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej

47 975,00

0,00

47 975,00

47 975,00

0,00

47 975,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

47 975,00

 

47 975,00

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

47 975,00

 

47 975,00

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 000,00

 

10 000,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

9 803,92

 

9 803,92

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

196,08

 

196,08

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

35 927,00

0,00

35 927,00

35 927,00

0,00

35 927,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

35 927,00

 

35 927,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

35 927,00

 

35 927,00

85295

 

Pozostała działalność

1 600,00

0,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 600,00

 

1 600,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

1 337,00

 

1 337,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

230,00

 

230,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

33,00

 

33,00

 

 

 

OGÓŁEM:

6 333 403,37

15 340,00

6 348 743,37

6 333 403,37

15 340,00

6 348 743,37

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2015 rok

   

 

   

Dział

Rozdział

§

Nazwa

 Dochody

 Wydatki 

 Plan na 06.05.2015r.

 zmiana

 Plan po zmianie na 21.05.2015r.

 Plan na 06.05.2015r.

 zmiana

 Plan po zmianie na 21.05.2015r.

801

 

 

Oświata i wychowanie

   744 705,00   

0,00

 744 705,00   

    744 705,00   

0,00

744 705,00

 

80103

 

Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych

      249 508,00   

0,00

    249 508,00   

       249 508,00   

0,00

249 508,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

      249 508,00   

 

    249 508,00   

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

       249 508,00   

 

249 508,00

 

80104

 

Przedszkola

      495 197,00   

0,00

    495 197,00   

       495 197,00   

0,00

     495 197,00   

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

      495 197,00   

 

    495 197,00   

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

       495 197,00   

 

495 197,00

852

 

 

Pomoc społeczna

563 277,00

2 359,00

565 636,00

563 277,00

2 359,00

565 636,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej

16 191,00

2 359,00

18 550,00

16 191,00

2 359,00

18 550,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

16 191,00

2 359,00

18 550,00

 

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

16 191,00

2 359,00

18 550,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

89 522,00

0,00

89 522,00

89 522,00

0,00

89 522,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

89 522,00

 

89 522,00

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

89 522,00

 

89 522,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

247 820,00

0,00

247 820,00

247 820,00

0,00

247 820,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

247 820,00

 

247 820,00

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

247 820,00

 

247 820,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

130 044,00

0,00

130 044,00

130 044,00

0,00

130 044,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

130 044,00

 

130 044,00

 

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

 

 

900,00

 

900,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

62 473,00

 

62 473,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

 

 

16 075,00

 

16 075,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

13 526,00

 

13 526,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

1 925,00

 

1 925,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

400,00

 

400,00

 

 

4260

Zakup energii

 

 

 

1 000,00

 

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

19 385,00

 

19 385,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

 

 

 

3 500,00

 

3 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

10 360,00

 

10 360,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

 

500,00

 

500,00

 

85295

 

Pozostała działalność

79 700,00

0,00

79 700,00

79 700,00

0,00

79 700,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

79 700,00

 

79 700,00

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

 

79 700,00

 

79 700,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

198 014,00

0,00

198 014,00

198 014,00

0,00

198 014,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

198 014,00

0,00

198 014,00

198 014,00

0,00

198 014,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

198 014,00

 

198 014,00

 

 

 

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

 

 

 

198 014,00

 

198 014,00

 

 

 

OGÓŁEM:

1 505 996,00

2 359,00

1 508 355,00

1 505 996,00

2 359,00

1 508 355,00

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku

 

Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska na  2015 rok

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan obowiązujący od dnia 01.01.2015r.

Zmiana

Plan na dzień 21.05.2015r.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

225 000,00

0,00

225 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

225 000,00

0,00

225 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

225 000,00

 

225 000,00

 

 

 

RAZEM:

225 000,00

0,00

225 000,00

 WYDATKI

     

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan obowiązujący od dnia 01.01.2015r.

Zmiana

Plan na dzień 21.05.2015r.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

225 000,00

0,00

225 000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

-10 000,00

10 000,00

90002

 

Gospodarka odpadami

80 000,00

-5 000,00

75 000,00

 

2320

Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00

 

30 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

 

20 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

-5 000,00

25 000,00

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

100 000,00

-20 000,00

80 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

-10 000,00

40 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

-10 000,00

40 000,00

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

-10 000,00

0,00

 

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

-10 000,00

0,00

90095

 

Pozostała działalność

5 000,00

45 000,00

50 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

-5 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

50 000,00

50 000,00

 

 

 

RAZEM:

225 000,00

0,00

225 000,00

 

 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku

 

 PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ

 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

 OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

 NA 2015 ROK

             
     

 DOCHODY

     

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Plan obowiązujący od dnia 25.03.2015r.

Zmiana

Plan po zmianie na 21.05.2015r.

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i    od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

285 000,00

0,00

285 000,00

 

75618

 

 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

285 000,00

0,00

285 000,00

 

0480

 Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

285 000,00

 

285 000,00

 

 

 

 Razem

285 000,00

0,00

285 000,00

             
     

 WYDATKI

     

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Plan obowiązujący od dnia 25.03.2015r.

Zmiana

Plan po zmianie na 21.05.2015r.

754

 

 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000,00

0,00

10 000,00

 

75404

 

 Komendy wojewódzkie Policji

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

3000

 Wpłaty jednostek na fundusz celowy

10 000,00

 

10 000,00

851

 

 

 Ochrona zdrowia

275 000,00

0,00

275 000,00

 

85153

 

 Zwalczanie narkomanii

5 000,00

0,00

5 000,00

 

 

4170

 Wynagrodzenia bezosobowe

3 800,00

 

3 800,00

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

 

1 200,00

 

85154

 

 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

270 000,00

0,00

270 000,00

 

 

2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

43 600,00

 

43 600,00

 

 

4110

 Składki na ubezpieczenia społeczne

3 420,00

 

3 420,00

 

 

4120

 Składki na Fundusz Pracy

150,00

 

150,00

 

 

4170

 Wynagrodzenia bezosobowe

120 140,00

-200,00

119 940,00

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

30 070,00

2 000,00

32 070,00

 

 

4260

 Zakup energii

8 000,00

 

8 000,00

 

 

4270

 Zakup usług remontowych

15 680,00

 

15 680,00

 

 

4300

 Zakup usług pozostałych

45 850,00

-1 800,00

44 050,00

 

 

4360

 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 350,00

 

2 350,00

 

 

4410

 Podróże służbowe krajowe

740,00

 

740,00

 

 

 

 Razem

285 000,00

0,00

285 000,00

 

 

 

drukuj pobierz pdf