Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłosza I przetarg nieograniczony ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste 5 niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej, – przy projektowanej ul. Skrajnej i Łamanej celem zabudowy mieszkani

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

I przetarg nieograniczony ustny na oddanie

w użytkowanie wieczyste

 

5 niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej, –przy projektowanej ul. Skrajnej i Łamanej w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2408/6 o pow.1.104m2, 2408/12 o pow.1.260m2, 2409/17 o pow.946m2, 2409/30 o pow.1.054m2 i 2409/35 o pow.992m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8, na okres 99lat, celem zabudowy mieszkaniowej.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr IX/62/2007 z dnia 26.04.2007r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2007r. nr 98 poz. 2406) ww. działki gruntu, położone są na terenie oznaczonym symbolami: „52MNr”, „54MNr”, „67MNr”, „68MNr” o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [m2]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

1.

2408/6

1.104m2

33.120,00zł

3.312,00zł

2.

2408/12

1.260m2

37.800,00zł

3.780,00zł

3.

2409/17

946m2

28.380,00zł

2.838,00zł

4.

2409/30

1.054m2

31.620,00zł

3.162,00zł

5.

2409/35

992m2

29.760,00zł

2.976,00zł

 

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponoszą nabywcy (użytkownicy wieczyści) działek na łączną kwotę brutto 4.855,85zł, tj. 971,17zł brutto - koszt na jedną nabytą działkę w przetargu,

Nabywca (użytkownik wieczysty) na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz.  10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 28 sierpnia 2015 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.782) upłynął z dniem 19 czerwca 2015 r. 

Opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego:

 - pierwsza opłata wynosi 25% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego,

- opłaty roczne wynoszą 1% ceny, płatne w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok,

- wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,  podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie,

- na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłaty rocznej może zostać ustalony inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego,

- zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,

- w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji,

- w przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis o aktualizacji opłat rocznych stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

-opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste opodatkowane podatkiem od towarów  i usług w stawce 23%.   

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

 zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr IX/62/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.2406 z dn. 29.06.2007 r.) – tj. „na jednej działce możliwe jest usytuowanie jednego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego lub garaż”. Działka oddana w użytkowanie wieczyste winna zostać zabudowana co najmniej budynkiem mieszkalnym,

Termin zagospodarowania nieruchomości:

rozpoczęcie zabudowy nieruchomości winno nastąpić w terminie dwóch (2) lat od momentu zawarcia umowy notarialnej, a zakończenie w ciągu trzech (3)  lat od momentu zawarcia umowy. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym,

Wniesione budynki należy utrzymać w należytym stanie, a w razie zniszczenia lub rozbiórki przystąpić do ich odbudowy w terminie trzech (3) lat od daty zdarzenia.

 W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje.

 W przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalonych stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy czym termin zagospodarowania nieruchomości może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego,

 Zgodnie z art.240 Kodeksu cywilnego umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.

 Opis terenu:

- działki niezabudowane i niezagospodarowane, dojazd do działek wytyczony geodezyjnie, urządzony przez dwa przepusty na rowach otwartych, odległość od ul. Południowej około 300m. Działki znajdują się w granicach administracyjnych miasta Rogoźna, na jego obrzeżach. Atrakcyjny teren pod budowę osiedla mieszkalnego w zabudowie rezydencjonalnej.

Przy zbywaniu działek nr: 2408/6, 2408/12, 2409/17, 2409/30, 2409/35 zostanie dla nich ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca (-y) działki.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne. 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu nieruchomości,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość oddawana jest w użytkowanie wieczyste na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący (użytkownik wieczysty) nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego (właściciela gruntu) z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni oddawanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości, jeżeli po oddaniu w użytkowanie wieczyste geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego (użytkownika wieczystego).

 

 
Dokumenty do pobrania:
I przetarg ul. Skrajna i Łamana- użytkowanie wieczyste.pdf
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-07-08 16:16:01)
rozmiar pliku: 1.9Mb

drukuj pobierz pdf