Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/221/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 22 marca 2016 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku i Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 4.935,00 zł i ustala się na kwotę 52.139.127,81 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 52.139.127,81 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 51.134.627,81 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.004.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 2.541.799,01 zł i ustala się na kwotę 54.299.191,82 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 54.299.191,82 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.940.066,01 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.359.125,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 2.160.064,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.836.864,01 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.850.987,82 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.521.960,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące – 3.982.385,01 zł

b) zadania majątkowe – 1.539.575,81 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.329.027,00 zł w tym na:

a) zadania bieżące – 2.329.027,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie”

„§ 9 Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) Przychody 3.229.357,01 zł

2) Koszty 3.239.357,01 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Dodaje się § 9a do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 312.124 zł oraz na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.859 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

11. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 262.875,83 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie gminy na 2016 rok

 DOCHODY

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  zwiększa się o kwotę 33.519,00 zł z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie ogłoszenia MF kwoty ostatecznej na rok 2016.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 28.584,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie ogłoszonych przez MF kwot ostatecznych subwencji ogólnych na 2016 rok.

Ogółem  dochody zwiększono o kwotę 4.935,00 zł

 

WYDATKI

1. W dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 63.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia zaplanowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-44.100 zł.

Powodem w/w zmian jest przystąpienie n/w sołectw do VI konkursu  ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Pięknieje wielkopolska wieś”:

1) Owczegłowy – „Budowa mini boiska sportowego” łączny udział własny w tym przedsięwzięciu określono na kwotę 44.000 zł w tym 6.000 z funduszu soleckiego;

2) Parkowo – „Budowa wiaty przy stawie w Parkowie”  łączny udział własny w tym przedsięwzięciu określono na kwotę 28.500 zł w tym 8.000 z funduszu soleckiego;

3) Pruśce – „ Budowa Centrum sportowo – rekreacyjnego” łączny udział własny w tym przedsięwzięciu określono na kwotę 31.600 zł w tym 6.500 z funduszu soleckiego;

4) Oraz zwiększeniem dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej o kwotę 3.000 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 1.055.160,00 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące – 210.160 zł w tym:

- zakup gruzobetonu na drogi gminne - 100.000,-

- zakup wiaty do m. Pruśce - 4.000,-

- zakup słupa ogłoszeniowego przy TESCO - 4.000,-

- zakup sześciu ławek na ulice miasta - 6.000,-

- remont dróg bitumicznych - 50.000,

- wykonanie progu zwalniającego na ul. Konieczyńskich - 6.000,-

- oznakowanie pionowe i poziome dróg - 40.160,-  

2) wydatki majątkowe – 845.000 zł w tym:

- budowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta za łączną kwotę – 645.000 zł. Inwestycja ma obejmować ul. Rzeźnicką; Ogrodową; Krótką (prawą strona); Kwiatową, Miodową; Sienkiewicza; Polną (w kierunku do działek i ul. Fabrycznej lewe strony ); Prusa (prawa strona),

- wykonanie projektów budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Konieczyńskich – 15.000 zł,

- wykonanie projektu budowy drogi Pasieka – Pruśce – 8.000 zł,

- przebudowa dróg dojazdowych do ul.Fabrycznej –177.000 zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 634.921,01 zł w tym:

1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego – 498.921,01 zł;

2) remontu dachu na budynku przeznaczonym na lokale socjalne 20.000 zł;

3) remont pomieszczenia w budynku przy ul. Kościuszki 41 – 6.000 zł;

4) przebudowę budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie

na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno– oświatowych (etap II) – 100.000 zł;

5) zwiększenie środków o kwotę 10.000 zł na wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej (lokale socjalne).

4. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł z związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronna przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę na fundusz celowy – 10.000 zł (PPSP w Obornikach – dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych );

- rozbudowę remizy OSP Owieczki (etap II) – 20.000 zł;

- zakup ciężkiego samochodu dla OSP Budziszewko – 80.000 zł.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont pomieszczeń (ZEAPO) – 20.000 zł,

- usługi radcowskie – 30.000 zł.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 534.983,00 zł w tym:

- na pomoc dla Powiatu Obornickiego w rozbudowie oddziałów szpitala w Obornikach – 500.000 zł;

- na zwiększenie wydatków (z rozliczenia roku poprzedniego) na gminne programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 34.983 zł.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu wydatków na ogólna kwotę +/- 8.250 zł w tym na zadaniu zleconym +/-4.750 zł.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przy ul. Długiej i Seminarialnej.

10. W dziale  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 17.935,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum na badania archeologiczne (+) 13.000 zł;

- przeniesienie planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę  (+) 3.000 zł;

- zwiększeniem dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o kwotę(+) 4.000 zł;

- zmniejszeniem zakupu usług o kwotę (-) 2.065 zł;

- oraz dokonano przeniesienia między paragrafami kwot +/- 3.013 zł.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie skrzynki energetycznej przy boisku sportowym oraz utwardzenie terenu pod wiatę w Kaziopolu.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 2.541.799,01 zł

 

Dokonano zmian w następujących załącznikach do uchwały:

Nr 2 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku”  zwiększono przychody o kwotę 2.536.864,01 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zwiększono o kwotę 1.735.100 zł.

Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 4.750 zł.

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku”  zwiększono na zadaniach bieżących

o kwotę 518.921,01 zł oraz majątkowych o kwotę 500.000 zł.

Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych GMINY Rogoźno na 2016 rok” zwiększono przychody i koszty o kwotę 498.921,01 zł oraz określono kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego.

Nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok” zwiększono plan wydatków o kwotę 34.983 zł.

Nr 8 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2016 rok”  dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach zaplanowanych przedsięwzięć na łączna kwotę +/- 24.713 zł w sołectwach: Owczegłowy, Parkowo, Pruśce. i Słomowo.

 

   

Tabela Nr 1 do uzasadnienia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2016 ROKU

Lp.

Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia

Liczba mieszkańców
na dzień 30.06.2015r.

Wysokość Funduszu sołeckiego

1.

Boguniewo

254

12 259,44

 

Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego

 

1 500,00

 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym: wykonanie zadaszenie 4.559,44 zl, zakup energii 100 zł

 

4 659,44

 

Organizacja imprez kulturalno-sportowych w tym: wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich

 

6 100,00

2.

Budziszewko

392

15 985,87

 

Organizacja imprez kulturalno-sportowych

 

5 200,00

 

Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym

 

2 800,00

 

Budowa wiaty na boisku sportowyym

 

7 985,87

3.

Garbatka

284

13 069,53

 

Budowa amfiteatru w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi

 

3 000,00

 

Zakup paliwa do remontu dróg gminnych

 

1 000,00

 

Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół

 

2 900,00

 

Organizacja imprez kulturalno - sportowych

 

3 569,53

 

Utrzymanie boiska sportowego

 

2 600,00

4.

Gościejewo

675

23 627,77

 

Poprawa estetyki przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu

 

3 527,77

 

Remont dróg gminnych

 

3 000,00

 

Wsparcie działalności OSP

 

1 500,00

 

Zakup wyposażenia do sali wiejskiej oraz jej utrzymanie

 

7 500,00

 

Wsparcie zespołu Gościnianka

 

1 500,00

 

Organizacja imprez kulturalno-sportowych

 

3 600,00

 

Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym

 

3 000,00

5.

Jaracz

307

13 690,61

 

Zakup artykułów edukacyjnych dla Przedszkola w Parkowie

 

200,00

 

Utrzymanie porządku, czystości świetlicy, terenu przy świetlicy i placu zabaw

 

400,00

 

Naprawa dróg gminnych gruntowych

 

4 690,61

 

Naprawa przystanku autobusowego

 

500,00

 

Organizacja dni Jaracza i Rożnowic

 

3 300,00

 

Utrzymanie murawy na boisku sportowym  - 600 zl i montaż barier - 4.000 zł

 

4 600,00

6.

Karolewo

168

9 937,17

 

Remont drog gminnych

 

2 000,00

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

 

1 000,00

 

Organizacja imprez kulturalnych

 

2 537,17

 

Utrzymanie boiska sportowego

 

2 400,00

 

Zakup sprzętu sportowego GLPN

 

2 000,00

7.

Kaziopole

417

16 660,95

 

Zakup wyposażenia świetlicy

 

1 500,00

 

Zakup wyposażenia kuchni

 

2 000,00

 

Zakup sprzętu RTV na potrzeby swietlicy

 

1 060,00

 

Organizacja imprez kulturalnych

 

5 500,00

 

Pielęgnacja boiska sportowego

 

1 000,00

 

Budowa wiaty na boisku wiejskim

 

5 600,95

8.

Laskowo

54

6 858,80

 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej

 

6 000,00

 

Kultywowanie tradycji święcenia pól

 

858,80

9.

Nienawiszcz

88

7 776,91

 

Moja samotnia nad jeziorem Nienawiskim (Program Wielkoposka Odnowa Wsi)

 

3 000,00

 

Naprawa drogi gminnej

 

1 500,00

 

Zakup sprzętu dla Szkoły w Budziszewku

 

200,00

 

Powitanie lata

 

1 776,91

 

Zakup huśtawki

 

1 300,00

10.

Owczegłowy

449

17 525,06

 

Ruch to zdrowie - stworzenie mini boiska w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi

 

6 000,00

 

Nasza świetlica nośnikiem kultury

 

7 025,06

 

Festyn rodzinny - razem lepiej i weselej

 

4 500,00

11.

Owieczki

205

10 936,28

 

Utrzmanie i wyposażenie sali wiejskiej

 

3 000,00

 

Zakup tablic informacyjnych

 

300,00

 

Remont przystanku

 

3 500,00

 

Pielęgnacja poboczy drogi gminnej

 

2 000,00

 

Utrzymanie boiska i placu zabaw

 

2 136,28

12.

Parkowo

1183

27 003,17

 

Udział w projekcie "Odnowa Wsi" - Budowa wiaty przy stawie

 

8 000,00

 

Wykonanie projektu oświetlenia między posesjami  128-130 w Parkowie

 

2 000,00

 

Równanie dróg gruntowych

 

2 000,00

 

Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych

 

1 500,00

 

Prace w parku wiejskim i kwaterze dla zasłużonych

 

2 200,00

 

Wsparcie działalności szkoły

 

900,00

 

Wsparcie działań biblioteki publicznej

 

303,17

 

Organizacja imprez kulturalnych

 

4 100,00

 

Zakup materiałów do kuchni i materiałów dekoracyjnych

 

1 300,00

 

Utrzymanie boisk sportowych i zakup wyposażenia dla Towarzystwa Sportowego

 

4 700,00

13.

Pruśce

813

27 003,17

 

Centrum Integracyjno - sportowe w Pruścach (w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi)

 

6 500,00

 

Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych

 

5 503,17

 

Zakup wyposażenie dla OSP w Pruścach

 

1 500,00

 

Montaż skrzynki energetycznej na boisku wiejskim w Pruścach

 

1 000,00

 

Organizacja imprez kulturalno-sportowych

 

5 000,00

 

Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach

 

7 500,00

14.

Ruda

326

14 203,67

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

 

7 400,00

         

 

 

drukuj pobierz pdf