Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza II przetarg pisemny na sprzesaż drewna na pniu

Burmistrz Rogoźna

Ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż drewna na pniu

  1. Opis przedmiotu sprzedaży: drewno na pniu wg poniższego wykazu:

Lp.

Położenie zadrzewienia

Gatunek drzew, szt. Obwód

 

Jaracz dz. 65/4

Kasztanowiec 1 szt.

 

Grudna- dz. 103

Dąb - 2 szt.- obwody 60 cm, 96cm

 

Słomowo dz. 45/3

Modrzewie - 6 szt., Akacja – 2 szt.

 

Jaracz/Rożnowice- dz. 474

Jesion- 1 szt., obwód 170 cm,

 

Tarnowo- dz. 163

Topola - 2 szt. obwody cm

 

Rogoźno- dz. 420/2 Różana

Wierzba-60 cm

 

ul. Za Jeziorem dz. 1921/14

Olcha- 4 szt., obwody 60-70cm

 

Tarnowo- działka szkoły- 143/4

Świerki - 4 szt., obwody 70-90 cm

 

ul. Czarnkowska 31, działka 1087

Świerk-2 szt., obwód 50-60 cm

 

Studzieniec- dz. 308

6 szt. topola

 

Parkowo działka nr 613/3- boisko

Topola- 5 szt.

 

Garbatka

Wierzba 1 szt.

 

Nienawiszcz 33/99

Modrzew- 1 szt.

 

ul. Gościnna

Lipa 2szt., ob. 80-90 cm

Cena wywoławcza wynosi: 2.000,00 zł netto

 

  1. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa, obniżyć pień poniżej poziomu gruntu oraz uporządkować teren w obrębie wycinanych drzew wraz z zabraniem gałęzi.

Wykonanie wycinki drzew związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia, a nawet życia osób wykonujących wycinkę oraz osób znajdujących się w rejonie wycinki. Zagrożenie to wynika z pracy na wysokościach i stosowania mechanicznych pił spalinowych.

Oferent, który zwycięży postępowanie zobowiązany jest przeprowadzić wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie zachowania zasad BHP oraz zabezpieczenia terenu, na którym prowadzona będzie wycinka. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z prowadzone prace oraz ich ewentualne skutki i szkody powstałe w stosunku do osób trzecich.

  1. Oferty opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza drzewa podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne - jako niespełniające warunków ogłoszenia.

  2. Wymagany maksymalny okres niezbędny do zrealizowania umowy do 20 lutego 2016r.

  3. Przetarg odbędzie się w dniu 27.01.2016r o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, pokój nr 18, gdzie nastąpi otwarcie ofert.

  4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta- zakup drzew na pniu”, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, w terminie do dnia 27.01.2016 do godz. 8:45.

  5. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena za kupno drzew na pniu oferowanych w ogłoszeniu.

  6. Oferta powinna zawierać :

- ofertę złożoną na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

- zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wzory formularzy ofertowych oraz wymaganych załączników należy wydrukować ze strony internetowej lub można pobrać osobiście w siedzibie urzędu w pok. 17 lub 18 w godzinach urzędowania.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

- złożenie dokumentów opisanych w pkt 8 ogłoszenia;

- złożenie wraz z ofertą kserokopii uprawnień niezbędnych do wycinki drzew poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem;

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych - oferta musi dotyczyć zakupu całości oferowanych drzew;

- w przypadku złożenia ofert równoważnych oferenci zobowiązani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, nie niższych niż zaoferowane w przetargu.

10. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa tj.:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi;

- uprzątnięcie drzew, gałęzi, obniżenia pni poniżej poziomu gruntu ponosi kupujący;

- pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów wobec osób trzecich powstałych w trakcie realizacji wycinki.

Oferenci przed złożeniem oferty zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży według załączonego wykazu.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Rogoźno, dnia 14.01.2016r.

Załącznik nr 1- formularz oferty.

Załącznik nr 2- projekt umowy.


Załącznik 1 oraz 2 do Sprzedaż drewna na pniu II przetarg.pdf

 

drukuj pobierz pdf