Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 8/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godz. 16:15 wsali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny.

Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami na ternie gminy Rogoźno
 6. Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.
 7. Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno. 
 8. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 Porządek obrad został zmieniony po dołożeniu punktów i poddany głosowaniu – przy obecności 7 członków komisji – jednogłośnie.

Pkt 5. Projekt przekształcenia części ronda pod inwestycję – „Galeria Rondo”.

Pkt 10. Sytuacja suszy w gminie Rogoźno.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad.5 Projekt przekształcenia części ronda pod inwestycję – „Galeria Rondo”.

Projekt przekształcenia części ronda pod inwestycję polegająca na wybudowaniu galerii pod nazwą „Galeria Rondo” zakłada wyburzenie części budynków przy ul. Fabrycznej oraz postawienie części nowych budynków o powierzchni pierwszy 1050 m i 640 m budynek drugi + kondygnacja piętro. Projekt budynków, ich wkomponowanie w miejsce obecne przedstawił projektant Jakub Januszewski oraz przedstawiciele firmy Jack – Bud.

Radny Nadolny zapytał o kwestię terminu wykonania takiej inwestycji? Przedstawiciel firmy Jack-Bud poinformował, że może to być rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wszelkich pozwoleń za 2 lata i 1 rok trwania budowy w/w inwestycji. Radni ustosunkowali się pozytywnie do przedstawionego tematu, prosząc jednak by temat został poruszony na komisji społecznej.

 

Ad. 6 Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami na ternie gminy Rogoźno.

Punkt ten zreferował kierownik WGNRiOŚ pan Roman Piątkowski.

Podstawą prawną funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy, jednym z zadań Gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

I.  Część ogólna.

1. W okresie od 1 do 31 lipca 2013r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbierał Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński z siedzibą przy ul. Boguniewskiej 8, 64-610 Rogoźno- koszt realizacji usługi wyniósł zgodnie z podpisaną umową 128.000,00 zł.

2. Od 01.08.2013r. do 30.06.2015r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbierała firma Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław- firma wybrana została w drodze przetargu nieograniczonego, kwota usługi na cały okres 2.576.000,00 zł, miesięczna stawka usługi wynosiła 112.000,00.

3. Od 01.07.2015r. do 31.12.2015r., odpady komunalne z terenu Gminy Rogoźno odbiera firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska- kwota usługi na cały okres 667.440,00 zł, miesięczna stawka usługi 111.240 zł.

4. Na terenie wysypiska odpadów komunalnych w Studzieńcu zlokalizowany został tzw. PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy Gminy Rogoźno  mogą bezpłatnie  zostawić niżej wymienione selektywnie zebrane odpady problemowe:

 • odpady niebezpieczne w tym chemikalia, żarówki itp.,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielogabarytowe ( radia, telewizory, inny sprzęt elektroniczny, lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, zlewozmywaki, kuchenki gazowe, węglowe, inny sprzęt AGD, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki itp., tapczany)
 • zużyte opony.

5. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się m.in. w obiektach użyteczności publicznej, tj. Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, placówkach oświatowych oraz w sklepach.

6. W roku 2013 i 2014 zorganizowane zostały po 2 zbiorki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W I połowie roku 2015 zorganizowano  1 zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7. W okresie od kwietnia do października każdego roku co dwa tygodnie odbierane są bezpośrednio  od mieszkańców odpady ulegające biodegradacji.

8. W okresie obowiązywania nowego systemu gospodarki odpadami za pomocą strony internetowej oraz ulotek, mieszkańcy są informowani o harmonogramie wywozu, zmianie firmy wykonującej usługi oraz innych  istotnych kwestiach związanych z gospodarowaniem odpadów.

 

II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Rogoźno funkcjonuje instalacja zastępcza tj. wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec, na które trafiają odpady zmieszane odebrane od mieszkańców Gminy Rogoźno.

Zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny zostaje zagospodarowany przez zakład ELEKTRORECYKLING, Bartosz Kubicki, ul. Kolejowa 36,64-300 Nowy Tomyśl

Opakowania z papieru i tektury  przekazywane były do Wytwórni papieru toaletowego Ekoklan, Margonińska Wieś 34A, 64-830 Margonin.

Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były Spółce Wodno-Ściekowej „GWDA”, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła.

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2014 jako zadanie inwestycyjne wykonano PSZOK.

W II połowie roku Gmina Rogoźno zamierza podjąć działania mające na celu opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec, w latach następnych przewiduje się przeprowadzenie procesu rekultywacji składowiska.

 

3. Liczba mieszkańców:

Data

Liczba mieszkańców wg meldunku

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

Liczba mieszkańców deklarujących zbiórkę selektywną

Liczba mieszkańców deklarująca zbiórkę w sposób nieselektywny

31.12.2013r.

18.172

16.204

13.667

2.537

31.12.2014r.

17.948

16.113

13.707

2.406

30.06.2015r.

17.939

16.104

13.734

2.370

 

4. Liczba nieruchomości:

Data

Ogólna liczba nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji

Liczba nieruchomości deklarująca zbiórkę selektywną

Liczba nieruchomości deklarująca zbiórkę w sposób nieselektywny

31.12.2013r.

3.214

2.429

785

31.12.2014r.

3.280

2.486

794

30.06.2015r.

3.313

2.527

786

 

W stosunku do 18 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na które nie złożono deklaracji,  wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty.

 

5. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Rogoźno ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Okres

Ilość zebranych odpadów zmieszanych (Mg)

Ilość zebranych tworzyw sztucznych (Mg)

Ilość zebranego szkła ( Mg)

Ilość zebranej makulatury (Mg)

Ilość zebranego bio (Mg)

Ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych (Mg)

01.07-31.12.2013r.

1.653,824

60,66

87,74

17,33

36,29

31,48

01.01-31.12.2014r.

3.191,78

160,32

           196,24

28,87

171,68

91,98

01.01-30.06.2015r.

1.752,38

87,41

104,56

11,74

81,94

32,56

 

6. Wyposażenie mieszkańców w worki:

Okres

Ilość worków na tworzywo (szt.)

Ilość worków na szkło (szt.)

Ilość worków na makulaturę (szt.)

Ilość worków na bio (szt.)

01.07-31.12.2013r.

24.300

21.736

16.725

14.310

01.01-31.12.2014r.

54.756

23.600

           16.495

15.368

01.01-30.06.2015r.

24.930

10.161

      5.716

6.299

 

III.  Koszty obsługi systemu.

ROK 2013- I półrocze- 729.536,96 zł, w tym:

 1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 688.000,00 zł,
 2. Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, przesyłki itp. – 7.767,14 zł,
 3. Koszty pracownicze- 33.769,82 zł.

ROK 2014- 1.469.128,73 w tym:

 1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 1.344.000,00 zł,
 2. Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, oprogramowanie, PSZOK – 15.051,50 zł,
 3. Koszty pracownicze- 110.077,23 zł.

ROK 2015- do 31.07.2015r.- 872.614,78 zł w tym:

 1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- 783.240,00 zł,
 2. Koszty administracyjne- zakup artykułów biurowych, urządzeń, oprogramowanie- 4.494,76 zł,
 3. Koszty pracownicze- 84.880,02 zł.

W kosztach systemu nie ujęto kosztów związanych z wydatkami dot. opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki, ogrzewanie, internet, usługi telekomunikacyjne. Po zreferowaniu o głos poprosił radny Sebastian Kupidura, który zapytał; „Czy gmina dysponuje jakimiś narzędziami, ażeby zmusić społeczność do płacenia za śmieci?” Pani skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma skutecznych metod. Następnie glos zabrał przewodniczący komisji Adam Nadolny pytając panią Skarbnik; „Od jakiej kwoty zaczynają się należności ściągalne? ”Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 100 zł. Pan Paweł Wojciechowski zapytał; „Czy istnieje weryfikacja osób na podstawie deklaracji, które nie płacą?” Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zgłosi sąsiad, lub na podstawie oświadczenia mieszkańców.

 

Ad. 7 Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.

 1. Ogólna charakterystyka gminy Rogoźno.

Gmina Rogoźno jest gminą miejsko - wiejską położoną w województwie wielkopolskim i powiecie obornickim, 30 km na północ od Poznania. Od północy graniczy z gminą Budzyń (powiat chodzieski) i dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara z gminami Wągrowiec, Skoki (powiat wągrowiecki), Murowana Goślina (powiat poznański), Oborniki i Ryczywół (powiat obornicki). Granice mają łączną długość 82 km. Powierzchnia gminy to 217,95 km2, w tym 11,2 km2 przypada na miasto Rogoźno. Przez centralną część gminy przebiega łącząca Poznań z Pomorzem Środkowym droga krajowa K-11 i ważna linia kolejowa Poznań Kołobrzeg. W miejscowości Ruda bierze początek droga wojewódzka nr 241Rogoźno - Wągrowiec.

Lasy gminy stanowią południowowschodnią krawędź Puszczy Noteckiej. Przez gminę przepływają rzeki Wełna, Mała Wełna, Flinta i Struga Sokołowska. Najwyższym wzniesieniem gminy, a za razem całego powiatu jest położony w Słomowie Koci Sad - 119 m n.p.m.

Użytki rolne zajmują 13.548,52 ha, czyli 62,15% ogólnej powierzchni gminy. Średnia powierzchnia gospodarstwa to 12,43 ha. Indywidualnych gospodarstw powyżej 100 ha mamy w gminie dziesięć. Głównym przedmiotem ich działalności jest uprawa zbóż oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. W gminie Rogoźno są też cztery rolne spółki z o.o. i trzy spółdzielnie produkcyjne.

Gminę zamieszkuje 18.230 osób (stan z 30 czerwca 2014 r.), z tego w Rogoźnie mieszka 11.277 (stan z 30 czerwca 2014 r.), a pozostałe 6.953 zamieszkuje 32 wsie (największa - Parkowo - 1.113 mieszkańców) nie licząc osad posiadających często własne nazwy, a składających się z pojedynczych zabudowań lub takich, po których pozostała tylko nazwa na mapie. Średnia gęstość zaludnienia to 82,1 os./km2, a w samym Rogoźnie 1002,3 os./km2.

 

2. Działalność kontrolno – rozpoznawcza.

Szczegółowy przebieg zadań z zakresu spraw kontrolno – rozpoznawczych stanowi załącznik nr 1.

Najczęstsze przyczyny powstawania zagrożeń:

Pożary:

 • nieostrożność osób w posługiwaniu się ogniem otwartym,
 • podpalenia,
 • zaprószenie ognia przez osoby postronne.
 • niewłaściwe prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych,
 • brak zachowania odpowiedniej odległości podczas składowania płodów rolnych,
 • brak kontroli i czyszczenia przewodów dymowo – spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych,
 • wady instalacji i urządzeń grzewczych.

Miejscowe i inne zagrożenia:

 • anomalie pogodowe i związane z nimi gwałtowne zjawiska atmosferyczne,
 • niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu,
 • nieprawidłowa eksploatacja środków transportu.

 

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Obszar chroniony powiatu obornickiego zabezpieczało 27 Ochotniczych Straży Pożarnych, na które składało się 26Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S” oraz 1Ochotnicza Straż Pożarna typu „M” (OSP Piotrowo). Istotnym elementem zabezpieczenia operacyjnego powiatu obornickiego było 9 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo  – Gaśniczego są to:

 • gmina Oborniki Ochotnicze Straże Pożarne: Dąbrówka Leśna, Ocieszyn, Kiszewo;
 • gmina Rogoźno Ochotnicze Straże Pożarne: Rogoźno, Gościejewo, Parkowo, Pruśce;
 • gmina Ryczywół Ochotnicze Straże Pożarne: Ryczywół, Lipa.

Inwestycje

a) dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:

- łączna kwota – 315 490,00  zł

- wydatki bieżące – 66 970, 00 zł

- na wydatki inwestycyjne – 248 520, 00 zł, w tym 180 000, 00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Kiszewo, pozostała kwota 68 520, 00 zł przewidziana jest na doposażenie podstawowego ratownictwa specjalistycznego w zakresie ratownictwa technicznego, aparatów powietrznych, agregatów prądotwórczych, pomp do wody zanieczyszczonej, zestawów do udzielania pierwszej pomocy medycznej (5 OSP: Ocieszyn, Kiszewo, Parkowo, Rogoźno, Ryczywół),

 

Dofinansowanie gminy Rogoźno:

- na wydatki inwestycyjne – 23,270 zł

- na wydatki bieżące – 31,300 zł

OSP Pruśce:

dotacja na wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł na zakup: hełm strażacki – 4 szt., latarka do hełmu  - 4 szt., zestaw ratownictwa wodnego, kamizelka asekuracyjna z uprzężą – 2 szt., wąż tłoczny W75 – 5 szt.

OSP Parkowo:

dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł na zakup rozpieracza kolumnowego,

dotacja na wydatki bieżące w kwocie 6.200,00 zł na zakup: ubranie specjalne 3 kpl., rękawice strażackie – 10 par, wąż pożarniczy 8 szt.,

OSP Rogoźno:

dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 18.270,00 zł na zakup:

aparat powietrzny – 4 kpl., agregat prądotwórczy, pompa do wody zanieczyszczonej, zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

dotacja na wydatki bieżące w kwocie 12.600,00 zł, na zakup: uzupełnienie zestawu ratownictwa wysokościowego, ubranie koszarowe – 5 kpl, buty specjalne - 6 par, wąż pożarniczy – 10 szt., dyski sygnalizacyjne, parawan ochronny, mostek przejazdowy – 2 szt., bosak składany, stojak hydrantowy, ubranie specjalne – 2 kpl., naprawa samochodu w WBO.

OSP Gościejewo:

dotacja na wydatki bieżące w kwocie 6.500,00 zł., na zakup: hełm strażacki – 5 szt., radiotelefon nasobny, wąż pożarniczy – 4 szt., sito kominowe.

b) wszystkie OSP w KSRG zostały wyposażone w zestawy urządzeń hydraulicznych umożliwiających prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego,

c) niezbędnym jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy z uwzględnieniem osób, które podlegają recertyfikacji  – powyższe zmniejszy otrzymanie kwalifikacji ratownika medycznego o ½ koszty ww. szkolenia.

 

Uwagi i wnioski:

 1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego powinno zabezpieczyć odpowiednią ilość sprzętu przeciwpowodziowego (worki, piasek) oraz folię przewidzianą do zabezpieczania poszycia dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.
 2. Należy uwzględnić i być przygotowanym na dostarczenie posiłków dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych przy udziale w długotrwałych działaniach ratowniczo gaśniczych (działania prowadzone powyżej 6 h).
 3. Niezbędnym jest wyznaczenie służby Burmistrza przewidzianej do usuwania zagrożeń na drogach gminnych gminy Rogoźno.
 4. Poczynić starania dotyczące kontroli - modernizacji instalacji hydrantowej w miejscowości Tarnowo, Gościejewo i Gościejewko (podczas pożaru stogów Holpol – Compost przedstawiciel Aquabelis Sp. z o.o. poinformował, że z uwagi na końcowy odcinek sieci hydrantowej nie jest możliwe zwiększenie ciśnienia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych). Sprawdzenie wydajności poszczególnych hydrantów odnotowywać w protokołach przeglądu hydrantów z uwzględnieniem zalecanej wydajności i ciśnienia. Aktualnie protokoły (przedłożone przedstawicielowi KP PSP Oborniki) z przeglądów sieci hydrantowej nie zawierają przedmiotowych wpisów.
 5. Wydzielić barierą ochronną pasy dla pieszych i rowerzystów od linii brzegowej jeziora Rogozińskiego (zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym - utonięcie 9 – letniej dziewczynki  - 19.06.2015 r.).
 6. Istotnym elementem utrzymania gotowości operacyjnej podmiotów OSP jest właściwe oszacowanie niezbędnych środków finansowych przewidzianych do właściwego utrzymania sprzętu specjalistycznego w postaci przeglądów, kontroli i badań, w tym badań i ubezpieczenia druhów OSP.

Radny Henryk Janus zadał pytanie panu komendantowi Szramie o numerowanie hydrantów, czy każdy hydrant powinien posiadać swój nr? Komendant odpowiedział, że właściwie tak powinno być, i że należało by tę sprawę rozpatrzeć. W dalszej części radny poinformował komendanta o możliwości sprawdzenia stanu technicznego hydrantów oraz ilości wypływającej wody na 1 min, ponieważ nie wszystkie są często używane i nigdy nikt ich stanu nie sprawdzał. Natomiast burmistrz Szuberski zwrócił uwagę na głośność syreny - powiadamiania druhów, czy mógłby to być inny sposób, lub zmniejszyć natężenie syreny, ponieważ jest to uciążliwe dla mieszkańców ul. Nowej? Komendant odpowiedział, iż zmiana powiadamiania jest możliwa jednak należałoby to zrobić w formie uchwały.

 

Ad. 8 Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno.

Sprawę funkcjonowania Policji na posiedzeniu komisji przedstawił komendant pan Piotr Warnke.W przedmiotowym okresie funkcjonariusze Komisariatu Policji w Rogoźnie wszczęli:

 • 193 postępowania w sprawach  o przestępstwo
 • 95  postępowań wyjaśniających zakończonych odmowami wszczęcia postępowań
 • wszczęto 135 sprawy dotyczących postępowań o wykroczenie celem skierowania wniosku o ukaranie do Sądu
 • Przeprowadzono 420 postępowań mandatowych gdzie nałożono grzywny w łącznej wysokości 62 tysięcy złotych
 • Przeprowadzono 1106 interwencji policyjnych
 • 28 osób zatrzymano do 24 godzin po zdarzeniu na tzw. „ gorącym uczynku” 
 • 186 osób doprowadzono ( do zakładów karnych, aresztów śledczych,  jednostek policji, placówek służby zdrowia, miejsc zamieszkania)
 • W 36 przypadkach zastosowano  pouczenia za popełnione wykroczenia

Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Rogoźnie aktualnie realizowane jest porozumienie z dnia 11 lutego 2015r  miedzy Burmistrzem Rogoźna a Wielkopolskim Komendantem Policji w Poznaniu. Porozumienie dotyczy przekazania środków finansowych na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normy pracy. Pozyskana na ten cel kwota 10 tysięcy złotych pozwala na tworzenie dodatkowych patroli wspomagających służby podstawowe w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Rogoźna. Głównym elementem działań realizowanych przez przedmiotowe patrole jest oddziaływanie prewencyjne zapobiegające  zjawisku sprzedaży alkoholu niezgodnie z przepisami,  przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku w miejscu zabezpieczenia uroczystości i przemarszów. 

Oprócz powyższego Urząd Miejski w Rogoźnie od lipca 2015 roku finansuje koszta pobytu osób doprowadzonych do w Izby Wytrzeźwień w Pile.  Dotyczy to wyłącznie osób doprowadzanych z terenu miasta i gminy Rogoźno.

Ponadto Samorząd w Rogożnie przekazał policji kwotę 36 tysięcy złotych w celu wsparcia zakupu nowego radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Rogoźnie. Zakup zostanie zrealizowany jeszcze w 2015 roku na zasadzie systemu 50/50 gdzie jedną połowę kosztów zakupu pokrywa organ samorządowy a drugą połowę policja.

Radni nie wnosili wniosków ani zapytań do tego punktu.

Informację na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Rogoźnie przedstawił komendant Jan Stępień.

Straż Miejska w Rogoźnie mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2.

Straż Miejska funkcjonuje w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Została ona powołana do ochrony porządku publicznego. Jest umundurowana formacją, która pełni rolę służebną wobec społeczności lokalnej i wykonuje swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Nadzór nad działalnością Straży Miejskie sprawuje Burmistrz Miasta Rogoźno, a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez Wielkopolskiego Komendanta Policji. Bezpośrednio rogozińską strażą kieruje Komendant SM powoływany i odwoływany przez Burmistrza Rogoźna.

Straż Miejska w Rogoźnie powstała w 1992 r. w strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Początkowo zatrudnione były 2 osoby, (obecnie 4), które przemieszczały się po mieście własnymi samochodami. W 2004 roku został zakupiony samochód Renault Kangoo, który używany jest do dnia dzisiejszego. W 2015 roku zostały zakupione 2 rowery. Strażnicy wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego kajdanki oraz pałki wielofunkcyjne typu Tonfa.

Straż Miejska funkcjonuje na terenie miasta i gminy Rogoźno. Współpracuje z innymi formacjami mundurowymi, zwłaszcza z Policją. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzane są wspólne patrole, zabezpieczanie imprez masowych oraz różnych uroczystości.

Straż Miejska ściśle współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogoźnie. W ramach współpracy pomaga dostarczać osoby do miejsca leczenia oraz przeprowadzać czynności służbowe pracowników GOPS.

Strażnicy Miejscy, jako nadzorujący pracę pracowników publicznych, w miarę ich możliwości dbają o pielęgnację terenów zielonych, porządek w miejscach najczęściej zanieczyszczanych, naprawę znaków drogowych oraz drobne remonty chodników.

W ramach podpisanej umowy ze schroniskiem „Azorek” w Obornikach Straż Miejska zajmuje się wyłapywaniem i dostarczaniem do schroniska bezpańskich psów.

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenia rosnących potrzeb społecznych w zakresie utrzymania porządku i spokoju w mieście wprowadzono patrole piesze, rowerowe i zmotoryzowane na teranie całego miasta. Na terenie Promenady zainstalowany został monitoring.

Oprócz wykonywania codziennych obowiązków związanych ze sprawami porządkowo- administracyjnymi SM podejmuje interwencje w związku ze zgłoszeniami różnych interwencji, m.in. :

 • ustalanie sprawców zajęcia pasa drogowego i reklamy bez wyznaczonych uzgodnień;
 • kontrola podłączania do kanalizacji;
 • konwój dokumentów;
 • ustalanie sprawców nielegalnych wycinek drzew, spalania odpadów itp.;
 • asysty przy eksmisjach.

Do zadań straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo oraz polepszyć skuteczność  funkcjonowania Straży Miejskiej zalecane jest zainstalowanie monitoringu miejsc najbardziej zagrożonych atakami wandalizmu i wybrykami chuligańskimi.    

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców radny Wojciechowski zapytał o możliwość posiadania broni przy sobie. Pan Stępień odpowiedział, że ogólnie prawo takie zostało odebrane.

 

Ad. 9 Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 W tym pkt wystąpił pan Adam Bereziński przedstawiając komisji wraz z kierownikiem Romanem Piątkowskim zmianę miejscowego planu zagospodarowania działek w Jaraczu wraz z wydzieleniem gruntów pod drogi.

Zdaniem pana Berezińskiego warunki gospodarcze były inne 7 lat temu, ponieważ od tego czasu sprawa nie znalazła jeszcze finału – dziś są inne. Zmiana planu jest potrzebna, ponieważ w obecnym  stanie działki są zbyt duże i mało atrakcyjne dla przeciętnego nabywcy. Spór z gminą trwał parę lat za poprzedniego pana burmistrza w kwestii dostępu do dróg publicznych, ponieważ działki przeznaczone pod drogi pozostają własnością właściciela – co nie było prawdą wg pana Berezińskiego. Na dzień dzisiejszy pan Bereziński jako pełnomocnik pana Wybieralskiego jest w stanie przekazać za symboliczną złotówkę grunty pod drogi publiczne, bez domagania się od gminy odpłatności.Nie jest jego ani pana Wybieralskiego celem wyłudzanie od gminy pieniędzy – nie ma mowy o żadnej służebności. Pan kierownik Piątkowski zaznaczył, że w każdej chwili z tego projektu można się wycofać.  W gestii pana Wybieralskiego jest wzbogacenie gminy w dodatkowe pieniążki, ponieważ za sprzedażą działek idą ludzie, i media i te pieniądze zasilają gminę. Jak zauważył trafnie pan Nadolny – działek faktycznie nie można sprzedać, jeżeli sprawa nie zostanie uregulowana. Sprawa dróg w tej kwestii zostanie przekazana do wyjaśnienia panu kierownikowi Tadeuszowi Zygmuntowi. Kończąc temat tego punktu radny Nadolny poinformował, gościa iż komisja daje sobie miesiąc czasu na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Omówienie projektów uchwał;

 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi medyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
 • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 • przystąpienia do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec,
 • określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej – radny Łatka zapytał o kwotę 644,23 zł jaka to kwota
 • odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,
 • udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – opinia pozytywna przy obecności 5 członków komisji(2 chwilowo nieobecnych), 1 nieobecnym
 • pomocy finansowej dla powiatu Obornickiego
 • wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2015 – pani skarbnik w tym punkcie przedstawiła 3 autopoprawki, które dotyczyły m.in. zwiększenia środków na ogrodzenie „Orlika” w Budziszewku, przeniesienie środków finansowych związanych z przyjęciem do przedszkola „Motylek” dziecka niepełnosprawnego, oraz przesunięcia środków finansowych w spr, podręczników dla 12 uczniów gimnazjum.
 • utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie” – burmistrz poinformował, że uchwała została przekazana do ponownej analizy przez radcę prawnego i zostanie przekazana ostateczna wersja przed sesją.

 

Ad. 10 Sytuacja suszy w Gminie Rogoźno.

Ten punkt przedstawił radnym radny Henryk Janus opierając się na piśmie od Wojewody Wielkopolskiego w spr. terenów zagrożonych suszą . Radny Janus przedstawił sytuację opadów ze stacji meteorologicznej w Gościejewie oraz wykaz gatunków roślin uprawnych zagrożonych suszą z Instytutu Uprawy i Nawożenia Roślin w Puławach.

Po wysłuchaniu analizy powyższego tematu – radni jednogłośnie stwierdzili, iż warto jest sprecyzować apel w formie uchwały do Wojewody Wielkopolskiego oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w spr. terenów dotkniętych suszą w gminie Rogoźno – kwestia przegłosowana jednogłośnie.

 

Ad. 11 Wolne głosy i wnioski.

 • wniosek pani Ewy Wysockiej o wykoszenie poboczy i obcięcia gałęzi topoli w miejscowości Międzylesie – wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pani Ewy Wysockiej o uzupełnienie dziur gruzobetonem na drodze gminnej do p. Wypyszczak – wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Adama Nadolnego o obcięcie koron drzew w m. Parkowo na odcinku od przejazdu kolejowego do początku zwartej budowy
 • wniosek pana Adama Nadolnego o poszerzenie zjazdu z drogi krajowej S-11 do m. Parkowo masą bitumiczną – wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Adama Nadolnego w spr. sprawdzenia stanu technicznego hydrantów wraz z informacją ilości wypływającej wody na 1 min. – wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Henryka Janusa wymianę znaku B-36 na ul. Różanej przy ul. Mickiewicza, oraz zamontowanie znaku B-36 od ul. II A.W.P.– wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Henryka Janusa o naprawę słupka znaku kierunkowego do numerów domów w Gościejewie na skrzyżowaniu drogi nr 273520P z drogą 272514P – wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Henryka Janusa o naprawę bruku przy budynku nr 30 w Gościejewie – wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Pawła Wojciechowskiego o ustawienie tabliczki z nazwą rzeki przy ul. Lipowej – wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Krzysztofa Nikodema o przekazanie kwoty 4000 tys. zł na zakup trawy dla sołectwa Tarnowo– wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Bartosza Perlicjana o wyrażenie zgody na montaż znaku przy krzyżówce drogi krajowej S-11 z drogą powiatową w kierunku m. Parkowo, Jaracz wskazującego dojazd do posesji Jaracz od nr 1 do nr 3– wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Sebastiana Kupidury o postawienie znaków na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ulicą przy markecie Tesco obok bloku nr 37– wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Sebastiana Kupidury o zmianę organizacji ruchu i postawienie znaków na skrzyżowaniu ul. Prusa z Kochanowskiego.– wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek pana Sebastiana Kupidury o zmianę organizacji ruchu i postawienie znaków na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z Kochanowskiego– wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • wniosek radnego Henryka Janusa o wykonanie odwodnienia przy zatoczce autobusowej przy Zespole Szkół w Gościejewie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22:15

Protokół sporządziła: A.Mazur

Rogoźno, dnia24 sierpień 2015r.

 

drukuj pobierz pdf