Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 134/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 134 /2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 

                Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie Regulamin okresowej oceny pracowników w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 1. Wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie zobowiązuję do zapoznania się z w.w. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.
 2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni przełożeni.

 

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 70/2 007 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2007 roku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  po 14 dniach od chwili ogłoszenia go poprzez umieszczenie na zakładowej tablicy informacyjnej.

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                             Załącznik

                                                                                                                                                             do Zarządzenia nr 134/2009

                                                                                                                                                             Burmistrza Rogoźna

                                                                                                                                                             z dnia 12.08.2009r.

 

 

REGULAMIN

OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych określa sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
 2. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników podlegających ocenie.
 3. Końcowym wynikiem oceny okresowej jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.
 4. Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. jednostka – jednostka samorządowa, której dotyczy Regulamin,
 2. pracodawca samorządowy -podmiot będący stroną umowy o pracę,
 3. bezpośredni przełożony – osoba, która jest upoważniona do dokonania oceny, zwana w regulaminie oceniającym,
 4. ocena – okresowa ocena kwalifikacyjna, jakiej podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowisku urzędniczym,
 5. ocena pozytywna – ocena końcowa obejmująca bardo dobry, dobry lub zadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,
 6. ocena negatywna – ocena końcowa obejmująca niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,
 7. oceniający bezpośredni przełożony, który jest uprawniony do dokonania oceny,
 8. oceniany – pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym,
 9. opinia – stanowisko oceniającego, sformułowane w formie pisemnej, dotyczące wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie,
 10. kryteria obowiązkowe i do wyboru, określone w Załączniku nr 3 i 4 do Regulaminu, są podstawą do dokonania oceny kwalifikacyjnej.

 

ROZDZIAŁ II

 

§ 3.Tryb dokonania oceny

 1. Przed wyborem kryteriów oceniający jest zobowiązany zawiadomić pisemnie ocenianego o terminie rozpoczęcia i zakończenia okresu objętego oceną oraz kryteriach oceny (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. Przy omawianiu sposobu realizacji obowiązków ocenianego pracownika oceniający analizuje, czy są one wykonywane zgodnie z obowiązkami pracownika określonymi w art. 24 i art. 25 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Obowiązki pracownika samorządowego określone w art. 24 i 25 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych to:

   1/ dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli,

     2/ przestrzeganie prawa,

     3/ wykonywanie zadań urzędu sumiennie, starannie i bezstronnie,

  4/ informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

    5/ zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

  6/ zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,

   7/ zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

 8/ sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego, z zastrzeżeniem, iż jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia, pracownik powinien je wykonać zawiadamiając jednocześnie odpowiednio Burmistrza o zastrzeżeniach. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami.

 1. W trakcie oceny oceniający winien zapytać ocenianego o jego opinię na temat zakresu zleconych mu obowiązków, o propozycję zmiany, plany zawodowe, chęć dalszego dokształcania itp.
 2.  Po zakończeniu rozmowy oceniający sporządza notatkę będącą podstawą do wyboru kryteriów do oceny.

 

§ 4. Wybór kryteriów

 1. Oceniający wybiera z wykazu kryteriów  do wyboru nie mniej niż trzy kryteria oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez ocenianego.
 2. Kryterium oceny jest ponadto wywiązywanie się ocenianego z obowiązków przewidzianych w art. 100 Kodeksu pracy.
 3. Wykaz kryteriów do wyboru określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. W przypadku oceny negatywnej, by zapewnić obiektywizm, kolejna ocena winna być przeprowadzona według uprzednio wybranych kryteriów.
 5. Wykaz kryteriów obowiązkowych oceny określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 5. Wyznaczenie terminu oceny

 1. Oceniający wyznacza ocenianemu indywidualny termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.
 2. W przypadku znacznej liczby pracowników podlegających ocenie bezpośredni przełożony opracowuje harmonogram ocen z uwzględnieniem należytego wypełniania obowiązków bieżących.

 

§ 6. Wpis do arkusza oceny

Po wyborze kryteriów dodatkowych oraz wyznaczeniu terminu oceny na piśmie oceniający wpisuje je w części B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 

§ 7. Rozmowa z ocenianym po wyborze kryteriów – rozmowa oceniająca

 1. Po wyborze kryteriów oceniający jest zobowiązany przeprowadzić z ocenianym rozmowę oceniającą.
 2. Przedmiotową rozmowę oceniający powinien odbyć nie wcześniej niż na siedem dni przed sporządzeniem oceny na piśmie.
 3. Przedmiotem rozmowy jest omówienie wykonywanych przez ocenianego obowiązków zleconych mu w okresie, w którym podlegał ocenie, oraz spełnienie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.
 4. W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o trudności, jakie napotkał podczas realizacji zadań.

 

§ 8. Zmiana na stanowisku bezpośredniego przełożonego

W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzona na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

 

§ 9. Sporządzenie oceny na piśmie.  Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów.

                Etap I

 1. W części C arkusza oceny oceniający wpisuje opinię dotyczącą wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie.
 2. W opinii oceniający podaje, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny.
 3. W przypadku gdy pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, niewynikające z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, oceniający zobowiązany jest je wskazać.

                Etap II

 1. W części D arkusza oceny oceniający określa poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.
 2. Dopuszczalne są następujące poziomy oceny:

 

 

bardzo dobrym

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

dobrym

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

zadowalającym

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

niezadowalającym

 

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

 

                Etap III

 1. W części D arkusza oceny oceniający przyznaje ocenę końcową – pozytywną lub negatywną.
 2. Ocena pozytywna obejmuje następujące poziomy wykonywania obowiązków przez ocenianego: Bardzo dobry; dobry; zadowalający.
 3. Ocena negatywna obejmuje niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

 

§ 10. Poinformowanie o ocenie ocenianego

 1. Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania.
 2. Fakt zapoznania się z oceną sporządzona na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w Części E arkusza oceny.
 3. W aktach osobowych pracownika zostaje oryginał arkusza oceny, pracownik zaś otrzymuje kopię potwierdzoną za zgodność przez bezpośredniego przełożonego.

 

ROZDZIAŁ III

Termin dokonania oceny

 

§ 11. Zasada  ogólna

 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego.
 2. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

§ 12. Pierwsza ocena nowego pracownikach

W sytuacji zatrudnienia pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym, bezpośredni przełożony jest zobowiązany dokonania pierwszej oceny w ciągu trzech miesięcy od dnia zdania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 

§ 13. Ocena kolejna przy pierwszej opinii negatywnej

 1. W razie przyznania przez oceniającego ocenianemu negatywnej oceny końcowej (poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego został określony jako niezadowalający) oceniający jest  zobowiązany do dokonania ponownej oceny kwalifikacyjnej.
 2. Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia na piśmie oceny poprzedniej oceniający jest zobowiązany:

      1/ wybrać z wykazu kryteria, wg zasad określonych w Rozdziale II § 4,

    2/ wyznaczyć termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok, z zastrzeżeniem, iż ponowna ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniej (załącznik nr 5 do Regulaminu).

§ 14. Zmiana terminu oceny

 1. W uzasadnionych przypadkach oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.
 2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej oceniający jest zobowiązany wyznaczyć nowy termin sporządzenia oceny na piśmie.
 3. W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub istotnej zmiany zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego zgodnie z § 3 i 4 Rozdziału II Regulaminu.
 4. O nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego na piśmie. Wzór powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 5. Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

 

ROZDZIAŁ IV

§ 15. Tryb odwołania od oceny

 1. Ocenianemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny sporządzonej na piśmie.
 2. Termin na sporządzenie odwołania kończy się z upływem siedmiu dni od dnia doręczenia oceny, z zastrzeżeniem, iż przy obliczeniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.
 3. Jeżeli koniec terminu na sporządzenie odwołania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
 4. Odwołanie należy składać do Burmistrza. Pracownikom, dla których bezpośrednim przełożonym jest Burmistrz, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Burmistrz jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 6. O wyniku rozpatrzenia odwołania oceniany zostaje poinformowany pisemnie.
 7. Odwołanie pod rygorem jego odrzucenia musi zawierać uzasadnienie poparte dowodami.

 

ROZDZIAŁ V

Ponowna ocena negatywna

 

§ 16. Przesłanki ponownej oceny negatywnej

 1. W przypadku gdy oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom i w trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko wybrane przez bezpośredniego przełożonego kryteria ceny otrzymuje kwalifikacyjną ocenę negatywną.
 2. Ponowną ocenę negatywną oceniający doręcza ocenianemu niezwłocznie, tj. w terminie siedmiu dni od dnia sporządzenia opinii.
 3. Tryb odwołania od oceny negatywnej określa Rozdział IV Regulaminu.

 

§ 17. Skutki ponownej oceny negatywnej pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. W przypadku wydania ponownej oceny negatywnej pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym pracodawca samorządowy niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy za wypowiedzeniem, lub odwołuje go ze stanowiska.

 

ROZDZIAŁ VI

 

§ 18. Obowiązki dokumentacyjne

 1. Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych pracownika.
 2. Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu kopię arkusza oceny z ustaloną oceną.
 3. Ocena jest przechowana w części B akt osobowych ocenianego.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§ 19. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:

Załącznik nr 1     - powiadomienie o przystąpieniu do oceny

Załącznik nr 2     - wzór arkusza oceny

Załącznik nr 3                     - wykaz kryteriów obowiązkowych

Załącznik nr 4                     - wykaz kryteriów do wyboru

Załącznik nr 5                     - powiadomienie o ponownym przystąpieniu do oceny.

 

 

 


                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2

                                                                                                                                                                            do Regulaminu

 

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

 

Część A

 

          

 

(nazwa jednostki)

 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego

Imię :  

 

Nazwisko:

 

Komórka organizacyjna:

 

Stanowisko:

 

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym

 

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku

 

 

 

II. Dane dotyczące poprzedniej oceny

Ocena/poziom

 

Data sporządzenia

 

 

 

(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

(pieczątka i podpis osoby wypełniającej)

 

Część B

 

I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie

 

 

Nr

Kryteria obowiązkowe

 

 

1.

Sumienność

 

 

2.

Sprawność

 

 

3.

Bezstronność

 

 

4.

Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

 

 

5.

Planowanie i organizowanie pracy

 

 

6.

Postawa etyczna

 

 

 

 

Nr

Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego

 

 

1     

 

 

 

2     

 

 

 

3     

 

 

 

 

 

Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w

 

 

(należy wpisać miesiąc, rok)

 

 

 

(imię i nazwisko oceniającego)

 

(stanowisko)

 

 

...........................................................................

 

(data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku)

 

(data i podpis oceniającego)

 

Część C

 

Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego

Dane dotyczące oceniającego:

 

Imię/imiona:

 

Nazwisko:

 

Stanowisko:

 

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku

 

Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie,czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

 

 

 

 

 

 

...................................................

 

(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

(podpis oceniającego)

 

 

Część D

 

Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny

Oceniam wykonywanie obowiązków przez:

 

Panią/Pana

 

w okresie od do

 

na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):

 

 

 

Bardzo dobrym

 

 

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

 

dobrym

 

 

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

 

zadowalającym

 

 

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

 

niezadowalającym

 

 

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

 

i przyznaję okresową ocenę:

 

(wpisać pozytywną - jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający, negatywną - jeżeli poziom niezadowalający)

 

...................................................

 

(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

(podpis oceniającego)

 

Część E

 

Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:

Panią/Pana

         

...............................

(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

(podpis ocenianego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           


                                                                                                                                                            ZAŁĄCZNIK Nr 2 

                                                                                                                                                             do Regulaminu

 

Nazwa jednostki: ….......................................................

Imię i nazwisko pracownika: ...............................................

Imię i nazwisko oceniającego : .........................................................

POWIADOMIENIE

przystąpieniu do oceny

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych(Dz.U.Nr 223, poz. 1458), zawiadamiam, że z dniem ................... przystępuję do okresowej oceny wykonywania przez Pana/ią obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i 25 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Przewidywany termin dokonania oceny ….....................................................

 

                                                                                                              ................................................................

                                                                                                              imię i nazwisko osoby oceniającej

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................

pokwitowanie odbioru

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                            ZAŁĄCZNIK Nr 3 

                                                                                                                                                                            do Regulaminu

 

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE

 

Kryterium

Opis kryterium

 

1. Sumienność

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie

 

2. Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki

 

3. Bezstronność

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich

 

4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin

 

5. Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych

 

6. Postawa etyczna

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                            ZAŁĄCZNIK Nr 4 

                                                                                                                                                                            do Regulaminu

 

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY

 

 

 

KRYTERIA DO WYBORU

 

Kryterium

Opis kryterium

 

1. Wiedza specjalistyczna

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań

 

2. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych

 

3. Znajomość języka obcego   (czynna i bierna)

Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:

- czytanie i rozumienie dokumentów,

- pisanie dokumentów,

- rozumienie innych,

- mówienie w języku obcym

 

4. Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę

 

5. Komunikacja werbalna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie przez:

- wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i  precyzyjny,

-         dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,

-         udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub

 zaskakujące argumenty,

- wyrażanie poglądów w sposób przekonywający,

- posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy

 

6. Komunikacja pisemna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie przez:

- stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,

- przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,

- dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,

- budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie

 

7. Komunikatywność

Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą przez:

- okazywanie poszanowania drugiej stronie,

- próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,

- okazanie zainteresowania jej opiniami,

- umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami

 

8. Pozytywne podejście do obywatela

Zaspokajanie potrzeb obywatela przez:

- zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,

- okazywanie szacunku,

- tworzenie przyjaznej atmosfery,

- umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych racji,

-         służenie pomocą

-          

9. Umiejętność pracy w zespole

Realizacja zadań w zespole przez:

- pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,

- zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań,

- współpracę, a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,

- zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,

- aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania

 

10. Umiejętność negocjowania

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych dzięki:

-         dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,

-         przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia swojego

 stanowiska,

- przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub zmiany stanowiska,

- rozpoznawaniu najlepszych propozycji,

- stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,

- ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

- tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań

 

11. Zarządzanie informacją  /dzielenie się informacjami

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji przez:

- przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których informacje te będą stanowiły

  istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,

- uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których  mają one istotne znaczenie

 

12. Zarządzanie zasobami

Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych przez:

- określanie i pozyskiwanie zasobów,

- alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów,

- kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania

 

13. Zarządzanie personelem

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy przez:

- zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie

  realnych terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego efektu działania,

- komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,

- rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

- określanie potrzeb szkoleniowo - rozwojowych,

- traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny w  sposób, zachęcający ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

- ocenę osiągnięć pracowników,

- wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli

 awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak  najlepszych wyników,

- dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego rozwoju do

    potrzeb urzędu,

- inspirowanie i motywowanie pracowników do  realizowania celów i zadań urzędu,

- stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia  kwalifikacji

 

14. Zarządzanie jakością realizowanych zadań. Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów przez:

- tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów  kontroli działania,

- sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,

- modyfikowanie planów w razie konieczności,

- ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

- wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków

 

15. Zarządzanie wprowadzaniem zmian. Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

- podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

- uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

- określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych  zmian,

- wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

- podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadzanych zmian,

- skupianie się na sprawach kluczowych związanych z wprowadzanymi zmianami,

- przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,

- wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu.

 

16. Zorientowanie na rezultaty pracy. Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca przez:

- ustalanie priorytetów działania,

- identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogących mieć przełomowe znaczenie,

- określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,

- przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wywiązywanie się z zobowiązań,

- zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończenia podjętych działań

 

17. Podejmowanie decyzji. Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny przez:

- rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego  przyczyn,

- podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych  informacji,

- rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

- podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonych pewnym ryzykiem sprawach,

- podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po  uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat

 

18. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów przez:

- wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,

- szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,

- dostosowywanie działania do zmieniających się warunków,

- wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobieganie ich skutkom,

- informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kryzys,

- wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych tak, żeby  można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

- skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych  lub wprowadzania zmian

 

19. Samodzielność. Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania

 

20. Inicjatywa

- umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie o nich,

- inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za  nie,

- mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich  powstania

 

21. Kreatywność. Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy przez:

- rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytuacjami,

- wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych,

- otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych  koncepcji i metod,

- inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,

- badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia technicznego,

- zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i  doskonalenia nowych rozwiązań

 

22. Myślenie strategiczne. Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje przez:

- ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,

- zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,

- identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb  i generalnych kierunków działania,

- przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie,

- przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i decyzji,

- planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania  przeszkód,

- ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,

- tworzenie strategii lub kierunków działania,

- analizowanie okoliczności i zagrożeń

 

23. Umiejętności analityczne. Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:

- rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,

- dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów analizowanych i interpretowanych danych,

- interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,

- stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpowiadających stawianym problemom,

- prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z przeprowadzonej analizy,

- stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu  rozwiązania problemu/zadania

 

                        

 

 

 


                                                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK Nr 5 

                                                                                                                                                             do Regulaminu

 

 

Pan(i)

......................................................................

 

POWIADOMIENIE

O PONOWNYM PRZYSTĄPIENIU DO  OCENY

Na podstawie art. 27 UST.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, informuję o ponownym przystąpieniu do oceny wywiązywania się przez Pana/nią z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków okreslonych w art. 24 i 25 ust.1 ustawy z dniem ….........................

 Przewidywany termin dokonania oceny ….....................................................

 

                                                                                                              ................................................................

                                                                                                              imię i nazwisko osoby oceniającej

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................

pokwitowanie odbioru

 

 

 

drukuj pobierz pdf