Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 sierpnia 2015 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 7 /2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 sierpnia 2015 roku o godz. 16.30 wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radny Maciej Kutka dołączył do grona komisji o godz. 16;45.

Burmistrz Roman Szuberski dołączył do grona komisji o godz. 19.

Radny Kuszak opuścił posiedzenie komisji o godz 18:20.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015:
  1. wystąpienie Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty ,
  2. dyskusja.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015:
  1. wystąpienie Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty,
  2. dyskusja.
 6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  1. wystąpienie Przewodniczącej GKRPA,
  2. dyskusja.
 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 8. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 9. Zakończenie.

 

Ad. 4 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015:

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2014-2015 przedstawiła pani pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty pani Longina Pijanowska.

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty do zadań własnych gminy należy zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych przedszkoli i szkół, które swym zasięgiem obejmują obwody szkolne na terenie miasta i całej gminy.

 

Na terenie miasta Rogoźno funkcjonują :

 • Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka,
 • Przedszkole nr 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 2, w strukturze której znajdują się 4 oddziały przedszkolne,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich z oddziałami sportowymi, w strukturze której znajdują się 2 oddziały przedszkolne,
 • Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego,

 

oraz

 • Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego,
 • Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II przy Liceum Ogólnokształcącym prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO,
 • Prywatne Przedszkole „Motylek”,
 • Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”,
 • Pierwsze Polsko-Angielskie Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców” .

 

Na terenie gminy działają następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku, w strukturze której znajduje się 1 oddział przedszkolny,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach , w strukturze której znajduje się 1 oddział przedszkolny,
 • Zespół Szkół w Gościejewie, w strukturze której znajdują się 2 oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum,
 • Zespół Szkół w Parkowie, w strukturze której znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum z oddziałami sportowymi,
 • Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie z oddziałem integracyjnym.

 

Od 1 września 2010 r. działalność rozpoczęło pierwsze Prywatne PrzedszkoleMotylek” w Rogoźnie, które objęło opieką przedszkolną dzieci w wieku od 3 do 6 lat - 1 oddział - 20 dzieci.

Natomiast od 01 września 2011r. działalność rozpoczęło Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” w Rogoźnie, które objęło opieką dzieci w wieku poniżej 3 do 6 lat- 4 oddziały- 100 dzieci (96 dzieci z gminy Rogoźno, 4 dzieci z poza gminy).

Od 02 stycznia 2015r. działalność rozpoczęło Pierwsze Polsko-Angielskie Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców” - 1 oddział przedszkolny-18 dzieci ( w tym 1 dziecko niepełnosprawne).

Szósty rok prowadzi działalność dydaktyczną Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II przy Liceum Ogólnokształcącym prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO. W czterech oddziałach uczyło się łącznie 106 uczniów ( 93 z gminy Rogoźno, 13 poza gminy, w tym 1 uczeń niepełnosprawny).

 

Na podstawie wykazu z MEN w Warszawie - szkół i placówek prowadzonych /dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego opracowanego na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) wg stanu na 30.09.2014r. – dotyczącego zakresu zadań edukacyjnych realizowanych przez Gminę Rogoźno do Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie - w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego - uczęszczało do 6 oddziałów 169 uczniów.

3. Informacja o kadrze pedagogicznej.

1). Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolach i szkołach w dniu 30 września 2014r.

( na podstawie danych w SIO) - (bez Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie)

1.

Przedszkole nr 1 w Rogoźnie

8

8,00

3

0,58

11

8,58

2.

Przedszkole nr 2 w Rogoźnie

10

10,00

2

0,13

12

10,13

3.

Przedszkole w Parkowie

8

8,00

3

0,19

11

8,19

4.

Szkoła Podstawowa w Budziszewku

8

8,00

8

3,45

16

11,45

5.

Szkoła Podstawowa w Pruścach

9

9,00

4

1,46

13

10,46

6.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie

30

30,00

9

2,55

39

32,55

7.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie

42

42,00

3

1,03

45

43,03

8.

Zespół Szkół w Gościejewie

21

21,00

6

3,21

27

24,21

9.

Zespół Szkół w Parkowie

24

24,00

6

2,63

30

26,63

10.

Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie

11

11,00

12

6,95

23

17,95

I.

Razem placówki publiczne :

171

171

56

22,18

227

193,18

 

2). Kadra nauczycielska – etaty - wg stopni awansu zawodowego (bez Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie)

1.

Przedszkole nr 1 w Rogoźnie

0,00

0,05

6,45

2,08

8,58

2.

Przedszkole nr 2 w Rogoźnie

0,00

0,05

6,00

4,08

10,13

3.

Przedszkole w Parkowie

0,00

2,04

1,00

5,15

8,19

4.

Szkoła Podstawowa w Budziszewku

1,00

3,56

3,52

3,37

11,45

5.

Szkoła Podstawowa w Pruścach

0,00

1,00

1,88

7,58

10,46

6.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie

2,00

4,56

9,15

16,84

32,55

7.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie

0,56

5,22

18,00

19,25

43,03

8.

Zespół Szkół w Gościejewie

0,00

2,00

10,81

11,40

24,21

9.

Zespół Szkół w Parkowie

0,00

2,28

9,56

14,79

26,63

10.

Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie

1,00

2,11

2,23

12,61

17,95

I.

Razem : placówki publiczne

4,56

22,87

68,60

97,15

193,18

II.

Placówki niepubliczna

wg SIO - stan na 30.09.2014r.

 

1.

Prywatne Przedszkole "Motylek" w Rogoźnie

2,25

0,03

0,28

0,00

2,56

2.

Niepubliczne Przedszkole "Przemysław" w Rogoźnie

6,00

1,00

0,50

0,00

7,50

3.

Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II w Rogoźnie

0,00

1,95

5,44

5,11

12,50

II.

Razem placówki niepubliczne :

8,25

2,98

6,22

5,11

22,56

I.+ II.

Razem placówki publiczne i niepubliczne

12,81

25,85

74,82

102,26

215,74

 

4. Informacja o bezpieczeństwie w placówkach oświatowych .

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz  31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dokonuje się przeglądu obiektów placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Rogoźno pod względem bezpieczeństwa. W ramach tego przeglądu kontrolowany jest stan obiektów sportowych i urządzeń tam się znajdujących. Szczególną uwagę zwraca się na stan techniczny sprzętu, stabilność mocowania, zużycie oraz posiadane atesty i certyfikaty. Każdy przegląd potwierdzony jest odpowiednim protokółem.

W czerwcu 2015r. została przeprowadzona dodatkowa kontrola stanu technicznego wszystkich szkolnych i przedszkolnych obiektów sportowych , w tym placów zabaw i boisk oraz urządzeń tam się znajdujących pod względem bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci i młodzieży. Przeglądy te dokonane zostały w oparciu o listę kontrolną inspektora BHP uwzględniającą listę kontrolną dostępną na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, a potwierdzone sporządzonym protokołem. Wszelkie uchybienia zauważone podczas kontroli zostały przedstawione dyrektorom, które zostały usunięte.

W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Rogoźno zdarzyło się 45 wypadków uczniów, było to więcej niż w roku ubiegłym ( 41) .

Wszystkie wypadki należały do kategorii indywidualnych, lekkich.

Wypadkowość w poszczególnych placówkach w przeliczeniu na jednego ucznia jest na zbliżonym poziomie. Średnio na 100 uczniów przypadły 2,0 wypadki .

Najczęstszym rodzajem uszkodzenia ciała było złamanie kończyn dolnych oraz urazy głowy.

Najwięcej wypadków zdarzyło się na boisku szkolnym podczas przerw śródlekcyjnych.

Najczęstszą przyczyną była nieuwaga poszkodowanego.

5. Wsparcie materialne dla uczniów.

W ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty oraz Narodowego Programu Stypendialnego udzielono uczniom pomocy materialnej w formie dożywiania, stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz dofinansowania zakupu podręczników.

2). Stypendium socjalne

I transza za okres od września do grudnia 2014r.

Ilość wniosków ogółem : - 556 szt.

Ilość wniosków załatwionych pozytywnie - 552 szt.

Ilość wniosków załatwionych negatywnie - 4 szt.

Z uwagi na przekroczenie kwoty dochodu na osobę 456 zł netto, określonego w art.8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, z późn. zm) oraz z uwagi na brak uprawnień.

Ilość uczniów uprawnionych do pomocy socjalnej - 552 osób.

Przyznano dotację celową za m-ce od września do grudnia 2014 r. w kwocie – 146.895,00 zł

Udział własny z budżetu Gminy 20 % w kwocie 36.725,00 zł

Razem środki finansowe na stypendia socjalne to kwota - 183.620,00 zł.

w tym na :

1. socjalne stypendium szkolne - 178.055,00 zł. przyznano 552 uczniom

2. zasiłki szkolne losowe - 5.565,00 zł. przyznano 28 uczniom

Na pomoc socjalną dla uczniów wydatkowano kwotę 183.620,00 zł czyli 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

 

II transza za okres od stycznia do czerwca 2015 r.

Ilość wniosków ogółem : - 556 szt.

Ilość wniosków załatwionych pozytywnie - 549 szt.

Ilość wniosków załatwionych negatywnie - 7 szt.

Z uwagi na przekroczenie kwoty dochodu na osobę 456 zł netto, określonego w art.8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, z późn. zm.), utrata statusu ucznia , zamieszkanie poza Gminą Rogoźno.

Ilość uczniów uprawnionych do pomocy socjalnej - 549 osób.

Przyznano dotację celową za m-ce od stycznia do czerwca 2015 r. w kwocie - 198.014,00 zł

Udział własny z budżetu Gminy 20 % w kwocie - 49.504,00 zł

 

Razem środki finansowe na stypendia socjalne to kwota - 247.518,00 zł.

w tym na :

1. socjalne stypendium szkolne - 238.970,00 zł. przyznano 549 uczniom

2. zasiłki szkolne losowe - 8.548,00 zł. przyznano 22 uczniom

 

Na pomoc socjalną dla uczniów wydatkowano kwotę 247.518,00 zł czyli 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

3). Rządowy program pomocy uczniom w roku szkolnym 2014/2015 „Wyprawka szkolna”.

Ilość wniosków ogółem : - 207 szt.

Ilość wniosków załatwionych pozytywnie - 207 szt.

Ilość wniosków załatwionych negatywnie - 0 szt.

Ogółem przyznano kwotę - 50.403,00 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę - 50.304,08 zł.

Zwrócono kwotę - 98,92 zł.

6. Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2015r.

Egzamin gimnazjalny, przeprowadzony w kwietniu 2012r., był pierwszym zrealizowanym według nowej formuły, która sprawdza efekty nowego sposobu nauczania, opisanego w nowej podstawie programowej. Zakłada on przede wszystkim kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce. Szczegółowe wyniki nowego egzaminu gimnazjalnego podawane są w procentach i centylach, wyniki przedstawione są za rok szkolny 2014/2015, 2013/2014 oraz 2012/2013.

W przypadku konkretnego ucznia wynik procentowy oznacza odsetek zdobytych przez niego punktów. Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy od danego ucznia.

1). Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2015

Historia i WOS

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

69,33

 

 

59,21

 

 

60,30

 

 

62,65

Gimnazjum w Gościejewie

62,26

Gimnazjum w Parkowie

60,15

Gimnazjum nr 2

57,12

Gimnazjum nr 1

53,98

 

Język polski

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

68,63

 

 

55,98

 

 

57,30

 

 

58,98

Gimnazjum w Parkowie

56,15

Gimnazjum w Gościejewie

54,95

Gimnazjum nr 2

53,27

Gimnazjum nr 1

51,98

 

Przedmioty przyrodnicze

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

54,00

 

 

44,14

 

 

45,92

 

 

49,19

Gimnazjum w Parkowie

45,20

Gimnazjum nr 2

4,98

Gimnazjum nr 1

39,71

Gimnazjum w Gościejewie

39,68

 

Matematyka

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

49,37

 

 

42,27

 

 

44,39

 

 

46,98

Gimnazjum w Parkowie

47,611

Gimnazjum w Gościejewie

41,79

Gimnazjum nr 2

30,06

Gimnazjum nr 1

37,41

 

Język angielski –poziom podstawowy

Szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

77,18

 

 

56,23

 

 

59,67

 

 

64,95

Gimnazjum nr 2

56,15

Gimnazjum w Gościejewie

55,95

Gimnazjum w Parkowie

52,22

Gimnazjum nr 1

48,85

 

Język angielski –poziom rozszerzony

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im Przemysława II

61,64

 

 

33,30

 

 

38,65

 

 

46,78

Gimnazjum nr 2

31,27

Gimnazjum w Gościejewie

30,63

Gimnazjum nr 1

27,16

Gimnazjum w Parkowie

26,40

 

Język niemiecki –poziom podstawowy

Szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

76,60

 

 

57,40

 

 

59,72

 

 

54,63

Gimnazjum w Parkowie

66,50

Gimnazjum nr 2

48,67

Gimnazjum nr 1

44,13

 

Język niemiecki –poziom rozszerzony

Szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

53,80

 

 

34,31

 

 

37,11

 

 

35,37

Gimnazjum w Parkowie

28,50

Gimnazjum nr 2

17,67

Gimnazjum nr 1

10,00

 

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2014

Historia i WOS

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

64,38

 

 

54,82

 

 

57,05

 

 

58,11

Gimnazjum nr 2

55,58

Gimnazjum w Parkowie

53,67

Gimnazjum w Gościejewie

53,78

Gimnazjum nr 1

50,39

Język polski

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

75,08

 

 

62,59

 

 

63,97

 

 

65,43

Gimnazjum nr 2

69,51

Gimnazjum w Gościejewie

58,33

Gimnazjum w Parkowie

58,25

Gimnazjum nr 1

52,98

Przedmioty przyrodnicze

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

61,54

 

 

44,75

 

 

48,26

 

 

51,18

Gimnazjum w Parkowie

46,50

Gimnazjum nr 2

43,85

Gimnazjum w Gościejewie

40,29

Gimnazjum nr 1

38,57

 

Matematyka

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

63,96

 

 

42,62

 

 

43,64

 

 

46,79

Gimnazjum w Parkowie

42,31

Gimnazjum nr 2

42,11

Gimnazjum w Gościejewie

40,83

Gimnazjum nr 1

34,43

 

Język angielski –poziom podstawowy

Szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

79,59

 

 

56,01

 

 

61,09

 

 

65,30

Gimnazjum nr 2

61,81

Gimnazjum w Parkowie

53,28

Gimnazjum w Gościejewie

47,83

Gimnazjum nr 1

43,23

 

Język angielski –poziom rozszerzony

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im Przemysława II

56,82

 

 

33,54

 

 

39,44

 

 

45,20

Gimnazjum nr 2

35,63

Gimnazjum w Parkowie

29,67

Gimnazjum w Gościejewie

26,58

Gimnazjum nr 1

25,67

 

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2013

Historia i WOS

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

69,50

 

 

49,48

 

 

54,80

 

 

56,17

Gimnazjum nr 2

49,34

Gimnazjum w Gościejewie

48,63

Gimnazjum w Parkowie

47,31

Gimnazjum nr 1

41,57

 

Język polski

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

71,29

 

 

53,66

 

 

58,34

 

 

59,92

Gimnazjum w Gościejewie

62,33

Gimnazjum nr 2

53,15

Gimnazjum w Parkowie

47,75

Gimnazjum nr 1

45,19

 

Przedmioty przyrodnicze

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

69,33

 

 

49,49

 

 

55,36

 

 

58,13

Gimnazjum w Parkowie

50,64

Gimnazjum w Gościejewie

49,13

Gimnazjum nr 2

45,92

Gimnazjum nr 1

43,96

 

Matematyka

szkoła

średni wynik % szkoły

średni wynik % gminy

średni wynik %

powiatu

średni wynik % województwa

Gimnazjum im. Przemysława II

64,58

 

 

39,81

 

 

45,30

 

 

47,43

Gimnazjum w Gościejewie

50,08

Gimnazjum w Parkowie

40,25

Gimnazjum nr 2

35,85

Gimnazjum nr 1

28,30

 

2). Wyniki Sprawdzianu 2015

Sprawdzian w 2015 roku został przeprowadzony wg nowej formuły. Uczniowie klasy szóstej po raz pierwszy pisali sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Sprawdzian składał się z dwóch części : pierwsza ogólna z języka polskiego i matematyki, zaś druga część z języka obcego nowożytnego.

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.

 

7. Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Załącznik nr 1- sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 3

Załącznik nr 2- sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 2

Załącznik nr 3- sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Budziszewku

Załącznik nr 4- sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Pruścach

Załącznik nr 5- sprawozdanie Zespołu Szkół w Parkowie

Załącznik nr 6- sprawozdanie Zespołu Szkół w Gościejewie

Załącznik nr 7- sprawozdanie Gimnazjum nr 1

Załącznik nr 8- sprawozdanie Przedszkola nr 1

Załącznik nr 9- sprawozdanie Przedszkola nr 2

Załącznik nr 10- sprawozdanie Przedszkola w Parkowie

 

8. Sprawozdawczość

W roku szkolnym 2014/2015 wykonano następujące sprawozdania:

 • System Informacji Oświatowej – (SIO) wg stanu na: 10 września 2014r., 30 września 2014r. i 31 marca 2015r.
 • Sprawozdania Z-03 – o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (oddzielne za każdy kwartał)
 • Sprawozdanie Z-06 – ( roczne) o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy,
 • Sprawozdania Z-05 – badanie popytu na pracę ( tylko wybrane przez GUS placówki - oddzielne za każdy kwartał)
 • Sprawozdanie dotyczące wykonania planów finansowych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, dowozów uczniów do szkół, ZEAPO, o stanie i ruchu środków trwałych ;dokształcania nauczycieli, świetlic szkolnych i pozostałej działalności za 2014r. oraz za I półrocze 2015r.,
 • Sprawozdania z rozliczenia:
 • dotacji celowej na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia i zasiłki szkolne,
 • dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 • rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014/2015 „Wyprawka szkolna”,
 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (jednostkowe i zbiorcze j. s. t za 2013 rok) – podst. art.30a – ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela ( j. t. Dz. U. z dnia 12.lutego 2014r, poz.191 ) .

Wszystkie sprawozdawania wykonano w terminie i przekazano odpowiedniminstytucjom.

 

Ad 4a Dyskusja

Pytanie do przedstawionego tematu zadał radny pan Zbigniew Chudzicki ; „Czy obowiązkiem rodzica jest oddać dziecko do oddziału integracyjnego w Parkowie, czy jest to dowolny wybór rodzica?

Pani pełnomocnik Pijanowska odpowiedziała, że to jest wybór rodzica, gdzie pośle swoje dziecko do oddziału integracyjnego. Nie ma nigdzie przymusu, że musi to być określone miejsce. Organ prowadzący utworzył oddział integracyjny na potrzeby tych dzieci i to tylko i wyłącznie jeszcze raz powtórzyła zależy od rodziców do którego miejsca te dzieci będą uczęszczały. Jenak w takiej grupie może być tylko 25 dzieci.

Radny Chudzicki zapytał jeszcze: „Jaka jest różnica w subwencji dziecka zdrowego a niepełnosprawnego?”

Pani Pijanowska odpowiedziała, że wszystko zależy od tego jaka jest niepełnosprawność dziecka, czy to jest niepełnosprawność ruchowa, czy intelektualna. Subwencja na dzieci niepełnosprawne jest to tzw. edukacja włączająca i jest to subwencja znacznie wyższa.

Następnie głos zabrała pani Przewodnicząca Związku Zawodowego ZNP pani Małgorzata Nowak pytając o to ;” Kto warunkuje, że pedagodzy szkolni są zatrudniani z karty nauczyciela”? Pani Pijanowska wyjaśniła, iż mowa jest tutaj o asystentach a nie pedagogach.

Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016:

Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Rogoźno złożyły zapotrzebowanie do MEN na darmowy podręcznik „Nasz elementarz” dla klasy II, którego dystrybucja odbędzie się w sierpniu 2015r. za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ponadto dyrektorzy złożyli wnioski na dotację celową na wyposażenie dzieci klas I, II, IV i I gimnazjum w podręczniki oraz na materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Każdy uczeń klasy I i II otrzyma dotację w wysokości 24,75 zł na podręcznik lub materiały ćwiczeniowe do języka obcego nowożytnego oraz 49,50 zł na materiały ćwiczeniowe ( razem 75 zł z tego 1% dla jst czyli 0,75 zł). Uczniowie kl.IV otrzymają dotację na podręczniki w kwocie 138,61 zł oraz na materiały ćwiczeniowe 49,50 zł. Natomiast uczniowie klasy pierwszej gimnazjum na podręczniki otrzymają kwotę 247,52 zł oraz na ćwiczenia 24,75 zł. Wszystkie podręczniki są własnością szkoły i będą na stanie biblioteki szkolnej i mają służyć uczniom przez 3 lata szkolne.

Uruchomione zostały programy: ( składanie wniosków od 15.08.2015r. do 15.09.2015r. )pomocy finansowej „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów klas III szkoły podstawowej, kl. IV technikum oraz dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją , z autyzmem, z zespołem Aspergera uczęszczających do szkoły podstawowej wyjątkiem kl. I, II,IV gimnazjum z wyjątkiem kl.I i szkół ponadgimnazjalnych. 2) stypendium szkolnego.

W lipcu jeden nauczyciel przystąpił do egzaminu o awans zawodowy nauczyciela minowanego oraz trzech W Szkole Podstawowej nr 3 i 2 w Rogoźnie ze względu na zwiększenie ilości dzieci w klasach pierwszych zaplanowano dodatkowe oddziały klasy pierwszej.

Mimo niewielkich środków finansowych na remonty ( § 427) we wszystkich placówkach w okresie ferii letnich trwały bieżące naprawy i konserwacje oraz prace malarskie. Wszystkie placówki stają się coraz bardziej przyjazne i bezpieczne dla uczniów. Oto działania podjęte w placówkach:

Szkoła Podstawowa nr 3- malowanie sali 111 -przekształcenie sali oddziału przedszkolnego w sale lekcyjną dla klas pierwszych.

S Szkoła Podstawowa w Budziszewku - remont sali nr 2, malowanie kuchni szkolnej, wymiana drzwi do szkoły od strony kotłowni , wcześniej wykonano naprawę schodów wejściowych i wymalowano salę nr 6.

Szkoła Podstawowa w Pruścach- malowanie sali dydaktycznej nr 3 oraz korytarza w oddziale przedszkolnym, remont sali oddziału przedszkolnego, naprawa schodów w budynku przedszkolnym i szkoły, częściowe wykonanie elewacji budynku przedszkolnego.

Zespół Szkół w Parkowie – modernizacja szatni wychowania fizycznego chłopców ( wymiana drzwi, malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej, zakup ławek szatniowych), malowanie szatni wychowania fizycznego dziewcząt, malowanie wychwytów do piłek na boisku szkolnym, malowanie sali gimnastyki korekcyjnej oraz doradztwa zawodowego.

Zespół Szkół w Gościejewiesystemem gospodarczym wymalowano 3 sale lekcyjne, gabinet wicedyrektora, wykonano wyprawki na korytarzach oraz zamontowano listwy ochronne w 5 salach dydaktycznych. Zakupiono tablicę i szafki dla klasy II oraz rolety do sali nr 7. W czerwcu naprawione zostały wszystkie ławki na boiskach oraz odmalowano sprzęt sportowy, zagospodarowano teren rekreacyjny w Tarnowie (wymurowano obszar na ognisko i wykonano ławki).

Przedszkole nr 1 - wymiana 6 okien ( w szatni dzieci i sali gimnastycznej)

Przedszkole nr 2- adaptacja pomieszczeń na węzeł sanitarny do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego pięciolatków (zakończeni prac 14 sierpnia 2015r.)

Przedszkole w Parkowieremont kuchni

Gimnazjum nr 1- remont sali nr 20 zgodnie z zaleceniem PPIS w Obornikach

W roku szkolnym 2015/2016 w gminie uruchomiono 16 oddziałów klas pierwszych, w których będą się uczyły dzieci sześcioletnie oraz dzieci siedmioletnie urodzone w drugiej połowie 2008 roku. Poniżej przedstawiam zestawienie organizacji pracy klas pierwszych.

Szkoła Podstawowa nr 2- remont holu na parterze budynku przy ul. M.Poznańskiej 1.

W Szkole Podstawowej nr 3 i 2 w Rogoźnie ze względu na zwiększenie ilości dzieci w klasach pierwszych zaplanowano dodatkowe oddziały klasy pierwszej.

Aby zapewnić wszystkim dzieciom pięcioletnim miejsca w przedszkolach i oddziałach przy szkołach podstawowych uruchomiono dodatkowy oddział dla dzieci pięcioletnich w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie. Dla dodatkowej grupy pięciolatków przeznaczono pomieszczenie sali gimnastycznej, które zaadoptowano na potrzeby dzieci. Wykonano łazienki oraz szatnię, natomiast umeblowanie sali przekaże Szkoła Podstawowa nr 3, w której nie będzie oddziału przedszkolnego. Z dodatkowej sali będzie korzystała grupa dzieci pięcioletnich realizujących podstawę programową w czasie 5 godzin. Takie rozwiązanie gwarantuje wywiązanie się gminy z obowiązku zapewnienia dzieciom pięcioletnim roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

W przedszkolach zaplanowane zostały dodatkowe zajęcia jak: logopedia, język angielski, rytmika oraz religia. W klasach pierwszych również zaplanowano logopedię. Na wniosek rodziców zaplanowano wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 w Rogoźnie.

 

W Gimnazjum nr 1 uruchomiono 2 oddziały klas pierwszych. Jedenastu nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 nie ma zapewnionego pełnego etatu w tym 8 nauczycieli ma zagwarantowane uzupełnienie zatrudnienia w innych placówkach. Z jednym nauczycielem rozwiązano umowe o pracę, ponieważ w Gimnazjum nr 1 nie ma możliwości zapewnienia zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu zgodnie z kwalifikacjami, jednak nauczyciel ten ma możliwość zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami na ułamkowych częściach etatu w 6 placówkach. Ponadto udało się w tym roku szkolnym zatrudnić na zastępstwo 2 nauczycieli zwolnionych z likwidowanego Zespołu Szkół Agrobiznes o oraz dopełnienie etatów dwóm specjalistom z Zespołu Szkół. Poziom zatrudnienia pracowników niepedagogicznych planowany jest na poziomie ubiegłego roku szkolnego, jednak z trzema emerytowanymi pracownikami z dniem 1 września 2015r. zostanie rozwiązana umowa o pracę.

 

Zmiany w zatrudnieniu od 1 września 2015r. (nie uwzględnione w projektach organizacyjnych na 2015/2016)

 

- świadczenie rehabilitacyjne - 1 nauczyciel (G1)

- urlopy zdrowotne - 2 nauczycieli ( P2, SP3) + 1 odwołanie jeszcze nie rozpatrzone (ZSG)

- urlopy macierzyńskie - 3 nauczycieli ( PP, SPP, SP3)

Ze względu na wydane orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną należy dodatkowo zatrudnić: - 1nauczyciela wspomagającego w Gimnazjum nr 11 asystenta w Szkole Podstawowej nr 2 oraz uruchomić nauczanie indywidualne w:

Szkole Podstawowej w Gościejewie- 8 h tygodniowo

Gimnazjum nr 1 - 10 godzin tygodniowo

Ad.5a Dyskusja

Głos w tym punkcie zabrała pani Longina Kolanowska pytając – „Świetlice w szkole nr 2 i 3 będą miały wydłużone godziny pracy – czy wiadomo już jakie to będą godziny? Pani przewodnicząca na tą chwilę nie posiadała takich informacji i zadeklarowała, że wszystkie te informacje przekaże na sesji .

Pan radny Łatka zapytał o zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych – otrzymał odpowiedź twierdzącą od pani Pijanowskiej. Następnie dopytał, czy przewozy autokarowe dzieci do szkół ulegna zmianie, czy będą inne godziny?

Na to pytanie głos zabrała pani asystent Sas- Nowak informując radnego, że została w przetargu wyłoniona nowa firma transportowa „Konsorcjum Przewozy Szkolne Siwiński i Czarnecki”. Koszt przewozu za kilometr tj od 2,80 – 3,10 zł netto.

Pan Radny Łatka zauważył, iż pani pełnomocnik ds. oświatowych jest ostatni raz na komisji, ponieważ zostało już tylko kilka dni do rozpoczęcia nowego roku szkolnego dlatego zapytał, kto w ramach jej obowiązków będzie przedstawicielem oświaty?

Otrzymał odpowiedź, od pani asystent, że w ramach kompetencji funkcję tą będzie sprawować wiceburmistrz.

Pan Chudzicki zapytał, czy karta nauczyciela przewiduje świadczenie rehabilitacyjne? Pani Pijanowska odpowiedziała, że jeżeli dana osoba skorzystała już z przysługującego urlopu już 3 razy, to wtedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.

Ad 6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Następny punkt programu zreferowała Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających

1.1 W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie udzielono pomocy 172 osobom w tym:

 • 27 osobom uzależnionym (od leków, narkotyków, hazardu, gier hazardowych, komputera, alkoholu. sterydów)
 • 13 porad osobom współuzależnionym
 • 25 porady osobom z przemocy domowej, po wypadkach, osobom bezdomnym, dzieciom, które weszły w konflikt z prawem, dzieciom z trudnościami wychowawczymi,
 • 25 porad osobom chorym psychicznie (w tym depresja paranoidalna, zaburzenia odżywiania, psychozy, schizofrenia, próby samobójcze) z kryzysów rodzinnych - małżeńskich, po wypadkach, dla celów rentowych. Przebadano psychologicznie 3 osoby i wydano opinię, były to osoby o niskim statusie materialnym. Skierowano 3 osoby na leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym –Charcice, Piecewo, Gniezno Markot Rożnowice, Kościan)
 • 3 interwencje kryzysowe (próby samobójcze, śmierci członka rodziny, pożar.)
 • 9 terapii rodzinnych
 • Udzielono porady prawne dotyczące następujących problemów: prawa pracy, kodeksu rodzinnego i cywilnego, problemów rozkładu życia małżeńskiego, świadectw pracy i niezdolności do pracy, alimentacji na rzecz najbliższych członków rodziny, - nie były finansowane ze środków GKRPA
 • Odbyły się dyżury AA – przyjęto 30 osób
 • dyżury konsultanta d.s. przemocy i uzależnień - 40

W I półroczu 2015 roku działały następujące grupy samopomocowe i terapeutyczne:

 • Poniedziałek - Rodzinna Grupa Wsparcia – 20 osób (dyżur psychologa )
 • Wtorek – Dyżur AA (rano), Grupa Terapeutyczna dla dzieci małych – 20 osób, grupa ALANON – 15 osób
 • Środa – Grupa AA Odnowa, Pogotowie lekcyjne – 55 uczniów z różnych typów szkół,
 • Czwartek –,Grupa Wsparcia dla Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych – 11 osób. Grupa AA Odnowa,
 • Piątek – dyżur psychologa , dyżur AA
 • Sobota - Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej – 26 osób, otwarte mityngi AA, udostępnianie pomieszczeń na spotkania rodzinne na postanowienie sądu – 3 rodziny.
 • Ponadto w Punkcie Konsultacyjnym powadzona była pomoc prawna nie finansowana z funduszu GKRPA

 

Razem więc w Punkcie Konsultacyjnym działało 7 grup samopomocowych

Z danych Komisariatu Policji w Rogoźnie ( wg danych za I półrocze 2015 r.) wynika, iż w ramach porozumienia z dnia 01 marca 2015 r. pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu do czerwca 2015 r. przeprowadzono:

Liczba patroli : 10 patroli.

Liczba funkcjonariuszy: 20

 • Ilość osób wylegitymowanych – 34
 • Ilość mandatów karnych - 12
 • Ilość pouczeń -4
 • Ilość przeprowadzonych interwencji policyjnych- 11
 • Ilość przeprowadzonych kontroli drogowych - 5
 • Ilość przeprowadzonych kontroli sklepowych - 17

1.2 Orzekanie przez GKRPA o konieczności leczenia, motywowanie do leczenia, ustalenie miejsca i terminu leczenia

Komisja spotkała się 9 razy , zaproszono 76 osoby , przeprowadzono rozmowy z 52 osobami zgłaszanymi przez rodzinę, sąsiadów, policję, prokuraturę. Część osób zostało skierowanych na leczenie zamknięte (Charcice, Złotów, Piecewo, Gniezno, Markot Rożnowice ).

Skierowano wnioski do sądu w związku z przemocą domową i uzależnieniem – 4 wnioski. Pozostałe osoby skorzystały z oferowanej przez Komisję pomocy w miejscu zamieszkania.

Komisja zaopiniowała 14 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedmiotem spotkań GKRPA było również omawianie spraw bieżących w tym spotkanie z realizatorami programu, podsumowanie realizacji GPPiRPA za rok 2014 w tym sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego , opracowywanie materiałów dla Rady Miejskiej w Rogoźnie.

1.3 Komisja współdziałała z następującymi instytucjami:

 • Prokuraturą (Wągrowiec, Oborniki)
 • Sądami (Wągrowiec, Oborniki)
 • Kuratorami sądowymi, społecznymi i biegłymi
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • Policją
 • Placówkami służby zdrowia
 • Placówkami oświatowymi
 • Parafiami
 • PARPA
 • Krakowską Akademią Profilaktyki
 • Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rogoźnie
 • Caritas
 • Dar Rogoźna
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • WOPR
 • WTZ Wiardunki
 • Klub Żeglarski Kotwica
 • Parkowianka
 • UKS Dwójka

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występował problem uzależnień i przemocy domowej.

Wskaźnikami realizacji tego zadania były:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Pomoc prawna
 • Inicjowanie pomocy finansowej w GOPS w Rogoźnie oraz organizacjach pozarządowych w tym: Caritas TPD, itd.
 • Pomoc medyczna .
 • Pomoc osób duchownych
 • Kierowanie dzieci do świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz grupy wsparcia:

- SP Nr 2 - 40 dzieci/ 5 wychowawców

- SP Nr 3 – 21 dzieci/ 3 wychowawców

- ZS w Parkowie - 20 dzieci/5 wychowawców

- ZS w Gościejewie - 20 dzieci/wychowawców

- SP w Budziszewku - 20 dzieci/5 wychowawców

- Świetlica w Owczegłowach – 40 dzieci/ 1 opiekun

- Świetlica Garbatce – 25 dzieci/ 1 opiekun

-SP w Pruścach 20 dzieci/ 4 wychowawców

- Świetlica w Słomowie – brak danych

ogółem prowadzono 9 świetlic dla 206 dzieci

III. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, alternatywnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Zajęcia prowadzono w ramach działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych w szkołach ( z programem ART.)

Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – koszykówka siatkówka

IV. Kontrola przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi, zakazu reklamy, a także działań prewencyjnych.

Przeprowadzono też 18 kontroli punktów sprzedaży .

Podczas kontroli zwracano uwagę na odpowiednie oznaczenia sklepów w kwestii zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zgodności sprzedawanego towaru z wykupioną koncesją.

V Wspieranie instytucji i stowarzyszeń

Udzielono dotacji organizacjom i stowarzyszeniom na łączną kwotę 63 966 zł w tym:

Policja - 10 000 zł

Stowarzyszenia, fundacje i instytucje 53966 zł w tym:

- TPD 2500 zł

- Stowarzyszenie „Parkowianka” – 1000 zł

- Stowarzyszenie „ Baranek” – 2100 zł

- Stowarzyszenie „ Baranek” – 1000 zł

- ZHP – 2500 zł

- Stowarzyszenie Rehabilitacja – 500 zł

- Fundacja Dar Rogoźna – 3500 zł

- Stowarzyszenie Junior – 10 000 zł

- UKS „Dwójka” – 10 000 zł

- WOPR – 2000 zł

- Izba wytrzeźwień – 10 366 zł

- OSP – 7200 zł

Zaznaczyć należy, że organizacje mają realizować w ramach przyznanych środków również zadanie organizacji akcji letniej oraz alternatywnych zajęć profilaktycznych.

VI. Inne zadania

- Organizowano wyjazdy z grupami wsparcia i rodzicami do kina, („Wielki błękit” – 40 osób, „Ewerest – poza krańcami świata – 40 osób)

- prowadzono „Szkołę dla rodziców” (1edycja) z których skorzystało 12 osób

- wyjazd grup AA do Częstochowy (54 osoby )

- udział w rozgrywkach Bocci (Rogoźno)

- GKRPA kontynuowała współpracę z Krakowskim Ośrodkiem Profilaktyki ciąg dalszy kampanii „Piłeś nie jedź. Jak powstrzymać pijanego kierowcę” (zakup materiałów)w ramach tego projektu przeprowadzono szkolenia dla młodzieży LO w Rogoźnie – Krzysztof Horoszkiewicz .

- Dofinansowanie balu dla osób chorych i niepełnosprawnych.

- współpracowano z sądem w zakresie ustalania widzeń rodziców z dziećmi ( udostępnianie pomieszczeń, obserwacja psychologa”

- konsultowanie prac dyplomowych związanych z profilaktyką uzależnień- 2 osoby

- udział w przesłuchaniach w sądzie

- szkolenie dla Radnych Rady Miejskiej „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” Pani dr. Teresa Kobrzyńska

- szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego „Przemoc wobec dzieci. Diagnozowanie i pomoc dzieciom” – Maria Stachowiak

- spotkania profilaktyczne na temat uzależnień dla młodzieży ZS w Rogoźnie (123 uczniów) – Krzysztof Ostrowski.

PODSUMOWUJĄC

Podsumowując stwierdzić należy, że program został zrealizowany zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi przez Radę Miejską w Rogoźnie na rok 2015 zadaniami.

Zadania były realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, wolontariusze z odpowiednimi kwalifikacjami).

Ad 6a – Dyskusja

Głos zajął radny Łatka zadając pytanie pani przewodniczącej Stachowiak, iż w sprawozdaniu brakuje stanu osobowego, oraz zakresu czynności. Poprosił o sprostowanie, i przedstawienie składu istniejącego do końca czerwca na najbliższe posiedzenie, zapytał również o punkt konsultacyjny pomocy prawnej, czy jest ona płatna czy bezplatna – otrzymał odpowiedź od pani Stachowiak, że bezpłatna. Pan radny Łatka również zapytał o dofinansowanie dla policji w kwocie 10.000 zł czy jest zasadne, skoro do obowiązków policji i tak należy patrolowanie miasta?

Pani przewodnicząca odpowiedziała, iż maja to być patrole poza godzinami pracy policji, poza tym panowie radni przegłosowali taką formę i taką kwotę na dodatkowe patrolowanie miasta.

Natomiast radny Chudzicki zapytał o kwalifikacje osób które przygotowywują harmonogram i czy są to osoby na etacie?

Pani Stachowiak wyjaśniła, że powinno być to wykształcenie pedagogiczne, oraz że są to umowy zlecenie. Dalej pan Chudzicki prosił o odpowiedź na pytanie w spr, odległości powinny znajdować się sklepy z alkoholem od szkół? – Pani Stachowiak odpowiedziała, że ilość punktów sprzedających alkohol ustala rada i odległość też warto byłoby ustalić.

Pan Zaranek zapytał jakie były rezultaty kontroli w sklepach? – Pani Stachowiak powiedziała, że odbyły się takie kontrole i zostały nałożone mandaty, jest też sytuacji o cofnięciu koncesji ponieważ nie było zawartej umowy z najemcą – sprawa jest w toku.

Pan Łatka poprosił pania Stachowiak o ujęcie w sprawozdaniu rocznym składu komisji, kompetencje, oraz krótką informacje co w danym okresie zostało zrobione.

Natomiast pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała o kwotę ponad 7,200 zł na dział wspierania instytucji i stowarzyszeń na co dokładnie taka kwota została przeznaczona?

Pani przewodnicząca odpowiedziała wraz z panią skarbnik, że był to obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Ad 7 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesje Rady Miejskiej.

Przystąpiono do pkt 7 zaopiniowania materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesje Rady Miejskiej.

- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi medyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

- powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – w tym pkt Radny Łatka zapytał, czy poszła w tej sprawie informacja do pracy, jednak pan radny Kutka odpowiedział, że nie .Natomiast pan przewodniczący komisji Zaranek zapytał zebranych, czy można kogoś zaproponować do zespołu – i jednogłośnie została wybrana pani radna Katarzybna Erenc – Szpek zaproponowana przez radnego Chudzickiego-

- przystąpienia do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec,

- określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej – radny Łatka zapytał o kwotę 644,23 zł jaka to kwota – uzyskał odpowiedź od pani skarbnik, że jest kwota roczna, ponieważ są to mieszkania do remontu kapitalnego, ceny są wg kosztorysu

- odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

- udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – opinia pozytywna przy obecności 6 członków komisji

- pomocy finansowej dla powiatu Obornickiego – radny Chudzicki zapytał ile lamp ma powstać? – pani skarbnik odpowiedział, że jest to dopiero na etapie projektu i z niego będzie wynikała ilość.

- wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2015 – radny Kutka poinformował, że złozy wniosek o utwardzenie ul. Reja w ramach tych samych pieniędzy.

W tym punkcie głoś zajął również kierownik Piątkowski, który poinformował o złożonym piśmie przez pana pełnomocnika Adama Brewińskiego dot, zmiany miejscowego planu zagospodarowania w wsi Jaracz – celem tego pisma jest podział działek na większe i ustalenie służebności

Pan radny Zaranek wysłuchawszy zaproszonego gościa, oraz zapoznawszy się z glosami kolegów radnych i koleżanek zaproponował przesunięcie omawianego tematu na następne posiedzenie komisji. Radna Erenc – Szpek zgłosiła oficjalny wniosek o przesunięcie tego tematu na miesiąc wrzesień lub październik.

- utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie” - Radny Łatka zapytał pana burmistrza o biznesplan do projektu ustawy o „CIS” – burmistrz poinformował, że takiego planu nie ma, że inwestycja ta będzie utworzona z dotacji, jeżeli będzie przyjęta uchwała to w najdrobniejszych szczegółach zostanie przekazany radnym plan powstania tej instytucji.

Ad 8 Wolne głosy, wnioski i komunikaty

Radny Chudzicki i radny Zaranek oraz Łatka zgłosili wnioski o załatanie największych dziur ul. Boguniewskiej, Szerokiej, Długiej i Południowej oraz w miejscowości Stare - wniosek przegłosowany jednogłośnie, radny Łatka podziękował w tym punkcie za zaklejenie dziur na ul. Wąskiej, dopytał jednak pana burmistrza kiedy otrzyma odpowiedx na interpelację w spr, automatów przy szkole nr 3, muzeum i ogólniaku – pan burmistrz obiecał sprecyzowaną odpowiedź jednak zaznaczył, że autoamty nie działają legalnie i na pewno zostaną zlikwidowane.

Pani Kolanowska zgłosiła problem developera na ul. Prusa z prośbą o interwencję, natomiast Pani radna Erenc – Szpek interwencję pomiędzy ul. Polną a Krótką gdzie znów są zbite lampy.

Na zakończenie głos zabrał radny Łatka zwracając na niebezpieczne gałęzie wystające z posesji p. Sobańskiego. Burmistrz obiecał, że sprawą zajmie się – oraz, że wspólnie z panem kierownikiem Piątkowskim zostanie wykonany objazd.

Posiedzenie zakończono o godz. 20:30

Protokół sporządziła: A.Mazur

Rogoźno, dnia 20 sierpnia 2015r.

 

drukuj pobierz pdf