Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Podatki i opłaty: Określenie stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2010

UCHWAŁA Nr XLV/317/2009

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz .844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730; Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52 poz.742) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie miasta i gminy Rogoźno w  następujących wysokościach:

 

1)       ze stoiska o powierzchni użytkowej do 9 m2  20,00 zł  
2)       ze stoiska o powierzchni użytkowej od 9 m2  do 18 m2  25,00 zł
3)       ze stoiska o powierzchni użytkowej od 18 m2  do 27 m2  32,00 zł
4)       ze stoiska o powierzchni użytkowej od 27 m2  do 36 m2   50,00 zł
5)       ze stoiska o powierzchni użytkowej powyżej 36 m2  70,00 zł
6)       z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza, wiadra   1,00 zł

 

                                                         

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywanego przez Klub Sportowy „Wełna”

       2. Prowadzący targowisko Klub sportowy “Wełna” zainkasowaną opłatę targową odprowadza na konto budżetu  gminy.

       3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso dla prowadzącego w wysokości 80% zainkasowanych opłat targowych.

 

§ 3. Termin płatności opłaty targowej to dzień sprzedaży na targowiskach.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/202/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na rok 2009.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010r.

 

 


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLV/317/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 października 2009r.

w  sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Proponowane dzienne stawki opłaty targowej nie przekraczają maksymalnej dziennej stawki określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r.  w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52 poz.742) w wysokości 681,54 zł.

Stawki opłaty targowej ujednolicono dla wszystkich rodzajów sprzedawanych towarów, dzięki temu będą dotyczyły w jednakowym stopniu wszystkich sprzedających na targowiskach, a zatem żaden z nich nie uzyska większych korzyści (przysporzenia).  Sprzedający uiszczą opłatę targową zgodnie z wielkością powierzchni, wykorzystywaną do handlowania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf