Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zw

UCHWAŁA NR XVI/139/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2015 r.

 

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1399) – Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

  1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Rogoźno w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały,
  2. Wymagania o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Załącznik do uchwały nr XVI/139/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2015 r.

 

 

WYMAGANIA

Jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

§1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności:

a) atestowanymi urządzeniami do humanitarnego wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

c) środkami służącymi do bezpiecznego transportu zwierząt (np. klatkami),

3) posiadać zawartą umowę gwarantującą przyjęcie odłowionych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt lub przedstawić pisemne oświadczenie
o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt;

4) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;

5) prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych;

6) posiadać kadrę odpowiednio przeszkoloną, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

7) dysponować nieruchomością do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

 

3. Dokumentami o których mowa w § 1 ust. 2 są:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa kupna – sprzedaży, najmu, użyczenia lub faktura potwierdzająca posiadanie sprzętu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,

3) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

4) dokument przeszkolenia osób, o których mowa w§ 1 ust. 1 pkt 6, tytuł własności, umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7.

 

 

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane schronisko (posiadać tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy);

3) posiadać odpowiedni obiekt, w którym schronisko ma być prowadzone, spełniający następujące wymagania:

a) ogrodzony i utwardzony teren,

b) wydzielone, ocieplone i zadaszone boksy,

c) wydzielony wybieg dla zwierząt;

4) posiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657);

5) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia schroniska, w szczególności:

a) atestowanymi urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

d) piecem do spalania zwłok zwierzęcych,

e) urządzeniem warzelnym do przygotowania pokarmu,

f) środkami służącymi do transportu zwierząt (np. klatkami)

g) posiadać odpowiednio wykształconą i wyszkoloną kadrę.

Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierząt, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

 

3. Dokumentami o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego załącznika są:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca lub terenu, na którym prowadzona będzie działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,

3) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie sprzętu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5,

4) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

5) dokument przeszkolenia osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5,

6) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi pomieszczeniami, urządzeniami i obiektami do prowadzenia działalności.

 

 

§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowana działalność, o której mowa
w pkt 1 (posiadać tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy);

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

4) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w szczególności:

a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

c) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

d) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

e) chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

f) piecem do spalania zwłok zwierzęcych,

g) środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania,

h) posiadać odpowiednio wykształconą i wyszkoloną kadrę, w tym również w zakresie bhp.

Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierząt lub chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

2. Powyższe wymagania, powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

3. Dokumentami o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego załącznika są:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca lub terenu, na którym prowadzona będzie działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,

3) pozwolenie na użytkowanie lub zmianę sposobu użytkowania obiektu, w którym ma być prowadzona działalność objęta zezwoleniem,

4) dokument przeszkolenia osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4

5) oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków do prowadzenia działalności.

 

drukuj pobierz pdf