Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza I przetarg ograniczony ustny na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie przy posesji Wielka Poznańska 66 w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 2052/6

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

I przetarg ograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności działki gruntu, położonej w Rogoźnie przy posesji Wielka Poznańska 66 (obręb geodezyjny ROGOŹNO)w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 2052/6 o pow.610m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3.

 

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna uchwalony  Uchwałą Nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa działka gruntu położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo – usługowej.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawaną działkę.

Cena wywoławcza wynosi   20.000,00zł.

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną brutto. Ustalona cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki.

Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., poz.1054 z późn. zm.)

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.000,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 11 maja 2016 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny do dnia 11 maja 2016 r. do godziny 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy  ul. Nowej 2 w Rogoźnie – I piętro pokój nr 19b pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie najpóźniej do dnia 12 maja 2016 r.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.  Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) upłynął z dniem 29 marca 2016 r.

Opis terenu - działka dotychczas użytkowana pod ogrody warzywne, przez teren działki w jej zachodniej części przebiega napowietrzna linia energetyczna e A SN.    

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach:  RV – grunty orne. 

Uzasadnienie formy przetargu: w związku z tym, że działka 2052/6 nie posiada dostępu do drogi publicznej i stanowi przedłużenie podwórza posesji Wielka Poznańska 66, przetarg zostaje ograniczony do współwłaścicieli działki przyległej, tj. działki oznaczonej ewidencyjnie nr 2052/3, stanowiącej  ww. podwórze.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.  Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

Załącznik:

 

Rogoźno, dnia  07 kwietnia 2016 r.

 

drukuj pobierz pdf