Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 września 2015 roku o godz. 16.30 wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 8 /2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 września 2015 roku o godz. 16.30 wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za Ipółrocze 2015 r.
 5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 7. Zakończenie.

 

Pan Przewodniczący Łukasz Zaranek oddał głos gościom, którzy spotkali się na komisji by przedstawić radnym wizję zmiany istniejących budynków na ul. Fabrycznej i ul. II Armii W.P. w galerię handlową pod nazwą „Galeria Fabryczna”. Inwestycję przedstawili panowie z firmy Jack – Bud, którzy są właścicielami działek, na których ma powstać galeria.

Projekt przekształcenia części ronda pod inwestycję polega na wybudowaniu galerii pod nazwą „Galeria Fabryczna” i zakłada wyburzenie części budynków przy ul. Fabrycznej tj. stare garaże i budynki magazynowe po firmie HE-MI-DAR oraz postawienie części nowych budynków o powierzchni pierwszy 1050 m i 640 m budynek drugi + kondygnacja piętro. Projekt budynków, ich wkomponowanie w miejsce obecne przedstawił projektant Jakub Januszewski. Pierwsze pytanie od pana radnego Chudzickiego dotyczyło wielkości działki i wielkości budynków, które będą wchodziły w skład galerii? Pan inwestor poinformował radnego, że sama działka to ok 6000 m2, a powstałe budynki, będą miały 1700 m2.

Kolejne pytanie w tym temacie postawił pan Łatka pytając inwestorów jaki rodzaj działalności jest przewidziany w galerii? Pan inwestor odpowiedział, że jest to działalność handlowo – usługowa. Drugim pytanie pana radnego było, czas realizacji tej inwestycji? Pan inwestor odpowiedział, że jest to ok 2 lat – dlatego, że musi być zatwierdzona zmiana planu zagospodarowania, ogłoszenie przetargu, prace projektowe, warunki przyłączeniowe i jest to wszystko czasochłonne. Kolejne pytanie radnego, to kwestia wysokości obiektu? Pan projektant Januszewski odpowiedział, że jest to ok 9 m w najwyższym punkcie. Pani burmistrz dopytała, czy w związku z tym, że budynek jest bardzo brzydki od strony ul. II Armii W.P., czy jest szansa na zawieszenie banerów reklamowych z nazwą firmy inwestującej? Inwestor odpowiedział, że nie będzie na tym etapie inwestował w ruinę jaką są bydynki na tej ulicy, a jeżeli będzie wizualizacja całej galerii to można pomyśleć wtedy o jakiejś reklamie.

 

Ad. 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu za Ipółrocze 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze wraz z prezentacją przedstawioną na posiedzeniu komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pytanie radnego Chudzickiego do pani skarbnik, brzmiało: „ Czy coś się zmieniło w wykazie planowanych wydatków majątkowych?” Pani skarbnik odpowiedziałała, że jedynie monitoring został zakończony i zobowiazanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 64.900 zł.

Radny Łatka zapytał, czy były umorzenia podatków? PaniSkarbnik odpowiedziała, że wszystkie umorzenia znajdują się na stronie 12 informacji o wykonaniu budżetu i umorzenia te zazwyczaj są indywidualne oraz dotyczą najczęściej osób w trudnej sytuacji.

Radny Maciej Kutka zapytał pania skarbnik jaka jest wysokość podatku ośrodka za jeziorem?

Pani Skarbnik odpowiedziałaq, że jest to niecałe 4000 zł, w tym umorzenie dotyczyło tylko części gruntu, natomiast od budynków wszystkich należność została zapłacona. W dalszej części pan radny Chudzicki zapytał panią skarbnik :” W jaki sposób jest wyliczana kwota wolnych środków?” Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to róznica pomiędzy przychodami a rozchodami. Pan Chudzicki zapytał również;” Kiedy można uruchomić wolne środki?” Pani skarbnik odpowiedziała, że po bilansie.

Dalej radny Jarosław Łatka zapytał, do ilu mieszkańców ma prowadzić nowo powstała droga w Gościejewie?

Pani skarbnik odpowiedziała wraz z pania burmistrz, że jest to droga finansowana z byłego FOGR – i że droga nie jest planowana do budynków mieszkalnych tylko do pól rolników, żeby nie niszczyli sobie sprzętu.

Następnie radny zapytał o to, dlaczego wszystkie kościoły nie są traktowane równo w spr. doracji na cele remontowe? Pani Skarbnik odpowiedziała, że na takie kwoty były składane wnioski i ona nie może ingerować w to co jest na wniosku.

Opinia komisji w tej sprawie jest pozytywna przy 3 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”, oraz wniosek formalny zgłoszony przez Radnego Jarosława Łatkę by kośćiół w Parkowie otrzymał 20 tys zł.

Następnie w daleszej części pani skarbnik przedstawiła 3 autopoprawki – dotyczące środków przeniesionych na fundusz Sołecki w Karolewie, następnie przeniesienia między rodziałami w oświacie oraz zwiększenie planowanych wydatków na roboty budowlane, nadzór inwestorski kwota 185 tys zł.

Następnie pani skrabnik przedstawiła również projekt uchwały w spr. Planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-20226, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję

Rady Miejskiej.

- uchwała w sprawie nazewnictwa ulic – powyższą uchwałę przedstawił

kierownik Roman Piątkowski, proponując komisji ul. Uboczną. Pan Radny Łatka

wyraził swoje negatywne zdanie dotyczące tej nazwy i zapytał pana kierownika,

czy komisja może tą nazwę zmienić? Kierownik odpowiedział, że mieszkańcy

wybrali ul. Spokojną i radny Łatka i reszta czlonków komisji ustosunkowali się

pozytywnie do tej propozycji.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno – uchwałę również zreferował pan Piątkowski informując radnych, że jest to budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne. Pan Łatka zapytał, czy były już prowadzone rozmowy odnośnie kosztów? Pan Piątkowski odpowiedział, że na razie jest oferta nabycia za kwotę 250 tys zł, nie wiadomo natomiast ile będzie tam mieszkań po remoncie, przypuszczenia są na 27 małych mieszkań, ale jest wskazanie na kilka większych.

Pan radny Kuszak zapytał, czy właściciela sąsiednich budynków, są poinformowani, że będą tam budowane mieszkania socjalne? Pan Piątkowski odpowiedział, że nikt z mieszkańcami nie prowadził takich rozmów. Pan radny Łatka zapytał, cze ewentualne prace mogą być prowadzone przez pracowników „CIS”? Pani burmistrz odpowiedziała, że na pewno tak, ale nie będą to wszystkie prace, ponieważ pracownicy CIS na początku sami się będą dokształcać, poza tym nie będzie ich na tyle dużo by poradzić sobie w terminie ze wszystkimi pracami. Pan Kuszak w dalszej części zapytał, czy właścicielem jest syndyk, czy osoba prywatna? Pani burmistrz odpowiedziała, że właścicielem jest osoba prywanta.

 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźna
 • uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno
 • uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 – przedstawił członek komisji Maciej Kutka
 • uchwała w sprawie zmiany planu Komisji Rewizyjnej na 2015 rok – przedstawiała przewodnicząca komisji Katarzyna Erenc – Szpek. Pan radny Łatka dopytał, dlaczego kontrolowane mają być tylko 3 jednostki przedszkolne? Odpowiedzi udzieliła radna Longina Kolanowska informując, że tam były przeprowadzone największe remonty i kontrola jest z tym zwiazana. Dalej radny Łatka zaproponował, dołączyć do kontroli ZEAPO. Ale na tą kwestie odpowiedzi udzielił burmistrz Szuberski, który poinformował radnych że ZEAPO jest już po szczegółowej kontroli, podczas której wykryto szereg nieprawidłowości i informacja w tej sprawie zostanie przekazana radnym. Do kwestii tej uchwały radny Jarosław Łatka zaproponował dopisanie w par.1 Grudzień pkt 1 – doprecyzowanie „w Urzędzie Miejskim.”
 • uchwała w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – pan burmistrz doprecyzował, że w jednostce Aquabellisu również jest prowadzona kontrola i informacja również zostanie przekazana radnym.
 • uchwała w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźnie – w tym punkcie głos zajął pan burmistrz, tłumacząc radnym potrzebę uchwalenia nowego statutu, ponieważ stary jest z 1999r. również z racji tej, iż pan dyrektor Wiktor Jaworski przebywa na dłuższym zwolnieniu a osoba go zastępująca musi posiadać wyższe wykształcenie, a stary statut tego nie zakładał. Pan radny Łatka zwrócił burmistrzowi uwagę,że w statucie brakuje w par 16 słowa „gimnazja” i poprosił o dopisanie.

- uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – uchwałę zreferował pan Roman Piątkowski informując radnych, że rzeczywistośc jest taka że drogi, które nie są drogami gminnymin i tak gmina o nie dba – więc czy one terez będą zaliczone do dróg gminnych czy nie to i tak niewiele to zmieni.

- uchwała w sprawie sfinansowania w kwocie 23 tys prac restauratorsko – konserwacyjnych w kościele pw. N.M.P. Królowej Świata w Parkowie – uwagą do tego punktu ze strony radnego Łatki i Nikodema było przydzielenie takiej kwoty, żeby wszystkie poprzednie parafie, które składały wnioski o pomoc finansową otrzymały po równo. Wniosek formalny radnego Łatki - przydzielenie dofinansowania w kwocie 20 tys zł.

 

Ad. 6 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

W tym punkcie radni wydali opinię w sprawie zmiany planu zagospodarowania działek w Jaraczu na wniosek pana Wybieralskiego. Opinia podjęta przez członków komisji jest negatywna, przy 7 głosów „przeciw”. Dalej w tym punkcie pan Hubert Kuszak zauważył, iż w projekcie zwiększy się ilość ochronnych barierek przy ul. Kotlarskiej i zapytał pana burmistrza, czy pertraktował w sprawie niekorzystnego dla gminy przetargu? Pan burmistrz poinformował radnego, że jeżeli są jeszcze jakieś uwagi do prac, które można by zaproponować to można przedstawić. Pan Kuszak poinformował, że na następnym posiedzeniu komisji przedstawi w tej sprawie wnioski. Następnie pani Kolanowska przedstawiła członkom komisji i burmistrzowi wnioski o wydzielenie i zabezpieczenie w budżecie Zarządu Województwa Wielkopolskiego srodków na przeznaczenie ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 241 na ul. II Armii W.P. Od krzyżowania z ul. Polną do ul. Piłsudskiego. Drugi do Powiatu Obornickiego o zabezpieczenie środków na przeznaczenie ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr do wjazdu na ulicę Garbacką. Oba wnioski komisja przegłosowała jednołośnie „6” głosami „za”. Radni Łatka i Kuszak poinformowali w tym punkcie burmistrza, że na ul. Kotlarskiej są pozapadane studzienki i warto by było przed remontem je naprawić. Pani Katrzyna Erenc – Szpek zapytała burmistrza o sprawę pani Sobczak, która skierowała pismo do Radnych w spr, dojazdów, pan burmistrz poinformował, że pan kierownik Paweł Andrzejczak dał już odpowiedź w tej sprawie. Następni Radna Erenc poprosiła burmistrza o ustosunkowanie się do prośby w piśmie od Hospicjum w Wągrowcu o wsparcie finansowe, bo jak zauważyła wielu mieszkańców Rogoźna korzysta z tego miejsca. Pan burmistrz obiecał do sprawy wrócić, bo jak zauważył należałoby się zorientowac jak inne miejscowości partycypuja w kosztach tego hospicjum. Dalej pan Łatka zapytał kiedy rusza uniwersytet? Pani burmistrz poinformowała radnego, że działa już rada programowa, został wybrany zarząd prezesem jest pan Dziskowski, zastępcami pani Gromanowska i Karolak, jest wpis do KRS, NIP a siedziba w budynku Agrobiznesu. Na koniec pan radny jeszcze zapytał, czy burmistrz przewiduje budzet obywatelski, pan Szuberski poinformował radnego, że tak – że będzie to w dwóch częściach, miejskiej i wiejskiej jedynie jest kwestia ustalenia wysokości kwoty. Na koniec radne Erenc poprosiła w imieniu mieszkańców ul. Kościuszki i interwencję, ponieważ na tyłach Agrobiznesu zbiera się huligaństwo i odbywają się libacje. Pan burmistrz obiecał zająć się tą sprawą.

 

Zakończono o godz 20;15

Protokołowała; A.Mazur

 

drukuj pobierz pdf