Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Rogoźno oraz

UCHWAŁA NR XXI/201/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 stycznia 2016 r.

 

w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Rogoźno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i 2 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm. ) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Rogoźno wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1

Uczeń kontynuuje naukę po ukończeniu oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej

10

Oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej

2

Rodzeństwo ucznia uczęszcza do danej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub zespołu szkół

10

Oświadczenie - rodzeństwo ucznia uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, gimnazjum

3

Uczeń zamieszkały w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem danej placówki.

10

Oświadczenie o zamieszkaniu ucznia w

obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem danej placówki.

4

Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły

5

Oświadczenie o zamieszkaniu ucznia w odległości do 3 km od szkoły

5

Samotne wychowywanie ucznia

10

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

§ 2.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum posiadającego obwód, prowadzonego przez Gminę Rogoźno wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

L.p.

Kryterium:

Liczba

punktów:

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1

Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

średnia ocen na świadectwie pomnożona przez 10

Potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopiaświadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata

2

Rodzeństwo realizuje obowiązek nauki w danej placówce.

8

Oświadczenie rodziców potwierdzające realizację obowiązku nauki ich dzieci/dziecka w danej placówce.

3

Kandydat zamieszkały w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem danej placówki.

7

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania.

4

Kontynuacja nauki w danej placówce po realizacji obowiązku szkolnego w szkole podstawowej.

6

Oświadczenie rodziców o miejscu realizacji obowiązku szkolnego ich dzieci/dziecka.

5

Kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

5

Kserokopia dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności.

6

Rodzic samotnie wychowuje dziecko.

4

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

7

Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w pobliżu danej szkoły.

1

Oświadczenie rodziców/rodzica o ich miejscu pracy zawodowej.

 

§ 3.

Kryteria określone w § 1 i 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rogoźno począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf