Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym zmieniająca uchwałę nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r w spra

UCHWAŁA NR  XIII/104/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, 645 i 1318, z 2014 poz. 379 i 1072) oraz art. 34 ust.6, art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 43 ust. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.782),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno wprowadza się następujące zmiany

1) W § 9 po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. O zbyciu lokalu na wniosek najemcy stosownie do ust.3 decyduje Burmistrz Rogoźna.

2) w § 9 dotychczasowe ust. 4 i 5, oznacza się jako ust. 5 i 6.

3)  § 11 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Bonifikat, o których mowa w §10 ust. 1, nie stosuje się do najemców lokali mieszkalnych w budynkach nowo wybudowanych ze środków Gminy w okresie 20 lat od poniesienia nakładów oraz do lokali nowo nabytych do zasobu, adaptowanych i po remontach kapitalnych, ze środków Gminy w okresie 10 lat od poniesienia nakładów.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

drukuj pobierz pdf