Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 127/2009 z dnia 28 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE  NR 127 /2009

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 28 lipca 2009 roku

 

w sprawie: powołania komisji postępowania konkursowego do wyłonienia kandydata, któremu organ prowadzący powierzy stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne Skrzaty”  w Parkowie.

 

Na podstawie art. 36a. ust.4, 7 i 8 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. 1. W celu wyłonienia kandydata, któremu organ prowadzący powierzy stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Wesołe Skrzaty” w Parkowie powołuje się  Komisję Konkursową.

    2. Skład osobowy Komisji Konkursowej określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    3. Regulamin komisji postępowania konkursowego do wyłonienia kandydata, któremu organ prowadzący powierzy stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Wesołe Skrzaty” w Parkowie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2  Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

BURMISTRZ

inż. Bogusław Janus

 

 

 

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 127/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lipca 2009 roku

 

Skład komisji postępowania konkursowego do wyłonienia kandydata, któremu organ prowadzący powierzy stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne Skrzaty”  w Parkowie.

 

 

Przewodniczący:

przedstawiciel organu prowadzącego            -     Longina Pijanowska

 

Członkowie:

przedstawiciele organu prowadzącego          -     Sylwia Biała

- Ryszard Dworzański

- Wiktor Jaworski    

 

przedstawiciel Rady Pedagogicznej               -     Małgorzata Białas 

 

przedstawiciel Rady Rodziców                       -     Marta Borowiak

 

przedstawiciel   ZNP                                          -    Grażyna Karoń

 

przedstawiciel NSZZ „Soliddarność”      -   Stanisław Kozłowski lub Danuta Dolna

Pracowników Oświaty i Wychowania w Rogoźnie

 

BURMISTRZ

inż. Bogusław Janus

 

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 127/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lipca 2009 roku

 

 

REGULAMIN KOMISJI POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO POWOŁANEJ DO WYŁONIENIA KANDYDATA, KTÓREMU ORGAN PROWADZĄCY  POWIERZY STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie

 

1.       Komisja prowadzi postępowanie  konkursowe w składzie powołanym zarządzeniem   Nr 127 /2009 Burmistrza  Rogoźna z dnia 28 lipca 2009r.  na podstawie art.36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991(tekst jednolity  Dz. U z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia MEN i S z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i placówki i trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U z 2003r. Nr 189, poz. 1855), rozporządzenia MEN i S z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkól i placówek ( Dz. U z 2003r. Nr 89, poz.826 , Nr 189, poz. 1854)

2.       Komisja prowadzi postępowanie konkursowe od sprawdzenia czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów wynika , że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie – zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Rogoźna z 04 czerwca 2009r.

3.       Komisja podejmuje postępowanie konkursowe w kolejności wpływu ofert.

4.       Postępowanie  konkursowe  rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji . Oferty złożone po terminie , niezawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów , oraz ofert , z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań  wskazanych w ogłoszeniu o konkursie , podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania.

5.       Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

6.       Komisja dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola. Członkowie Komisji zadają pytania kandydatowi.

7.       Konkurs jest rozstrzygnięty  jeżeli na jednego z kandydatów odda głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.

8.       W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów komisja przystępuje do drugiego głosowania .Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.

9.       Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.

10.    Każdy z członków Komisji ocenia tajnie bez uzasadnienia.

11.    Ocena poszczególnych członków Komisji odbywa się na kartach i nie może być przedstawiana na zewnątrz.

12.    Z przebiegu prac Komisja sporządza protokół zawierający w szczególności uzyskaną przez kandydata  punktację wraz z jej uzasadnieniem.

13.    Protokoły i dokumentacja Komisji przechowywane są w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Placówek Oświatowych w Rogoźnie   ul. Krótka 7.

14.    W sprawach proceduralnych dotyczących prac Komisji , a nie określonych przepisami decyduje Komisja, w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku gdy w głosowaniu nie można uzyskać zwykłej większości głosów – przewodniczący Komisji posiada dwa głosy.

15.    Wszystkie sprawy poruszane na posiedzeniu Komisji są poufne.

 

 

BURMISTRZ

inż. Bogusław Janus

 

 

 

drukuj pobierz pdf