Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie przy ul. Rzeźnickiej 5 w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1003

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności zabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie przy ul. Rzeźnickiej 5(obręb geodezyjny ROGOŹNO)w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1003 o pow.315m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3.

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona do sprzedaży działka gruntu położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo – usługowej.  W kierunkach ochrony walorów kulturowych wyżej powołanego Studium działka 1003 znajduję się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej miasta.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu  i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą i nie maja wpływu na sprzedawaną działkę.

W sprawie zbycia przedmiotowej działki przeprowadzono ustne przetargi nieograniczone w dniach: 14 lipca 2015 r., 08 października 2015 r. i 22 lutego 2016 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi.   

Cena wywoławcza wynosi   30.000,00zł.

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest cenna brutto.

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działki gruntu.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 16maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 11:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczejtj. 3.000,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 12maja 2016 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) upłynął z dniem 21 maja 2015 r.

Opis terenu - działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej o pow. zabudowy 141m2  oraz dwoma budynkami gospodarczymi o pow. użytkowej 2,00m2 i 13,10m2. Budynki znajdują się w złym stanie technicznym, nadające się do rozbiórki. W sprawie oględzin przedmiotowej nieruchomości należy kontaktować się z Zarządem Administracji Mienia Komunalnego w Rogoźnia z siedzibą ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno, tel.: 67 2 617 093. Przez teren działki przebiegają podziemne przyłącza sieci kanalizacji deszczowej k 150 i wodociągowej w 32 oraz podziemna sieć kanalizacji sanitarnej ks 90.  

Przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży działki 1003, działka 1003 zostanie obciążona stosowną służebnością przesyłu w przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego, uwidocznionych na załączonej mapie, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do części ww. działki odpowiednich służb Aquabellis Sp. z o.o. w celu umożliwienia prowadzenia prac budowlano – montażowych, eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych w przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej ks 90 i przyłącza wodociągowego w 32 wraz z prawem wstępu na przedmiotową działkę objętą przedmiotową służebnością odpowiednich służb spółki Aquabellis na okoliczność wykonywania niezbędnych napraw i konserwacji. Służebność przesyłu ustanowiona będzie do części działki 1003 w pasie o szerokości 4 m mierzonych od osi sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego po 2 m z każdej  ze stron.

Sprzedaż działki 1003 następuje bez ujawnienia ww. budynków w księdze wieczystej, z uwagi na ich zły stan techniczny oraz z uwagi na brak założenia kartotek budynkowych.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: B – tereny mieszkaniowe.  

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone na poczet ceny na­bycia.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona  jako  nabywca nieruchomości nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

Załącznik:

 

Rogoźno, dnia 07 kwietnia 2016 r.

 

drukuj pobierz pdf