Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 14.07.2015 r. (GPiM.6720.3.2015.BR) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno w granicach administracyjnych gminy

Rogoźno  dnia  14.07.2015 r.

Znak: GPiM.6720.3.2015.BR

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno w granicach administracyjnych gminy

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami ) oraz  art.39 ust.1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami)  zawiadamiam o:

 

-  podjęciu przez Radę Miejską w Rogoźnie  Uchwały Nr XIII/107/2015  z  dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno.

Granice obszaru objętego sporządzeniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno stanowi granica administracyjna gminy.

Zainteresowani  ww. projektem studium  mogą składać wnioski  na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 sierpnia 2015 r.   

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy;

 

- przystapieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno na środowisko dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko.

Uwagi i wnioski dotyczące prognozy mogą być wnoszone  w formie pisemnej,  ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres um@rogozno.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.  i powinny zawierać nazwisko imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rogoźna.

 

 

 

drukuj pobierz pdf