Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

 

 

 

 

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Cena wywoławcza netto

Przeznaczenie nieruchomości

warunki sprzedaży / uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Biniewo

gm. Rogoźno

/ obręb PRUŚCE

34/1

o pow.1.228m2,

 

24.000,00zł

 

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalony Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r. obowiązywał do dnia 31.12.2003 r.,

- działki nr: 34/1, 34/2 i 34/4 objęte są decyzją

o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.88.2013.BR z dn. 25.07.2013 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy czterech zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy czterech zjazdów indywidualnych z drogi gminnej, budowy drogi wewnętrznej na terenie działki o nr ewid.34 (nr ewid. działki przed podziałem, w wyniku którego powstały między innymi działki nr: 34/1, 34/2 i 34/4) oraz części działki o nr ewid.33/2, Biniewo, gmina Rogoźno,

- działki nr: 34/1, 34/2 i 34/4 położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

 

- przetarg nieograniczony ustny,

 

-ustalone ceny wywoławcze zwierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek,

 

- nabywcy ponoszą 23%podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponoszą nabywcy działek,

 

- przez teren działek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna NN oparta na słupie, a także podziemny wodociąg w100 oraz podziemna sieć telekomunikacyjna,

 

- działki nr: 34/1, 34/2 i 34/4 zostaną obciążone nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz Aquabellis Sp. z o.o., dotyczącą sieci wodociągowej,

34/2

o pow.975m2,

 

20.000,00zł

34/4

o pow.707m2,

 

15.000,00zł

powyższe działki objęte są księgą wieczystą KW PO1O/00028489/6

2.

ul. Zaułek

m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

564/8

o pow.70m2

KW PO1O/00024671/1

2.800,00zł

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego, uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/321/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 29.03.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 25, poz.2054), działka 564/8 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- przetarg ograniczony ustny do właścicieli działek przyległych, tj. działek nr: 570 i 571,

 

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

 

- nabywca ponosi 23%podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- przez teren działki przebiega podziemna sieć kanalizacji deszczowej,

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 07 stycznia 2016 r. do dnia 28 stycznia 2016 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww. ustawy upływa z dniem

18 lutego 2016 r.

 

Rogoźno, dnia 07 stycznia 2016 r.

 

 

drukuj pobierz pdf