Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej

UCHWAŁA NR XXI/195/2016

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 stycznia 2016 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno-Wągrowiec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno–Wągrowiec.

2. Granice obszaru objętego projektem planu, o którym mowa w ust. 1 przedstawiono na dwóch załącznikach graficznych w skali 1 : 10 000, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Przedmiotem opracowania, o którym mowa w § 1 jest stworzenie narzędzi prawnych umożliwiających realizację planowanej inwestycji celu publicznego - przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno-Wągrowiec, zgodnie z zasadami polityki przestrzennej Gminy Rogoźno, ustalonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 Zacznik NR 1 do Uchwaly NR XXI.195.2016 Rady Miejskiej w Rogoznie.pdf

Zacznik NR 2 do Uchwaly NR XXI.195.2016 Rady Miejskiej w Rogoznie.pdf

 

drukuj pobierz pdf