Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XVI/2015 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 września 2015r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XVI/2015

z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 30 września 2015 r. o godz. 16.00

 

 XVI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 30 września 2015 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Jeden nieobecny – usprawiedliwiony.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M.Kutkę.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XVI sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

7.Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.

8.Stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.

- wystąpienia przedstawicieli,

- dyskusja

9.Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku.

10.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) nazewnictwa ulic,

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości złożonej z trzech lokali użytkowych w budynku byłego biurowca przy ul. Fabrycznej 10, na mienie Gminy Rogoźno,

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości złożonej z trzech lokali użytkowych w budynku byłego biurowca przy ul. Fabrycznej 10, na mienie Gminy Rogoźno,

d) wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i innych części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno,

f) wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019,

g) zmiany planu Komisji Rewizyjnej na rok 2015,

h)przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

i)udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

j)wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok,

k)wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2026.

11.Interpelacje i zapytania Radnych.

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne głosy i wnioski.

14.Zakończenie.

 

Pan Przewodniczący zaproponował wniesienie zmian do porządku obrad, następująco:

j) uchwała e spr zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

k) uchwała w spr nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźnie.

l) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok,

ł) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2026.

 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad po wniesionych zmianach został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3 Przyjęcieprotokołuz XVI sesji  VII kadencji RadyMiejskiejwRogoźnie.

 

Protokół z sesji nr XVI sesji – VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4 Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej    w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

 

Nie było pytań w tym punkcie.

 

Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 

29.08.15 – uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Ludomach

- P. Wojciechowski – Dożynki Wiejskie w Parkowie

- Ł. Zaranek – Dożynki Wiejskie w Pruścach

  1.09.15 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016:

- P. Wojciechowski – Woj. Inauguracja roku szkolnego w Obornikach ul. Obrzycka

- H. Janus – ZS w Gościejewie

- M. Kutka – Gmin. nr 2

- E. Wysocka – SP w Budziszewku

- Ł. Zaranek – SP w Pruścach

 1.09.15 - Złożenie wieńców pod pomnikiem  na Pl. Powstańców Wielkopolskich oraz na

grobach na cmentarzu - H. Janus, M. Kutka, E. Wysocka

 2.09.15 – Uczestniczyłem w zebraniu OSP w Owieczkach

 3.09.15 – Uczestniczyłem w obchodach 35 Rocznicy Solidarności pod pomnikiem Wolnej i 

Demokratycznej Polski z radnymi: L. Kolanowska, K. Erenc-Szpek, M. Kutka, S.

Kupidura, Ł. Zaranek

 4.09.15 -  Uczestniczyłem wraz  z radnymi (L. Kolanowska, E. Wysocka, M. Kutka, S.

Kupidura, J. Łatka, B. Perlicjan, (wszyscy radni zaproszeni)  w powitaniu

delegacji  przybyłej z Marianpola na Dożynki Gminne

 5.09.15 -  Uczestniczyłem wraz z wszystkimi Radnymi Rady Miejskiej, w Dożynkach    

Gminnych w Rogoźnie

 6.09.15 -  Uczestniczyłem w Dożynkach Gminy  Oborniki w Objezierzu

 8.09.15 -  Uczestniczyłem oraz radna E. Wysocka w Zebraniu Wiejskim w Budziszewku

10.09. 15 -  P. Wojciechowski i M. Kutka - Otwarcie wystawy 260 –lecie powstania Bractwa

Kurkowego w Rogoźnie

11.09.15 - Uczestniczyłem w szkoleniu n/t  strategii LGD „Dolina Wełny” na lata 2014-2020

oraz K. Erenc-Szpek, P. Wojciechowski, B. Perlicjan

11.09.15 – Uczestniczyłem w Zebraniu  Wiejskim w Jaraczu oraz  P.Wojciechowski, K. Erenc-Szpek i B. Perlicjan

12.09.15 – Uczestniczyłem w obchodach 30-lecia powstania Koła Łowieckiego nr 58

„Olszyna” w Rogoźnie

- K. Nikodem, P.Wojciechowski, M. Kutka – udział w Festynie w Garbatce

13.09.15 – uczestniczyłem w Powiatowych Zawodach Pożarniczych w Ryczywole

14.09.15 – udział w Zebraniu Wiejskim w Karolewie

15.09.15 – udział w Zebraniu Wiejskim w Laskowie

16.09.15 – P. Wojciechowski - udział w uroczystości upamiętniającej 76 rocznicę napaści

Rosji na Polskę

- udział w posiedzeniu Rady sołeckiej w Gościejewie

- M. Kutka – udział w Zebraniu Wiejskim w Nienawiszczu, E. Wysocka

17.09.15 - E. Wysocka,  M. Kutka, P. Wojciechowski,  – udział w Zebraniu Wiejskim w

Studzieńcu

- M. Kutka – udział w Zebraniu Wiejskim w Owieczkach

17-18.09. – uczestniczyłem w Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

Wielkopolskich w  Rosnówku k. Komornik

18.09.15 – M. Kutka, K. Nikodem, P. Wojciechowski - udział w Zebraniu Wiejskim w Rudzie

19.09.18 – M. Kutka  – udział w zawodach „Korona Wielkopolski” w Rożnowicach

21.09.15 – P. Wojciechowski, K. Nikodem – udział w Zebraniu Sołeckim w Tarnowie

22.09.15 – uczestniczyłem w Zebraniu Wiejskim  Sołectwa Kaziopole wraz z P.

Wojciechowskim - uczestniczyłem w Zebraniu Wiejskim w Garbatce wraz z K.  

Nikodem, P. , Wojciechowski,  M. Kutka

23.09.15 – uczestniczyłem w Zebraniu Wiejskim w Gościejewie

24.09.15 – Ł. Zaranek, P. Wojciechowski  – udział w Zebraniu Wiejskim w Pruścach

24.09.15 – uczestniczyłem w spotkaniu z okazji 100-lecia urodzin p. Stanisława Stefańskiego

w m. Owieczki  zorganizowanym przez Sołtysa i Radę Sołecką w Owieczkach

25.09.15 – udział w uroczystościach: 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w

Rogoźnie  i nadania imienia „Olimpijczyków Polskich” wraz z radnymi: S. 

Kupidura, K. Erenc- Szpek, H. Kuszak, Z. Chudzicki, M. Kutka, P. Wojciechowski.

26.09.15 – udział we mszy św. W kościele p.w. św. Wita w Rogoźnie i uroczystości z okazji 

100-lecia urodzin Pana Stanisława Stefańskiego

27.09.15 – udział w VII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych

„Dopóki  czas nam sprzyja…” w Sali RCK

- P. Wojciechowski – udział w uroczystości związanej z 260 rocznicą założenia

Bractwa Kurkowego w  Rogoźnie

 28.09.15 – uczestniczyłem w posiedzeniu KGFiR

- Ł. Zaranek – udział w Zebraniu Wiejskim w Owczegłowach

– udział  z A. Nadolny w Zebraniu Wiejskim w Parkowie

 

Dalej swoje sprawozdanie przedstawiła pani Katarzyna Erenc- Szpek przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

W dniu 9 września 2015 roku odbyła się Komisja Rewizyjna, która skontrolowała funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej a w szczególności wypłacanie zasiłków celowych i okresowych z budżetu Gminy Rogoźno.

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej

w składzie: przewodnicząca Katarzyna Erenc-Szpek, wiceprzewodniczący Bartosz Perlicjan, członkowie: Longina Kolanowska i Ewa Wysocka.

Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyli także: Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, zastępca Burmistrza Renata Tomaszewska, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Ewelina Kowalska.

Komisja po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez kierownik GOPSU oraz sprawdzeniu wykazów stanów i sald, a także sposobów rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez mieszkańców, stwierdza że wypłacane zasiłki w pierwszym półroczu 2015 roku były wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Kolejne  przedstawione Radzie Miejskiej sprawozdanie to z Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Sportu – które zreferował przewodniczący Łukasz Zaranek.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury odbyło się 24 września w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie. Komisja obradowała w pełnym składzie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Roman Szuberski, Burmistrz Renata Tomaszewska, Skarbnik Maria Kachlicka, Kierownik Roman Piątkowski.

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia delegacji inwestorskiej: pana Jacka Grabowskiego, Roberta Zółkowskiego oraz Jakuba Januszewskiego, którzy zaprezentowali pomysł inwestycyjny wraz z wizualizacją obejmujący teren byłego HeMiDaru.

Następnie przystąpiono do głównego tematu posiedzenia, tj. przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku, które zaprezentowała pani Skarbnik.

Podczas posiedzenia Komisja opiniowała również dwa wnioski:

- o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jaracz – opinia negatywna (jednogłośnie)

- o dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Parkowie (3 za, 3 wstrzymujących się), w tym punkcie Komisja także procedowała nad zmniejszeniem dofinansowania do 20.000 zł – 4 radnych za, 1 wstrzymał się od głosu.

