Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.69.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 18 marca 2016 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art.35, art.38, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), w  związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/202/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2051/2 i 2053/2, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej, w trybie przetargowym,

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Przystępuję do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2 (dwóch) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej (obręb ROGOŹNO) w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2051/2 o pow.1.601m2 i 2053/2 o pow.1.580m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą:

1.   działki nr   2051/2         pow.1.601m2      w wysokości   51.500,00zł

2.   działki nr   2053/2         pow.1.580m2      w wysokości   49.500,00zł

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

 

§ 3.

Ceny wywoławcze zawierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działek gruntu.

 

§ 4.

Nabywca na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§ 5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

 

§ 6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz opublikowany na stronie internetowej www.rogozno.pl link- NIERUCHOMOŚCI-OFERT / wykazy nieruchomości – sprzedaż, dzierżawa, najem, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia

(nr działki,

pow. w m2)

nr KW

Cena wywoławcza netto

Przeznaczenie nieruchomości

warunki sprzedaży / uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Spokojna

 m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

 

2051/2

o pow.1.601m2

 

51.500,00zł

- w oparciu o zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna,   w rejonie ulic: Długa, W. Poznańska, Boguniewska, J.S. Konieczyńskich uchwaloną Uchwałą Nr XXVIII/212/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 listopada 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 5, poz.55 z dn. 25.01.2001 r.), działki nr: 2051/2 i 2053/2 położone są na terenie oznaczonym symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej

 

- przetarg nieograniczony ustny,

 

-ustalone ceny wywoławcze zwierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek,

 

- nabywcy ponoszą 23% podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponoszą nabywcy działek,

2053/2

o pow.1.580m2 

 

49.500,00zł

powyższe działki objęte są księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3

 Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 18 marca 2016 r. do dnia 08 kwietnia 2016 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww. ustawy upływa z dniem

 29 kwietnia 2016 r.

 

Rogoźno, dnia 18 marca 2016 r.

 

drukuj pobierz pdf