Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XI/2015 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 maja 2015 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XI/2015

z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 25 maja 2015 r. o godz. 16.00

 

XI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 25 maja 2015 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Jeden radny R. Kinach nieobecny.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M. Kutka.

 Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

II

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 7. Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i w Związkach Członkowskich.
 8. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok:
  1. sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za 2014 rok,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
  3. przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2014 rok,
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.,
  5. dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2014.
 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie,
  2. uchylenia uchwały Nr XXXV/308/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r.,
  3. uchylenia uchwały Nr XLII/280/2009 Rady Miejskie w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r.,
  4. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
  5. udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Piła,
  6. określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  7. wprowadzenia zmian w budżecie,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2025. 
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

 Autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad wniósł Przewodniczący Rady H. Janus, ze względu na zwołanie sesji nadzwyczajnej, sesja absolutoryjna zgodnie z kolejnością numeracji została automatycznie zmieniona na nr XI. Następnie w pkt. ,,9e” wprowadził uchwałę udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Piła. Do pkt. ,,9g” wprowadził uchwałę w sprawie regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek” w Rogoźnie oraz do pkt. 9,,h” wprowadził uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.     

 Przystąpiono do głosowania przedstawionych propozycji zmian do porządku obrad:

 Autopoprawka zgłoszona przez Przewodniczącego H. Janusa sumą głosów 14 „za” w obecności 14 radnych została przyjęta.

 

III. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IV Pytania do Starosty, radnych Rady Powiatu Obornickiego, Burmistrza Rogoźna i radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Brak pytań.

 

V Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

07.05 – udział w próbnym pokazie rębaka na drodze gminnej,

13.05 – udział w spotkanieuRady Sołeckiej w Gościejewie,

18.05 – udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa oraz udział na posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w Obornikach,

19.05 – udział w zebraniu wiejskim Sołectwa Tarnowo,

20.05 – udział w szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim dot: środki WPO 2014 – 2020,

21.05 – spotkanie w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie w sprawie ewentualnego przystąpienia Gminy Rogoźno do Spółki – budowa schroniska dla zwierząt,

23.05 – udział w spotkaniu z okazji Dnia Matki, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gościniaka w Gościejewie.

 

Następnie sprawozdanie z posiedzenia komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Erenc – Szpek informując iż, dnia 20 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem było rozpatrzenie skargi złożonej przez mieszkańca Rogoźna na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie. Przedmiotem skargi był niewłaściwy sposób traktowania skarżącego interesanta przez Kierownika GOPS. Po przeanalizowaniu dokumentów zgromadzonych w sprawie i wysłuchaniu stron – Kierownika GOPS-u i Zainteresowanego, Komisja Rewizyjna w pełnym składzie: przewodnicząca Katarzyna Erenc-Szpek, wiceprzewodniczący Bartosz Perlicjan, członkowie: Longina Kolanowska i Ewa Wysocka stwierdziła, że podnoszone zarzuty są bezzasadne.

 UZASADNIENIE

Skarżąca nie potrafiła sprecyzować zarzutów wobec Kierownika GOPS-u.

 Drugim tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.05.2015 roku była kontrola zasadności wydatkowania środków na działania promocyjne Gminy Rogoźno. Komisja po zapoznaniu się z materiałem p. Michała Zielińskiego, dyskusji oraz kontroli wybranych faktur stwierdziła co następuje: środki finansowe w pierwszym kwartale na cele promocyjne wydatkowane zostały prawidłowo. W wyniku kontroli faktur Komisja Rewizyjna stwierdziła że opisy faktur są zbyt ogólnikowe. Komisja zaleca szczegółowe opisywanie faktur, aby jasno i konkretnie sprecyzować przedsięwzięcia finansowane ze środków promocyjnych.

Koleinie sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Ł. Zaranek.

Posiedzenie Komisji odbyło się 21 maja 2015 w Zarządzie Ekonomicznym Placówek Oświatowych. Komisja obradowała w pełnym składzie. Pierwszym punktem były omówione projekty organizacyjne szkół na rok 2015/2016. Pani Pełnomocnik ds. oświaty L. Pijanowska poinformowała o ilości oddziałów w poszczególnych szkołach oraz przedszkolach. Zostały objaśnione procedury tworzenia i akceptowania projektów organizacyjnych oraz zostały podane informacje o etatach nauczycielski w przyszłym roku szkolnym. W roku 2015/2016 zaplanowano uruchomienie łącznie 15 oddziałów klas pierwszym, w których będą uczyły się dzieci 6 –letnie oraz dzieci 7 – lenie urodzone w II połowie 2008 roku, łącznie jest to 323 uczniów. W oddziałach przedszkolnych natomiast znajdzie miejsce 295 dzieci, w dwunastu grupach, w tym jednej integracyjnej. Dodał, że projekt organizacyjny zaprezentowany przez p. Pełnomocnik L. Pijanowską nie został jeszcze zatwierdzony przez burmistrza na dzień obradowania komisji. Terminem ostatecznym jest 30 maj.    

Kolejnym punktem, informację z wykonania budżetu za rok 2014 przestawiła p. Skarbnik M. Kachlicka. Następnie omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję, które przedstawiła skarbnik M. Kachlicka, Pełnomocnik ds. oświaty L. Pijanowska oraz kierownik R. Piątkowski. W dalszej części Komisja Spraw Społecznych i Kultury przystąpiła do zaopiniowania wniosków. Zaopiniowany został pozytywnie wniosek proboszcza Ducha św. w Rogoźnie o udzielenie dotacji w kwocie 20.000,00 zł na renowacje zabytkowych organów. Negatywnie komisja zaopiniowała wniosek w sprawie przystania do projektu budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Oborniki, natomiast pozytywnie zaopiniowała prośbę mieszkańca Gościejewa, który w wyniku pożaru stracił warsztat stolarski, o udzielenie pomocy finansowej.

Ostatni sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa A. Nadolny. Komisja posiedzenie miała dnia 18 maja 2015r. Udział wzięło 6 radny wraz z Burmistrzem R. Szuberskim oraz Zastępcą Burmistrza R. Tomaszewską, p. Skarbnik M. Kachlicką, kierownikiem R . Piątkowskim wraz zaproszeni goście. Głównym teamem obrad była sytuacja w leśnictwie oraz kołach łowieckich. Nadleśnictwa reprezentowali: Nadleśnictwo Oborniki p. K. Naparty, Nadleśnictwo Durowo p. Rojekt, Nadleśnictwo Łapuchówko p. B. Perz. Na posiedzenie zostało umówione sytuacja w lasach Państwowych oraz zostały przedstawione problemy, z który jest największy problem. Następnym tematem komisji był stan kół łowieckich posiadających swoje okręgi na terenie Gminy Rogoźno. Koło Łowieckie nr 58 ,,Olszyna reprezentował p. T. Guza, Koło Łowieckie nr 11 ,,Darzbór” reprezentował p. J. Koput, Koło Łowieckie nr 83 ,,Szarak” reprezentował p. S. Kubiak, Koło Łowieckie nr 16 ,,Dzik” p. Z. Jóźwiak, Koło Łowieckie nr 54 ,,Nad Flintą” p. K. Naparty. Drugą część obrad prowadził p. Wiceprzewodniczący komisji S. Kupidura informując o uczestniczeniu przedstawicieli Spółki KM. Jaracz, którzy omówili plan budowy domu spokojnej jesieni. Stwierdzono, że w tym temacie odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z grupą wszystkich radnych. Kolejny temat został omówiony przez p. dyrektora RCK P. Szturmańskiego dot; budowy zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK. W dalszej części omówiono stan czystości,, jezior, rzek i wód gruntowych w Gminie Rogoźno. Ostatnim punktem, który mówiła komisja były materiały na najbliższą sesję. Komisja przystąpiła do zaopiniowania wniosków. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek proboszcza Ducha św. w Rogoźnie o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Negatywnie komisja zaopiniowała wniosek, w sprawie przystąpienia do projektu budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Oborniki.

Radny K. Nikodem zapytał jaki był cel obejrzenia rębaka przez Przewodniczącego Rady?

Przewodniczący odpowiedział, po to żeby nie wykonywać tych prac ręczenie, tylko dobrze byłoby posiadać taki sprzęt na stanie gminy.                                  

Radny Z. Chudzicki zapytał, iż w wyniku przeoczenia zniknęło z porządku obrad pytania do burmistrza i radnych Rady Miejskiej. Ponieważ w poprzedniej kadencji radny M. Kutka mocno argumentował żeby mieszkańcy chcąc zadać pytanie nie musieli czekać do końca sesji. Więc jaki jest powód, że tego nie ma?

Przewodniczący Rady H. Janus odpowiedział, że powód jest jeden po prostu przeoczenie ale na pewno na następną sesję będzie ten punkt w porządku obrad.

Radny K. Nikodem poprosił, żeby komisje za argumentowały udzielnie pomocy dla mieszkańca Gościejewa?

Radny A. Nadolny powiedział, że powód jest jedne. Skoro zdarzył się wypadek losowy to solidarność społeczna, ludzka nakazuje w takich sytuacjach takim ludziom udzielić pomocy. 

Przewodniczący H. Janus dodał, że był na miejscu na oględzinach wraz z Burmistrzem Rogoźna i z tego co widzieli wszystko zostało spalone.

Radny Ł. Zaranek powiedział, że komisja zaopiniowała wniosek jednogłośnie, dofinansowanie spowodowane było tez tym, że w takich sytuacjach nie powinno odmówić pomocy dodał na koniec, że radny K. Nikodem też chyba nie odmówiłby takiej pomocy nawet jakby był na komisji.

Radny K. Nikodem zapytał czy właściciel buł ubezpieczony.

Przewodniczący podpodział, że z tego co został poinformowany to nie.

Radny K. Nikodem zapytał czyj to jest błąd?

Przewodniczący Rady H. Janus odpowiedział, że nie ,,nasz”.   

 

VI Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

30.04.2015 r. VII Sesja V Kadencji Rady Powiatu Obornickiego

01.05.2015 r. Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
o Puchar Burmistrza Rogoźna w Ośrodku Kultury w Rogoźnie

01.05.2015 r. Zawody wędkarskie o Puchar Jezior Nienawiskich

01.05.2015 r. Komedia muzyczna „Wesele od kuchni” w Rogozińskim Centrum Kultury w Rogoźnie

02.05.2015 r. Ognisko Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie

03.05.2015 r. Powiatowo-gminne obchody Narodowego Święta 3 Maja
w Rogoźnie

07.05.2015 r. Pokaz skuteczności wycinki krzewów i wykaszania poboczy
w Gościejewie

08.05.2015 r. Komunikacja autobusowa Rogoźno - Murowana Goślina
(przejazd techniczny)

09.05.2015 r. Otwarcie sezonu żeglarskiego zorganizowane przez Klub Żeglarski „KOTWICA”

12.05.2015 r. Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach

13.05.2015 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Wągrowcu zorganizowane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami Nowe – Toniszewo – Kopaszyn

13.05.2015 r. Spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca oraz Światowego Dnia Inwalidy w Ośrodku Kultury w Rogoźnie

16.05.2015 r. Uroczystość z okazji Dnia Strażaka w strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach

17.05.2015 r. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Pile i poświęcenie samochodu bojowego dla OSP Parkowo

18.05.2015 r. Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w sali nr 20
Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

20.05.2015 r. Posiedzenie PaTPORT w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

20.05.2015 r. Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

20.05.2015 r. Spotkanie w sprawie powołania Centrum Integracji Społecznej zorganizowane w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

20.05.2015 r. Komisja Rewizyjna w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

21.05.2015 r. Walne Zgromadzenie Rzemieślników Zrzeszonych w Cechu zorganizowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w restauracji MAGGI w Rogoźnie

21.05.2015 r. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury w ZEAPO w Rogoźnie

22.05.2015 r. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia JST „KOMUNIKACJA”
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

23.05.2015 r. XXV lecie Powstania Samorządu Terytorialnego Gminy Mieścisko oraz XX lecia Podpisania Umowy Partnerskiej Mieścisko – Maartensijk/De Bilt

24.05.2015 r. Uroczystość Zielonych Świąt, Msza Św. Odpustowa w parafii pw. Św. Ducha, Turniej Strzelecki o godność Króla Kurkowego zorganizowane przez Bractwo Kurkowe ROGOŻA w Rogoźnie

25.05.2015 r. Kapituła w sali RCK w Rogoźnie

25.05.2015 r. XI Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w sali RCK w Rogoźnie

Brak pytań do sprawozdania Burmistrza.

 

VII Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i w Związkach Członkowskich.

Przewodniczący Rady H. Janus poinformował, że dnia 18 maja uczestniczył na posiedzeniu Radny SPZOZ w Obornikach. Zostały omówione sprawozdanie SPZOZ za 2014 rok oraz podjęto dwie uchwały w sprawie zakupu EKG za kwotę 6.000.00 zł i zbycia agregatu prądotwórczego. Następnie zostało zwiedzone skrzydło szpitala gdzie trwają prace wykończeniowe.

Następnie sprawozdanie z działalności Społecznej Powiatowej Rady Osób Niepełnoprawnych przedstawił radny Ł. Zaranek.

Rada jest organem opiniodawczym doradczym w starostwie. Działa na podstawie art. 44b  ustawy dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także Rozporządzenia Ministra Pracy i Profilaktyki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku, w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym Rada obyła dwa posiedzenia, które dotyczyły opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, technicznych oraz komunikacyjnych. Pierwsze spotkanie obyło się 27 marca, drugie natomiast 27 kwietnia. Dodał, że wszyscy mieszkańcy Gminy Rogoźno, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie to otrzymali te dofinasowania. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 1 wniosek kwota 816.00 zł, na likwidację barier technicznych 1 wniosek kwota 5.252,00 zł, na likwidację barier architektonicznych 4 wnioski łączna kwota 10.890 zł, na likwidację barier komunikacyjnych 3 wnioski kwota łączna 3.994,00 zł. Mieszkańcy w tym rozdaniu otrzymali kwotę 20.925,00 zł.

Jako ostatni sprawozdanie przedstawił Burmistrz R. Szuberski informując, że na posiedzeniu 22.05.2015 r.Zarządu Stowarzyszenia JST „KOMUNIKACJA” w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu dokonano wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przyjęto plan działań na rok 2015 oraz sprawdzono stan finansów stowarzyszenia. Do planu wniesiono liczenie ilości pojazdów dot. realizacji zadań związanych z obwodnicą Rogoźna. Najprawdopodobniej liczenie tych pojazdów odbędzie się to w miesiącu czerwcu, koszty liczenia będą pokryte ze środków stowarzyszenia.   

 

VIII Wykonanie budżetu gminy Rogoźno za 2014 rok:

a) sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2014 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka – stanowi ono załącznik nr 4 do protokołu.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że dzisiaj oficjalnie kończymy rok budżetowy i finansowy w naszej Gminie. Po całorocznej żmudnej pracy wszystkich naszych służb, dokonaniu oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową, dokonaniu rzetelnej oceny przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, a także pozostałych komisji Rady W imieniu Burmistrza przedstawiła realizację budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok.

Państwo Radni otrzymali szczegółowe materiały z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdanie finansowe z wykonaniu budżetu gminy oraz łączne sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014 roku. W krótkim zarysie przedstawiła wykonanie budżetu gminy, informację o stanie mienia oraz danych wykazanych w bilansie budżetu gminy oraz sprawozdaniach łącznych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony 18 grudnia 2013 roku, który był zmieniany piętnaście razy (9 Zarządzeniami i 6 uchwałami). Po dokonanych zmianach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości  53.777.393,99 zł ( 102,01%) nadwyżka kwotowa 1.059.235,76

w tym: dochody bieżące  49.167.366,56 zł (103,11%)nadwyżka kwotowa 1.482.119,57zł)

dochody majątkowe  4.610.027,43 zł (91,60%) (-422.883,81zł)

2. Wydatki w wysokości  51.136.717,32 (95,18%) niewykonanie kwotowe 2.591.890,93zł

w tym: wydatki bieżące 45.556.082,95 zł (95,88%)

wydatki majątkowe 5.580.634,37 zł (89,78%)

3. Nadwyżka budżetu  2.640.676,67

4. Przychody ogółem  2.665.161,30 zł

5. Rozchody  1.654.549,98 zł

 • WFOŚ i GW – 400.000,-
 • BS Czarnków – 103.000,-
 • ING   - 732.000,-
 • Bank Pocztowy – 419.549,98

 Jak wcześnie powiedziała, dochody zostały wykonane w 102,01%. Na ten wskaźnik zaważyło kilka pozycji: sprzedaż nieruchomości wraz z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 134,09% (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych –104,07% (344.362,61), dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe -194,38 % (399.819,74) oraz dochody z podatku od nieruchomości 108,61% (661.538,74 zł).

Budżet gminy jest także zasilany przez różne dotacje celowe: zadania zlecone wykonano
w 95,47% oraz zadania własne w wysokości 97,61%.

 Wydatki zostały wykonane na poziomie 95,88%. Jest to wskaźnik porównywalny z rokiem 2013 (96,36%). Różnica między wykonaniem dochodów 102,01%, a wykonaniem wydatków 95,88% wynosi 6,13 pkt. Jest to relacja prawidłowa. Niepełne ale bezpieczne wykonanie wydatków przyczyniło się do powstania tzw. „osadu środków” (3051.287,99), które w części wykorzystaliśmy
w marcu 2015 roku na dodatkowe zdania: bieżące 1.123.961,73 zł  oraz majątkowe: 676.038,27 zł”

 Szczególną grupą wydatków, są wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane  w 89,78% na plan 6.215.843,32 zł, wykonano 5.580.634,37 zł. Stanowi to relację w stosunku
do wykonanych wydatków 10,91%. Wynik zupełnie przyzwoity jak na możliwości naszej gminy. Zadań inwestycyjnych w 2014 roku (28) było mniej niż w roku 2013- (37), a więcej niż  2012 – (12); 2011 – (16). Za to sprawniej i solidnej przebiegały poszczególne procesy inwestycyjne.

 Wreszcie najważniejszy problem, problem długu gminy.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniosło 13.100.001,24 zł w tym zadłużenie wobec banków krajowych 8.688.000 zł z tego wobec:

 1. Banku Spółdzielczego            1.250.000 zł,
 2. ING Banku Śląskiego             3.660.000 zł,
 3. Banku Pocztowego                3.778.400 zł

 oraz wobec WFOŚ i GW       4.411.601,24 zł

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 roku wyniósł 24,36 do wykonanych dochodów.

Wskaźnik spłaty kapitału wyniósł 3,08% natomiast wraz z obsługą długu 4,00%

Na dzień 31.12.2014 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie raty kredytów wraz z odsetkami były spłacane w terminach objętych harmonogramem.

Jednym z elementów sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok jest informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2014 roku, w której przedstawiono stan księgowy majątku.

Gmina posiada:

 • Grunty o powierzchni 779,20 ha o łącznej wartości 32.913.053,21 zł,
 • Budynki, budowle o wartości 89.379.412,07 zł,
 • Ograniczone prawo własności do lokalu użytkowego – biblioteki o wartości 94.746,02 zł,
 • Wierzytelności zabezpieczone hipoteką na ogólną wartość 61.014,50 zł,
 • W użytkowanie wieczystym 15,49 ha o wartości 2.000.283,10 zł,
 • Składniki mienia komunalnego osób prawnych z 100% udziałem gminy, których wartość na koniec roku wynosiła 15.754.782,80 zł,

 Gmina jest udziałowcem w:

 • Spółce Megawat
 • Spółce Aquabellis
 • Spółce Kopaszyn
 • Spółdzielni Mieszkaniowej

Wartość wniesionych udziałów wynosi 8.954.575 zł,

W informacji przedstawiono również dokonane zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2013r. do dnia 31.12.2014 roku.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźna na dzień 31.12.2014 roku  zamknął się sumą bilansową w wysokości 4.655.041,66 zł.

Po stronie aktywów wykazano:

 • stan środków pieniężnych w wysokości 4.431.088,62 zł,
 • należności i rozliczenia w kwocie 223.953,04 zł, na które składają się :
  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok    218.071zł,
  • należności od Urzędów skarbowych w kwocie 2.761,59 zł,
  • należności z tytułu rozliczeń odsetek od pożyczki 2.383,57 zł
  • pozostałych należności 736,88 zł (przekazane dochody przez j. o. w 2015 roku)

Po stronie pasywów wykazano:

 • Zobowiązania na ogólną kwotę 13.111.439,34 zł na które składają się:
  • Długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 13.100.001,24 zł
  • Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 11.417,78 zł w tym dotyczące:
   • należnego podatku VAT za XII/2014 roku 10.952,06 zł,
   • fundusz alimentacyjny 465,72 zł,
 • Aktywa netto budżetu na kwotę minus – (-) 9.448.713,25 zł na które składa się:
  • Nadwyżka budżetu za 2014 rok w kwocie (+) 2.640.676,67 zł,
  • skumulowany niedobór na zasobach budżetu  w kwocie – (-) 12.089.389,92 zł
 • Inne pasywa w kwocie 992.315,57 zł dotyczą otrzymanej w grudniu 2014 roku subwencji oświatowej na styczeń 2015 roku – 989.932 zł oraz nadpłata odsetek od pożyczki do rozliczenia w okresie następnym 2.383,57 zł.

Przedstawione dane w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz w bilansie są zgodne ewidencją księgową Organu.

Łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości  111.173.031,52 zł.

Wartośćnetto aktywów trwałych wyniosła 101.660.395,68 zł, które wzrosły w stosunku do BO o 2,56%,

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 9.512.635,84 zł wzrost w stosunku do BO wynosi 17,74%.

Po stronie pasywów  Fundusz wynosi na BZ 102.067.318,45 zł i wzrosły w stosunku do BO o 1,92%,

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 7.988.747,76 zł, wzrost w stosunku do BO wynosi 35,95%,

Fundusze specjalne wyniosły 1.102.148,32 zł, zmalały w stosunku do BO o 0,72%

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynosiły 14.816,99 zł, tj. spadek do BO o 81,32%.

W łącznym rachunku zysków i strat sporządzony zbiorczo dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 roku wykazano zysk netto w wysokości 10.408.144,84 zł i jest zgody z pozycją A.II pasywa bilansu.

W rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane:

 • Przychody netto ze sprzedaży –  55.351.003,94
 • Koszty działalności operacyjnej –  44.446.152,39
 • Zysk z działalności podstawowej    –   10.904.851,55 zł
 • Pozostałe przychody operacyjne  –   869.393,26
 • Pozostałe koszty operacyjne   –   1.136.993,70
 • Zysk z działalności operacyjnej   –  10.637.311,11 zł
 • Przychody finansowe   –  280.369,55
 • Koszty finansowe    –   504.024,82
 • Zysk brutto  –     10.413.655,84 zł
 • Podatek dochodowy   –    5.511,00
 • Zysk netto   –   10.408.144,84 zł

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony łącznie dla jednostek budżetowych wykazuje stan funduszu na BO, zmniejszenia, zwiększenia, wynik finansowy netto na koniec okresu oraz stan funduszu na koniec roku 2014, który wynosi 102.067.318,45 zł.

 Tak w krótkim zarysie przedstawia się sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2014 rok.

Był to rok trudny, stałe monitorowanie realizacji dochodów i wydatków przyczyniło się do prawidłowego ukształtowania się podstawowych relacji budżetu tj. wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących w związku z tym wystąpiła nadwyżka operacyjna w wysokości 3.611.283,61 zł (49.167.366,56 zł  -45.556.082,95 zł) .

Na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej mieliście Państwo okazję do szczegółowego zapoznania
się z wykonaniem budżetu, informacją o stanie mienia, informacją z realizacji planów finansowych gminnej RCK oraz sprawozdaniami finansowymi. Ponadto szczegółowo członkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali po raz kolejny następujące dokumenty:

 • łączny bilans jednostek i zakładu budżetowego,
 • łączny rachunek zysków i strat,
 • łączne zmiany w funduszu jednostki.

Sprawozdania zostały pozytywnie ocenione przez zespół orzekający RIO. Dlatego w imieniu Burmistrza w oparciu o wymienione materiały wnoszę do Wysokiej Rady o zatwierdzenie za 2014 rok:

 • Sprawozdań finansowych,
 • Sprawozdania Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu gminy.

 

b) opinia Regionalnej Izby Obrchunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Rogoźno – opinię przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c) przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2014 rok – wniosek przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Erenc - Szpek – stanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok – opinię przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Erenc - Szpek – stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

 

e) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej:

Radny A. Nadolny zapytał p. Skarbnik M. Kachlicką dlaczego w swoim sprawozdaniu nie wspominała nic o uchwałach, które nie zostały wykonane przez poprzednie władze?

Wyżej wspomniane uchwały wykonał dopiero obecny burmistrz i jeżeliby te chwały nie zostałby zrealizowane to nie głosowałby za udzieleniem absolutorium. W związku, z tym po zrealizowaniu tych uchwał będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

Pani Skarbnik M. Kachlicka wyjaśniła, że zaprezentowała ogólne wartości wydatki majątkowe i dochody majątkowe. Wiadomo jednak, że nadwyżka, która wynikła na konie roku spowodowała, że burmistrz mógł częściowo przyjąć te wydatki ponownie do realizacji. Natomiast z wydatków majątkowych przypomniała, że 100.000,00 zł zostało nie wykonanie z nie wykonaniem chodnika i nie przyjęciem pomocy finansowej dla powiatu, 360.000,00 zł zakup samochodu dla straży OSP Parkowo, był wniosek o zmianę środków przeznaczonych ale radna zadecydowała inaczej oraz nie wykonano przebudowy chodnika na ulicy Mało Poznańskiej, Wielko Szkolnej kwota łączna 88.000,00 zł i dwa place zabaw w miejscowości Stare i Marlewo na kwotę 30.000,00 zł dlatego jest ta różnica wydatków majątkowych.

Radny A. Nadolny

Radny Z. Chudzicki dodał, że rok budżetowy 2014 był trudnym rokiem ponieważ kończono inwestycje kanalizacji, która była największą inwestycja gminy 23ml, ze środkami unijnymi oprócz tego, że  została zakończona kanalizacja to udało się zrobić targowisko 2 mln 300, udało się zrobić promenadę, udało się wyremontować świetlice wiejskie dlatego uważa i żeby wszystkich uświadomić gdyż budżet w 10 miesiącach jest budżetem poprzedniego burmistrza dwa miesiące kończył nowy burmistrz R. Szuberski. Gmina posiada dużo pożyczek i zadłużenia natomiast te oszczędności pozwoliły na to, że te 2 mln zł zostało nadwyżki budżetowej i pozwoliło to na inwestycje w tym nowym roku budżetowym dlatego, z tego należy się cieszysz i również będzie za udzielaniem absolutorium za poprzedni rok.

Przewodniczący Rady H. Janus dodał, że kanalizacja została zakończona w 2013 roku na jesień i nie dotyczyło to roku 2014. 

       

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok – projekt uchwały przedstawił Skarbnik M. Kachlicka.  

Uwag do projektu uchwały nie było.

 Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok, podjęta została 14 ,,za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2014 – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady H. Janus.

Uwag nie było.

 Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2014, podjęta została 14 ,,za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.

Burmistrz Rogoźna podziękował radnym w imieniu organu wykonawczego za udzielenie mu absolutorium.

 Następnie ogłoszono 20 minut przerwy.

 Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

 

IX Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)      nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik ds. oświaty L. Pijanowska.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr10 do protokołu.

b)     uchylenia uchwały Nr XXXV/308/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r., -  projekt uchwały przedstawił Kierownik R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr11 do protokołu.

 c)      uchylenia uchwały Nr XLII/280/2009 Rady Miejskie w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r., -  projekt uchwały przedstawił Kierownik R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr12 do protokołu.

 d)     zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka- Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr13 do protokołu.

 e)      udzielenie pomocy finansowej Gminy Miasta Piła – projekt uchwały

przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny B. Perlicjan zapytał czy to jest pomoc jednorazowa czy zależy to od ilości przyjętych osób?

Pani skarbnik wyjaśniła, że będzie to zależeć od ilości przyjętych osób, podstawą przyznania tej pomocy, która będzie polegała rozliczeniu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr14 do protokołu.

 f)       określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr15 do protokołu.

 g)      Zmiany regulaminu targowiska miejskiego ,,Mój Rynek” w Rogoźnie – projekt przedstawił kierownik T. Zygmunt.

Radny M. Kutka zapytał o zapis 3,5% alkoholu skąd wynika?

T. Zygmunt odpowiedział, że jest to wielkość określająca spożywanie  napojów niskoprocentowych i reguluje to ustawa.

Radny Z. Chudzicki zapytał o § 13.3 ponieważ sklepy sprzedające alkohol muszą uzyskać koncesję na sprzedaż alkoholu, natomiast w wspomnianym paragrafie mowa jest o pozwoleniu więc czy to oznacza to samo i kto wydaje pozwolenie?

T .Zygmunt wyjaśnił, że jeżeli handlowiec handlujący alkoholem posiada koncesję to może z tej koncesji skorzystać natomiast uzyskanie pozwoleń jest dla podmiotów, które niekoniecznie handlują na naszym terenie lub handlują doraźnie. Pozwolenie wydaje burmistrz.

Radny M. Kutka zaproponował zapis, że organizator imprezy jest zobowiązany do posprzątania Targowska po imprezie”.

Z-ca Burmistrza wyjaśniła, iż taki zapis jest zbędny gdyż operatorem jest Gmina Rogoźno. Jeżeli imprezy są organizowane są imprezy na terenie Targowiska, to operator z organizatorem ustala warunki i w tych warunkach jednocześnie ustala zasady, że organizator po imprezie musi doprowadzić to miejsce do takiego stanu jaki dostał. Uważa, że nie jest to zły zapis ale raczej jest zbędny.

Radny M. Kutka odpowiedział skoro gmina będzie ustalała wewnętrze warunki z operatorem to wycofuje wniosek.

Radny K. Nikodem zapytał kto będzie ustalał koszt wynajęcia targowiska na jakąkolwiek imprezę?

Burmistrz odpowiedział, że gmina będzie ustalała. Będzie zawarta umowa między tym kto będzie wykonywał określone czynności a gminą.

Radny K. Nikodem zapytał czy taki zapis nie powinien być zawarty w regulaminie?

Burmistrz odpowiedział, że w regulaminie jest określony inkaso dla handlujących natomiast jeżeli jest to coś oddzielnego.

Radny H. Kuszak zapytał czy również będzie możliwość wynajmowania całego targowiska podmiotom prywatnym na imprezy masowe?

Burmistrz odpowiedział, że na chwilę obecną tylko na te imprezy co gmina organizuje. Natomiast jeżeli chodzi o inne podmioty i nie będzie przeszkód prawnych to rozważy taką możliwość.

Radny J. Łatka zapytał jak to się ma do wytycznych unijnych czy gmina może organizować inne imprezy gdzie ma być spożywany alkohol.

T. Zygmunt odpowiedział, że mimo iż była to inwestycja unijna to nie ma przeciwskazań żeby tego typu imprezy były organizowane.

Z-ca Burmistrza dodała, że tego typu impreza jest również promocją dla Targowską.

Burmistrz R. Szuberski dopowiedział,  że wszelkie zmiany związane na Targowisku są konsultowane i odbywa się to za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego.

Radny H. Kuszak zapytał jak długo trwa karencja gospodarowania Targowiska przez Urząd Marszałkowski?

Burmistrz odpowiedział, że 5 lat od momentu od otrzymania zwrotu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr16 do protokołu.

 h)     Rozpatrzenia skargi na działania kierownika GOPS w Rogoźnie – projekt przedstawiał Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Erenc – Szpek.

Brak uwag.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr17 do protokołu.

 i)        wprowadzenia zmian w budżecie – projekt przedstawiła p. skarbnik M. Kachlicka.

Radny K. Nikodem o remont samochodu Straży Miejskiej. Gdyż jest rezygnacja z zakupu nowego samochodu, a są przeznaczone środki 10.000 zł na remont samochodu starego?

Jaki jest zakres remontu tego samochodu i czy jest sensowny?

Burmistrz wyjaśnił, że ten samochód przydałby się na potrzeby Centaurem Integracji Społecznej, które najprawdopodobniej w przyszłym roku zostanie utworzone. W przyszłym roku przewiduje zakup samochodu.

Komendant Straży Miejskie J. Stępień szczegółowo wyjaśnił jakie części powinny być wymienione.

Radny H. Kuszak podsumowując, stwierdził, że nigdy nie słyszał, żeby samochód o wartości 6.000 zł remontować za 10.000 zł. Czy jest sens remontować za kwotę dwu krotnie prawie większą niż wartość całego samochodu. 

Radny K. Nikodem poparł wypowiedź radnego H. Kuszaka.

Radny A. Nadolny, że warto go naprawić gdyż przyda się na potrzeby CIS, a potem czas pokaże co dalej z tym zrobić. Na koniec wypowiedzi zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Radny K. Nikodem dopowiedział, że jeżeli były to radnego lub kogokolwiek innego prywatne pieniądze nie zrobił by takiego ruchu.

Burmistrz podsumowują odparł, że wyśle zapytanie do kilku warsztatów i jeżeli wartość naprawy przekroczy wartość samochodu to na następnie sesji przy zmianach do budżetu przedstawi nowe rozwiązanie.

 Przystąpiono do głosowania wniosku złożonego przez radnego A. Nadolnego.

12 głosów ,,za”, 1 głos ,,wstrzymujący”, 1 głos ,,przeciw”.

 Radny K. Nikodem zgłosił wniosek formalny o zaniechanie remontu samochodu, wystawienia do sprzedaży i dołożenia do kwoty 20.000 zł na zakup nowszego używanego samochodu.

Radny H. Kuszak złożył wniosek formalny o 5 min. przerwy.

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 Po przerwie Przewodniczący Rady zapytał czy radny K. Nikodem podtrzymuje wniosek.

Radny K. Nikodem odpowiedział, że po ustaleniach podczas przerwy wycofuje wniosek do momentu otrzymania ekspertyzy kosztu remontu samochodu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr18 do protokołu.

j)       zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2025 – projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Stanowi ona załącznik nr19 do protokołu.

 

X Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Z. Chudzicki odczytał zapytania:

Szanowny Panie Burmistrzu ! W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do moje osoby w sprawie budowy hali widowiskowo – sportowej w Rogoźnie.

Pozwolę sobie zadać następujące pytania:

 1. Jakie są aktualnie perspektywy dofinansowania inwestycji za źródeł zewnętrznych lub ministerialnych oraz przewidywane koszty budowy?
 2. Czy Gmina Rogoźno podjęła jakieś kroki w tym celu? Jeśli tak, to jakie?
 3. Czy Pan Burmistrz zamierza w najbliższym czasie zaproponować radzie wprowadzenie tej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rogoźno na lata 20015- 2025?
 4. Kiedy zostanie opracowany, wybrany i zatwierdzony projekt na oczekiwaną inwestycję?
 5. Czy została wybrana lokalizacja obiektu?

Interpelacja autorstwa radnego Z. Chudzickiego - stanowi ona załącznik nr20 do protokołu

Drugie zapytanie.

Zwracam się do Pana Burmistrza o udzielenie pisemnej informacji o osiąganych wpływach z tytułu opłat rezerwacyjnych pobieranych na Targowisku Miejskim w latach 2013 – 2014 i czterech miesięcy z 2015 roku z ich wyszczególnieniem. Środki zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie odprowadzane są do budżetu gminy. Natomiast w latach wcześniejszych w 99% zasilało konto RKS Wełna. Dodatkowo proszę o udzielenie informacji o wpływach osiąganych z inkasa pobieranego na targowisku miejskim przez okres ostatnich miesięcy 2015 roku.

Interpelacja autorstwa radnego Z. Chudzickiego - stanowi ona załącznik nr21 do protokołu.

 

XI Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Burmistrz odpowiedział na drugie zapytanie , że odnośnie hali dojdzie informacja aczkolwiek były w tym temacie rozmowy, że dofinansowanie zewnętrzne to jest około 1 mln 800 zł, a całkowita wartość to 5 mln 400 tys. Jeżeli chodzi o miejsce lokalizacji to na komisji zaproponuje kilka rozwiązań.

Konkurs na projekt hali będzie ogłoszony, każdy radny, który będzie chciał uczestniczyć przy rozstrzygnięciu konkursu może uczestniczyć.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy to są środki ministerialne czy unijne?

Burmistrz wyjaśnił, że wniosek który był złożony został zgłoszony do Wieloletniej Prognozy Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego pod nazwą Wielofunkcyjna Hala Sportowa. Jeżeli będzie można pozyskać środków z innych źródeł to będą zmiany. Wniosek był złożony w lutym.

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady P. Wojciechowski odczytał odpowiedź na pierwsze zapytanie.

,,W odpowiedzi na zapytanie złożone 13 maja 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie w sprawie informacji o osiąganych wypływach z opłaty rezerwowej oraz inkasa opłaty targowej, informuję, że:

Gmina Rogoźno w latach 2013 i 2014 nie pobierała opłaty rezerwowej za miejsca targowe. Opłata taka jest inkasowana od 01 stycznia 2015 roku. Za okres pierwszych czterech miesięcy 2015 roku wpływy z tego wynosiły 4.878,06 zł (netto) natomiast z tytułu targowej 32.301,00 zł.

Jednocześnie chciałbym poinformować o wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej w latach poprzednich, które kształtowały się następująco:

 • 2013 – 65.048,00 zł
 • 2014 – 94.097,00 zł”.

Odpowiedź na interpelację radnego Z. Chudzickiego - stanowi ona załącznik nr22 do protokołu

Koleinie odczytał odpowiedź na interpelację nr 4/2015 radnego H. Kuszaka zgłoszonej na sesji IX w dniu 29.04.2015r.

,, W odpowiedzi na interpelację 4/2015 r., autorstwa radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Huberta Kuszaka dot. zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej informuję:

- W roku budżetowym 2015 nie zostanie zakupiony nowy pojazd Straży Miejskiej w Rogoźnie. Zabezpieczone zostaną środki finansowe przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych obecnego pojazdu Straży Miejskiej marki Renault Kongo. Przewidywany koszt remontu wyniesie 10.000,00 zł brutto. Wniosek o zmianę budżetu w pozycji zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej na sesji w dniu 25.05.2015r.

Przedmiotowe środki maja zostać przeznaczone na wykonanie projektu i wykonanie przebudowy chodników i miejsc postojowych przy Gminnym budynku ośrodku zdrowia w Rogoźnie.

- W dniu 19 maja br. zostało wystawione zlecenie na zakup oraz dostawę 2 szt. rowerów wraz z wyposażeniem, przeznaczonych dla strażników Straży Miejskiej”.

 Radny H. Kuszak zapytał na jaką kwotę zostały zakupione rowery i co wchodzi w skład wyposażenia?

Z-ca Burmistrza R. Tomaszewska odpowiedział, że rowery są zamówione ponieważ wcześniej było rozpoznanie rynku. Natomiast w skład wchodzi kaski, nakolanniki itd.

Radny H. Kuszak czy Strażnicy Miejscy muszą przejść odpowiednie szkolenie?

 Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że wszyscy Strażnicy posiadają prawo jazdy i nie powinni mieć problemu z ich poruszaniem.

Radny H. Kuszak zapytał czy urząd poniesie dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem?

Z-ca Burmistrza uważana, że nie powinni być dodatkowym ubezpieczeniem ponieważ są objęciem ubezpieczeniem, które uwzględnia pracę w terenie.

Dalej Wiceprzewodniczący radny odczytał odpowiedź na interpelację nr 5/2015 radnego H. Kuszaka zgłoszonej na sesji IX w dniu 29.04.2015r.

,,Obszar byłego targowiska w Rogoźnie znajduje się w obrębie obszaru objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego położonym między ulicami: Kotlarską, Wielka Poznańską, Długą i Nową. Plan ten został przyjęty Uchwałą Nr XI/73/2007 z 27.06.2007 roku Sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu obrazuje załączony załącznik graficzny wraz z jego opisem.

Większość terenu byłego targowiska stanowi własność gminy. Znajdujące się na nim budynki zostały przekazane do ZAMK z możliwością ich wynajmowania. Potencjalne dochody z ich wynajmu będą mogły zasilić konto ZAMK i wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej”. 

Radny H. Kuszak zapytał czy byłaby możliwość  wydzielenia działki budowalnej, która mogłaby być sprzedana prywatnemu przedsiębiorcy?

Burmistrz odpowiedział, że ta działka może być wytyczona. Dodał, że wpływy do ZAMK z tytułu dzierżawy tych budynków już są. Są tam również budynki typu wiata i budynki gospodarcze to w tym miejscy przebiega droga i trzeba będzie się zastanowić co zrobić czy dostosować do wynajmu pomieszczeń lub budynki zostaną rozebrane i połączone to będzie z droga Poprzeczną.     

Odpowiedź na interpelację radnego H. Kuszaka - stanowi ona załącznik nr23 do protokołu.

Radny Z. Chudzicki dopytał odnośnie swojej odpowiedzi, czy w roku 2013 i 2014 RKS pobierał opłatę?

Burmistrz odpowiedział, że nie był członkiem klubu. Trudno odpowiedzieć na to pytanie dane są z Urzędu.

Przewodniczący Radny H. Janus dopowiedział, że z tego co wie to opłaty były pobierane od wielu lat.

Radny Z. Chudzicki zapytał, że z tego co rozumie, iż w 2013 i 2014 roku RKS pobierał opłatę rezerwową nie mając podstawy prawnej?

Przewodniczący Rady H. Janus odpowiedział, że nie wie czy była podstawa prawna czy nie ale opłaty były pobierane nie tylko 2013 i 2014 ale o wiele szybciej ponieważ sam płacił około  osiem lat temu.

 

XII Wolne głosy i wnioski.  

Radny A. Nadolny podziękował w imieniu rolników panu Burmistrzowi i pani Burmistrz za okazałą pomoc w doprowadzeniu do przejezdności odcinka odcinak długości około 500 m drogi gminnej w miejscowości Pakowo – Moksz. Gdyż droga ta od paru lat była praktycznie nie przejezdna. Dziury, zarośla i koleiny uniemożliwiały dojazd do pól.

Także podziękowanie dla pracowników urzędu za angażowanie.

Następnie głos zabrał mieszkaniec Rogoźna pan E. Kiełpiński.

Pytając, kiedy będzie robiony chodnik na ul. Kotlarskiej i Kościuszki?

Dlaczego przetarg na wywóz śmieci wygrała inna firma?

Uważa, że chodnik na  Starej Rofamie jest niepotrzebny.   

Kiedy będzie robiony chodnik na ul. Kotarskiej i Kościuszki?

Burmistrz odpowiedział, że chodnik będzie robiony na początku wakacji ruszą prace.

Chodnik będzie robił Zarząd Dróg Wojewódzkich gmina tą inwestycje współfinansuje. 

Jeżeli chodzi o wywóz śmieci reguluje to ustawa o zamówieniach publicznych i nigdy nie wiadomo kto ten przetarg wygra, wygra ten kto da najkorzystniejszą ofertę. Nie jest to ostatni przetarg jest on do końca tego roku, a w następnym roku będzie kolejny przetarg będzie ogłoszony.   Śmieci będą wywożone od nowego roku na wysypisko, które poza Rogoźnem co regulują o tym odrębne przepisy. Dodał, że jeżeli Burmistrz odrzucił by ta firmę, która dała najkorzystniejszą ofertę, a zatrzymałby ofertę pana H. Świńskiego, który był podwykonawcą poprzedniej firmy to poniósłby odpowiednie konsekwencje.

Dalej jeżeli chodzi o chodnik na ul. Fabrycznej to gmina jest na etapie wykonania aktualizacji projektu i na całym odcinku jest planowany asfalt i ciąg pieszo jezdny. Jest to ważna droga.

Radny H. Kuszak stwierdził, że podoba się pomysł zorganizowania imprezy na targowisku jest bardzo bobry pomysł. Dalej dopowiedział, że bardzo się cieszy, iż po tylu latach kadencji jako Przewodniczącego, a teraz Burmistrza wprowadzono do projektu rewitalizację Pl. K. Marcinkowskiego, gdyż jest to najważniejsza z inwestycji po kanalizacji.

Następnie zapytał jakie były poniesienie koszty związane ze stroną BIP Rogoźno?

Z-ca Burmistrza R. Tomaszewska wymógł był dostosowania strony dla osób niewidomych koszt  to 4.000 zł, aczkolwiek na przyszły rok jest planowana strony internetowej.

Radny H. Kuszak podsumował, że na poprzedniej sesji otrzymał złą odpowiedź, od pani burmistrz odnośnie sprzątania śmieci znajdujących się pod koszami miejskimi, gdyż za to są odpowiednie służby sprzątające.

Następnie radny H. Kuszak zapytał czy zostało zlecone sprzątanie koszty na śmieci?

Z-ca Burmistrza, że nie zostało zlecone gdyż dużo koszy na chwilę obecną jest zniszczonych więc te  kosze, które się nadają do użytku to będą doprowadzone do porządku.

Radny Z. Chudzicki zapytał burmistrza, kiedy będzie dokończona ul. Długa połączona z ul. Seminarialną? Czy będą w tej kadencji dokończenie II etapu?

Burmistrz odpowiedział, że były składane wnioski na pozyskanie środków zewnętrznych zarówno na ul. Fabryczna i ul. Długą, natomiast jeżeli nie uda pozyskać się tych środków to będzie zrobione nawet 100 metrów. Dodał, że to jest jeden z priorytetów.

Radny J. Łatka podziękował burmistrzowi za zamontowanie lustro. Podziękował również panu Przewodniczącemu za zaproszenie na sesję uroczystą ale usprawiedliwił swoją nieobecność z przyczyn rodzinnych.

Następnie radny zapytał odnośnie zmian wywozu śmieci. Czy została zrobiona kalkulacja ile będzie kosztował mieszkańca wywóz śmieci? Czy będzie na następnej sesji będzie poruszony temat w sprawie nazewnictwa ronda? Czy gałęzie na Promenadzie zostały przycięte?

Przewodniczący H. Janus, że na chwilę obecną wpłynęły trzy wnioski odnośnie nazewnictwa ronda i najprawdopodobniej na komisjach będzie omawiany temat.

Burmistrz R. Szuberski odpowiedział, że na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć ile będzie kosztował wywóz sieci. Po ostatnim zgromadzeniu wspólników ustalono, że nastąpi spotkanie robocze jaka będzie pobierana opłata. Takie spotkanie ma odbyć się na początku sierpnia. Jeżeli chodzi o przycięcie gałęzi na Promenadzie to zostało już wykonane.

Radny M. Kutka zasygnalizował problem odnośnie parkowania na ul. Różanej, gdyż znajduję na tam zakaz zatrzymywania się i postoju natomiast zakaz ten jest nagminnie łamany, a mieszkańcy skarżą się, że nie możliwości przejścia.

Burmistrz odpowiedział, że tym tematem zajmie się Straż Miejska.  

Radny J. łatka zapytał czy uda się wygospodarować gruzobetonu na ul. Południową i ul. Zachodnią?

Burmistrz odpowiedział, że nie zależnie ile tego gruzobetony byłoby to i tak zabraknie na ten moment nie odpowie okaże się to po zakończeniu prac.

Radny H. Kuszak zapytał panią burmistrz czy rozeznała się odnośnie wymiany lamp na ul. Kościuszki czy to również będzie na ul. Kotlarskiej?

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że na razie będzie wymiana lamp na ul. Kościuszki.

Kierownik T. Zygmunt dopowiedział, że po spotkaniu z przedstawicielem energetyki sprawa wygląda następująco; zarówno na ul. Kościuszki mimo, że chodnik nie będzie robiony oraz na odcinku gdzie będzie robiony nowy chodnik na ul. Kotlarskiej te słupy zostaną wymienione. Będzie tylko kwestia czy zostanie oświetlenie energooszczędne czy ledowe dlatego, że wymagałoby to dofinansowania z naszej strony, a przedstawiciel nie przysłał jeszcze symulacji kosztów, więc na chwilę obecną nie jest w stanie przedstawić  jak by to wyglądało.

Radny H. Kuszak zapytał ponownie, czy na ul. Kotlarskiej będą wymienione słupy, gdyż do końca nie zrozumiał?

T. Zygmunt odpowiedział, że na ul. Kotlarskiej po lewej stronie gdzie już jest chodnik i będą wymienione słupy i na ul. Kościuszki po prawej stronie gdzie chodnika jeszcze nie ma nowego chodnika.

Radny K. Nikodem zapytał czy energetyka ustosunkowała, że i do wymiany słupów w Dziewczej Strudze?

T. Zygmunt odpowiedział, że operator się nie zwrócił.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy została zakupiona lampa na chodnik za Orlikiem?

T. Zygmunt odpowiedział, że jeszcze nie została zakupiona gdyż na chwile obecną jest rozpatrywana możliwość jak połączyć oświetlenie teren Sali i Orlika.

Radny Z. Chudzicki dopowiedział, że wnioskował o chodnik, który jest za Orlikiem, żeby oświetlić, a nie plac zabaw.

Kierownik T. Zygmunt stwierdził, że w takim razie chyba jest zła interpretacja zapisu, który jest w budżecie, gdyż do tego punktu pani dyrektor się podczepiła i to z panią dyrektor się konsultował odnośnie lokalizacji tego punktu. Więc doszło nie do porozumienia.

Radny Z. Chudzicki poprosił, żeby potrzymać swój wniosek gdyż jest zapisany w budżecie bo z panią dyrektor nie  przeprowadzał rozmowy. Prośba mieszkańców byłą, żeby oświetlony był chodnik, który prowadzi od ul Seminarialnej do ul. Kościuszki i łączy za Orlikiem te ulice.

Kierownik T. Zygmunt odpowiedział że jeżeli radny był wnioskodawcą to trzeba będzie sprawdzić tę lokalizację i ustosunkować się do radnego wniosku.  

 

XIII Zakończenie.

Posiedzenie zakończono o godz. 20.30

Protokół sporządziła D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 10 czerwca 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf