Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 maja 2015 roku o godz. 16.30 w ZEAPO

PROTOKÓŁ nr 5 /2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 maja 2015 roku o godz. 16.30 w ZEAPO na ul. Krótkiej.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia KSSOiK.
 4. Projekty organizacyjne szkół:
  1. wystąpienia,
  2. dyskusja.
 5. Informacja z wykonania budżetu za rok 2014.
  1. wystąpienia,
  2. dyskusja.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Przystąpiono do punktu 3 -  protokół został przyjęty 7 głosami ,,za”, w obecności 7 radnych.

 

Przystąpiono do punktu 4 - Projekty organizacyjne szkół. Informacje przedstawiła pani L. Pijanowska

 1. W roku szkolnym 2015/2016 w gminie zaplanowano łącznie uruchomienie 15 oddziałów klas pierwszych, w których będą się uczyły  dzieci sześcioletnie oraz dzieci siedmioletnie  urodzone  w drugiej połowie 2008 roku.

Szkoła Podstawowa nr 2

4 oddziały

100 uczniów

Szkoła Podstawowa nr 3

6 oddziałów (+1)

141 uczniów

Szkołą Podstawowa w Budziszewku

1 oddział

13 uczniów

Szkoła Podstawowa w Pruścach

1 oddział

16 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zespole  Szkół w Gościejewie

1 oddział

17 uczniów

Szkołą Podstawowa w Zespole Szkól w Parkowie

2 oddziały

36 uczniów

 

15 oddziałów

323 uczniów

 

W Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie ze względu na zwiększenie ilości dzieci w klasach pierwszych zaplanowano dodatkowy oddział klasy pierwszej. 

 

Aby zapewnić wszystkim dzieciom pięcioletnim miejsca w przedszkolach i oddziałach przy szkołach podstawowych zaplanowano uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci pięcioletnich w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie. Dla dodatkowej grupy pięciolatków przeznaczono pomieszczenie sali gimnastycznej, które zostanie  w czasie  ferii letnich zaadoptowane na potrzeby dzieci. Zostaną wykonane łazienki oraz szatnia, natomiast umeblowanie sali przekaże   Szkoła Podstawowa nr 3, w której nie będzie oddziału przedszkolnego. Z dodatkowej sali  będzie korzystała grupa dzieci pięcioletnich realizujących podstawę programową w czasie 5 godzin. Takie rozwiązanie gwarantuje wywiązanie się gminy z obowiązku zapewnienia dzieciom pięcioletnim roczne  obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

W Gimnazjum nr 1 zaplanowano 1 oddział klas pierwszych. Jedenastu   nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 nie ma zapewnionego pełnego etatu w tym  8 nauczycieli ma zagwarantowane uzupełnienie zatrudnienia w innych placówkach. Z jednym nauczycielem zostanie rozwiązana umowa o pracę, ponieważ w Gimnazjum nr 1 nie ma możliwości zapewnienia zatrudnienia w wymiarze  0,5 etatu zgodnie z kwalifikacjami, jednak nauczyciel ten ma możliwość zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami na ułamkowych częściach etatu w 6 placówkach.    Ponadto udało się w tym roku szkolnym zatrudnić na zastępstwo 2  nauczycieli zwolnionych z likwidowanego Zespołu Szkół Agrobiznes oraz zapewniono dla jednego nauczyciela uzupełnienie etatu oraz dopełnienie etatów dwóm specjalistom z Zespołu Szkół. Poziom zatrudnienia pracowników niepedagogicznych planowany jest na poziomie ubiegłego roku szkolnego, jednak z trzema emerytowanymi pracownikami z dniem 1 września 2015r. zostanie rozwiązana umowa o pracę.

 

W tabeli przedstawia się ogólne  informacje o planowanej  organizacji pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. Arkusze organizacji na 2015/2016 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez p.Burmistrza. Termin zatwierdzenia upływa dopiero 30 maja.

Przedszkola

Przedszkole nr 1

4 oddziały =100 dzieci

 1grupa pięciolatków

2 grupy cztero i pięciolatków

1 grupa trzylatków

 

Czas pracy

6.00-17.00                                     

Przedszkole nr 2

5 oddziałów = 125 dzieci

 2 grupy pięciolatków(1 grupa 5godzinna)

2 grupy czterolatków

1 grupa trzylatków

Zwiększenie o 1 oddział

 Czas pracy

6.00-17.00

Przedszkole                    w Parkowie

3 oddziały  w tym 1 oddział integracyjny                                     (7dzieci  niepełnosprawnych)

70 dzieci

 Czas pracy

6.00-16.00

2014/2015=11 grup =275 dzieci

2015/2016=12 grup w tym 1 grupa integracyjna =295 dzieci

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa    w Pruścach

1 oddział =16 dzieci

 

Szkoła Podstawowa   w Budziszewku

1 oddział=19 dzieci

 

Szkoła Podstawowa    nr 2

2 oddziały =50  dzieci

 

Szkoła Podstawowa   w Gościejewie

2 oddziały = 40 dzieci

 

2014/2015= 9 oddziałów =201dzieci

2015/2016=6 oddziałów =125 dzieci

           

 

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Pruścach

6 oddziałów

65 uczniów

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku

6 oddziałów

66 uczniów

Szkoła Podstawowa  nr 2 w Rogoźnie

19  oddziałów

431 uczniów

Szkoła Podstawowa  nr 3  im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie

26 oddziały

570uczniów

Szkoła Podstawowa  im. Józefa Wybickiego w Parkowie

9  oddziałów

184 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich   w Gościejewie

8 oddziałów

140 uczniów

 

2014/2015 =68 oddziałów = 1338 uczniów

2015/2016=74 oddziały = 1456 uczniów

 

Gimnazja

Gimnazjum nr 1

5 oddziałów

112 uczniów

Gimnazjum w Gościejewie

3 oddziały                                                                                  56 uczniów

Gimnazjum w Parkowie

3 oddziały

66 uczniów

Gimnazjum nr 2

6 oddziałów          

Gimnazjum w LO

4 oddziały     

2014/2015=22 oddziały ( w tym 4 oddziały w LO i 6 oddziałów w Gimnazjum nr 2)

2015/2016 =21 oddziały ( tym 4 oddziały w LO i 6 oddziałów w Gimnazjum nr 2)

 

L. Pijanowska dopowiedziała, że z dyrektorami była propozycja żeby zapewnić uczniom zajęcia logopedyczne po 2 godziny zajęć w zerówkach  oraz w pierwszych klasach na wniosek dyrektorów, natomiast w przedszkolach zaplanowana jest realizacja podstawy programowej z języka angielskiego, dlatego, że od 1 września jest obowiązek w podstawie programowej.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy coś wiadomo na temat naboru klas sportowych?

L. Pijanowska odpowiedziała, że nabór trwa i nie wiadomo o ile będzie osób zainteresowanych klasą sportową, w związku z tym planowy jest 1 oddział klasy sportowej piłka siatkowa i piłka nożna czyli dziewczęta osobno i chłopcy osobno.    

Radny Z. Chudzicki zapytał czy obowiązkiem zatrudnienia w klasie sportowej jest trener II klasy i instruktor danej specjalizacji?

L. Pijanowska odpowiedziała, że Ministerstwo podało informację do publicznej wiadomości, że jest projekt zmian w kwalifikacjach. Jeśli chodzi o klasy sportowe to są zaostrzenia.

 

Radny Z. Chudzicki zapytał co jest powodem, że do Gimnazjum nr 1 jest tak mało chętnych? Co się stanie w przyszłym roku będzie nabór tylko na jeden oddział i zostanie tylko trzy oddziały?

L. Pijanowska odpowiedziała, że jeżeli jest zatrudnienie przez mianowanie to rozwiązuje się stosunek pracy i płaci się doprawy albo stawia się w stanie czynnym gdzie gmina i tak ponosi koszty aczkolwiek nie może wchodzi w kompetencje Burmistrza. Powodem najprawdopodobniej jest spadek uczniów z tego rocznika. Problem też ten dotyka szkół ponadgimnazjalnych.

Przystąpiono do pkt 5 - Informacja z wykonania budżetu za rok 2014.

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony 18 grudnia 2013 roku, który był zmieniany piętnaście razy (9 Zarządzeniami i 6 uchwałami). Po dokonanych zmianach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

 1. Dochody w wysokości   53.777.393,99 zł ( 102,01%) nadwyżka kwotowa 1.059.235,76

w tym: dochody bieżące 49.167.366,56 zł (103,11%)nadwyżka kwotowa 1.482.119,57zł)

dochody majątkowe 4.610.027,43 zł (91,60%) (-422.883,81zł)

2. Wydatki w wysokości 51.136.717,32 (95,18%) niewykonanie kwotowe 2.591.890,93zł

w tym: wydatki bieżące 45.556.082,95 zł (95,88%)

wydatki majątkowe 5.580.634,37 zł (89,78%)

3. Nadwyżka budżetu 2.640.676,67

4. Przychody ogółem 2.665.161,30 zł

5. Rozchody            1.654.549,98 zł

 • WFOŚ i GW – 400.000,-
 • BS Czarnków – 103.000,-
 • ING – 732.000,-
 • Bank Pocztowy – 419.549,98

 

Jak wcześnie powiedziała, dochody zostały wykonane w 102,01%. Na ten wskaźnik zaważyło kilka pozycji: sprzedaż nieruchomości wraz z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 134,09% (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych –104,07% (344.362,61), dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe -194,38 % (399.819,74) oraz dochody z podatku od nieruchomości 108,61% (661.538,74 zł).

Budżet gminy jest także zasilany przez różne dotacje celowe: zadania zlecone wykonano w 95,47% oraz zadania własne w wysokości 97,61%.

 

Wydatki zostały wykonane na poziomie 95,88%. Jest to wskaźnik porównywalny z rokiem 2013 (96,36%). Różnica między wykonaniem dochodów 102,01%, a wykonaniem wydatków 95,88% wynosi 6,13 pkt. Jest to relacja prawidłowa. Niepełne ale bezpieczne wykonanie wydatków przyczyniło się do powstania tzw. „osadu środków” (3051.287,99), które w części wykorzystaliśmy
w marcu 2015 roku na dodatkowe zdania: bieżące 1.123.961,73 zł  oraz majątkowe: 676.038,27 zł”

Szczególną grupą wydatków, są wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane  w 89,78% na plan 6.215.843,32 zł, wykonano 5.580.634,37 zł. Stanowi to relację w stosunku do wykonanych wydatków 10,91%. Wynik zupełnie przyzwoity jak na możliwości naszej gminy. Zadań inwestycyjnych w 2014 roku (28) było mniej niż w roku 2013- (37), a więcej niż  2012 – (12); 2011 – (16). Za to sprawniej i solidnej przebiegały poszczególne procesy inwestycyjne.

 Wreszcie najważniejszy problem, problem długu gminy.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniosło 13.100.001,24 zł w tym zadłużenie wobec banków krajowych 8.688.000 zł z tego wobec:

 1. Banku Spółdzielczego 1.250.000 zł,
 2. ING Banku Śląskiego 3.660.000 zł,
 3. Banku Pocztowego 3.778.400 zł

oraz wobec WFOŚ i GW 4.411.601,24 zł

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 roku wyniósł 24,36 do wykonanych dochodów.

Wskaźnik spłaty kapitału wyniósł 3,08% natomiast wraz z obsługą długu 4,00%

Na dzień 31.12.2014 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie raty kredytów wraz z odsetkami były spłacane w terminach objętych harmonogramem.

 

Jednym z elementów sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok jest informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2014 roku, w której przedstawiono stan księgowy majątku.

Gmina posiada:

 • Grunty o powierzchni 779,20 ha o łącznej wartości 32.913.053,21 zł,
 • Budynki, budowle o wartości 89.379.412,07 zł,
 • Ograniczone prawo własności do lokalu użytkowego – biblioteki o wartości 94.746,02 zł,
 • Wierzytelności zabezpieczone hipoteką na ogólną wartość 61.014,50 zł,
 • W użytkowanie wieczystym 15,49 ha o wartości 2.000.283,10 zł,
 • Składniki mienia komunalnego osób prawnych z 100% udziałem gminy, których wartość na koniec roku wynosiła 15.754.782,80 zł,

 

Gmina jest udziałowcem w:

 • Spółce Megawat
 • Spółce Aquabellis
 • Spółce Kopaszyn
 • Spółdzielni Mieszkaniowej

Wartość wniesionych udziałów wynosi 8.954.575 zł,

W informacji przedstawiono również dokonane zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2013r. do dnia 31.12.2014 roku.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźna na dzień 31.12.2014 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 4.655.041,66 zł.

Po stronie aktywów wykazano:

 • stan środków pieniężnych w wysokości 4.431.088,62 zł,
 • należności i rozliczenia w kwocie 223.953,04 zł, na które składają się :
  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok    218.071zł,
  • należności od Urzędów skarbowych w kwocie 2.761,59 zł,
  • należności z tytułu rozliczeń odsetek od pożyczki 2.383,57 zł
  • pozostałych należności 736,88 zł (przekazane dochody przez j. o. w 2015 roku)

Po stronie pasywów wykazano:

 • Zobowiązania na ogólną kwotę 13.111.439,34 zł na które składają się:
  • Długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 13.100.001,24 zł
  • Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 11.417,78 zł w tym dotyczące:
   • należnego podatku VAT za XII/2014 roku 10.952,06 zł,
   • fundusz alimentacyjny 465,72 zł,
 • Aktywa netto budżetu na kwotę minus – (-) 9.448.713,25 zł na które składa się:
  • Nadwyżka budżetu za 2014 rok w kwocie (+) 2.640.676,67 zł,
  • skumulowany niedobór na zasobach budżetu  w kwocie – (-) 12.089.389,92 zł
 • Inne pasywa w kwocie 992.315,57 zł dotyczą otrzymanej w grudniu 2014 roku subwencji oświatowej na styczeń 2015 roku – 989.932 zł oraz nadpłata odsetek od pożyczki do rozliczenia w okresie następnym 2.383,57 zł.

Przedstawione dane w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz w bilansie są zgodne ewidencją księgową Organu.

Łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości  111.173.031,52 zł.

Wartośćnetto aktywów trwałych wyniosła 101.660.395,68 zł, które wzrosły w stosunku do BO
o 2,56%,

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 9.512.635,84 zł wzrost w stosunku do BO wynosi 17,74%.

Po stronie pasywów  Fundusz wynosi na BZ 102.067.318,45 zł i wzrosły w stosunku do BO o 1,92%,

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 7.988.747,76 zł, wzrost w stosunku do BO wynosi 35,95%,

Fundusze specjalne wyniosły 1.102.148,32 zł, zmalały w stosunku do BO o 0,72%

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynosiły 14.816,99 zł, tj. spadek do BO o 81,32%.

W łącznym rachunku zysków i strat sporządzony zbiorczo dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 roku wykazano zysk netto w wysokości 10.408.144,84 zł i jest zgody z pozycją A.II pasywa bilansu.

W rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane:

 • Przychody netto ze sprzedaży – 55.351.003,94
 • Koszty działalności operacyjnej –  44.446.152,39
 • Zysk z działalności podstawowej 10.904.851,55 zł
 • Pozostałe przychody operacyjne            – 869.393,26
 • Pozostałe koszty operacyjne – 1.136.993,70
 • Zysk z działalności operacyjnej10.637.311,11 zł
 • Przychody finansowe – 280.369,55
 • Koszty finansowe – 504.024,82
 • Zysk brutto10.413.655,84 zł
 • Podatek dochodowy – 5.511,00
 • Zysk netto10.408.144,84 zł

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony łącznie dla jednostek budżetowych wykazuje stan funduszu na BO, zmniejszenia, zwiększenia, wynik finansowy netto na koniec okresu oraz stan funduszu na koniec roku 2014, który wynosi 102.067.318,45 zł.

 

Tak w krótkim zarysie przedstawia się sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2014 rok.

Był to rok trudny, stałe monitorowanie realizacji dochodów i wydatków przyczyniło się do prawidłowego ukształtowania się podstawowych relacji budżetu tj. wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących w związku z tym wystąpiła nadwyżka operacyjna w wysokości 3.611.283,61 zł (49.167.366,56 zł  -45.556.082,95 zł) .

Na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej mieliście Państwo okazję do szczegółowego zapoznania
się z wykonaniem budżetu, informacją o stanie mienia, informacją z realizacji planów finansowych gminnej RCK oraz sprawozdaniami finansowymi. Ponadto szczegółowo członkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali po raz kolejny następujące dokumenty:

 • łączny bilans jednostek i zakładu budżetowego,
 • łączny rachunek zysków i strat,
 • łączne zmiany w funduszu jednostki.

Sprawozdania zostały pozytywnie ocenione przez zespół orzekający RIO. Dlatego w imieniu Burmistrza w oparciu o wymienione materiały wnoszę do Wysokiej Rady o zatwierdzenie za 2014 rok:

 • Sprawozdań finansowych,
 • Sprawozdania Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu gminy.

 

Przystąpiono do pkt 6 - Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a) projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie -  projekt przedstawiła Pełnomocnik ds. oświaty L. Pijanowska,

b) uchylenia uchwały Nr XXXV/308/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r., -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,  

c) uchylenia uchwały Nr XLII/280/2009 Rady Miejskie w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r., -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski.

d) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka,

e) enie pomocy finansowej Gminy Miasta Piła – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

f) określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

g) wprowadzenia zmian w budżecie – projekt przedstawiła p. skarbnik M. Kachlicka.

h) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2025 – projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka.

 

,,Następnie komisja przystąpiła do wydania opinii”:

1),,Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Ducha Świętego w Rogoźnie, w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane po wejściu w życie uchwały.

Wyżej wymieniona opinia został przyjęta - 6 głosy ,,za” w obecności 6 radnych.

2),,Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie negatywnie zaopiniowała wniosek złożony przez Zastępcę Burmistrza Obornik, w sprawie budowy nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oborniki dot; ,,AZOREK”.”

Wyżej wymieniona opinia został przyjęta - 6 głosy ,,przeciw” w obecności 6 radnych.

3) Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Burmistrza Rogoźna o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł dla pana Jacka Kędzierskiego na odbudowę spalonej stolarni    w dniu 03 maja 2015 r.

Wyżej wymieniona opinia został przyjęta - 6 głosy ,,przeciw” w obecności 6 radnych.

 

Przystąpiono do pkt 7 - Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pani L. Pijanowska zapytała Burmistrza jak rozw2iąże problem z parkowaniem na ul. Krótkiej przy przedszkolu?

Burmistrz odpowiedział, że z końcem maja będzie zmiana organizacja ruchu.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19:00

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 17 maja 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf