Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.112.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 czerwca 2015 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zm.) art.218 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t.  Dz. U. z 2015 r., poz.782 ), art.5 i art.676 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9, § 10 ust.1 pkt 2, ust.2 i 3, Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98 poz.1866 z dnia 17 maja 2010 r.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy:

1)        lokal mieszkalny nr 8 usytuowany w budynku nr 44A przy ul. Działkowej w Rogoźnie o pow. użytkowej 27,74m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na II piętrze, z przynależnymi  dwoma pomieszczeniami piwnicznymi o pow. użytkowej 5,53m2, tj. piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 8p1 o pow.3,20m2 i 8p2 o pow.2,33m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 7/100 o wartości 33.147,00zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści siedem złote 00/100).

2)        udział do działki gruntu nr 329/8 o pow.600m2, objętą KW PO1O/00024774/3, wynoszący 7/100 o wartości 2.276,00zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złote 00/100).

 

§ 2.

Łączna wartość lokalu nr 8 z udziałem do nieruchomości wspólnej i udziałem do działki gruntu nr 329/8 wynoszącym 7/100, określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 35.423,00zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 00/100).

 

§ 3.

  1. Wartość  nieruchomości opisanej w § 2 pomniejszam poprzez zastosowanie 60% bonifikaty w kwocie 21.253,80zł oraz o część poniesionych przez najemcę nakładów ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym na kwotę 2.833,00zł w wysokości nieobjętej bonifikatą tj. 40% o wartości 1.133,20zł.Do ceny nieruchomości lokalowej doliczam koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży  w kwocie  1.122,59zł. 
  2. Zgodnie z art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.782) zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal mieszkalny na rzecz osoby nie będącej osobą bliską, Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art 68 ust. 2a, pkt 5 (ww. ustawy) który stanowi co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy  na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
  3. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia   pierwotnego zbycia.

 

§ 4.

Ostateczną cenę sprzedaży nieruchomości ustalam na kwotę 14.158,59zł (słownie: czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złote 59/100).  

 

§ 5.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

 

§ 6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link - wykazy nieruchomości na sprzedaż.

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf