Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagos

UCHWAŁA NR XXI/192/2016

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27.01.2016 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2015 r. poz. 1515 z póź.zm ) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z póź.zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych.

§ 2.

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą niżej wymienione odpady komunalne. Odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z terenów zabudowy jednorodzinnej odbierane będą w workach, natomiast odpady pochodzące z terenów zabudowy wielorodzinnej odbierane będą w pojemnikach:

1)     Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2)     Selektywnie zbierane:

a)    odpady zielone,

b)    papier, tektura, opakowania wielomateriałowe,

c)     szkło,

d)    tworzywa sztuczne,

e)     metal.

§ 3.

Niżej wymienione odpady komunalne selektywnie zbierane, właściciel nieruchomości jest zobowiązywany oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Studzieńcu w tym mobilnego punktu, który odbierał będzie przedmiotowe odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości lub poprzez doniesienie odpadów w określonych godzinach przez właściciela nieruchomości we wskazane miejsce na terenie miejscowości, gdzie będzie stacjonował przedmiotowy pojazd. Do odpadów tych należą:

1)    chemikalia, przeterminowane leki,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady zielone,

6)  zużyte opony.

§ 4.

Przeterminowane leki właściciel nieruchomości jest zobowiązany dostarczyć do pojemników rozstawionych w aptekach lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Studzieńcu.

§ 5.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić pracownikom firmy odbierającej odpady dostęp do urządzeń, w których gromadzone są odpady komunalne w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu wywozu, lub obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 6.

Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1.   Dla budynków w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

2.Dla budynków w zabudowie wielorodzinnej:

1) położonych na obszarze miasta Rogoźna będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

2) położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących powyżej 40 osób- nie rzadziej niż raz w tygodniu,

3 ) położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących do 40 osób – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

4) położonych na terenach wiejskich liczących powyżej 150 mieszkańców- nie rzadziej niż raz w tygodniu

5) położonych na terenach wiejskich liczących do 150 mieszkańców – nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

3. Dla szkół - nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

4. Dla obiektów użyteczności publicznej- nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

5. Dla żłobków i przedszkoli - nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

6. Dla lokali gastronomicznych – nie rzadziej raz w tygodniu.

7. Dla lokali handlowych - nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

8.Z targowisk – codziennie.

9.Dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych – nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

10. Hoteli i innych obiektów noclegowych - nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

11. Dla ogrodów działkowych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

12.Dla nieruchomości, naktórych znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele

rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

13. Z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 

§ 7.

Odpady komunalne zbierane selektywnie u źródła na terenach:

1.Zabudowy jednorodzinnej gromadzone w workach, będą odbierane z terenów nieruchomości jeden raz w miesiącu,

2. Dla budynków w zabudowie wielorodzinnej:

1) położonych na obszarze miasta Rogoźna będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie – nie

rzadziej niż co dwa tygodnie,

2) położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących do 40 osób – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

3) położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących powyżej 40 osób- nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

4) położonych na terenach wiejskich liczących do 150 mieszkańców – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

5) położonych na terenach wiejskich liczących powyżej 150 mieszkańców- nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

3.Dla nieruchomości, naktórych znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku nie rzadziej niż raz na miesiącu,

4.  Z pozostałych terenów nie rzadziej niż raz w miesiącu,

5. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane z terenów nieruchomości

dwa razy w roku na wiosnę oraz jesienią , zgodnie z harmonogramem.

6. Odpady zielone- suche liście i trawa, gałęzie itp. będą odbierane w miesiącach od kwietnia do listopada co dwa

tygodnie.

7. Odzież i tekstylia będą odbierane w miarę potrzeb, przez przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej.

8.  Przeterminowane leki oraz zużyte baterie i akumulatory będą odbierane w miarę potrzeb, w zależności od zapełnienia pojemników w aptekach i innych miejscach, nie rzadziej niż raz na kwartał.

9. Odpady niebezpieczne i chemikalia będą odbierane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym mobilnych, zgodnie z harmonogramem, minimum 2 razy w roku.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się BurmistrzowiRogoźna.

§ 9.

Traci moc uchwałaNr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w

sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 10. 1.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/192/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27.01.2016 r.

Proponowana zmiana uchwały wynika z Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 87) opublikowanej 17 stycznia 2015 r. ( zwanej dalej nowelizacją ). Nowelizacja wprowadza zmiany przepisów w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).

W wyniku potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Rogoźno wydłużono okres odbierania odpadów zielonych. Odpady te będą odbierane w sezonie wegetacyjnym tj. od miesiąca kwietnia do listopada co dwa tygodnie. Biorąc pod uwagę obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami oraz lokalne uwarunkowania dokonano zmiany w zakresie częstotliwości pozbywania się odpadów z terenu zabudowy wielorodzinnej.

 

drukuj pobierz pdf