Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Wąskiej w Rogoźnie w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1677/3

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Wąskiej w Rogoźnie w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1677/3 o pow.722m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

 Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową uchwalonego Uchwałą Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 126, poz.2288 z dn. 31.08.2007 r.) działka 1677/3 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN/U-5 o przeznaczeniu:

-   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej. 

W zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka 1677/3 znajduje się w granicach strefy ‘”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

 W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa przechodu i przejazdu, która nie dotyczy i nie ma wpływu na sprzedawaną działkę.

 W sprawie zbycia przedmiotowej działki przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony w dniu 12 października 2015 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.  

 Cena wywoławcza wynosi   43.000,00zł

Ustalona w oparciu o  operat szacunkowy cena jest ceną netto.

Nabywca na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działki gruntu.

 Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:30

 Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.300,00zł  na konto Urzędu Miejskiego  w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 18 lutego 2016 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z  2015 r., poz.1774 z zm.) upłynął z dniem 03 września 2015r.

Opis terenu - działka niezabudowana, teren nieużytkowany, na działce w północnym narożniku rośnie brzoza.  

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na cztery dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z zm.), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

Działka nr 1677/3, położona przy ul. Wąskiej w Rogoźnie.


 

II przetarg dz.1677-3 ul. Wąska, m. Rogoźno.pdf

 

drukuj pobierz pdf