Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLII/280/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo

Uchwała Nr XLII/280/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1.1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.
2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny w skali 1 : 5 000 przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
3. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie
do uchwały XLII/ 280/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 24 czerwca 2009 r.

Niezabudowany obszar przeznaczony do sporządzenia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren działek o nr ewidencyjnych od 5/2 do 5/61 o łącznej powierzchni 59.2304 ha położonych w obrębie geodezyjnym wsi Laskowo, dla którego studium wyznacza kierunek zagospodarowania - MU: „tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo - usługowej”, a więc wskazanie go do opracowania planu nie budzi wątpliwości, co do zgodności z ustaleniami studium. Sporządzenie planu będzie stanowić podstawę prawną dla realizacji zabudowy mieszkaniowej i zachowania ładu przestrzennego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf