Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

Uchwała Nr XVII/150/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku     
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258
i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W UchwaleNr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem
Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015  Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia
21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.154.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2015 roku i Uchwałą Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę                          489.452,18 zł

       i ustala się na kwotę                                                                                     53.134.823,62 zł

2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi                                     53.134.823,62 zł

            z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie                50.845.308,40 zł

2)   dochody majątkowe w kwocie            2.289.515,22 zł

                  w tym:

a)      Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
 finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę                               489.452,18

       i ustala się na kwotę                                                                                        53.760.023,62

4.    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi                                         53.760.023,62

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

            z tego:

     

1)   wydatki bieżące w wysokości          50.170.114,85 zł              

2)   wydatki majątkowe w wysokości     3.589.908,77 zł

      w tym:

a)      na programy finansowane z udziałem środków,

  • o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

w kwocie 3.286,77zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5.    §   5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

      „§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

7.   § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

      „§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

8.   § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

      „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.867.042,29 zł z tego:

1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.370.347,82 zł

w tym na:

a)      zadania bieżące              – 3.637.547,82 zł

b)      zadania majątkowe        –    732.800,00 zł

 

2)         dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.496.694,47  zł
w tym na:

a)      zadania bieżące             – 2.207.414,47 zł

b)      zadania majątkowe       –   289.280,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

9.    § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 

      „§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

  1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 253.121,45 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII1502015.zip

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII1502015
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-11-03 10:50:19)
rozmiar pliku: 1.5Mb

drukuj pobierz pdf