Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.251.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1515, ze zm.) art.218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z zm.), art.5 i art.676 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9, § 10 ust.1 pkt 2, ust.2 i 3, Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98 poz.1866 z dnia 17 maja 2010 r. z zm.),

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:

 

1) lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w budynku nr 21A w Gościejewie, gm. Rogoźno o pow. użytkowej 66,01m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, altany i kotłowni położony na parterze, z przynależnymi trzema pomieszczeniami gospodarczymi o pow. użytkowej 34,89m2 w inwentaryzacji oznaczonymi nr: 1g1 o pow.15,11m2, 1g2 o pow.8,44m2 i 1g3 o pow.11,34m2wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 10090/15240 o wartości 30.635,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści pięć złote 00/100).

 

2) udział do działki gruntu nr 606 o pow.1.131m2, objętą KW PO1O/00023374/2, wynoszący 10090/15240 o wartości 22.539,00zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złote 00/100).

 

§2. Łączna wartość lokalu nr 1 z udziałem do nieruchomości wspólnej i udziałem do działki gruntu nr 606 wynoszącym 10090/15240, określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 53.174,00zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote 00/100).

 

§3.1. Wartość nieruchomości opisanej w §2 pomniejszam poprzez zastosowanie 90% bonifikaty w kwocie 47.856,60zł oraz o część poniesionych przez najemcę nakładów ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym na kwotę 6.189,00zł w wysokości nieobjętej bonifikatą tj. 10% o wartości 618,90zł.Do ceny nieruchomości lokalowej doliczam koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w kwocie 3.448,79zł.

 

  1. Zgodnie z art.68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z zm.) zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art. 68 ust. 2a, pkt.4 i 5 (ww. ustawy) które stanowią co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:

zamiany lokalu mieszkalnego na: inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albonieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego(pkt 4),

sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie: innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego (pkt 5).

 

 

  1. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

 

  1. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2a pkt 4 lub 5, na nabycie albo zamianę nieruchomości nie zostały wykorzystane wszystkie uzyskane środki, obowiązek zwrotu, udzielonej bonifikaty, dotyczy kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej waloryzacji.

 

§4. Ostateczną cenę sprzedaży nieruchomości ustalam na kwotę8.147,29zł (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złote 29/100).

 

§5. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

 

§6. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link: Nieruchomości – oferty / WYKAZY NIERUCHOMOŚCI – sprzedaż, najem, dzierżawa.

 

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf