Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogoźno

Zarządzenie Nr OR.0050.1.38.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 lutego 2016 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. DZ.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujące opłaty za wynajem świetlic wiejskich:

 1. Jednorazowe obejmujące maksymalnie 3 doby:
  1. dla osób fizycznych, prawnych z poza terenu gminy i sołectwa – 100% stawki,
  2. dla mieszkańców danego sołectwa  - 50% stawki.
 2. Godzinowe obejmujące maksymalnie do 8 godzin.
 3. Opłaty za media wg wskazań liczników i cen obowiązujących.
 4. Wynajem świetlicy na pogrzebiny – jeżeli zmarły był mieszkańcem sołectwa – pobiera się tylko opłatę za media.
 5. Stawki wynajmu świetlic wiejskich dla poszczególnych miejscowości wynoszą:

LP.

Miejscowość

Stawka opłaty netto

Stawka 50% netto

Stawka godzinowa netto

1.

Boguniewo

200,00

100,00

10,00

2.

Garbatka

300,00

150,00

20,00

3.

Gościejewo

500,00

250,00

30,00

4.

Jaracz

300,00

150,00

20,00

5.

Karolewo

300,00

150,00

20,00

6.

Grudna

400,00

200,00

25,00

7.

Laskowo

400,00

200,00

25,00

8.

Owczegłowy

400,00

200,00

25,00

9.

Owieczki

500,00

250,00

30,00

10.

Ruda

200,00

100,00

10,00

11.

Słomowo

300,00

150,00

20,00

12.

Studzieniec

500,00

250,00

30,00

 

§ 2.

Nie pobiera się opłat za:

 1. imprezy samorządowe,
 2. zajęcia dla dzieci i młodzieży,
 3. szkolenia OSP,
 4. spotkania organizacji i stowarzyszeń lokalnych,
 5. szkolenia rolników,
 6. inne imprezy społecznie użyteczne – za zgodą Burmistrza Rogoźna.

 

§ 3.

Dokument potwierdzający wynajem świetlicy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, który będzie podstawą wystawienia faktury.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5.

Tracą moc Zarządzenia:

 1. Nr 39/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki wynajmu sali wiejskiej dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”,
 2. Nr 30/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki wynajmu sali wiejskiej w m. Karolewo,
 3. Nr OR.0050.1.75.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie ustalenia stawki wynajmu sali wiejskiej w m. Studzieniec,
 4.  Nr OR.0050.1.79.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki wynajmu świetlicy w m. Owczegłowy,
 5. Nr OR.0050.1.197.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki wynajmu świetlicy w m. Garbatka,
 6. Nr OR.0050.1.198.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki wynajmu świetlicy wiejskiej w Laskowie.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 roku.

 

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych sołectw.

 


                                   Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.1.38.2016
Burmistrza Rogoźna z dnia 12 lutego 2016 roku

Protokół z wynajęcia sali

1. Dane wynajmującego:

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

reprezentowaną przez:
Sołtysa Sołectwa ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

 

2. Dane najemcy:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………….

PESEL:  ………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Sołtys Sołectwa …………………………………. udostępnia pomieszczenie świetlicy wiejskiej  w celu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w  terminie ………………………………………………………...         

 

4. Najemca zobowiązuje się zapłacić wynajmującemu kwotę wynajmu sali  w kwocie …………………….. złotych netto (słownie ……………………………………………………………………………………………) oraz koszt zużycia mediów według wskazań liczników.

 

Stan licznika przed wynajęciem

Stan licznika po wynajęciu

Zużycie

woda

 

 

 

wywóz nieczystości płynnych/ kanalizacja

 

 

 

energia

 

 

 

gaz

 

 

 

5. Wynajmujący zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego protokołu z wynajmu sali.

 

6. Kwota , o której mowa w punkcie 4, płatna będzie na konto Urzędu w nieprzekraczalnym terminie podanym na fakturze.

 

7. Wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z pomieszczeń ponosi najmujący.

 

Niniejszy protokół  stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

 

……………………………………………….

……………………………………………….

(Najemca)

(Wynajmujący)

 

 

drukuj pobierz pdf