Ponadto Komisja jednogłośnie przyjęła wnioski radnej Longiny Kolanowskie:

- do Województwa Wielkopolskiego – w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy DW 241 na ul. II Armii Wojska Polskiego  od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Aleje Józefa Piłsudskiego.

- do Powiatu Obornickiego – w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej ul. II Armii Wojska Polskiego od posesji nr 35 do wjazdu na ul. Garbacką.

W związku z wyjazdem na zebranie wiejskie w moim okręgu ostatnią część posiedzenia prowadził wiceprzewodniczący Komisji radny Jarosław Łatka.

 

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek również przedstawił sprawozdanie ze spotkania Społecznej Rady dla Osób Niepełnosprawnych.

 

Spotkanie odbyło się w związku z pismem, które wpłynęło do obornickiego Centrum w dniu 16.07.2015 r. dot. zwiększenia wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu na 2015 r. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zwiększone zostały z kwoty 1031 061 zł. do kwoty 1083 970 zł.  (52 909 zł.) Przedstawione zostało pismo Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 21 tyś. zł. Następnie przedstawiono pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Kosiniaka-Kamysza o uwzględnienie możliwości przekazania dodatkowych 100 zł. miesięcznie na uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w WTZ od lipca br. Podczas spotkanie podjęto decyzję o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu dot. zwiększenia o 100 zł. na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w WTZ w Wiardunkach od lipca br. i tym samym przekazanie kwoty 21 tyś. zł. na WTZ w Wiardunkach (35 uczestników) oraz przekazanie pozostałej kwoty tj. 31 909 zł. na zadanie: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

 

Swoje sprawozdanie przedstawił również przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa pan Przewodniczący Adam Nadolny. Komisja swoje posiedzenie miała w poniedziałek 28 września. Pierwsza część komisji to wyjazd do Budziszewka na wniosek pana sołtysa Zbigniewa Nowaka, celem skontrolowania nowo wybudowanego wodociągu. Sołtys na poprzedniej sesji złożył wniosek o zbadanie ww. inwestycji, ponieważ jego zdaniem i mieszkańców popełniono błąd, gdyż położono wodociąg po lewej stronie drogi a budynki mieszkalne znajdują się po prawej stronie co powoduje konieczność wykonania przecisków pod jezdnią na koszt osoby, która chce się przyłączyć do linii wodociągowej. Pan prezes W. Dulko na poprzedniej sesji tłumaczył, że nie ma miejsca po prawej stronie i należy wodociąg położyć na prywatnych gruntach co rodziłoby koszty odpłatnej służebności na rzecz osób prywatnych. Komisja wnioskuje o niezwłoczne wykonanie przecisków pod droga na koszt Aquabellisu.

Druga część komisji odbyła się w urzędzie, gdzie radni zapoznali się z wykonaniem budżetu za I półrocze, temat zreferowała pani skarbnik Maria Kachlicka. Następnie radni zapoznali się z uchwałami i autopoprawkami. Radni wydali również opinie w dwóch sprawach, pierwsza negatywna (jednogłośnie)w spr. zmiany planu przestrzennego w m. Jaracz, druga w spr. przyznania dotacji na prace związane z renowacją oszklonej arkady przy zakrystii w kościele w Parkowie. Radni przyznali kwotę 25 tys. zł stosunkiem głosów 6 za i 1 wstrzymujący, na 7 radnych biorących udział w obradach komisji.

 

 Ad. 6 Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

 

27 sierpnia 2015r.       - spotkanie z Panią Natalią Pietrowiak- Liderem Rejonu „Szlachetnej Paczki”- objęcie patronatem honorowym działań „Szlachetnej Paczki”

 

28 sierpnia 2015r.       - udział w otwarciu festynu Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie

 

29 sierpnia 2015r.       - udział w otwarciu XVI Ogólnopolskich Regat Żeglarskich w klasie OPTIMIST organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”;

- udział w Dożynkach parafialnych w Parkowie oraz w Dożynkach w Pruścach

 

30 sierpnia 2015r.       - udział w uroczystym zakończeniu regat (wręczenie pucharów, medali, dyplomów i nagród);

- udział we mszy świętej w intencji ofiar zamordowanych podczas II wojny światowej w lasach rożnowickich

 

31 sierpnia 2015r.       - udział w zebraniu dot. organizacji  Dożynek 2015 w Rogoźnie 

 

1 września 2015r.       - udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 1 im. „Mazurka Dąbrowskiego” w Rogoźnie

- udział w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w ZS w Obornikach;

- złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz pod pomnikami żołnierskimi w związku z obchodami 76 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

 

3 września 2015r.       - uczestnictwo w uroczystości obchodów 35. rocznicy „Solidarności”

 

4 września 2015r.       - udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „AQUABELLIS” sp. z o.o.;

- spotkanie z delegacją z Litwy

 

5 września 2015r.       - udział w obchodach dożynkowych Gminy Rogoźn

6 września 2015r.       - udział  w Dożynkach Gminnych w Objezierzu

 

7 i 8 września 2015r. - udział w szkoleniu organizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego- „Zarządzanie kryzysowe” w Mikorzynie

 

8 września 2015r.       - udział w szkoleniu sołtysów

- udział w zebraniu sołeckim w Budziszewku

 

9 września 2015r.       - uczestnictwo w DEBACIE SPOŁECZNEJ zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Obornikach przy udziale Rogozińskiego Centrum Kultury na temat: „Bezpieczeństwo na terenie powiatu obornickiego”;

- udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w sali 20 Urzędu Miejskiego- temat: „Kontrola funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej”

 

11 września 2015r.      - udział w spotkaniu konsultacyjnym Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w Rogozińskim Centrum Kultury;

- udział w zebraniu sołeckim w Jaraczu

 

12 września 2015r.     - udział w Festynie rodzinnym w Garbatce;

- udział w obchodach  30- lecia Koła Łowieckiego nr 58 Olszyna w Rogoźnie

 

13 września 2015r.     - udział w powiatowych zawodach pożarniczych w Ryczywole

 

14 września 2015r.     - wizyta u notariusza (Oborniki),

- udział w zebraniu sołeckim w Karolewie

 

15 września 2015r.     -udział w zebraniu w nadleśnictwie w Obornikach- przystąpienie do projektu „Las modelowy”;

- spotkanie ws. renowacji pomnika „Solidarności”

 

16 września 2015r.     - udział w uroczystości upamiętniającej 76 rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę i początek Golgoty Wschodu narodu polskiego

 

17 września 2015r.     - udział w zebraniach sołeckich w Studzieńcu i Owieczkach

 

18 września 2015r.     - udział w szkoleniu dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Trzemesznie;

- udział w zebraniu sołeckim w Rudzie

 

19 września 2015r.     - udział w zawodach „Korona Wielkopolski” w Rożnowicach

 

20 września 2015r.     - udział w festynie młynarskim w Jaraczu

 

21 września 2015r.     - udział w zebraniu sołeckim w Tarnowie

 

22 września 2015r.     - udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy INEA;

            - wizyta u notariusza (Wągrowiec);

            - udział w sesji Rady Powiatu Obornickiego;

            - udział w zebraniach sołeckich w Grudnie i Garbatce

 

23 września 2015r.     - udział w zebraniu sołeckim w Gościejewie

 

24 września 2015r.     - wizyta u notariusza (Wągrowiec);

- udział w zebraniu informacyjnym Zarządu Koła Miejsko- Gminnego Związku Kombatantów RP, Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych w RCK w Rogoźnie;

- udział w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

- udział w spotkaniu z okazji uroczystości 100- tnych urodzin Pana Stanisława Stefańskiego w Owieczkach;

- udział w Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury w sali 20 UM- temat: „Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za  I półrocze 2015r.”;

- udział w zebraniu sołeckim w Pruścach

 

25 września 2015r.     - udział w uroczystości 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 2 i nadanie imienia „Olimpijczyków Polskich”

 

26 września 2015r.     - udział we mszy św. w kościele p.w. św. Wita w Rogoźnie a następnie uroczystości z okazji 100- tnych urodzin Pana Stanisława Stefańskiego;

            - udział w „Festiwalu Teatru Światła” w Pile

 

27 września 2015r.     - udział w VII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych „Dopóki czas nam sprzyja…” w RCK;

            - uczestnictwo w uroczystości związanej z 260. rocznicą założenia Bractwa Kurkowego w Rogoźnie

 

28 września 2015r.     - udział w zebraniu z Zarządem Wojewódzkim Działkowców w Pile ws. gruntów;

            - spotkanie z przedstawicielami działek  ws. współpracy;

            - udział w Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa- temat: „Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2015”;

            - udział w zebraniu sołeckim w Owczegłowach

 

29 września 2015r.     - wizyta u notariusza (Oborniki);

            - udział w Akcji Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa- Biblioteka Publiczna;

            - udział w zebraniu sołeckim w Parkowie

 

30 września 2015r.     - udział w XVI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od 27.08.2015 r. do  29.09.2015 r.

 

Uchwały podjęte w dniu 27. sierpnia 2015 roku na XV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie VII kadencji przekazano Wojewodzie Wielkopolskim w dniu 27.08.2015 r., a ponadto informuję, że:

 

Realizacja uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/124/2015 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie”- uchwałę przekazano do WUW.

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/125/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi medyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 września 2015 r., pod poz. 5033.

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/126/2015 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych - przekazano Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/127/2015 w sprawie przystąpienia do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec – przygotowano projekt umowy w powyższej sprawie.

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/128/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gm. Rogoźno – wywieszono wykaz.

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/129/2015 w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej - uchwałę przekazano do WUW.

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/130/2015 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - uchwałę przekazano do WUW

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/131/2015 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Obornickiemu – uchwałę przekazano do WUW i RIO

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/132 /2015 w sprawie zmiany planu Komisji Rewizyjnej – uchwałę przekazano Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/133/2015 - APEL w sprawie uznania terenu gminy Rogoźno za obszar dotknięty klęską suszy - uchwałę przekazano do wiadomości Wojewodzie Wielkopolskiemu.

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/134/2015 - APEL w sprawie ograniczenia  zbywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Rogoźno do rolników posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy – przesłano do wiadomości do Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XV/135/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok - przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 września 2015 r., pod poz. 5034.

 

Ad. 7 Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.

 

Informacja z działalności w stowarzyszeniu „ Dolina Wełny”

28 lipca- udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „ Dolina Wełny” . Temat główny – zmiana statutu, spowodowana przystąpieniem do stowarzyszenia nowych gmin: Kiszkowo i Margonin. Ubyła natomiast gmina Janowiec z powodu położenia gminy w województwie kujawsko-pomorskim co komplikowało rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim.

5 września – LGD zorganizowała punkt konsultacyjny w Gminie Rogoźno podczas Dożynek Gminnych. Wraz z Prezesem Stowarzyszenia zachęcaliśmy do wypełniania i zbieraliśmy od mieszkańców gminy ankiety. Uczestnicy wydarzenia chętnie dzielili się uwagami dotyczącymi problemów Gminy , wymieniali walory oraz słabe strony, które wymagają wsparcia przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

11 września - odbyły się konsultację w Gminie Rogoźno dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Uczestnicy pracowali nad analizą słabych i mocnych stron obszaru oraz postawieniu celów jakie powinny znaleźć się w LSR 2014-2020.

Ponadto z bieżących informacji.

LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” z dniem 30 czerwca br. Zakończyła perspektywę finansową na lata 2007-2013.

W dniu 2 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu LGD podpisała umowę na wsparcie przygotowawcze.

Obecnie trwają prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Mieszkańcy obszaru i instytucje mogą zgłaszać obecnie propozycję działań/ projektów jakie chcieliby realizować , tzw. Arkusze Pomysłów , które dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia. Nowa LSR 2014-2020 powstanie właśnie w oparciu o konsultacje społeczne

Ad. 8 Stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.

- wystąpienia przedstawicieli,

 

Sprawę funkcjonowania Policji przedstawił komendant pan Piotr Warnke. W przedmiotowym okresie funkcjonariusze Komisariatu Policji w Rogoźnie wszczęli:

193 postępowania w sprawach  o przestępstwo

95  postępowań wyjaśniających zakończonych odmowami wszczęcia postępowań

wszczęto 135 sprawy dotyczących postępowań o wykroczenie celem skierowania wniosku o ukaranie do Sądu

Przeprowadzono 420 postępowań mandatowych gdzie nałożono grzywny w łącznej wysokości 62 tysięcy złotych

Przeprowadzono 1106 interwencji policyjnych

28 osób zatrzymano do 24 godzin po zdarzeniu na tzw. „ gorącym uczynku” 

186 osób doprowadzono ( do zakładów karnych, aresztów śledczych,  jednostek policji, placówek służby zdrowia, miejsc zamieszkania)

W 36 przypadkach zastosowano  pouczenia za popełnione wykroczenia

 

Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Rogoźnie aktualnie realizowane jest porozumienie z dnia 11 lutego 2015r  miedzy Burmistrzem Rogoźna a Wielkopolskim Komendantem Policji w Poznaniu. Porozumienie dotyczy przekazania środków finansowych  na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normy pracy. Pozyskana na ten cel kwota 10 tysięcy złotych pozwala na tworzenie dodatkowych patroli wspomagających służby podstawowe w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Rogoźna. Głównym elementem działań realizowanych przez przedmiotowe patrole jest oddziaływanie prewencyjne zapobiegające  zjawisku sprzedaży alkoholu niezgodnie z przepisami,  przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku w miejscu zabezpieczenia uroczystości i przemarszów. 

Oprócz powyższego Urząd Miejski w Rogoźnie od lipca 2015 roku finansuje koszty pobytu osób doprowadzonych do w Izby Wytrzeźwień w Pile.  Dotyczy to wyłącznie osób doprowadzanych z terenu miasta i gminy Rogoźno.

Ponadto Samorząd w Rogożnie przekazał policji kwotę 36 tysięcy złotych w celu wsparcia zakupu nowego radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Rogoźnie. Zakup zostanie zrealizowany jeszcze w 2015 roku na zasadzie systemu 50/50 gdzie jedną połowę kosztów zakupu pokrywa organ samorządowy a drugą połowę policja.

Pan Radny Maciej Kutka w tym punkcie zadał pytanie panu komendantowi o serię kradzieży i włamań na terenie gminy, zapytał czy jest sprawca wykryty i czy już coś na ten temat więcej wiadomo?

Podstawą prawną działania reprezentowanego przez mnie Stowarzyszenia, które jest stowarzyszeniem stowarzyszeń są: ustawa o stowarzyszeniach, ustawa o ochronie przeciwpożarowej i statut Oddziału zarejestrowany w KRS.

W dalszej części tego punktu sytuacje przedstawił pan Feliks Kaczmarek, Prezes OSP RP w Rogoźnie.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rogoźnie od 19-12-2008 jako jeden z nielicznych w kraju posiada osobowość prawną. Został zarejestrowany w KRS, posiada swój  REGON,NIP i konto bankowe. Członkami naszego  Oddziału Miejsko-Gminnego są wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Rogoźno, których podstawą prawną działania tych ochotniczych formacji są także wcześniej powołane ustawy i ich statuty. Aktualnie na terenie gminy jest 7 jednostek OSP. Z tych jednostek OSP będących jednostkami terenowymi wszystkie jednostki są typu  „S”. Nie ma na terenie gminy jednostek zakładowych straży pożarnej. Wszystkie jednostki są wyposażone i wyszkolone do działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów i w różnym zakresie do ratownictwa technicznego i drogowego, cztery ratownictwa medycznego, powodziowego i nawodnego, dwie do ratownictwa wodnego i jedna do działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Z naszych  jednostek 4 tj. OSP Rogoźno, OSP Gościejewo. OSP Parkowo i OSP Pruśce w oparciu o art. 20 ustawy o ochronie przeciwpożarowej działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przy czym OSP Rogoźno od roku 1995 a trzy pozostałe od roku 1997. Wszystkie nasze OSP mają osobowość prawną, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają Regon, NIP i konta bankowe.

Każda OSP na koniec roku sporządza „Raport OSP” wg stanu na dzień 31 grudnia a złożone w oddziale miejsko-gminnym raporty służą do   aktualizacji danych na temat każdej OSP na stronie internetowej Związku.  Dane te mogą być udostępnione także PSP.

Członkowie naszego związku skupiają w swych szeregach wg danych na dzień 31-12-2014 ogółem 413  członków w tym 347  mężczyzn i 66 kobiety. 325 osoby to członkowie zwyczajni w tym mężczyźni w wieku 18-65 lat to  229 osób a 39osób ma powyżej 65 lat, kobiety zaś to 57 osób.   Członków honorowych jest 24 a członków wspierających 64 osób. Drużyny MDP skupiają 97 członków w tym 47 chłopców i 50 dziewczyn. 

W żadnej naszej OSP nie powołano dotychczas tzw. JOT-ów czyli jednostek operacyjno-technicznych.

Wszystkie OSP posiadają strażnice murowane, choć strażnica w Słomowie  jest od kilku lat

jest w procesie ciągłej adaptacji podobnie rozbudowa strażnicy OSP Pruśce ma kilkuletnią historię, zaś historię budowy strażnicy OSP Budziszewko trudno komentować mając na względzie ostatnio rozpoczętą modernizację strażnicy OSP Owieczki.  W garażach jest 14 stanowisk do samochodów . Sześć strażnic posiada ogrzewanie w tym 4 ogrzewanie centralne  ( 2 na opał stały i 2 na gaz ) a dwie ogrzewane są piecami elektrycznymi.

Dla obsługi zdarzeń nasze OSP dysponują ( wg stanu na 30-06-2015 ) :

OSP Rogoźno:

- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy   MAN TGM GCBA 4X4,  rok produkcji 2014

samochód pożarniczy średni Jelcz 022 rok prod. 1998 – pozyskany z PSP Oborniki w dniu 17.02.2004

samochód pożarniczy średni STAR-MAN , rok prod.  2002

samochód lekki Ford Transit, rok produkcji 2006

drabina z koszem na podwoziu Jelcz

samochód  STAR z koszem na wysięgniku przejętym z PSP Oborniki w 2008 r

- samochód osobowy OPEL VECTRA

OSP Parkowo:

- samochód pożarniczy średni  Star 244,  rok produkcji 1989

- samochód pożarniczy średni MAN z napędem 4X4,  rok produkcji 2014

OSP Gościejewo – samochód pożarniczy średni  Man  na podwoziu 4X4, zakupiony w końcu roku 2009

OSP Pruśce:

- samochód pożarniczy ciężki Jelcz 315,  rok produkcji 1988 ,

- samochód pożarniczy lekki Star M55, rok prod. 2001

OSP Budziszewko  - samochód pożarniczy średni  Star,  rok produkcji 1977

OSP Owieczki - samochód pożarniczy lekki Ford Transit, rok produkcji 2007

OSP Słomowo – samochód pożarniczy lekki Ford Transit rok prod. 2013

Corocznie w ramach współpracy z PSP dokonywane są okresowe przeglądy stanu technicznego pojazdów i sprzętu motorowego w OSP . Nie oznacza to jednak, że wszystkie samochody są zawsze  w gotowości operacyjnej ( legalizacje, awarie ).  Najczęściej przyczyną wycofania pojazdów z podziału są awarie.

Nasze OSP do realizacji ciążących na nich zadań na koniec roku 2014 dysponowały132 wyszkolonymi strażakami ratownikami, 20 kierowcami konserwatorami, 41wyszkolonymi ratownikami ratownictwa technicznego, 22 ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy, 29 z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach. 9 z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR.  Ukończone kursy dowódcy OSP posiada 28 druhów a naczelnika OSP 16  osób.

 

Do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych  w roku 2015  poszczególnych OSP uprawnionych jest wg liczby osób ubezpieczonych:

1.OSP Rogoźno                     - 32 osoby

2.OSP Parkowo                     - 22 osoby

3.OSP Gościejewo                 - 20 osób

4.OSP Pruśce                         - 18 osób

5.OSP Owieczki                    - 16 osób

6.OSP Budziszewko              - 14 osób

7.OSP Słomowo                    - 10 osób

czyli razem 132 osoby a dla porównania na dzień 31-05-2014 osób tych było 107.

 

Od 2010 r.  6 jednostek typu „S” w gminie wyposażone są w system selektywnego powiadamiania. Każda OSP posiada syrenę elektryczną a trzy jednostki dysponują także syreną ręczną. Nie posiada selektywnego alarmowania tylko OSP Słomowo. Posiadanie przez OSP selektywnego alarmowania decyduje o możliwości jej dysponowania przez dyspozytora PSP. Wszystkie samochody bojowe OSP wyposażone są w radiostacje  a ponadto ratownicy OSP mają do dyspozycji 20 radiostacji nasobnych.

Rola tradycyjnych motopomp w działaniach ratowniczych prowadzonych przez strażaków w ostatnich czasach uległa diametralnym zmianom . Dziś używa się autopomp,  pomp pływających i szlamowych, stąd rola tradycyjnej motopompy schodzi na dalszy plan. Nasze OSP posiadają aktualnie 8 motopomp pożarniczych M8/8 jednak z utrzymaniem ich sprawności są coraz większe problemy, gdyż jest to sprzęt stary albo bardzo stary. Zaś nowe motopompy są bardzo drogie. Na łączną ilość 19 motopomp oprócz  8 motopomp pożarniczych OSP posiadają 6 pomp szlamowych i 5 pomp pływających.  Do przesyłu podanej przez pompy wody OSP dysponują 140 wężami tłocznymi W-75  i 154 wężami W-52. Węży ssawnych nasze OSP mają 20 odcinków.

W działaniach ratowniczych do jakich przygotowane są nasze OSP istotne znaczenie ma wyszkolenie strażaków ratowników. Braki występują szczególnie w wyszkoleniu  specjalistycznym i wynikają ze specyfiki  tych szkoleń, dużych ich kosztów i dostępności. Jednostkom trudno nieraz sprostać stawianym im  wymogom w tym zakresie.

Z ważniejszego wyposażenia ratowniczego na wyposażeniu OSP jest 5 zestawów ratownictwa technicznego w tym 2 lekki , 2 średnie i 1 ciężki, 14 pilarek do drewna, 4 piły do betonu i stali, 10 agregatów prądotwórczych jednofazowych i 1 trójfazowy. 

OSP dysponują 6 zestawami do ratownictwa medycznego w tym 4 walizkami z tlenoterapią i 2 bez tlenoterapii. Na wyposażeniu OSP są 4 kombinezony przeciw pszczołom i 2 przeciw szerszeniom.

Duży nacisk w działalności Oddziału kładziemy na bezpieczeństwo samego  strażaka ratownika rekomendując jednostkom OSP zakup hełmów, ubrań strażackich i aparatów ochrony dróg oddechowych. Nasze OSP aktualnie dysponują 94 ubraniami specjalnymi, 108 hełmami,  20 aparatami nadciśnieniowymi ochrony dróg oddechowych i 17 czujnikami bezruchu. Użycie posiadanego  wyposażenia indywidualnego strażaka uwarunkowane jest ważnością jego atestu. Braki finansowe powodują, że trudno jest naszym OSP spełnić obowiązujące standardy wyposażenia przypisane określonym typom pojazdów strażackich .  Występują zarówno braki w wyposażeniu jednostek OSP w sprzęt ochrony osobistej strażaka,  nowoczesny sprzęt zabezpieczenia miejsc zdarzenia,  sprzęt rozpoznania, np. detektory gazu czy  sprzęt używany bezpośrednio do akcji gaśniczych np. nowoczesne prądownice czy motopompy. Ważności roli jaką spełnia ten sprzęt trudno przecenić szczególnie gdy się ma na uwadze doniesienia środków masowego przekazu o zdarzających się nieszczęściach. .

Ustawowo utrzymanie OSP pod względem operacyjnym jest zadaniem przypisanym gminie, gdyż  OSP realizują zadania ustawowo przypisane samorządowi gminnemu.  Bez zabezpieczenia  w budżecie gminy niezbędnych środków nie jest możliwe sprawne działanie naszych jednostek OSP a co się z tym wiąże zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Wg oceny Zarządu Oddziału istniejące na terenie gminy jednostki przy aktualnym ich rozmieszczeniu w terenie są w stanie sprostać stawianym im zadaniom pod warunkiem zapewnienia szkoleń specjalistycznych i doposażenia sprzętowego wymaganego standardami wyposażenia. 

 

Coraz mniejsze dotacyjne środki finansowe OSP otrzymują ze źródeł związkowych  ( za wyjątkiem  zakupów samochodów ), gdyż Związek  wymaga składania wniosków dotacyjnych z końcem roku bieżącego na rok następny, co w przypadku naszych OSP jest prawie nierealne, bowiem w większości nie mają  w dyspozycji na ten cel środków własnych a o ewentualnych  dotacjach na zakupy rzeczowe z budżetu gminy dowiadują się już po terminie składania wniosków.   Wcześniejsze informacje nawet sygnalne w tym temacie przekazane jednostkom przez gminę mogłoby znacznie poprawić tą sytuację.

Szkolenia z zakresu podstawowego strażaka, funkcyjne i bhp są obecnie na bieżąco realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach zapewniając  wszystkim jednostkom OSP zaspokojenie podstawowych  potrzeb  w tym zakresie.  Gorzej sytuacja przedstawia się w zakresie szkoleń specjalistycznych a szkolenia te są konieczne, aby strażak ratownik mógł bezpiecznie obsługiwać będący w użyciu OSP sprzęt ratowniczy i nieść skutecznie pomoc potrzebującym. Ilość obsługiwanych zdarzeń przez OSP ciągle rośnie. Związane jest to nie tylko ze wzrostem ilości dotąd typowych zagrożeń obsługiwanych przez OSP, ale także stawianiem przed jednostkami nowych wyzwań. Ponieważ PSP dysponuje w zakresie operacyjnym bardzo szczegółowymi danymi dotyczącymi każdej OSP nie będę Państwu przedkładał danych w tym zakresie sądząc, że przedstawiciel tej  zawodowej formacji lepiej zobrazuje Państwu to zagadnienie.

 

Pan Komendant odpowiedział, że na terenie jest kilka zdarzeń, ale bardziej to przemawia już za psychoza ludzi niż wskazuje na to stan faktyczny, ostatnie zdarzenie miało miejsce w sierpniu, a reszta podobnych zdarzeń to miejscowości takie jak, Chodzież, Wągrowiec, Oborniki. Nad sprawą pracuje specjalnie do tego powołany zespół, ale efektem jest już samo to, że nie odnotowano więcej włamań.

 

Jako ostatni swoją informację na ww. temat przedstawił Komendant PKSP

Obornikach.

 

Teren działania Komendy Powiatowej PSP w Obornikach to teren

trzech gmin o charakterze miejsko - wiejskim o porł,ierzcllnt713 km2. Teren

powiatu zamieszkuje ponad  57 tys, osób. Ludność miast stanowi 2,9 tys.

osób a terenu, wiejskich 28,1 tys.

Powierzchnia lasów to 214,5  km2 co stanowi ponad 30% terenów

zalesionych (gminy Oborniki 18,1%, następnie Rogoźno 7,6% i Ryczywół

4,3%), Obszary leśne znajdujące się na terenie powiatu administrowane były

przez Nadleśnictwa Oborniki, Łopuchówko, Sarbia, Durowo l Krucz,

Powiat obornicki to ważny węzeł drogowy i kolejowy. Położony wzdłuż

drogi krajowej (K-11) Poznań - Koszalin i linii kolejowej Poznań - Kołobrzeg

łączy stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Do drogi krajowej

włączają się cztery, drogi wojewódzkie, kierunku Czarnkowa (droga nr 778),

kierunku Szamotuł (droga nr 187), w kierunku Murowanej Gośliny (droga

nr 187) oraz Wągrowca (droga nr 246).

 

 

Statystyka porównawcza podejmowanych interwencji podmiotów KSRG powiatu obornickiego.

Statystyka porównawcza (do dnia 27 września) 2013- 2015 r.

Rodzaj zdarzenia 2013 2014 2015
Pożary 127 155 222
Miejscowe zagrożenia 237 304 482
Alarmy fałszywe 7 24 23

 

Statystyka porównawcza pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 i 2015 r. w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu obornickiego (stan na dzień 27.09.2015 r.)

RODZAJ ZDARZENIA
Lp. Powiat/Gmina Ogółem zdarzeń Pożary Miejsc, zagrożenia Alarmy fałszywe
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1. obornicki 535 727 169 222 339 482 27 23
2. Oborniki 323 432 97 133 214 288 12 11
3. Rogoźno 170 209 57 63 103 135 10 11
4. Ryczywół 42 86 15 26 22 59 5 1
Wzrost[%] do roku ubiegłego - 35,89% - 31,36% - 42,18% - -14,81%

 

Udział w działaniach prowadzonych samodzielnie przez JRG i OSP

Gmina Pożary Miejscowezagrożenia Suma
PSP 53 159 222
OSP w KSRG 38 148 186
OSP spoza KSRG 9 50 59

 

Ilość osób poszkodowanych - rannych do dnia 27.09.2015r.

Gmina Pożary Miejscowezagrożenia Suma
Oborniki 3 53 56
Rogoźno 1 21 22
Ryczywół 0 8 8
Ogółem 4 82 86

 

Ilość osób poszkodowanych - ofiar śmiertelnych do dnia 27.09.2015 r.

Gmina Pożary Miejscowezagrożenia Suma
Oborniki 2 0 2
Rogoźno 0 2 2
Ryczywół 0 1 1
Ogółem 2 3 5

 

Szczegółowy wykaz zdarzeń z ofiarami śmiertelnymi do dnia 27.09.2015 r.

Lp. DATA MIEJSCOWOŚĆ RODZAJ WIEK OFIARY/PŁEĆ
1. 12.01.2015 r. Parkowo Pomoc Policji w otwarciu mieszkania 63/M
2. 18.04.2015 r. Bogdanowo Pożar pustostanu ?/M
3. 01.05.2015 r. Gołaszyn Pożar budynku i ednor odzinnego 55/M
4. 19.06.2015 r. Rogoźno Utonięcie 9/K
5. 16.08.2015r. Orłowo Wypadeksamochodowy 36/K

 

Ilość osób rannych oraz ofiar na poszczególnych rodzajach dróg powiatu obornickiego do dnia 27.09.2015 r.

Rodzaj drogi Śmiertelnych Rannych
S-ll 0 29
178 1 11
187 0 10
241 0 4
powiatowe i gminne 0 17
Ogółem 1 71

 

Pożary stogów, traw i poszycia leśnego do dnia 27.09.2015 r.

Lp. Rodzaj pożaru Ilość pożarów Przyczyna pożaru
1. stogi 21                podpalenia
2. trawy 54 zaprószenie ognia
3. ścioła 25 podpalenia

 

Analiza poziomów stanu rzeki Warty w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2015 r.(stan ostrzegawczy 420 cm, stan alarmowy 560 cm):

W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia do 27 września 2015 r. nie odnotowano podwyższonych stanów rzeki Warty i nie został w badanym okresie przekroczony stan ostrzegawczy.

Ilość interwencji do owadów błonkoskrzydłych do dnia 27.09.2015 r.

Gmina Ilość zdarzeń
Oborniki 26
Rogoźno 26
Ryczywół 9
Ogółem 61

 

 

Ilość interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu obornickiego

do dnia 27.09.2015 r.

Lp. Jednostka Pożary MiejscoweZagrożenia Alarmy Fałszywe Ogółem
1. OSP Dąbrówka Leśna 9 10 o 19
2. OSP Ocieszyn 23 25 1 49
3. OSP Rogoźno 50 106 7 163
4. OSP Kiszewo 14 9 0 23
5. OSP Gościejewo 30 21 1 52
6. OSP Parkowo 14 27 1 42
7. OSP Bąblin 5 5 2 12
8. OSP Maniewo 1 6 0 7
9. OSP Nowołoskoniec 6 2 0 8
10. OSP Objezierze 23 10 0 33
11. OSP Uścikowo 5 16 0 21
12. OSP Rożnowo 2 20 0 22
13. OSP Chrustowo 6 16 2 24
14. OSP Nieczajna 10 27 0 37
15. OSP Pruśce 12 8 0 20
16. OSP Ryczywół 19 31 1 51
17. OSP Lipa 13 20 0 33
18. OSP Ludomy 11 14 0 25
19. OSP Budziszewko 4 9 0 13
20. OSP Owieczki 1 1 0 2

 

Pozostałe Ochotnicze Straże powiatu obornickiego nie odnotowały udziału w zdarzeniach.

 

3. Działalność kontrolno - rozpoznawcza.

Najczęstsze przyczyny powstawania zagrożeń:

Pożary:

  • nieostrożność osób w posługiwaniu się ogniem otwartym,
  • podpalenia,
  • zaprószenie ognia przez osoby postronne.
  • niewłaściwe prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych,
  • brak kontroli i czyszczenia przewodów dymowo - spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych,
  • wady instalacji i urządzeń grzewczych.

Miejscowe i inne zagrożenia:

-        anomalie pogodowe i związane z nimi gwałtowne zjawiska atmosferyczne,

-        niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu,

-        nieprawidłowa eksploatacja środków transportu.

Ochotnicze Straże Pożarne

Obszar chroniony powiatu obornickiego zabezpieczało 27 Ochotniczych Straży Pożarnych na które składało się 26 Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S' oraz 1 Ochotnicza Straż Pożarna typu „M” (OSP Piotrowo). Istotnym elementem zabezpieczenia operacyjnego powiatu obornickiego było 9 Ochotniczych Straż}' Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego są to:

gmina Oborniki Ochotnicze Straże Pożarne: Dąbrówka Leśna,

Ocieszyn, Kiszewo,

gmina Rogoźno Ochotnicze Straże Pożarne: Rogoźno,

Gościejewo, Parkowo, Pruśce,

gmina Ryczywół Ochotnicze Straże Pożarne: Ryczywół, Lipa.

Inwestycje

dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego:

łączna kwota - 315 490,00 zł

wydatki bieżące - 66 970, 00 zł

na wydatki inwestycyjne - 248 520, 00 zł, w tym 180 000, 00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Kiszewo, pozostała kwota 68 520, 00 zł przewidziana jest na doposażenie podstawowego ratownictwa specjalistycznego w zakresie ratownictwa technicznego, aparatów powietrznych, agregatów prądotwórczych, pomp do wody zanieczyszczonej, zestawów do udzielania pierwszej pomocy (5 OSP: Ocieszyn, Kiszewo, Parkowo, Rogoźno, Ryczywół),

wszystkie OSP w KSRG zostały wyposażone w zestawy urządzeń hydraulicznych umożliwiających prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego,

niezbędnym jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (możliwość refundowania szkoleń z dotacji dla KSRG).

Planowane inwestycje:

trwa realizacja III etapu rozbudowy sali gimnastycznej,

podpisano umowy na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu z następującymi podmiotami (Starostwo Oborniki, Dendro, Nadleśnictwo Oborniki).

 

Potrzeby:

Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach na potrzeby koordynacji zdarzeń, w tym zdarzeń kryzysowych np. przejście przez powiat orkanu „Ksawery* w grudniu 2C 13 r . wiatrołomów, które nawiedziły powiat w lipcu 2012 r. itp. w następujących dziedzinach: teleinformatycznej, socjalno - sanitarnej.

Wnioski:

Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu oraz poszczególnych gmin powinny zabezpieczyć odpowiednią ilość sprzętu przeciwpowodziowego (worki, piasek) oraz folię przewidzianą do zabezpieczania poszycia dachów budynków mieszkalnych.

Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego powinny być przygotowane na dostarczenie posiłków dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych przy udziale w długotrwałych działaniach ratowniczo gaśniczych (działania prowadzone powyżej 6 h).

Niezbędnym jest wyznaczenie służby Starosty przewidzianej do usuwania zagrożeń na drogach powiatu obornickiego.

Ze względu na zbliżający się okres grzewczy przypominamy o obowiązku kontroli urządzeń grzewczych oraz przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Zaleca się propagować montaż czujek tlenku węgla i dymu.

 

Swoje pytanie zadał, radny Chudzicki, pytając Prezesa Kaczmarka o to, czy w wyniku tego, że  gmina otrzymała ok 340 tys. na funkcjonowanie straży i straż otrzymała takie wsparcie, to czy wyposażenie jest wystarczające i zadawalające i drugie pytanie, które brzmiało: „ Jaką kwotę brutto w akcji ratowniczej otrzymują strażacy i kto to ewidencjonuje”? Pan Prezes odpowiedział najpierw na pierwsze pytanie, że w zeszłym roku był sfinansowany jeden samochód z OSP Rogoźno, następnie drugi samochód, dla Parkowa, który znajduje się w tegorocznym budżecie oraz samochód dla Słomowa, który był w budżecie 2013, i to nie jest tak, że straż dostała te pieniądze jednorazowo. Na dzień dzisiejszy wymogów nie spełnia Gościejewo, a Budziszewko jest poza systemem KSP (Krajowy System Powiadamiania). Motopompy są tak bardzo stare, że na zawodach strażackich straże ich nie używają – ponieważ większość, albo nie odpala, albo się zacinają, albo brakuje mocy. Odnośnie drugiego pytania – pan Kaczmarek najpierw wskazał panią skarbnik, która jest najbardziej zorientowana w tej sprawie, a później dodał, że wynagrodzenie ustala Rada Miejska, ta stawka do dziś jest obowiązująca, czyli szkolenie wynosi 5zł/h, wyjazd na akcję 12zł/h i rozlicza to gmina, a wynagrodzenie kierowców straży to 1/8 etatu.

Pan Przewodniczący Henryk Janus dodał, że dopóki są dotacje, z różnych źródeł to w przypadku Gościejewa należy korzystać, nie można oszczędzać na sprzęcie, ponieważ tu chodzi o ludzie życie. W tym punkcie radny Kuszak zapytał o sprawę powiadamiania OSP PSP w gminie?

Pan Wawrzyniak odpowiedział, że do dyspozytora stanowiskowego wpływa telefon dot, interwencji, w zależności od tego jakiego typu jest to zdarzenie, jeżeli np. istnieje zagrożenie życia, ile osób jest poszkodowanych jest wysyłanych na 1 osobę 3 ratowników, jest to selektywne powiadamianie – uruchamia się syrena w danej jednostce – dyspozytor pyta, czy jednostka  jest gotowa do akcji, oraz czy jest dowódca, jeżeli tak to jest zezwolenie na wyjazd, jeżeli nie ma dowódcy to należy go ściągnąć, lub szuka innej jednostki ratowniczej.

Dalej w tym temacie radny Kuszak zapytał, czy druhowie są powiadamiani tylko przez syrenę, czy możliwe jest użycie telefonów lub pagerów? Pan Wawrzyniak odpowiedział, że należałoby zweryfikować możliwości, jakie są w strażach, ponieważ niektóre z nich posiadają stare i nowe systemy, które można rozbudować. Radny Kuszak dodał, że chodzi o problem syreny, która daje się we znaki ludziom mieszkającym na sąsiednich ulicach i chodzi o to, czy można coś z tym zrobić?

Radny Kuszak zapytał o koszty dla gminy w systemie DSP? Pan Wawrzyniak odpowiedział, że nie ma w tej kwestii rozeznania. Dodał, że jeżeli chodzi o telefoniczny system powiadamiania, to jest to trudna sprawa, ponieważ jeżeli będą niesprzyjające warunki atmosferyczne, np. deszcz, śnieg, wichury to czasami telefony komórkowe zawodzą, tak samo jest np. z Nowym Rokiem, wtedy sms dochodzi następnego dnia. Kolejne pytanie radnego Huberta Kuszaka dotyczyło, możliwości wyłączenia syreny od godz. 23 do 6 rano. Pan Wawrzyniak odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, jest to jedyna forma powiadamiania przesyłana kodem i tego kodu nie da się wyłączyć w połowie nadawania sygnału. Do tej kwestii dołączył burmistrz Roman Szuberski dodając, że skargi w tej sprawie pojawiają się najczęściej w okresie letnim i, że jest już w tej sprawie umówiony z komendantem. Pan Wawrzyniak dodał, że należałoby poczekać z tym problemem głośności syreny, ponieważ w odgórnym zarządzaniu powiadamianie ma się odbywać na tzw. „formatkę” – jest to forma meilowa i elektroniczna.

Następnie radny Kuszak zapytał „Czy w dobie elektroniki, szybkości przekazu informacji, można zmienić na coś innego wyjącą syrenę?” Na to pytanie odpowiedział pan Prezes Kaczmarek, że do wyjazdu uprawnionych jest 30 strażaków, każdy z nich pracuje, ponieważ to są tylko ochotnicy, najczęstszym problemem jest to, że pracodawca takiego strażaka nie chce zwolnić na akcję, poza tym najczęściej jeszcze brakuje kierowcy – dlatego, że nie wszyscy posiadają uprawnienia na takie pojazdy.

Radny Nadolny zwrócił, się do pana radnego Huberta Kuszaka, z informacją, że gdyby on był strażakiem, to   wiedział by jak bardzo ten sygnał jest ważny, każdy reaguje z mieszkańców na ten głos, i ten dźwięk ma być słyszalny. Zdziwiło pana Nadolnego to, że to komuś przeszkadza?.” Radny Kuszak odpowiedział, że to nie jemu przeszkadza wycie syreny, a jedynie występuje na sesji w imieniu mieszkańców, którzy taki problem zgłaszają.

Dyskusje przerwał pan burmistrz informując, że nie chodzi o wyeliminowanie sygnału, ale o powiadamianie o zdarzeniach drobnych np. wycięcie drzewa, czy usunięcie gniazda pszczół lub inne  za pomocą telefonu.

W tym punkcie swoje pytanie radny Maciej Kutka skierował do pana Wawrzyniaka, „Czy samochód uprzywilejowany jadący drogą musi używać jednocześnie sygnałów dźwiękowych i oświetlenia, w okresie ciszy nocnej?” W odpowiedzi udzielonej przez pana Wawrzyniaka radny usłyszał, że musi używać i jednego i drugiego, ponieważ wtedy i tylko wtedy jest pojazdem uprzywilejowanym.

Dalej w tym punkcie głos zabrał pan sołtys Budziszewka kierując swoje zapytanie i jednocześnie prośbę do pana Starosty Adama Olejnika, w temacie usunięcia drzew, które rosną kilkanaście centymetrów od drogi i stwarzają niebezpieczeństwo dla pojazdów, jak i dla osób zamieszkujących  ten teren. Jednocześnie pan Nowak zaznaczył, że w tej sprawie kilka miesięcy temu do władz powiatu zostało złożone pismo, ale brak jest odpowiedzi. Pan starosta odpowiedział, że jeżeli takowe pismo zostało złożone, to oczywiście zostanie rozpatrzone, ale jednocześnie poprosił o cierpliwość pana sołtysa, dlatego że droga prawna jest długa, dlatego że należy zgłosić tą sprawę do WIOŚ-u.

 

Ad. 9 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku.

 

Wykonanie dochodów

Dochody bieżące -  48.510.362,97 zł, (pan), 26.488.475,52 zł (wykonanie)

Wykonanie dochodów wg grup

Subwencja ogólna - 16.391.610,00 zł( pan), 9.666.988,00 zł (wykonanie)

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 9.246.025,00 zł(plan), 3.998.592,92 zł (wykonanie)

 Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł - 8.860.062,04 zł(plan), 5.727.511,71 (wykonanie)

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 557.000,00 zł(plan), 280.767,00 zł (wykonanie)

Dochody pozostałe - 15.730.145,01 zł (plan), 7.799.722,40 zł (wykonanie)

 

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dział Treść Plan obowiązujący na dzień 01.01.2015r. Plan obowiązujący
na dzień
30.06.2015r.
Wykonanie % wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 500,00 476 552,37 476 270,96 99,94%
050 Rybołówstwo i rybactwo 20 000,00 20 000,00 15 995,00 79,98%
600 Transport i łączność 7 000,00 7 000,00 3 083,26 44,05%
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 978 900,00 2 023 249,16 511 040,72 25,26%
750 Administracja publiczna 129 143,00 129 143,00 65 225,52 50,51%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 949,00 66 297,00 63 598,63 95,93%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 21 131,00 21 030,95 99,53%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 689 777,00 20 689 777,00 9 788 188,16 47,31%
758 Różne rozliczenia 16 610 450,73 16 491 594,73 9 716 207,09 58,92%
801 Oświata i wychowanie 1 491 394,00 1 649 603,91 894 191,51 54,21%
851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 1 825,85 0,00%
852 Pomoc społeczna 6 176 460,00 6 438 067,00 3 713 565,17 57,68%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 198 014,00 198 014,00 100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 785 000,00 1 785 000,00 1 222 231,83 68,47%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 788 410,88 782 461,05 99,25%
926 Kultura fizyczna 0,00 1 002,00 1 012,33 101,03%
Razem 48 922 573,73 50 784 842,05 27 473 942,03 54,10%

 

Wybrane należności wymagalne

Podatek od nieruchomości - 1.656.147,96 zł (30.06.2013 r.), 1.926.224,68 zł (30.06.2014 r.), 1.933.434,32 zł (30.06.2015 r.)

Zaliczki i fundusz alimentacyjny - zł 2.127.750,21 zł (30.06.2013 r. )1.859.456,17 zł (30.06.2014 r.),1.599.940,22 zł (30.06.2015 r.)

Podatek rolny - 154.981,32 zł (30.06.2013r.), 159.112,50 zł(30.06.2014 r.), 152.651,83 zł (30.06.2015 r.)

Podatek od środków transportowych - 165.614,52 zł (30.06.2013r.), 225.387,06 zł (30.06.2014 r.), 242.529,19 zł (30.06.2015 r.)

Opłata planistyczna - 155.168,70 zł (30.06.2013 r.), 149.664,30 zł (30.06.2014 r.), 154.448,20 zł (30.06.2015 r.)

Dochody z Urzędów Skarbowych - 32.639,93 zł (30.06.2013r.), 40.149,43 zł (30.06.2014 r.), 33.764,53 (30.06.2015 r.)

Dzierżawa składników majątkowych - 30.659,19 zł (30.06.2013 r.), 9.086,00 zł (30.06.2014 r.), 32.835,01 zł (30.06.2015 r.)

Wieczyste użytkowanie - 28.992,45 zł(30.06.2013 r.), 29.783,50 zł (30.06.2014 r.), 29.528,10 zł (30.06.2015 r.)

Opłata eksploatacyjna - 28.778,81 zł

Wykonanie wydatków

Wydatki bieżące - 47.970.242,05 zł (plan), 24.088.551,10 zł (wykonanie)

Wydatki majątkowe - 2.989.800,00 zł (plan), 1.343.401,45 zł (wykonanie)

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki jednostek budżetowych - 33.542.418,18 zł (plan), 16.349.246,97 zł (wykonanie)

Dotacje na zadania bieżące -5.851.021,90 zł (plan), 3.152.790,83 zł (wykonanie)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.109.601,97 zł (plan), 467.200,00 zł (wykonanie)

Obsługa długu - 467.200,00 zł (plan), 154.201,95 zł (wykonanie)

Wykonanie wydatków majątkowych

Dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 1.052.280,00 zł (plan), 572.280,00 zł (wykonanie)

Zakupy inwestycyjne - 954.300,00 zł (plan), 766.168,09 zł (wykonanie)

Pozostałe wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne - 983.220,00 zł (plan), 4.953,36 zł (wykonanie)

 

Struktura planowanych wydatków wg jednostek budżetowych

 

Wydatki jednostek budżetowych

Oświata - 23.887.156,87 (plan), 12.379.574,04 zł (wykonanie), 15.264.153,00 zł (planowane wynagrodzenia), 7.896.372,36 zł (wykonane wynagrodzenia)

Pomoc społeczna - 9.506.901,00 zł (plan), .531.052,29 zł (wykonanie), 464.203,00 zł (planowane wynagrodzenia), 729.107,21zł (wykonane wynagrodzenia)

Administracja - 4.531.052,29 zł (plan), 2.237.409,51 zł (wykonanie), 3.333.977,93 zł (planowane wynagrodzenia), 1.582.656,61 zł (wykonane wynagrodzenia)

Pozostałe zadania - 13.034.931,89 zł (plan), 5.899.711,60 zł (wykonanie), 288.407,27 zł (planowane wynagrodzenia), 107.429,83 zł (wykonane wynagrodzenia)

 

 

 

 

 

 

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dział Treść Plan obowiązującyna dzień 01.01.2015r. Plan obowiązujący na dzień 30.06.2015r. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r % wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 75 122,54 565 174,91 462 805,30 81,89%
050 Rybołówstwo i rybactwo 20 000,00 20 000,00 2 219,80 11,10%
600 Transport i łączność 1 118 390,00 1 901 190,00 652 634,56 34,33%
630 Turystyka 15 000,00 82 000,00 2 066,56 2,52%
700 Gospodarka mieszkaniowa  2 035 593,82 2 337 093,82 1 508 804,06 64,56%
710 Działalność usługowa 63 150,00 63 150,00 17 376,20 27,52%
750 Administracja publiczna 4 205 379,56 4 464 755,29 2 173 810,98 48,69%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 949,00 66 297,00 63 598,53 95,93%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 827 454,97 903 454,97 516 166,64 57,13%
757 Obsługa długu publicznego 467 200,00 467 200,00 154 201,95 33,01%
758 Różne rozliczenia 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00%
801 Oświata i wychowanie 22 784 763,00 23 052 073,87 11 861 329,49 51,45%
851 Ochrona zdrowia 277 000,00 404 000,00 154 066,46 38,14%
852 Pomoc społeczna 9 104 130,00 9 506 901,00 4 915 257,40 51,70%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 4 000,00 0,00 0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 637 069,00 835 083,00 518 244,55 62,06%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 367 528,27 3 609 057,27 1 297 528,57 35,95%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 548 601,33 1 834 951,33 775 797,29 42,28%
926 Kultura fizyczna 496 442,24 647 659,59 356 044,21 54,97%
Razem 47 245 773,73 50 960 042,05 24 431 952,55 49,91%

 

 

 

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
wg klasyfikacji bud
żetowej

Dział Treść Plan obowiązujący na dzień 30.06.2015r. Wykonanie % wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 27 122,54 0,00 0,00%
600 Transport i łączność 22 400,00 5 700,06 25,45%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 603,07 5 049,17 37,12%
801 Oświata i wychowanie 200,00 0,00 0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 502,27 1 238,62 14,57%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144 601,33 41 402,18 52,48%
926 Kultura fizyczna 36 692,24 13 998,55 38,15%
Razem 253 121,45 99 189,36 39,19%

 

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Nienawiszcz 84,78%,  Budziszewko0,88%

 

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych

z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 r.

L.p. Wyszczególnienie źródeł Plan na 2015 rok Wykonanie na 30.06.2015 r. % wykonania
Przychody Rozchody Przychody Rozchody
1. Spłata otrzymanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – Bank Pocztowy                   Bydgoszcz - 419 800,00 - 0,00 0,00
2. Spłata otrzymanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – Bank Spółdzielczy                Czarnków - 125 000,00 - 0,00 0,00
3. Spłata otrzymanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – ING Bank Śląski - 732 000,00 - 0,00 0,00
4. Spłata otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Poznań - 400 000,00 - 200 000,00 50,00
5. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 1 852 000,00 - 3 651 287,99 - 100,01
6. Przelewy na rachunki lokat -                0,00 - 2 000 000,00 0,00
Razem 1 852 000,00 1 676 800,00 3 651 287,99 2 200 000,00 X
Ogółem 175 200,00 1 451 287,99 X

 

Zestawienie kredytów i pożyczek
stan na dzie
ń 30.06.2015 r

Nazwa Cel Bilans otwarcia Spłaty rat do 30.06.2015 r. Saldo na 30.06.2015 r.
Bank Pocztowy Bydgoszcz Na sfinansowanie deficytu budżetu 2012 r. i 2013 r. 3 778 400,00 0,00 3 778 400,00
Bank Spółdzielczy Czarnków           O/ Rogoźno Kredyt na spłatę rat kredytów       w 2014 r. 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00
ING Bank Śląski Katowice Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2009 r. 3 660 000,00 0,00 3 660 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań Budowa kanalizacji sanitarnej etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego                Umowa 20.12.2012 r. 4 411 601,24 200 000,00 4 211 601,24
Razem 13 100 001,24 200 000,00 12 900 001,24

 

Ad. 10 Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 

- nazewnictwa ulic – uchwała podjęta jednogłośnie, w obecności 14 radnych,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości złożonej z trzech lokali użytkowych w budynku byłego biurowca przy ul. Fabrycznej 10, na mienie Gminy Rogoźno,

wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów – uchwała podjęta jednogłośnie, w obecności 14 radnych,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości złożonej z trzech lokali użytkowych w budynku byłego biurowca przy ul. Fabrycznej 10, na mienie Gminy Rogoźno,

wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów - uchwała podjęta jednogłośnie, w obecności 14 radnych,

- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i innych części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – uchwała przegłosowana jednogłośnie,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno, w tym punkcie głos zabrał radny Zbigniew Chudzicki, tłumacząc że dzierżawa na jeden rok to trochę za mało, i zgłosił formalny wniosek, że dzierżawa powinna trwać 5 lat. Propozycja radnych poddana przegłosowaniu, to okres 1 roku. W głosowaniu „za” było – 10 radnych, „wstrzymujących” od głosu – 4 radnych. Uchwała po autopoprawce przegłosowana przy „za” – 12 głosów, „wstrzymujące” – 2 głosy.

- wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019 – radny Kuszak zapytał w tym punkcie,” Czy rada nie jest zobligowana do poszukania jeszcze jednego ławnika”?

Radny Wojciechowski odpowiedział, że z racji tego, że jest jedna kandydaturą

głosujemy nad jedną osobą. W głosowaniu tajnym wybrano komisję skrutacyjną,

której członkami byli,: Zbigniew Chudzicki, Maciej Kutka i Katarzyna Erenc – Szpek.

Komisja ogłosiła, że uchwała została podjęta – przy 13 głosach „za” oraz 1 głosie

„przeciw” przyjęciu uchwały.

- zmiany planu Komisji Rewizyjnej na rok 2015 – pytanie swoje zadał, Zbigniew Chudzicki pytając o to: „Dlaczego jest przesunięcie kontroli w placówkach oświatowych”? Pani przewodnicząca odpowiedziała, że  jest to spowodowane kwestią przygotowania materiałów. Do tej uchwały zgłosiła uwagę Pani Skarbnik, prostując par. 3 pkt 1 bez słowa „zaliczek” – autopoprawka przegłosowana jednogłośnie – uchwała po zmianach przegłosowana jednogłośnie,

- przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, - uchwała została przegłosowana jednogłośnie,

- udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – autopoprawkę w tym punkcie zgłosił radny Łukasz Zaranek – proponując kwotę dofinansowania 20.000 tys. – 12 głosów „za”, „przeciw” – 2 głosy. Uchwała przegłosowana – jednogłośnie.

- uchwała w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – uchwała podjęta jednogłośnie,

- uchwała w spr. nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźnie – swoją uwagę przekazała pani Burmistrz Tomaszewska, że w statucie w par 9 pkt 2, 3, par 10, pkt 2, 3, 4, par 11, oraz par 12 i 15 powinno znaleźć się określenie „Burmistrz Rogoźna”, dalej swoją uwagę przedstawił radny Zaranek w par. 2 „traci moc statut Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych”, po tej autopoprawce, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok – autopoprawki do uchwały przedstawiła pani Skarbnik Maria Kachlicka.

            - Autopoprawka nr 1 – dot, zwiększenia planowanych wydatków na roboty budowlane, nadzór inwestorski o łączną kwotę 185 tys zł, - podjęto jednogłośnie.

            - Autopoprawka nr 2 – dot, zmiany zakresu przedsięwzięć w funduszu sołeckim na 2015 rok – podjęto jednogłośnie.

            - Autopoprawka nr 3 – dot, zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych – podjęto jednogłośnie.

            - Autopoprawka nr 4 – dot, zmiany przedsięwzięć w funduszach sołeckich w Gościejewie, Pruścach, Rudzie, Owczychgłowach – podjęto jednogłośnie.

Uchwała w spr, wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno – podjęta jednogłośnie.

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2026 – pani Skarbnik przedstawiła w pierwszej kolejności :

            - Autopoprawka nr 1 – dot, zaangażowania wolnych środków – podjęta jednogłośnie

            - Autopoprawka nr 2 – dot, zwiększenia o kwotę  1.234,331 zł dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa  - podjęta jednogłośnie

            - Autopoprawka nr 3 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 15.000 tys. zł. – podjęta jednogłośnie.

Uchwała w spr wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2026 – została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 11 Interpelacje i zapytania Radnych.

Ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Hubert Kuszak zgłosił swoją interpelację dot, naprawienia nawierzchni chodnika na ul. Gościnnej. Następnie pan radny Paweł Wojciechowski odczytał odpowiedź udzieloną na interpelację radnemu Zbigniewowi Chudzickiemu w spr, dofinansowania na umundurowanie dla orkiestry dętej w Rogoźnie.

 

Ad. 11 Wolne glosy i wnioski.

 

W tym punkcie pan radny Nikodem Krzysztof zgłosił swoje wnioski w spr, zamontowania w miejscowości Garbatka przy przystanku autobusowym komunikacji miejskiej naprzeciwko posesji P. Magdziarza kosza na śmieci, oraz drugi dot. zamontowania w miejscowości Garbatka, przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 2027P z drogą gminną gruntową nr 272538P kierunkowskazu informującego o numeracji posesji od nr 7 do 11 oraz tabliczek: Boisko 1km. Sołtys 1 km. Informacje takie znacznie ułatwią poruszanie się po miejscowości obcym osobom  – uzasadnił swój wniosek radny. Dalej pan radny Kuszak zapytał, „Czy rozmowy odnośnie ul. Kotlarskiej z prawej strony były już przeprowadzone?” Pan burmistrz Szuberski odpowiedział radnemu, że umowa została zawarta, a obecnie trwają prace nad uzgodnieniem czasowej organizacji ruchu z WZDW.

Kolejne pytanie było skierowane do nieobecnego już na sesji prezesa spółki Megawat Pana Piotra Gruszczyńskiego, od radnego Wojciechowskiego dotyczące profitów jakie otrzymuje spółka za wywieszanie plakatów z komitetów wyborczych? Innym pytaniem autorstwa tego samego radnego, była kwestia wyboru sekretarza w gminie. Pan burmistrz odniósł się do tego pytania, i odpowiedział radnemu, że dotychczas nie był powoływany ze względów oszczędnościowych, ale planowane jest powołanie sekretarza pod koniec października.

Kolejną kwestią okazała się sprawa obniżenie krawężników, na osiedlu Przemysława – zgłoszona przez radnego S.Kupidurę – krawężniki w miejscu od sklepu „Papirus” prostopadle do sklepu p. Borowiaka nie przeszkadzają spacerowiczom, ale np. dla ludzi na wózkach inwalidzkich są problemem. Radny poprosił o interwencję w tej sprawie. Dalej radny Kutka zapytał pana  W. Dulkę prezesa Aquabellisu, co z przetargiem dot, ochrony obiektu, ponieważ rada otrzymała pismo w tej sprawie od Agencji Detektywistycznej i Ochrony JOKER, która chce nałożyć karę na firmę z niewywiązania się z umowy?

Pan Wojciech Dulko, odpowiedział, że wszystko jest wykonywane zgodnie z prawem, że żadnych kar firma Aquabellis płacić nie będzie, a w związku z tym, że zgłosiła się tańsza firma „Lion”, to wybór jest oczywisty.  Swoje kolejne podsumowanie i uwagi w stronę prezesa Dulki wygłosił pan sołtys Nowak, który stwierdził, że pan prezes Dulko działa na szkodę zwykłych obywateli i jest oszustem. Swoje argumenty poparł wcześniejszymi wypowiedziami pana prezesa w prasie. Na zakończenie zapytał radnych, co dalej z wodociągiem dla kilku rodzin w Budziszewku, kto to sfinansuje? Pan prezes odpowiedział, że jeżeli znajdzie się przepis prawny na sfinansowanie tego wodociągu, to on to chętnie zrobi. W tym temacie dalej głos zabrał pan Adam Nadolny pytając panią radną Ewę Wysocką, czy była informowana przez pana prezesa o planach, pracach lub o projekcie kanalizacyjnym we wsi Budziszewko. Pani radna odpowiedział, że niestety nie.

 

 

drukuj pobierz pdf