Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej w trybie bezprzetargowym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny s

UCHWAŁA NR  XIII/98/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej w trybie bezprzetargowym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.13 ust.1, art.37 ust.2 pkt 5, art.68 ust.1 pkt 1 i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782), w związku z § 4 pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 815/4 o pow.1.168m2, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej (obręb ewidencyjny ROGOŹNO), objętej księgą wieczystą KW PO1O/00019456/0, na rzecz współużytkowników wieczystych.

§ 2. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 25% od ceny nabycia prawa własności przedmiotowej działki gruntu ustalonej na kwotę 12.759,00zł, która stanowi różnicę między wartością rynkową prawa własności gruntu wynoszącą 61.460,00zł i wartością rynkową prawa użytkowania wieczystego gruntu wynoszącą 48.701,00zł. Bonifikata zostanie przyznana współużytkownikom wieczystym stosownie do posiadanych udziałów, tj.:

1) współużytkownikowi wieczystemu posiadającemu udział wynoszący 23951/47734 przyznaje bonifikatę w stawce 25% od ceny wynoszącej 6.401,95zł,

2) współużytkownikowi wieczystemu posiadającemu udział wynoszący 23783/47734 przyznaje bonifikatę w stawce 25% od ceny wynoszącej 6.357,05zł,

§ 3. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, stawkę bonifikaty określonej  w §2 pkt 1 i 2 pomniejsza się o 30%.

§ 4. Bonifikaty nie stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego wobec Gminy Rogoźno związane z nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf