Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.58.2016

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 7 marca 2016 r.

 

w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Niniejsze zarządzenie określa zasady pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2.

Komisja konkursowa powoływana jest każdorazowo do opiniowania ofert złożonych w danym konkursie, z zachowaniem przepisów art. 15 ust. 2a - 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 3.

Członkowie komisji przed przystąpieniem do pracy składają oświadczenie na podstawie art.15 ust.2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 4.

 1. Komisja dokonuje weryfikacji ofert pod względem formalnym.
 2. Za błąd formalny uznaje się:
  1. złożenie oferty po terminie;
  2. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu;
  3. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
  4. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
  5. złożenie oferty niekompletnie wypełnionej;
  6. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
  7. złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.

 

§ 5.

 1. Oferty, które nie zawierają błędów formalnych, podlegają ocenie merytorycznej.
 2. Komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 3. Kryteria oceny:
  1. możliwość realizacji zadania przez organizację,
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
  4. udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
  5. wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  6. realizacja zadań w poprzednich latach; rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków.
 4. Wzór karty oceny oferty określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 6.

W sprawach proceduralnych komisja rozstrzyga w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 

§ 7.

Komisja może pracować w obecności więcej niż połowy składu.

 

§ 8.

Komisja sporządza protokół z przebiegu prac zawierający stanowisko komisji w przedmiocie rozpatrywanych ofert.

 

§ 9.

Protokół podpisują członkowie komisji biorący udział w jej pracach.

 

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 50/2011 z dnia 16 marca 2011 roku.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf