Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 118/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151- 118/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 lipca 2009r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1,  § 9 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 490/1 o pow. 242m2

położoną przy ul. Miodowej w Rogoźnie,  objętą księgą wieczystą nr KW 24671 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, jako część nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 485 będącej własnością nabywcy.

 

2. Sprzedaż działki następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

§2. 1. Cenę działki nr 490/1, sprzedawca ustala na kwotę 11.466,00 zł netto. Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Na podstawie art.68 ust.1 pkt. 10, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, ze zmianami), oraz na wniosek zainteresowanych, za zgodą Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażoną w uchwale nr XLII/277/2009 z dnia 24.06.2009r,  udzielam bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 50% tj. 5.733,00zł

  3. Cenę działki nr 490/1, po zastosowaniu udzielonej bonifikaty ustala się na kwotę 6.994,26 zł brutto.

 

§3. Sprzedawca na podstawie art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami), postanawia rozłożyć należność z tytułu nabycia w/w nieruchomości na raty.

 

1. Ustalam pierwszą ratę z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 2.407,86 zł, którą należy uiścić przed zawarciem umowy notarialnej. Pierwsza rata zawiera cały należny podatek VAT.

2. Zapłatę pozostałej należności w wysokości 4.586,40zł postanawiam rozłożyć na 4 raty, każda w kwocie 1.146,60 zł, które podlegają oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wniesienia raty.

3. Raty wraz z oprocentowaniem płatne są do dnia 31 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania, poczynając od roku 2010.

 

§4. Roszczenia Gminy Rogoźno z tytułu spłaty reszty ceny w wysokości 4.586,40 zł podlegają

zabezpieczeniu hipotecznemu.

 

§5. Pierwsza rata za nabycie przedmiotowej nieruchomości płatna jest najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie nr 35895100093900011420000010 w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie zgodnie z wystawioną fakturą .

 

§6. Nabywcy działki na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponoszą 22% podatek od towarów i usług.

 

§7. Nabywcy ponoszą koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 911,64 zł brutto, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.  

 

§8. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§9. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf