Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XX/185/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz

Uchwała  Nr  XX/185/2015 r.

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2015

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Rogoźno, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich przeprowadzania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dotację z budżetu Gminy Rogoźno udziela się publicznym i niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym oraz gimnazjom, zwanych dalej w treści uchwały "szkołami" na podstawie wniosku organu prowadzącego szkołę złożonego do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, posiadającym wpis do ewidencji szkół publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

 

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku - załącznik nr 1.

2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę szkoły,

2) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,

3) numer i datę wpisu do ewidencji szkół publicznych lub niepublicznych przez Gminę Rogoźno,

4) planowaną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły w roku budżetowym, którego wniosek dotyczy, w tym informację o liczbie uczniów niepełnosprawnych,

5) zobowiązanie do informowania o zmianie liczby uczniów,

6) wskazanie rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

 

§ 3. 1. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych na uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. Niepubliczne przedszkola, które w wyniku otwartego konkursu o którym mowa w art. 90 ust 1d i spełniają wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy o zamianie ustawy o systemie oświaty otrzymują z budżetu Gminy Rogoźno dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno, pomniejszonym o opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stanowiącego dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Rogoźno w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na jednego ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

4. Niepubliczne szkoły podstawowe prowadzące przedszkola  otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości równej kwocie wydatków bieżących ponoszonych na uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

5. Niepubliczne szkoły podstawowe położone na terenie miasta Rogoźna, w których realizowany jest obowiązek szkolny na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia tego samego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

6. Niepubliczne gimnazja, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidywanej na ucznia tego samego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

7. Publiczne szkoły prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Rogoźno dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

 

§ 4. 1. Do 5 każdego miesiąca organ prowadzący szkołę składa Gminie informację o faktycznej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się, w szczególności dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Rogoźno.

3. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do 25 dnia danego miesiąca po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie dzieci.

4. Dotacja przekazywana jest na rachunek wskazany przez organ prowadzący szkołę we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 uchwały lub w przypadku zmiany rachunku, stosownym pismem organu prowadzącego, informującym o zmianie nazwy numeru konta bankowego, na rachunek bankowy wskazany w tym piśmie.

 

§ 5. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu do Burmistrza Rogoźna do dnia 20 stycznia następnego roku lub w przypadku gdy szkoła niepubliczna kończy działalność, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3.

 

§ 6. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego Rogoźnie mają prawo dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w informacjach, o których mowa w § 4, na podstawie udostępnionej przez organ prowadzący dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji.

 

§ 7. 1. W dotowanych szkołach Burmistrz Rogoźna może okresowo przeprowadzać kontrole, w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają przedstawiciele Gminy Rogoźno, zwani dalej kontrolerami, na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza Rogoźna.

 

§ 8. 1. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

2. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji.

 

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżeń.

 

§ 10. 1. Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego powinna być opisana w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowych ze środków dotacji.

2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

 

§ 11. Traci moc uchwała Nr VI.48.2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf