Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

Uchwała Nr XIV/123/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 lipca 2015 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W UchwaleNr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku i Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 146.641,39 zł i ustala się na kwotę 50.931.483,44 zł

 

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 50.931.483,44zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 48.654.824,22 zł

2) dochody majątkowe w kwocie   2.276.659,22 zł w tym:

a)   Środkina finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 146.641,39zł i ustala się na kwotę       51.106.683,44zł

 

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 51.106.683,44zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.056.883,44zł

2) wydatki majątkowe w wysokości    3.049.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

5. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

6. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 6.878.618.29 zł z tego:

1)        dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.258.423,82 zł w tym na:

a)        zadania bieżące   – 3.531.423,82 zł

b)        zadania majątkowe –  727.000,00 zł

2)        dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.620.194,47  zł w tym na:

a)        zadania bieżące   – 2.330.914,47 zł

b)        zadania majątkowe –   289.280,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

DOCHODY

 1. W dziale Różne rozliczenia  zwiększa się dochody o kwotę 111.816,39 zł z tytułu:
  • otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie 27.000 zł. Pismo MF nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 roku.
  • należnej refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku z funduszu sołeckiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ogólnej kwocie 84.816,39 zł.
 2. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 17.500,00 zł z tytułu:
  • zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich – 6.000 zł (decyzje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  naliczone od zwrotu należności głównej za lata 2007-2008),
  • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich – 6.000 zł (decyzje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu zwrot za lata 2007-2008 – dokonany w dniu 07 lipca 2015 roku),
  • dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na zadania własne z powiatu obornickiego w wysokości 2.000 zł,
  • otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwana zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą- 3.500 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I3111.240.2015.8 z dnia 09 lipca 2015 roku.
 3. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 1.575,00 zł na podstawie decyzji Fundacji  Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży o dofinansowaniu projektu wymiany pozaszkolnej  w 2015 roku – 1.575 zł.
 4. W dziale Kultura fizyczna wprowadza się dochody  w kwocie 15.750,00 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty (wpisowe) za udział uczestników w I Rogozińskim półmaratonie Przemysła II.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 146.641,39 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa ulicy Cypriana Norwida w Rogoźnie”
 2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmiany źródeł finansowania wydatków z tytułu podatku od nieruchomości i zakupów inwestycyjnych (zmniejszono środki własne o kwotę 84.816,39 zł, zwiększono o tą samą kwotę wydatki pokryte z dotacji celowych z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 rok z funduszu sołeckiego).
 3. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 13.000 zł.
 4. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 22.683,61 zł w tym:
  • zwiększono wydatki na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych – (+) 27.000 zł,
  • zmniejszono planowane wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – (-) 49.683,61 zł (przedszkole MOTYLEK (-) 33.000 zł; PRZEMYSLAW (+) 3.000 zł; Akademia Małych Odkrywców (-) 19.683,61 zł).
 5. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na:
  • zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 6.000 zł,
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich, a wypłaconych z dotacji celowej – 6.000 zł,
  • udzielenie zasiłku celowego dla osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego – 2. 000 zł,
  • wypłatę dodatków energetycznych i pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą – 3.500 zł (zadanie zlecone).
  1. Dokonano również przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach zaplanowanych środków na łączną kwotę +/- 100.000 zł  w tym na zadaniu zleconym +/-72.000 zł.
 6. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • zakup kosiarki niezbędnej do utrzymania zieleni na terenie miasta i sołectwa Ruda – ( +)12.000 zł,
  • wykonanie modernizacji oświetlenia na ulicy Kotlarskiej i Kościuszki – (+) 50.000 zł,
  • zmniejszono wydatki po rozstrzygniętym postępowaniu na zadaniu „Budowa oświetlenia w m.  Parkowo – Jaracz” – (-) 30.000 zł.
 7. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 72.075,00 zł z przeznaczeniem na:
  • realizację programu wymiany młodzieży polsko- niemieckiej – (+) 1.575 zł,
  • dotację podmiotową dla instytucji kultury (RCK) – (+) 65.000 zł
  • remont dachu przybudówki przy świetlicy w Parkowie – (+) 5.500 zł.
 8. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę    27.750,00 zł z przeznaczeniem na:
  • rekultywację boiska sportowego w sołectwie Ruda (+) 8.000 zł,
  • zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Kaziopole – (+) 8.000 zł,
  • organizację I Rogozińskiego półmaratonu Przemysła II – (+) 15.750 zł,
  • zmniejszenie zaplanowanych środków na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w związku z brakiem ofert na dwukrotnie ogłoszony konkurs –  (-) 4.000 zł, dokonano również przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału  na kwotę +/- 1.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 146.641,39 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015” zwiększono planowane wydatki o kwotę  60.000 zł.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok” zwiększono  o 3.500 zł oraz dokonano  przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału  na łączną kwotę +/- 72.000 zł.

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok” zwiększono o kwotę 84.816,39 zł.

Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku” zwiększono udzielone dotacje na zadania bieżące o kwotę 11.316,39 zł.

 

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załączniki do Uchwały nr 123-2015.xlsx
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-07-20 15:53:09)
rozmiar pliku: 106.5Kb

drukuj pobierz pdf