Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 40/2009 z XL Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 maja 2009r. o godz.16.00.

 PROTOKÓŁ Nr 40/2009
z XL Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 maja 2009r. o godz.16.00.


Temat Sesji: Działalność GOPS oraz innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym.


XL Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 27 maja 2009 roku , na godz. 16.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przypomniał, że dzisiaj przypada XIX- sta rocznica powstania samorządu lokalnego. Dokładnie 27 maja 1990r. odbyły się pierwsze , w powojennej historii Polski i całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. Powołane na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorząd terytorialny był jakościowo rzeczą nową. Przewodniczący poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy radnych, Burmistrza Rogoźna II kadencji oraz nieżyjących już członków samorządu terytorialnego Gminy Rogoźno, którzy swoją działalnością i pracą na rzecz lokalnych społeczności, zasługują na pamięć i uznanie.

Następnie głos zabrał Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, który wyróżnił odchodzącego z pracy w rogozińskim Dendro w związku z zakończeniem budowy nowoczesnej hali produkcyjnej Pana Jorge Calafory. Burmistrz Rogoźna podziękował mu za pracę w Rogoźnie oraz wręczył zestaw upominków i dyplom o następującej treści:

Szanowny Pan
Jorge Calafora

W związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora projektu w firmie Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. pragnę podziękować Panu za wkład włożony w rozwój firmy i budowę nowoczesnego, na miarę XXI wieku, zakładu produkcyjnego w naszym mieście.
Mam nadzieję, że czas spędzony w Rogoźnie zapisał się dobrze w Pana pamięci.
Życzę Panu pomyślności oraz samych sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i w dalszej pracy zawodowej.

Pan J. Calafora podziękował Burmistrzowi Rogoźna za wspaniałą współpracę przez cały okres jego pracy w Rogoźnie oraz za otrzymane wsparcie, aby inwestycja mogła zostać ukończona na czas. Inwestycja dotyczy nowej fabryki pianki i materacy, na kwotę 23 mln €. zamontowane urządzenia należą do najnowocześniejszych na świecie. Przypomniał, że w firmie DENDRO pracuje od 1 stycznia 2008r., a wykonawca pojawił się w sierpniu 2008r. poinformował, że był to dla niego wspaniały okres pracy, nie rzadko ciężkiej. Dodał, że miło będzie wspominał okres spędzony w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. Radny Z. Hinz nie uczestniczył w obradach z powodu oddelegowania do uczestnictwa w uroczystościach wojewódzkich. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XIX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania

uchwał Rady.

 1. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

 2. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym:

a/ informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b/ wystąpienia Gości,

c/ dyskusja.

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,

c/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

d/ wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

e/ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,

f/zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku,

g/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach,

h/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach,

i/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok,

j/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

 1. Wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie.Radny Z. Nowak zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowe 2 podpkt. w pkt.10. Mianowicie podpkt. 10a/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 na terenie Gminy Rogoźno. Poinformował, że w/w projekt został przygotowany wstępnie na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa i uzupełniony przez przedstawiciela Burmistrza Rogoźna. Zaproponował, aby radni którzy wcześniej nie mieli możliwości zapoznania się z projektem, spotkali się w sali gwoździowej i przedyskutowali temat. Aby później już na sali sesyjnej móc przegłosować projekt uchwały z ewentualnie naniesionymi poprawkami.

Radny J. Witt zaproponował, a by w/wymienioną uchwałę podzielić na 2 oddzielne uchwały, aby nad osobnymi sprawami nie głosować jednocześnie. W związku z tym radny zasugerować wprowadzenie podpkt.10b/ dotyczącego objęcia obszarem Natura 2000, terenu łąk w m. Międzylesie. Chodzi o wykreślenie z projektu uchwały przygotowanego na Komisji GFiR §4 i poddanie go pod głosowanie w formie kolejnej uchwały.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że wniosek radnego J. Witta jest wnioskiem dalej idącym i dlatego podda go pod głosowanie przed wnioskiem radnego Z. Nowaka.

Wniosek radnego J. Witta nie został przyjęty. Stosunek głosów kształtował się następująco: 5 radnych „za”, 9 radnych „przeciw”.

Wniosek radnego Z. Nowaka został przyjęty 11 głosami „za”przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”.

Radny Z. Nowak zaproponował wprowadzenie kolejnego podpkt. do porządku obrad w pkt10 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Rogoźno przy ulicy Wielkiej Poznańskiej. Wyjaśnił, że jest to kontynuacja zadania przy realizacji którego Gmina Rogoźno pomogła finansowo Powiatowi Obornickiemu (od przejścia dla pieszych do LO, od LO do skrzyżowania).

Kolejny wniosek radnego Z. Nowaka został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Innych uwag nie było. Porządek obrad został przyjęty.
III. Przyjęcie protokołu z XXXVIII I XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag, 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag, 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


IV. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że do dnia dzisiejszego do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.

Radny Z. Nowak przedstawił zapytanie sołtysa sołectwa Boguniewo R. Majewskiego, skierowane do Burmistrza Rogoźna – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zaproponował, aby podczas przerwy wspólnie przedyskutować problem i powinno w najbliższym czasie zostać zwołane zebranie wiejskie w Słomowie, z udziałem Burmistrza Rogoźna i radnych. Poinformował, że pokątnie dowiedziano się iż Pani Sołtys Słomowa nie wszystko powiedziała o tym jak została przygotowywania, uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo. W szczególności chodzi o sprawy finansowe. Publicznie okłamała radnych.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że pismo jest adresowane do Burmistrza, a nie do radnego Z. Nowaka. Ponadto w Statucie, jest zapisane kto może zwoływać walne zebranie wiejskie i nie jest to radny. Dodał, że skoro radny został poproszony o odczytanie pisma, to należało to zrobić, bez dodawania zbędnych komentarzy. Nadmienił, że podczas sesji, na której podejmowano uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo, to Pani J. Kaczmarek nie kłamała odnośnie finansowania. Wszystko było przygotowane prawidłowo. Odbyły się zebrania wiejskie, podjęto uchwałę Rady Sołeckiej. Nie podejmowano działań tajnych. Burmistrz wyjaśnił, że w zebraniu wiejskim nie brał udziału i zapewne nie wiele ludzi przyszło, tak jak to zawsze bywa, ale Statut Sołectwa mówi, że po 15 minutach ustala się quorum i podjęte uchwały są wiążące. Poprosił, aby nie oskarżać Pani Sołtys o kłamstwo odnośnie środków finansowych na remont świetlicy, gdyż jest przekonany, że nie miało to miejsca.


V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.


VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Następnie informację złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska informując, że Komisja odbyła jedno posiedzenie (19 maja) w temacie kontroli finansowej wydatków na remonty szkół i przedszkoli w Gminie Rogoźno.

Kolejną informację złożył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury radny R. Dworzański. Poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 21 maja br., tematem wiodącym było omówienie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję, ze szczególnym uwzględnieniem działalności GOPS. Ponadto Komisja zapoznała się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych przedstawionymi przez Pełnomocnika ds. Oświaty L. Pijanowską. Radny nadmienił, że brał udział w spotkaniu z przedstawicielami RDW w sprawie sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: II Armii Wojska Polskiego i Polnej oraz ulic: Przemysława i II Armii Wojska Polskiego. Na tymże posiedzeniu został zgłoszony przez radnego problem jakości drogi kościelnej, która po 2 latach użytkowania, budzi zastrzeżenia mieszkańców. Ponadto Przewodniczący R. Dworzański brał udział w uroczystościach nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie, a także reprezentując Przewodniczącego Rady w spotkaniu. Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Rofama. Ponadto radny brał w Memoriale im. Krystyny Baszczyńskiej zorganizowanym w Parkowie pod nazwą „One world, one dream” oraz konkursie olimpijskim.

Informację z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa złożył Przewodniczący Zb. Nowak, wyjaśniając, ze odbyły się dwa posiedzenia Komisji. Pierwsze posiedzenie wyjazdowe odbyło się 19 maja. Przypomniał, że od wielu lat pod adresem Burmistrza Rogoźna kierowane są zarzuty, mówiące o umorzeniu podatku Ośrodkowi Za Jeziorem. Zapoznano się z tym problemem, zwiedzono teren ośrodka. Wyszło na jaw, że od 8 – 9 lat, tak jak została umowa spisana na dzierżawę, to co rocznie gmina inwestuje prawie 40.000zł w ten ośrodek. Przypomniał, że kiedy radni kierują taką samą kwotę na budynek ośrodka zdrowia, to spotyka się to z krytyką. Poinformował, że pod jego adresem były kierowane zarzuty iż nie panuje nad obradami Komisji, której jest Przewodniczącym. Dodał, że chodzi tutaj o Burmistrza, który zachowywał się jak klient baru piwnego, gdyż na posiedzeniu Komisji w ośrodku Za Jeziorem, palił papierosy w stołówce. Radny stwierdził, że może publiczne skarcenie Burmistrza spowoduje zmianę jego zachowania. Przypomniał, że w Urzędzie Miejskim również nie wolno palić papierosów. Kolejne posiedzenie Komisji miało miejsce 22 maja i dotyczyło zapoznania się z materiałami na najbliższą sesję. Dodatkowo Komisja zaopiniowała wykaz dotyczący wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych. Uwag do wykazu nie było. Poinformował, że również brał udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przypomniał, że o lat przejście dla pieszych przy RCK, podczas opadów jest zalewane. Już niejednokrotnie radni zajmowali się tą sprawą i zawsze uderzało to w próżnię. Obecnie na piśmie jest informacja, że zostanie to zastoisko zlikwidowane. Podobnie ul. Kościelna ma zostać naprawiona w ramach gwarancji. Obiecano zainstalować sygnalizację świetlną na wysokości wyjazdu z Biedronki. Również regulacja studzienek ściekowych.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił palił papierosy, ale w holu przed stołówką podczas gdy radni, będąc w Ośrodku po raz pierwszy zwiedzali budynek, a nie robił tego na posiedzeniu Komisji. Dodał, że nie potrzebuje reprymendy.

Radny Z. Nowak powiedział, że w trosce o zdrowie Burmistrza.

Burmistrz Rogoźna podziękował.


VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 6 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 7 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 29 kwietnia 2009r. Do 27 maja 2009r. - załącznik nr 8 do protokołu.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski poprosił o uszczegółowienie następujących tematów:

 • spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego W. Jankowiakiem i omówienie sytuacji w ośrodku „Pro – Vita”,

 • udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Droga S – 11”.

Burmistrz wyjaśnił, że:

 • z Wicemarszałkiem rozmawiano o zamierzeniach Zarządu. Wczoraj miało miejsce spotkanie Zarządu i będą rozpatrywać różne oferty. List intencyjny Gminy Rogoźno został wysłany i odpowiedzi na niego jeszcze nie ma. Jeśli będzie odpowiedź, to przy najbliższej okazji radni zostaną o niej powiadomieni.

 • Spotkanie odbyło się w Poznaniu i było to rutynowe sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe, Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium. Nie poruszano tematu inwestycji. Wstępnie stworzono mapę, przebiegu Drogi S – 11 od Bytomia, aż do Kołobrzegu. Poinformował, że Prezydent Kołobrzegu wystąpił o wypisanie ze stowarzyszenia, nie mógł się porozumieć z Zachodniopomorską Dyrekcją Dróg Krajowych. Jednak po telefonicznych uzgodnieniach z Prezydentem Koszalina zostało to wycofane. Skład Stowarzyszenia „Droga S - 11”pozostaje bez zmian.

Burmistrz poinformował, że Gmina Rogoźno zakwalifikowała się do listy rankingowej na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej. W dniu wczorajszym Zarząd Województwa Wielkopolskiego odbył posiedzenie, na którym podjęto uchwałę w tej sprawie. Dofinansowanie opiewa na kwotę 24.000.000,00zł i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni. Nadmienił, że oficjalnie takiej informacji jeszcze nie ma. Dodał, że po podpisaniu promesy z Marszałkiem zacznie się ciężka praca, trzeba będzie przygotować projekt, pozyskać pozwolenia na budowę, uzgodnić wszystko. Burmistrz wyjaśnił, że przekazuje tą informację, aby wszystkim niedowiarkom, łącznie z częścią Rady, udowodnić że mylili się. Dodał, że wniosek został rozpatrzony bardzo dobrze i Gmina Rogoźno, znajduje się na 9 miejscu w rankingu, mając 30 pkt., 1 miejsce posiada ich 37. Powiedział, że cieszy się ogromnie i jest dumny z drugiej historycznej inwestycji. Pierwszą była budowa kanalizacji w latach 2004 – 2006. Teraz kanalizacja większa, wniosek został złożony na 36.000.000,00zł, z tego koszty kwalifikowane 28.000.000,00zł. Z tego 85%, czyli 24.000.000zł. Oficjalna informacja na ten temat niebawem wpłynie. Ponadto Burmistrz Rogoźna podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy sami przygotowywali wniosek, pracownikom „Aquabellis” Sp. z o.o. z Prezesem W. Dulko na czele, którzy przygotowywali dane potrzebne do wniosku, odnośnie oczyszczalni ścieków.

VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Sołtys J. Szmania zapytał czy wniosek na kanalizację dotyczył również obszarów wiejskich?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że budowa kanalizacji dotyczy części miasta, od ul. Polnej, ul. Orzeszkowej w stronę dworca kolejowego, łącznie z Rudą i Garbatką. Rozbudowa oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny. Separatory jest to koszt niekwalifikowany, ale są również umieszczone we wniosku, aby móc zrealizować to przedsięwzięcie od razu, przy jednym przetargu i jednym projekcie.


IX. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym.

a/ informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głos zabrała Kierownik GOPS Ewelina Kowalska - informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że sprawozdanie z działalności w formie pisemnej, również złożyły następujące podmioty:

 • Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro – Vita” - załącznik nr 10 do protokołu,

 • Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT – załącznik nr 11 do protokołu,

 • Pilski Bank Żywności – załącznik nr 12 do protokołu,

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – załącznik nr 13 do protokołu,

Następnie głos zabrała Krystyna Karoń – przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas przy Kościele św. Wita w Rogoźnie – załącznik nr 14 do protokołu. Poinformowała, że Zespół składa się z 10 osób, w tym 2 Panie seniorki, jego założycielki liczące ponad 80 lat. Możliwości finansowe Caritas są niewielkie. Zespół sam stara się pozyskać we własnym zakresie środki, z drobnych wiązanek kwiatów, starając się podtrzymać tradycje polskie. Ludzie przekazują dobrowolne datki za ich wykonanie. Na święta wielkanocne przygotowane są pisanki, świąteczne stroiki. Największym problemem jest brak lokum. Punkt wydawania odzieży mieści się w prywatnym mieszkaniu Pani Czerniak. Obecnie Caritas korzysta z salki parafialnej, w piwnicy gdzie bywa wydawana żywność, a nie są to odpowiednie warunki. Zdarzało się, że woda zalewała to pomieszczenie. Jest również salka Katechetyczna, ale wymaga gruntownego remontu w tej chwili zrobiony jest tam tylko dach. Na więcej nie ma pieniędzy. Średnio rocznie gromadzonych jest 20 ton żywności, która jest rozdawana, ale musi być również przechowywana w odpowiednich warunkach, a takich nie ma. Zwróciła się o jakąkolwiek pomoc Zespołowi Caritas, a tym samym osobom najbardziej potrzebującym.

b/ dyskusja.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił Kierownik GOPS E. Kowalską o określenie największych problemów odnośnie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Ponadto poprosił o uszczegółowienie pomocy, jakiej by oczekiwała w celu przezwyciężenia wspomnianych trudności.

Zwrócił uwagę na kwestię magazynowania żywności i jej transportu na terenie Gminy Rogoźno.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że na stronie 18 sprawozdania, w dziale pomoc żywnościowa, jeśli chodzi o współpracę z Pilskim Bankiem Żywności, nie ujęto ZS w Parkowie. Placówka ta, od wielu już lat współpracuje z tą organizacją. Osoba odpowiedzialną i opiekunem młodzieży udzielającej się w tej akcji, jest Wioletta Kopaniarz. Poinformowała, że od niedawna w Parkowie działa również Koło Caritas. Na pewno już 2-krotnie przywożono żywność i dokonano jej podziału.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał jak mają się do siebie bony żywnościowe w liczbie 84szt. pomoc żywnościowa – 142 osoby? Ponadto wg jakich kryteriów osobom potrzebującym udzielana jest pomoc?

E. Kowalska wyjaśniła, że największym problemem z jakim boryka się Ośrodek jest niedogodna lokalizacja, II piętro budynku. Osoby niepełnosprawne i osoby starsze mają problem z dostaniem się na to piętro. Bardzo często zdarza się, że pracownicy socjalni schodzą na parter do podopiecznych. Inną niedogodnością są problemowi beneficjenci, którzy przychodzą i żądają tylko i wyłącznie pomocy finansowej, nie przyjmują bonów żywnościowych itd. Dodała, że na realizację bonów została podpisana umowa z firmą Smaczek. Czasami zdarza się, że pracownicy socjalni sami idą z petentem na zakupy, aby pieniądze zostały prawidłowo spożytkowane. Nadmieniła, że na pewno zabraknie środków na DPS, ponieważ w budżecie zaplanowano 64.000,00zł, a na dzień dzisiejszy przebywa w nich 6 osób. Odnośnie transportu i magazynowania żywności, to GOPS posiada magazyn w swojej siedzibie i dary tam znajdujące się, są wydawane na bieżąco i jak naj szybciej, gdyż są to produkty z krótką datą ważności. Klienci są informowani, że taka pomoc żywnościowa jest możliwa i przychodzą odebrać paczki.

Odnośnie pytania Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego to bony żywnościowe, są przeznaczone dla osób, które pobierają od GOPS zasiłki celowe, bądź okresowe. Natomiast pomoc żywnościowa skierowana jest z Pilskiego Banku Żywności i osobno utworzone są listy. Paczki są porozdzielane i pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów wydają żywność swoim podopiecznym.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaprosił wszystkich radnych i Burmistrza Rogoźna na spotkanie do sali gwoździowej , w celu omówienia roboczego projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 na terenie Gminy Rogoźno. Poinformował, że rozstrzygnięto konkurs na nowego Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie i został nim nadkom. Krzysztof Wiśniewski.

Następnie ogłoszono 25 minut przerwy.

X. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ wyrażenia opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.

Poinformował, że w piśmie z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest informacja, że nie wyrażenie opinii o projekcie Natura 2000, będzie jednoznaczne z jego przyjęciem. Gmina ma 1 miesiąc na podjęcie swojej decyzji. Wybór terenów ma wyłącznie charakter naukowy, czyli nawet jeśli gmina podejmie decyzję odbiegającą od tego kryterium to organ centralny, będzie tym który i tak ostatecznie zadecyduje o losie opinii.

Sekretarz Gminy I. Sip – Michalska zwróciła uwagę, że aby radni jeszcze raz zapoznali się z pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Na stornie 2 jest informacja: „W celu uniknięcia wyznaczania obszarów bez dobrego rozeznania terenowego, Główny Konserwator Przyrody wystąpił z prośbą do wojewodów o powołanie wojewódzkich zespołów specjalistycznych, w skład której mieli wchodzić lokalni eksperci z zakresu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. W odpowiedzi na prośbę Konserwatora Przyrody, wszyscy wojewodowie powołali wojewódzkie zespoły specjalistyczne, których zadaniem było opracowanie propozycji kolejnych obszarów Natura 2000. poinformowała, że gmina nie odwracalny termin 30 dni na wydanie opinii w tej sprawie. Poprosiła, aby zwrócić uwagę na art.27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, który mówi wyraźnie, że GDOŚ opracowuje projekt listy obszarów Natura 2000, zgodnie z przepisami prawa UE. Projekt o którym mowa w ust.1 wymaga zaopiniowania właściwych miejscowości oraz gmin. Nie złożenie opinii w terminie 30 dni, od dnia otrzymania projektu, uznaje się za brak jakichkolwiek uwag”. Poinformowała, że chciałaby zapoznać radnych z komentarzem do art.27, który wyjaśnia sposób opracowuje się projekty obszarów Natura 2000: „opracowanie projektu list obszarów Natura 2000 przebiega w 3 etapach. Pierwszy ma na celu inwentaryzację obiektów oraz określenie, które siedliska w zał.1 i gatunki z zał.2 są rodzime w odniesieniu do terenów, na których się znajdują. Etap I polega powstaje w oparciu o dyrektywy europejskie. W kolejnym etapie państwa członkowskie UE przy udziale Komisji proponują spis obiektów oznaczonych za ważna dla Wspólnoty. Tereny obejmują 1 lub więcej rodzai siedlisk, albo 1 lub więcej gatunków o pierwszorzędnym znaczeniu. W etapie III po zatwierdzeniu obiektów ważnych dla Wspólnoty, państwa członkowskie wyznaczają ten obiekt jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania w świetle znaczenia tych obiektów dla zachowania rodzaju siedliska naturalnego, wymienionego w zał.1 lub gatunku wymienionego w zał.2. Przedstawione następnie procedury wyznaczają obszar Natura 2000, określone w dyrektywie siedliskowej , spoczywają na Ministrze ds. Środowiska. Oprócz elementów postępowania wyżej przedstawionych, wynikających z prawa UE, Polski ustawodawca, po uprzednim postępowaniu ws. wyznaczenia obszarów Natura 2000, wynikającą z postanowień art.27 ust.2 ustawy konieczność zaciągnięcia opinii miasta lub rady gminy. W związku z tym wyznaczony został termin 30 dni na dokonanie takiej opinii. Trzeba się dokładnie zastanowić czy opinia ma dotyczyć już istniejących materiałów, który przeszedł 3 etapy oceny i GDOŚ zwrócił się poprzez Głównego Konserwatora Przyrody z prośbą do wojewodów, którzy wyznaczyli takie obszary. Sekretarz Gminy zwróciła uwagę na Rozporządzenie Ministra Środowiska, zmieniające Rozporządzenie ws. obszarów specjalnych ochrony ptaków, gdzie wymieniono m.in. tereny Rogoźna. Te obszary zostały zaznaczone na mapkach, które są w załączeniu jako dodatkowe tereny Natura 2000. Poprosiła Radę o zwrócenie uwagi na to, co właśnie powiedziała i podjęcie decyzji powinno nastąpić w ciągu 30 dni. Stwierdziła, że wyznaczanie nowych terenów, nie jest już opiniowaniem.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że wnioskuje aby w projekcie uchwały usunąć „§4. Wnioskuje się o objęcie obszarem Natura 2000, terenu łąk w miejscowości Międzylesie,  między drogą Murowana Goślina -Rogoźno, a drogą Rogoźno- Boguniewo”. Radny poinformował, że składa swój wniosek z uwagi na bezpieczeństwo uchwały, która być może zostać zakwestionowana z uwagi na to, że Międzylesie już jest zawarte w studium, pod inwestycję, budownictwo. Dodał, że Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie konkursu „Mój piękny dom”. Podobnie może nastąpić z uchwałą odnośnie Natury 2000. Nie wyrażenie opinii żadnej w ciągu 30 dni, będzie jednoznaczne z przyjęciem propozycji, a planowane są przecież inwestycje na Rudzie i Garbatce, które mogą zostać zablokowane przez Naturę 2000. Stwierdził, że można by rozdzielić projekt uchwały i §4 projektu wyznaczyć jako osobną uchwałę. Sprawa może się zakończyć zamknięciem pewnej drogi, do wybudowania obwodnicy, a nawet pozyskiwaniem mniejszych środków na tę część Wielkopolski. Póki co inwestycje są ujęte w planach i trzeba dążyć, do ich wykonania. Poprosił o przegłosowanie swojego wniosku, który dotyczy usunięcia z projektu uchwały §4 i pozostawienie tej uchwały bez innych zmian. Natomiast usunięty §4 zawrzeć w kolejnej, nowej uchwale.

Radny Z. Nowak podziękował radnemu A. Olenderskiemu za troskliwe myślenie o gminie Rogoźno. Przypomniał, że radnemu iż z taką troską mógł myśleć o łąkach w Międzylesiu, o ptakach chronionych prawem, kiedy podejmowana była uchwała związana ze studium. Radny powiedział, że stwierdzenie radnego A. Olenderskiego, że Wojewoda Wielkopolski zakwestionuje uchwałę jeśli coś radni wniosą. Nie jest to prawdą, jeśli Międzylesie będzie niezgodne z prawem, to Wojewoda uchyli jeden tylko pkt., a reszta pozostanie bez zmian.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że wniosek radnego A. Olenderskiego był wnioskiem formalnym, dlatego podda go pod głosowanie.

Wniosek nie został przyjęty. Stosunek głosów kształtował się następująco: 5 radnych „za”, 7 radnych „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące”.

Radny J. Witt zapytał wnioskodawcę co nim kierowało, aby zgłosić teren Międzylesia do obszaru ochrony siedlisk Natura 2000? Jakie gmina będzie otrzymywała korzyści z włączenia tego terenu do Natury 2000.

Radny Z. Nowak stwierdził, że dziwi go pytanie radnego J. Witta, bo jako światły rolnik powinien wiedzieć, że wszystkie łąki w Polsce są chronione prawem. Nawet UE zabroniła zamieniać łąki na grunty orne i to w całej Polsce, nie tylko w Międzylesiu. Wyjaśnił, że do złożenia wniosku o ujęcie w projekcie uchwały łąk w Międzylesiu do obszarów Natura 2000, skłoniła go opinia Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału w Rogoźnie. Wyraźnie w opinii jest napisane: „Łąki w okolicach Międzylesia są trwałymi użytkami zielonymi, eksploatowanymi w ten sposób od niepamiętnych lat. Spowodowało to ukształtowanie się na tym terenie charakterystycznych zespołów roślinnych i zwierzęcych. Należy przypuszczać, że zaniechanie takiego sposobu ich użytkowania jest zjawiskiem chwilowym, spowodowanym wahaniami koniunktury hodowli bydła. Z tego też powodu próbuje się zmienić przeznaczenie tych terenów pod budownictwo, co jest jednoznaczne z bezpowrotną ich utratą dla żyjących tam organizmów. Łąki w okolicach Międzylesia są miejscem występowania m.in. przepiórki, ginącej z krajobrazu rolniczego Wielkopolski pustułki i przede wszystkim ginącego w skali Europy derkacza.” Radny poinformował, że derkacz jest ptakiem chronionym i pismo zostało podpisane przez B. Peplińską.

Radny J. Witt powiedział, że radny nie odpowiedział na jego pytanie – jakie mieszkańcy miasta i gminy będą mieli korzyści z wprowadzenia §4 do projektu uchwały.

Radny Z. Nowak poprosił, aby radny J. Witt wskazał jakikolwiek przypadek na świecie w którym ochrona przyrody doprowadziła kogoś do zysku. Poinformował, że ochrona przyrody i zasobów naturalnych jest tylko wydatkiem. Ekosystemy zostały zniszczone i na nowo trzeba je odbudowywać.

Radny J. Witt stwierdził, że wypowiedź radnego Z. Nowaka nadal nie jest odpowiedzią na jego pytanie.

Radny H. Janus zaproponował dokonanie zmiany w §1 w następujący sposób: „Negatywnie opiniuje się wyznaczenie obszaru Natura 2000 w rejonie wsi Garbatka i Ruda, na następującym terenie:na północ od linii kolejowej Rogoźno- Krzyż, ze względu na planowaną budowę ronda i obwodnicy w miejscowości Ruda (droga krajowa nr 11) i obwodnicy Rogoźna( droga wojewódzka nr 241- Wągrowiec- droga krajowa nr 11 w m. Ruda) do ujścia Strugi Sokołowskiej.

Radny K. Lis zaproponował, aby w treści, którą odczytał radny H. Janus umieścić zapis: „na północ od linii kolejowej Rogoźno- Krzyż, do ujścia Strugi Sokołowskiej, ze względu na planowaną budowę ronda i obwodnicy w miejscowości Ruda (droga krajowa nr 11) i obwodnicy Rogoźna( droga wojewódzka nr 241- Wągrowiec- droga krajowa nr 11), w celu poprawienia czytelności tego zapisu.

Wniosek radnego H. Janusa z poprawką radnego K. Lisa został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniając dlaczego tereny Międzylesia powinny zostać objęte obszarem Natura 2000, posłuży się protokołem, aby wyjaśnić m.in. radnemu J. Wittowi, dla którego autorytetem jest radny A. Olenderski i dlatego posłuży się słowami A. Olenderskiego. Protokół pochodzi z 19 listopada 2007r. Z posiedzenia Komisji GFiR, gdzie poruszano kwestię co zrobić m.in. z Międzylesiem i Nienawiszczem i wówczas radny A. Olenderski niemal własną piersią bronił Międzylesia, aby pozostało nie naruszone i nie zostało przekwalifikowane na beton. Radny A. Olenderski twierdził wtedy, że jest oburzony tym, że w studium przeznaczono gleby pod przekwalifikowanie, ponieważ są to miejsca przyrodniczo cenne. Dodał, że jest to niezgodne z częścią studium, które wskazuje na ochronę przyrody. Radna poinformowała, że radny A. Olenderski powiedział, że wyrażając swoją opinię iż Międzylesie trzeba chronić i zachować w takim stanie jakim jest, opierał się na opiniach fachowych stowarzyszeń i organizacji, gdyż jego zdaniem są to opinie miarodajne. Radna stwierdziła, że takich cytatów A. Olenderskiego jest więcej , które mówił jeszcze przed zmianą decyzji po licznych rozmowach odbytych z właścicielami tych działek. Radna R. Tomaszewska powiedziała, że tereny w Międzylesiu są cenne pod względem przyrodniczym. Zapytała radnego A. Olenderskiego czy to prawda?

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski wyjaśnił, że na początku trzymał się tej opinii, odbyło się wiele spotkań w tej sprawie, m.in.z Panią H. Pilaczyńską, na których przedstawiono dokładną dokumentacje. Poinformował, że na temat łąk w Międzylesiu rozmawiał z radnym H. Janusem i powiedział mu ( wcześniej radny A. Olenderski nie miał takiej wiedzy), że tereny w Międzylesiu są zwodociągowane i jest tam prąd. Dodał, że poprzedni Włodarze miasta obiecali ludziom, którzy mieli kupić działki, że jak je nabędą (bo nikt ich nie chciał kupić, nawet za małe pieniądze) to teren będzie mógł zostać przekwalifikowany i będzie tam można inwestować.

Radny A. Olenderski poinformował, że zdanie można zmienić jeśli przy pewnym etapie nie ma się pełnej wiedzy. Gdy się ją sukcesywnie poszerza i kiedy wynikają nowe okoliczności itd. decyzja może się zmienić. Dodał, że swojego wcześniejszego stanowiska nie żałuje, jeśli chodzi o sprawy inwestycyjne. Nadmienił, że wychodził z założenia iż ok 60ha łąk, na w sumie 600ha to zaledwie 10%. Nie dawano najcenniejszych terenów, bo te znajdują się w Nienawiszczu. Stwierdził, że w woli zaspokojenia ciekawości pewnych osób, mógł wyjaśnić dlaczego w drugim etapie zachował się tak, a nie inaczej. Radny A. Olenderski stwierdził, że radny Z. Nowak źle go zrozumiał, bo nie występuje teraz o zaliczenie Międzylesia do Natury 2000, tylko podtrzymuje swoje zdanie, aby mogły tam się odbywać inwestycje, mimo że większość radnych jest odmiennego zdania i zapewne tak zagłosują. Dodał, że poprosił protokolanta, aby zapisał jego obawy w protokole, gdyż istnieje ryzyko, że uchwała okaże się nieważna. Nadmienił, że ewentualnie będzie można wtedy zwołać sesję nadzwyczajną w tej sprawie, nawet o godz.6.30 i podjąć decyzję, bo jeszcze na to jest trochę czasu. Radny poinformował, że jego zdaniem należy usunąć §4 z projekty uchwały, a pozostałe zapisy są jak najbardziej słuszne.

Radny J. Witt poinformował, że nadal nie czuje się usatysfakcjonowany odpowiedzią radnego Z. Nowaka, gdyż nie rozumie jaka jest korzyść dla gmin. Zapytał jak czyjaś zmiana decyzji głosowania może być kosztem dla gminy?

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że przysłuchuje się dyskusji i temu jak radna R. Tomaszewska zarzuca radnemu A. Olenderskiemu, że podjął taką decyzję podczas głosowania. Dodał, że nie będzie przypominał jak radna i pozostała część radnych, głosowała na sesjach i komisjach. Powiedział, że słusznie ze strony radnego A. Olenderskiego była zmiana zdania na temat obszarów w Międzylesiu. Wówczas był pod silnym wpływem radnej R. Tomaszewskiej, ale na szczęście udało mu się z tego wyzwolić i ma swoje zdanie. Burmistrz stwierdził, że włączanie terenów w Międzylesiu do obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 jest złośliwością grupy radnych. W gminie jest dużo ładniejszych terenów i dyskusji na ten temat nie ma. Jest to złośliwość za podjęcie uchwały w sprawie studium, wtedy zapis, że w Międzylesiu tereny mają być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, przeszedł 1 głosem. Poinformował, że wydzielono w Międzylesiu ok5 działek, zostały ustalone warunki zabudowy na budowę domów, teren został zmeliorowany, wycięto drzewa. Dodał, że na pewno ci właściciele wybudują tam swoje domy.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że jeżdżąc na różne spotkania, zjazdy nigdy nie spotkał się, aby jakaś rada, Burmistrz, Wójt walczyła o powiększenie strefy Natura 2000 na ich obszarze. Rogoźno jest w tej sprawie ewenementem pod tym względem. Każda gmina broni się przed Naturą 2000, aby jej teren zajmował jak najmniejszy obszar. Dodał, że rozumie iż występują tam chronione ptaki itd. i nie jest przeciwko przyrodzie, ale żadna z gmin nie dąży do powiększenia obszarów Natura 2000, gdyż wiąże się to nie z korzyściami, a z ewentualnie dla utrudnieniami dla inwestorów, ludzi chcących się tam budować. Będzie trzeba więcej dokumentów, więcej raportów o wpływie na środowisko, o oddziaływaniu na nie. Przypomniał, że wspominał już wcześniej na Komisjach, że Unia Europejska zarzuciła Polsce, że jest za mało obszarów wchodzących w skład Natury 2000 i nakazała je uzupełnić. Wojewoda powołał z tego powody zespoły, które szukały brakujących terenów i na każdą gminę przydzielają odpowiednią ilość hektarów. Burmistrz powiedział, że zdaje sobie sprawę dlaczego radni tak uparcie chcą włączyć tereny Międzylesia, jest to robienie na złość właścicielom działek, za uchwalenie mieszkaniówki w studium. Dodał, że nie wie jak później radni będą potrafili tym ludziom w oczy spojrzeć.

Radny H. Janus stwierdził, że zabiera głos gdyż radny A. Olenderski wymienił jego nazwisko w swojej wypowiedzi. Powiedział, że rozmawiał z radnym A. Olenderskim przez ostatnie 2,5 roku na różne tematy, ale nie przypomina sobie dyskusji na temat tylko Międzylesia.

Radny A. Olenderski powiedział, że być może radny H. Janus nie pamięta tej rozmowy i nie chodzi o przekonywanie się nawzajem co do głosowania, tylko rozmawiano na różne tematy m.in. poruszono także temat Międzylesia. Radnemu wystarczyło, że nie jest to dziewiczy teren, tylko jest podłączony prąd i woda.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał radnego A. Olenderskiego w którym miejscu Międzylesie jest uzbrojone i w jaki sposób?

Radny Z. Nowak odniósł się do zarzutu Burmistrza, że radni złośliwie postępują i są inne tereny piękniejsze. Radny powiedział, że nie ma kompleksu łąk i kilkudziesięciu hektarów. Stwierdził, że Burmistrz sobie wymyśla jakieś tereny, aby przed opinią publiczną zaistnieć. Radny zaproponował, aby z uzasadnienia do projektu uchwały wykreślić 2 zdania: „Ponadto Uchwałą Nr XXIV/165/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r., uchwalone zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno, w którym wyznaczono tereny pod usługi oraz produkcję w bezpośredniej odległości od planowanego obszaru Natura 2000.” Drugie zdanie: „Ponadto studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno obszar łąk w Międzylesiu został wyznaczony pod zabudowę mieszkaniową”. Tymi zdaniami wprowadza się w błąd, gdyż te zdania mówią o tym, że cała gmina jest objęta planem ,gdzie będzie się coś budować i dla przyrody miejsca nie ma. Radny zaproponował, aby wykreślone zdania zastąpić : „Proponowany dodatkowo obszar NATURA 2000 łąk w Międzylesiu podyktowany jest występowaniem na tym terenie m.in. przepiórki, pustułki, żurawia, a przede wszystkim ginącego w skali Europy derkacza.”

Radny K. Lis stwierdził, że uwagi radnego Z. Nowaka byłyby słuszne na etapie przygotowywania projektu uchwały. Wnioskodawca projektu uchwały powinien ewentualnie te uwagi uwzględnić. Radny powiedział, że uzasadnienie byłoby bogatsze gdyby zawierało te słowa, ale trudno decydować teraz o czymś co zostało już ujęte w uzasadnieniu przez wnioskodawcę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że uzasadnienie zostało wypracowane przez Komisję GFiR.

Radny K. Lis powiedział, że wnioskodawcą jest Burmistrz Rogoźna.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że Burmistrz nie jest wnioskodawcą.

Radny Z. Nowak wyjaśnił, że projekt uchwały spadł na radnych jak grom z jasnego nieba dzień przed Komisją. Pracowano wspólnie i na Komisji nic nie było mówione o tych zdaniach. Urzędnik przygotowujący projekt sam to wprowadził. Przegłosowano łąki w Międzylesiu, a Burmistrz zwrócił uwagę na teren Garbatki i głosowaniem zostało to przyjęte. Konsensusem bez głosowania był teren na północ od linii kolejowej. Radny powiedział, że do projektu uchwały dołączył mapki z zaznaczoną łąką w Międzylesiu, ale niestety projekt radni otrzymali bez tego zaznaczenia. Powiedział, że poprawka może zostać wniesiona do uzasadnienia gdyż to radni opracowują uchwałę.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że uzasadnienie zostało podpisane przez radnego H. Janusa, a nie Burmistrza.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że projekt został opracowany wspólnie.

Wniosek radnego Z. Nowaka o wykreślenie z uzasadnienia w/w zdań został przyjęty 7 głosami „za” przy 4 głosach przeciwnych i 3 „wstrzymujących”.

Wniosek radnego Z. Nowaka o umieszczenie w uzasadnieniu zapisu: „Proponowany dodatkowo obszar NATURA 2000 łąk w Międzylesiu podyktowany jest występowaniem na tym terenie m.in. przepiórki, pustułki, żurawia, a przede wszystkim ginącego w skali Europy derkacza” został przyjęty 7 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 4 „wstrzymujących”.

Radny Z. Nowak złożył wniosek, aby ekspertyza Ligi Ochrony Przyrody została załączona do uchwały.

Wniosek został przyjęty 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy mapki z zaznaczonymi terenami mają być również załączone do uchwały?

Radny Z. Nowak powiedział, że tak zostało uzgodnione na posiedzeniu Komisji.

Radny J. Witt powiedział, że w Komisji GFiR jest 7 radnych, a pozostali w takim razie nie dostali wszystkich materiałów.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że z tego co wie to każdy radny dostał projekt uchwały, mapy i chyba nie ma takiego radnego, który by takiej przesyłki nie otrzymał.

Radny J. Witt powiedział, że właśnie przed chwilą radny Z. Nowak powiedział, że pracownik Urzędu nie wysłał stosownych mapek. Dodał, że mapki otrzymał, ale nie z zaznaczeniem obszaru Natury 2000 mającego objąć łąki w Międzylesiu.

Radny Z. Nowak stwierdził, że radny J. Witt znowu nie słucha co się do niego mówi. Nawet radna W. Wiśniewska się skarżyła, że radny Witt przyjeżdża do Parkowa i nie wie co się na Komisji GFiR działo. Dodał, że w sali gwoździowej próbował radnym wyjaśnić i przedstawić jak obszar ma wyglądać, a radni wpadli w amok, bo tylko chcą zabudować łąki w Międzylesiu i nic innego.

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że nikogo na posiedzeniach nie obrażała i nie życzy sobie,aby radny Z. Nowak ją obrażał. Powiedziała, że nigdy nie prowadziła żadnych rozmów i dyskusji na temat tego, czy radny J. Witt wie coś z Komisji, czy nie. Dziwi się radnemu Z. Nowakowi jak może zabierać w ten sposób głos i takie rzeczy opowiadać. Zapytała kiedy i gdzie z radnym na ten temat rozmawiała?

Radny J. Witt stwierdził, że dalsza dyskusja na ten temat jest nie potrzebna i decyzja co do uchwały i tak już zapadła. Zwrócił się do radnego Z. Nowaka ze słowami, że podziwia jego duże zdolności telepatyczne, bo sam ich nie ma i jeśli radny Z. Nowak o czymś myśli, to nie potrafi zgadnąć o czym, dopóki tego ustnie nie przekaże, bądź graficznie.

Radny H. Janus poinformował, że podpisał uzasadnienie gdyż zlecił mu to Przewodniczący Rady, który sam nie mógł tego zrobić. Co do załącznika graficznego to dyskutowano z pracownikiem Urzędu jak to zrobić i nie wiedziano dokładnie jak, w związku z tym zadecydowano, aby nas sesji zadecydować o ostatecznej wersji załącznika graficznego. Nadmienił, że nie jest to winą tylko pracownika Urzędu, ale jego również.


Następnie na wniosek radnej R. Tomaszewskiej ogłoszono przerwę do momentu powrotu na salę Burmistrza Rogoźna. Wniosek został przyjęty 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 4 „wstrzymujących”.Po przerwie Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że protokolant zaprezentuje radnym załącznik graficzny do projektu uchwały, gdyż w tej chwili nie ma możliwości jego powielenia i każdy z radnych złoży swoją parafkę na odwrocie.

Radny J. Witt zapytał czym radny Z. Nowak kierował się wyznaczając teren graficznie, kiedy wychodzi poza teren Międzylesia, wchodzi na teren Studzieńca, wchodzi na teren gdzie łąka ma 1 właściciela i 0,5ha znajduje się w obszarze Natura 2000, drugie pół nie. Zapytał czy w rzepaku też były robione badania? Jaki ptak chroniony tam występuje, bo teren wyrysowany na mapce obejmuje również teren należący do radnego.

Radny Z. Nowak poinformował, że nie wie czy tam jest rzepak, czy nie. Wyrysowany obszar na mapce jest szkicem i został wyznaczony po granicach łąk, tak wynika z legendy. Dodał, że radny J.Witt może już te łąki zaorał.

Radny J. Witt powiedział, że rozumie iż jest do duża skala, a poczynania radnego są świadome, podobnie jak wiele innych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że trzeba wziąć pod uwagę granicę błędu i to, że mapa również jest nie do końca precyzyjna, ale treść paragrafu jest jednoznaczna.Uchwała Nr XL/263/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 na terenie Gminy Rogoźno wraz z wniesionymi zmianami i załącznikami podjęta została 7 głosami „za”przy 1 głosie „przeciwnym” i 5 głosach „wstrzymujących”, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.B/ w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – projekt przedstawiła Ewelina Kowalska Kierownik GOPS. Uwag nie było.Uchwała Nr XL / 264 / 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


C/ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski. Uwag nie było.Uchwała nr XL/265/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych podjęta została jednogłośnie14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


D/ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ Roman Piątkowski. Uwag nie było.Uchwała nr XL/266/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.E/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ Roman Piątkowski. Uwag nie było.Uchwała nr XL/267/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


F/ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok – projekt przedstawiła Maria Kachlicka Skarbnik Gminy. Uwag nie było.Uchwała Nr XL/268 /2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok – podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.G/ zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku - projekt przedstawiła Maria Kachlicka Skarbnik Gminy.

Radny K. Lis poinformował, że na posiedzeniu Komisji GFiR Skarbnik Gminy wspomniała o przymierzaniu się do zawarcia umowy w której będzie możliwe realizowanie kredytu w transzach. Zapytał czy od tamtego momentu, do dnia dzisiejszego coś się zmieniło?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nic się nie zmieniło. Jest zamiar przeprowadzenia w taki sposób przetargu.

Radny Z. Nowak poinformował, że na Komisji GFiR dyskutowano również o kredycie w roku 2008 i okazało się, że podjęcie wtedy tej uchwały na 620.000,00zł było zbędne. Kredyt w 2008r. był zbędny. Zapytał Burmistrza Rogoźna, czy jest pewien, że gmina będzie aż tyle pieniędzy potrzebować w kwocie 7.963.400,00zł. Dodał, że zdaje sobie sprawę że budżet z takim deficytem został uchwalony.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w tej chwili z budżetu wynika, że kredyt musi zostać zaciągnięty. Nie wiadomo czy wpływy z podatku od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym, czy będą spływać tak jak do tej pory. Trudno przewidzieć co się stanie do końca roku. Jest maj, za chwilę czerwiec i miesiąc przerwy, aż do sierpnia. Kwota 712.000,00zł jest zaplanowana na wykonanie dokumentacji, pozwoleń na budowę, aktualizację map. Nadmienił, że zdaje sobie sprawę, że być może na koniec roku zostanie np. pół mln.

Innych uwag nie było.


Uchwała Nr XL/269/2009 Rady Miejskie w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”w obecności 14 radnych.


H/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.

Uwag nie było.Uchwała nr XL/270/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach podjęta podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.
I/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach - projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.Uwag nie było.
Uchwała nr XL/271/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach podjęta podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.
J/ w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Rogoźno przy ulicy Wielkiej Poznańskiej – projekt przedstawił radny Z. Nowak. Uwag nie było.
Uchwała Nr XL/272/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Rogoźno przy ulicy Wielkiej Poznańskiej podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”w obecności 14 radnych.


k/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr 3 została przyjęta bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr 4 została przyjęta bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radny H. Janus poinformował, że wnosił do budżetu 5.000,00zł, a radny J. Witt mówił, że 2.000zł starczy, a teraz widać iż 4.000,00zł może nie starczyć.

Radny J. Witt powiedział, że wnosił nie o 2.000zł, ale o 3.000zł i mowa była o rundzie wiosennej.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że kwota 4.000,00zł związana jest z aż 8 drużynami, wcześniej było 6, ponadto jest 3 sędziów, a nie 1.

Autopoprawka nr 5 została przyjęta bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radny Z. Nowak zauważył, że odnośnie sołectwa Budziszewko to nie był wniosek sołectwa, tylko propozycja Skarbnika Gminy.

Autopoprawka nr 6 została przyjęta bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr 7 została przyjęta bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Skarbnik Gminy poprosiła o dopisanie w podstawie prawnej art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 6 oraz w dziale wydatki 853, rozdz. 85311 jest §232, a powinien być 271.


Radna A. Pasternak zgłosiła wniosek, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu, o treści:

 • zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000zł w dz.600 rozdz.60016 w§6050 z zadania budowa chodnika przy ul. Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900mb,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 50.000zł w dz.600 rozdz.60016 w §6050 z przeznaczeniem na zadanie Budowa chodnika na ul. Miodowej.


Burmistrz Rogoźna stwierdził, że nie wie jakie są kolejne przygotowane wnioski, ale widzi że radni trzymają je przygotowane. Przypomniał, że radna A. Pasternak głosowała za budową chodnika na ul. Rolnej. Jest przygotowana dokumentacja i kosztorysy, projekt jest gotowy do budowy. Dodał, że chodnika na ul. Miodowej nie wybuduje dopóki będzie Burmistrzem, gdyż bez sensu jest budować chodnik, po to aby w 2010r. Przy budowie kanalizacji sanitarnej, chodnik ściągać. Poinformował, że wniosek może zostać przegłosowany i pewnie będzie, ale to nie znaczy że zostanie zrealizowane, w związku z informacją jaka została przekazana z WFOŚ odnośnie zakwalifikowanego wniosku w sprawie budowy kanalizacji w Rogoźnie.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że na ul. Rolnej też nie ma chodnika, a skoro nie będzie budowany na ul. Miodowej, więc dlaczego autopoprawką nie wziął środków z tej ulicy, tam również nie ma kanalizacji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że również nie wie czy będzie budował chodnik na ul. Rolnej. Kiedy był przygotowywany projekt uchwały, to nie było wiadomo co obejmie budowa kanalizacji. Dodał, że radna była wczoraj w Urzędzie i kontrolowała Burmistrza, sprawdzając wnioski i inne pisma. Trudno być prorokiem i przewidywać, kiedy zostanie wniosek rozstrzygnięty.

Radna L. Kolanowska wyjaśniła, że nie kontrolowała Burmistrza tylko wydawało jej się bardzo długo czekanie na odpowiedź na wniosek o budowę kanalizacji. Podawane były różne terminy, najpierw marzec. Nie poinformowano radnych, że we wniosku należało coś poprawić i 23 marca Burmistrz poinformował radną, że dzień, dwa będzie odpowiedź. W kwietniu Burmistrz powiedział, że w maju. Dokładnie 6 maja trzeba było zrobić kolejną poprawkę, ale radna dowiedziała się o tym dopiero wczoraj. Stwierdziła, że nikt jej wczoraj nie powiedział jak była w Urzędzie, że jest wstępna odpowiedź w sprawie kanalizacji. Wystarczyło powiedzieć i wyjaśnić radnym, że np. komputer zawinił, albo ktoś się pomylił i wyszło nie tak, jak powinno. Radna poinformowała, że jak pytała w maju Burmistrza, to odpowiedział jej, że może w lipcu, dlatego chciała zobaczyć dokumentację.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie ma pretensji o wizytę radnej w Urzędzie. Na komisji odpowiedział radnej, że nie ma problemu i radna może przyjść. Powiedział, że nie przypomina, aby mówił o terminie 2 dni. Poinformował, że kierownik nie mógł radnej powiadomić o odpowiedzi na wniosek z WFOŚ, gdyż sam nic nie wiedział.

Radna L. Kolanowska zapytała czy jest taka decyzja na piśmie?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że powtarza po raz kolejny, że informacji oficjalnej, tylko jest potwierdzona telefonicznie przez Wiceprezesa WFOŚ.

Radny A. Olenderski powiedział, że informacja dla niego niezrozumiała, gdyż informacja o gotowym kosztorysie i wycenie na ul. Rolnej rozniosła się w gronie radnych. Pieniędzy by nie brakowało, a przedsięwzięcie byłoby realizowane od razu. Sytuacja jeśli chodzi o budowę chodnika na ul. Rolnej, pod kątem ewentualnej kanalizacji, ale również na ul. Kochanowskiego, Miodowej i pozostałych ulicach sytuacja jest trochę inna. Jeśli chodzi o ulice do ronda i przy rondzie. Ulica Rolna byłoby łatwiej ewentualnie jakimiś drenażami przejść pod jezdnią lub chodnikiem. Skoro wniosek został nieoficjalnie przyjęty to należy jeszcze poczekać na pismo potwierdzające, bo budowa kanalizacji ma pierwszeństwo nad budową chodnika. Dodał, że dziwi go stanowisko radnej, która też jest z tego rejonu i przesuwa pieniądze.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że zabiera pieniądze ze swojego rejonu, gdyż tamta droga jest drogą utwardzoną, ludzie chodzą po asfalcie, a na ul Miodowej, Kochanowskiego itd. nie ma nic oprócz błota. Dodała, że Burmistrz walczył 2 lata. Żeby na ul. Rolnej nie było chodnika i twierdził, że jego budowa jest absolutnie nieuzasadniona i nagle radny A. Olenderski odmienił swoje zdanie i przeszedł na drugą stronę, dlatego nagle potrzebny jest chodnik na ul. Rolnej.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że chciała podziękować radnemu A. Olenderskiemu, gdyż jest fachowcem ekonomicznym i budowlanym, bo przekazuje cenne wskazówki, że można zrobić drenaż pod chodnikiem oraz asfaltem. Dodała, że świetnym pomysłem jest wstrzymanie się z budową chodnika na Rolnej, dopóki tam kanalizacji nie będzie. Póki co na ul. Kochanowskiego, Miodowej itd. będzie tylko chodnik i przebicie się przez 2 metrowy chodniczek jest o wiele łatwiejsze aniżeli przebicie się pod drogą asfaltową i chodnikiem. Radna przypomniała, że na ul. Prusa, gdzie jest bardzo zwarta zabudowa, radny A. Olenderski dostał w prezencie od Burmistrza w projekcie budżetu na 2009r. pieniądze na chodnik. Radna stwierdziła, że na szczęście udało się to odwołać.

Radny H. Janus powiedział, że w projekcie do budżetu na chodnik jest 100.000,00zł i są przykłady z innych inwestycji, kiedy robiony jest przetarg na całość np. kanalizacja w Gościejewie, chodnik w Owieczkach i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić przetarg i zobaczyć ile będzie brakować.

Radny J. Witt poinformował, że wnioski są prezentowane późno i Komisje są od omawiania wniosków składanych do budżetu, dlatego składa wniosek formalny o 10 minut przerwy, aby móc się z nimi zapoznać.

Wniosek radnego J. Witta został przyjęty 10 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych”.


Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.


Wniosek nr 1 radnej A. Pasternak został przyjęty 9 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.


Radna L. Kolanowska zgłosiła wniosek nr 2, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu o treści:

 • zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000zł w dz.600 rozdz.60016 w §6050 z zadania budowa chodnika przy ul. Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900mb,

 • zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00zł w dz. 600 rozdz.60016 §4270 z zadania remont drogi w m. Cieśle

 • zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00zł w dz.600 rozdz. 60016 w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie budowa chodników(po jednej stornie) na ulicach: Kochanowskiego, Norwida, Reja oraz na ul. (bez nazwy) od ul. Reja do ul. Prusa.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w związku z planowaną budową kanalizacji, w tym roku wnioskowane przez radną zadanie nie zostanie wykonane i pieniądze będą leżały w budżecie.

Wniosek radnej L. Kolanowskiej został przyjęty 9 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.


Radny M. Połczyński zgłosił wniosek nr 3, który stanowi załącznik nr 17 do protokołu, o treści:

 • zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00zł w dz. 600 rozdz.60016 §4270 z zadania remont drogi w m. Cieśle

 • zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00zł w dz.600 rozdz.60014 w §6300 z przeznaczeniem na zadanie Remont chodnika na ul. W. Poznańskiej – kontynuacja do ul. Boguniewskiej,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00zł w dz.900 rozdz.90095 w §6060 z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieżnej dla Sołectwa Pruśce,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00zł w dz.900 rozdz.90015 w §4300 z przeznaczeniem za zamontowanie lamp na istniejących słupach w m. Budziszewko.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby zamiast pkt.3 i pkt.4 w/w wniosku przeznaczyć kwotę 20.000,00zł w nawiązaniu do wniosku nr 5 i zwiększyć wydatki o 20.000,00zł w dz.700, rozdz.700001,§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na modernizację budynku zajmowanego przez służbę zdrowia w Parkowie.

Wniosek radnego R. Dworzański nie został przyjęty. Stosunek głosów kształtował się następująco: 4 głosy „za”, 9 głosów „przeciw”.

Wniosek radnego M. Połczyńskiego został przyjęty 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.


Radny Z. Nowak zgłosił wniosek nr 4, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu o treści:

 • zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00zł w dz. 600 rozdz.60016 §4270 z zadania remont drogi w m. Cieśle,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00zł w dz. 600 rozdz.60016 w §4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg poprzez utwardzenie tłuczniem ul. Chabrowej (ok.200mb) w Rogoźnie oraz dróg w m. Marlewo (ok700mb), Stare (ok 350mb) Tarnowo od bud. Nr 34 do drogi nr 11 (ok300mb),

 • zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00zł w dz.801 rozdz.80110 w § 4270 z przeznaczeniem na wymianę okien w Gimnazjum Nr 1.

Został on przyjęty 10 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.


Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek nr 5, który stanowi załącznik nr 19 do protokołu o treści:

 • zmniejsza się wydatki o kwotę 175.000,00zł w dz.600 rozdz.60016 w §6050 z zadania budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 241 z m. Ruda,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00zł w dz.700 rozdz.70001 w §6210 z przeznaczeniem na modernizację budynku komunalnego przy ul. II Armii W. Polskiego 4 zajmowanego przez służbę zdrowia,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00zł w dz. 700 rozdz.70001 w §6210 z przeznaczeniem na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 5 zajmowanego przez służbę zdrowia,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 38.000,00zł w dz.921 rozdz.92118 w § 2480 z przeznaczeniem na: 8.000.000zł – dofinansowanie Kuriera Rogozińskiego, 15.000,00zł – badania wykopaliskowe skarbów średniowiecznych z Rogoźna i ich dokumentacja filmowa, 5.000,00zł naprawa instrumentów muzycznych, 10.000,00zł – zakup strojów i obuwia dla zespołu PA-MAR-SZE,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 22.000,00zł w dz. 754 rozdz.75412 w §2820 z przeznaczeniem na zakup 2 torów do ćwiczeń CtiF dla MDP dla Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Rogoźnie.

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że na terenie gminy Rogoźno są 2 ośrodki zdrowia i korzystają z nich pacjenci z całej gminy. Zaproponowała, aby na modernizację budynku komunalnego zajmowanego przez służbę zdrowia przy ul. II Armii Wojska Polskiego przeznaczyć 80.000,00zł, a 20.000,00zł na ośrodek zdrowia w Parkowie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że propozycja może i jest zasadna, ale przypomina sobie, kiedy radna mówiła, że Parkowo świetnie sobie radzi.

Burmistrz Rogoźna zapytał o uzasadnienie zmniejszenia wydatków na budowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Ruda. Przypomniał, że radni zagłosowali przegłosowali wykonanie dokumentacji na tą drogę, co zostało wykonane. Na początku sesji składano podziękowania przedstawicielom firmy DENDRO za wybudowanie pięknego obiektu, a jest to główna droga dojazdowa do tej firmy. Jeździ tam ok. 40-50 tirów dziennie ( 2 mln materacy) . Zapytał czy radna nie będzie się wstydziła jak ludzie będą przyjeżdżać do DENDRO, z pięknymi parkingami, terenami, a droga nadaje się do zrobienia. Poprosił radną o wyjaśnienie zwiększenia wydatków na dofinansowanie Kuriera Rogozińskiego i badań wykopaliskowych skarbów średniowiecznych z Rogoźna i ich dokumentacja filmowa.

Radna H. Janus powiedział, że zjazd publiczny dotyczy ok 100m i projektu nikt na komisjach radnym nie przedstawił. Gmina ma robić zjazd na drodze wojewódzkiej, prawoskręt za 250.000,00zł.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że zjazd nie będzie budowany na drodze wojewódzkiej, tylko na zjedzie, gminnej działce. Chodzi o więcej niż 100m. Poinformował, że prawoskret będzie robiła GDDKiA, granice działki idą równo z płotem i na 2 czerwca zaplanowano spotkanie z projektantami na rondo, zgodnie z koncepcją zatwierdzona przez GDDKiA. Działka od drogi wojewódzkiej w prawo należy do gminy.

Radny H. Janus powiedział, że gmina daje 100.000,00zł na ZOZ w Obornikach, ale nie chce wspomóc ośrodka zdrowia w Rogoźnie.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że swego czasu radni zostali okrzyknięciu niszczycielami kultury rogozińskiej i powstała chęć odbudowania tego wizerunku. Dodała, że jest członkiem Rady Muzeum i wie na co potrzebne są pieniądze i będą one dobrze spożytkowane. W Rogoźnie prowadzone są wykopaliska amatorskie, a radni chcieliby nadać temu wydarzeniu właściwy bieg. Pojawiły się osoby ze znaleziskami i dziwi się, że Dyrektor RCK nic na ten temat nie wie.

Radny Z. Nowak zaproponował, aby Komisja której radna W. Wiśniewska jest członkiem wyszła z propozycją do Burmistrza środki na ośrodek w Parkowie. Przypomniał, że w budżecie znajduje się kilkaset tysięcy schowanych pieniędzy. Przesunięcia służą uruchomieniu tych pieniędzy, których nie wykazano w budżecie. Podobnie zrobiono w poprzednich budżetach, chodzi m.in. o słynną drogę w Jaraczu, gdzie uruchomiono dodatkowe pieniądze, ukrywane przed radnymi. Przy otwarciach Burmistrz dróg sczyści się, mówi w gazetach i społeczeństwu że zrobił to sam. Wyjaśnił, że podczas sesji Burmistrz jest przeciwko, a nawet zaskarża poprawki radnych, a później postępuje jak radny A. Olenderski i zmienia zdanie. Poprosił Burmistrza, aby wstrzymał się z krytyką propozycji radnych.

Radny R. Dworzański zauważył, że w pkt.4 wniosku radnej R. Tomaszewskiej nie może być w dz.91118 – Muzeum powinny być 23.000zł a 15.000zł powinno być w dz.92109 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2480.

Propozycja radnego R. Dworzańskiego została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Burmistrz Rogoźna zwrócił się do radnej R. Tomaszewskiej twierdząc, że nadal nie wyjaśniła przyczyn, którymi się kierowała zdejmując pieniądze z zadania. Nie wyjaśnione zostało również finansowanie Kuriera Rogozińskiego. Dodał, że wie jak wygląda Muzeum, a radna mówi, że potrzeba pieniędzy na filmowanie, a we wniosku jest napisane, że chodzi o zadania wykopaliskowe skarbów średniowiecznych. Poprosił, aby radna konkretnie odpowiedziała na co te pieniądze są potrzebne, a nie uzyskał odpowiedzi. Radna R. Tomaszewska mówi ogólnikowo o całym Muzeum, a pieniądze nie mają być przeznaczone na Muzeum, tylko na wykopaliska – tak mówi wniosek. Nadmienił, że być może radna boi się przyznać, że może na tym zarobić.

Burmistrz powiedział, że nie neguje potrzeb Kuriera Rogozińskiego, ale prosi o podanie konkretnych działań, które mają zostać sfinansowane. Radna poinformowała, że wie na co potrzeba, ale nie powiedziała konkretnie na co.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji, gdyż jest bez przedmiotowa.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że najpierw podda pod głosowanie wniosek radnej W. Wiśniewskiej, następnie radnej R. Tomaszewskiej.

Wniosek radnej W. Wiśniewskiej nie został przyjęty. Stosunek głosów kształtował się następująco: 3 głosy „za”, 9 radnych „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej został przyjęty 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących”.

Wniosek nr 5 został przyjęty 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących”.


Radny H. Janus zgłosił wniosek nr 6, który stanowi załącznik nr 20 do protokołu o treści:

 • zmniejsza się wydatki o kwotę 8.782zł w dz.750 rozdz.75023 w § 4430 ze składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Dolina Wełny”,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 1.782zł w dz. 750 rozdz.75023 w §4210 na zakup ekranu projekcyjnego do sali nr 20 Urzędu Miejskiego,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 3.500zł w dz.921 rozdz.92105 w§4300 na dofinansowanie kosztów projektu wymiany polsko – niemieckiej realizowanego przez Gimnazjum Nr 1,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 3.500zł w dz.801 rozdz. 80110 w §2320 na dofinansowanie kosztów przejazdu dotyczacego wymiany polsko – niemieckiej realizowanego przez Gimnazjum Nr 2.

Burmistrz Rogoźna zapytał radną R. Tomaszewską, jako Dyrektora szkoły, o jaką wymianę polsko – niemiecką chodzi? Wiadomo, że Gimnazjum Nr 1 prowadzi wymianę polsko - niemiecką od lat oraz napisali projekt i otrzymali 12.000zł z funduszu, a Gimnazjum Nr 2 na co potrzebuje pieniądze?

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że pieniądze są również potrzebne na wymianę polsko – niemiecką, która ma się odbyć na podstawie projektu, który szkoła napisała. Otrzymano z fundacji pomoc pieniężna (13.000zł) na projekt i będzie on realizowany od 21.06 – 04.07.2009r.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty 9 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących”.


Radny R. Kinach złożył wniosek nr 7, który stanowi załącznik nr 21 do protokołu o treści:

 • zmniejsza się wydatki o kwotę 175.000,00zł w dz.600 rozdz.60016 w §6050 z zadania budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 241 z m. Ruda,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00zł w dz.600 rozdz. 60016 w §6050 na budowę chodnika na ul. Lipowej od rzeki Wełny do ul. Wójtostwo (lewa strona).

 • Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00zł w dz. 900 rozdz. 90095 w § 6050 na budowę betonowej podłogi (16mx 16m) wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry i opłotowaniem, za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie,

 • zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00zł w dz.600 rozdz. 60016 w §6050 na zadanie budowa ulicy Smolary etap I (projekt).


Wniosek bez uwag został przyjęty 9 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących”.Uchwała Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok została przyjęta wraz z naniesionymi poprawkami, 10 głosami „za” przy 3 głosach wstrzymujących.L/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.

Radny M. Kuszak powiedział, że chciałby się zapoznać z opinią sołtysów na ten temat, brali oni udział w posiedzeniu Komisji GFiR.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że opinia sołtysów jest pozytywna w tej sprawie.

Radny Z. Nowak powiedział, że wszyscy sołtysi otrzymali zaproszenie na posiedzenie Komisji i wspólnie dyskutowano nad uchwałą. Obecni sołtysi, jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną na temat uchwały.

UCHWAŁA NR XL/274/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.XI. Wolne wnioski i informacje.

Radny H. Janus poinformował, że sołtysi otrzymali duże arkusze dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego i nie wiedzą gdzie mają je powiesić, a zostali do tego zobligowani. Co mają w tej sytuacji zrobić?

Radna W. Wiśniewska zwróciła się do Dyrektora RCK. Powiedziała, że w imieniu mieszkańców Parkowa, radnego J. Witta oraz swoim własnym składa serdeczne podziękowania za uświetnienie jubileuszu OSP Parkowo, przez Orkiestrę Dętą działającą przy RCK.

Radny Z. Nowak powiedział, że radny J. Witt podczas dyskusji nad Uchwałą w sprawie obszarów Natura 2000, próbował ją storpedować. Podziękował radnemu J. Witt ze nie głosowanie w tej sprawie, bo okazało się jednak że chodziło o jego interes prywatny, o pole rzepaku. Zwrócił się z zapytaniem do Sekretarz Gminy odnośnie Kapituły Konkursowej „Moja piękna zagroda”, do jakiego urzędnika skierować zaproszenie.

Radny J. Witt powiedział, że z radnym Z. Nowakiem nie będzie dyskutował na pewne tematy, bo radny nie jest osobą kompetentną. Dodał, że będzie trzymał radnego za słowo i czekał na korzyści, które otrzyma z obszarów Natura 2000 na swoim terenie.

Sołtys J. Szmania zwrócił się do grupy radnych, która zgłaszała wnioski do budżetu, aby będąc z Parkowie i jadąc od OSP zauważyli, że jest tam pewien odcinek drogi betonowej. W momencie kiedy w gminie przyznawano środki sołeckie, to Parkowo 2 lata z rzędu przeznaczało pieniądze sołeckie, nie mają dodatkowego wsparcia z ogólnych środków w budżecie na położenie tej drogi. Wykonawcą tego odcinka był Pan Janachowski. Sołtys powiedział, że pamięta jak ponad 15 lat temu Pan Janachowski poinformował go, że droga jest tylko do użytku tymczasowego i trzeba będzie ją w najbliższych latach trzeba zakonserwować, bo inaczej ulegnie zniszczeniu. W tej chwili jest ostatni moment na ratowanie tej drogi. Zapytał czy nie można znaleźć jakich środków na odnowę drogi? Poprosił, aby uszanować prace, które wcześniej już sołectwo samo wykonało. Sołtys poinformował, że w tym roku jeszcze zgodzi się na zorganizowanie dożynek na płycie, mimo że już się nie nadaje. Dodał, że nie chce ponosić odpowiedzialności jeśli ktoś w czasie tańca sobie na niej nogę skręci, albo złamie. Poprosił, aby podczas planowania przyszłego budżetu zastanowić się nad wymianą tej płyty betonowej w Parkowie.

Radny H. Janus powiedział, że co do drogi w Parkowie to łatwo obliczyć, skoro 3200m drogi na Pruśce Stare kosztuje 205.000,00zł ile będzie kosztowała droga w Parkowie. Zapytał Dyrektora RCK ile kosztowała nowa scena na Dni Rogoźna?

Radny R. Kinach zapytał dlaczego ul. Wójtostwo nie została ujęta w przetargu na pozimowe sprzątanie ulic?

Dyrektor RCK M. Galczewski wyjaśnił, że scena z której korzystano podczas Dni Rogoźna nie była zakupiona, a wynajęta za 2.000,00zł + za każdy kolejny dzień 1.000,00zł. Razem scena kosztowała 4.000,00zł. Gdyby chcieć kupić taką scenę, trzeba by wydać ok.80.000,00zł.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o uzupełnienie Pana Dyrektora, gdyż Burmistrz powiedział radnym, że scena kosztowała ok.7.700zł.

Dyrektor RCK powiedział, że skoro padła kwota 7.000,00zł to chodziło również o nagłośnienie tej sceny, które kosztowało 3.000,00zł. Sama scena 4.000,00zł.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt wyjaśnił, że poprzez błąd osoby wykonującej przetarg droga nie znalazła się w zakresie przetargu. Dodał, że ma nadzieję na poprawę tej sytuacji i przeprosił za błąd.

Radny Z. Nowak zapytał Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego czy radny A. Olenderski zwalniał się u niego opuszczając salę obrad? Czy Burmistrz Rogoźna również się usprawiedliwił wychodząc z sesji?

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że obaj się usprawiedliwili podając zasadną argumentację, radny A. Olenderski zdrowotną, Burmistrz Rogoźna rodzinną.

XII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XL Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.


Posiedzenie zakończono o godz. 21.00.

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

Rogoźno, dnia 17 czerwca 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf