Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości na mienie gminne

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.118.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

 

w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości na mienie gminne

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zm.) §2 ust.1 i ust.2 pkt.4, §5 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 3 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1416/1 i 1416/2, położonych w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego na mienie Gminy Rogoźno,  

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Nabyć na mienie gminne od Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 7 (obręb geodezyjny ROGOŹNO), objętej księgą wieczystą KW PO1O/00024912/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1416/1 o pow.811m2 i 1416/2 o pow.407m2 (łączna pow.1.218m2).

 

§ 2.

Cena sprzedaży wynosi 99.000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złote 00/100).

 

§ 3.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

§ 4.

Warunki nabycia prawa własności działek nr: 1416/1 i 1416/2 określone zostały w porozumieniu sporządzonym w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dnia 12 czerwca 2015 r. 

 

§ 5.

Koszty umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf