Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/215/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2016 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 204.707,00 zł i ustala się na kwotę 52.134.192,81 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 52.134.192,81 zł z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie 51.129.692,81 zł

2)  dochody majątkowe w kwocie 1.004.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę    204.707,00 zł i ustala się na kwotę 51.757.392,81zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 51.757.392,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.133.367,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.624.025,81zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gminy

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7.§ 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 6.832.066,81 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.510.039,81 zł w tym na:

a) zadania bieżące  – 3.470.464,00 zł

b) zadania majątkowe – 1.039.575,81 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.322.027,00 złw tym na:

a) zadania bieżące – 2.322.027,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf