Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.120.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 maja 2016 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwała Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku i Uchwałą nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 32.842,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę     32.842,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

DOCHODY

 1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 32.430,00 zł z tytułu różnicy zaplanowanej dotacji celowej na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 roku.
 2. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 412,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związanej za realizację zadań Karty Dużej Rodziny. Pismo wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, oraz przeniesieniami dochodów między rozdziałami i paragrafami zaplanowanych kwot dotacji na:
  • Świadczenia rodzinne zmniejsza się o kwotę (-) 28.890 zł (zadanie zlecone);
  • Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększa się o kwotę (+) 28.890 zł (zadanie zlecone);
  • Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 roku. Świadczenia wychowawcze +/- 4.909.796 zł (przeniesienie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – zadanie zlecone). Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 32.842,00 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 32.430,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z  wychowaniem przedszkolnym.
 2. W dziele 851 – Ochrona zdrowiadokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 800 zł w ramach rozdziału.
 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 412,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny oraz przeniesieniem wydatków między rozdziałami  i paragrafami zaplanowanych kwot na:
  • Świadczenia rodzinne zmniejsza się o kwotę (-) 28.890 zł;
  • Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększa się o kwotę (+) 28.890 zł;
  • Świadczenia wychowawcze  wraz z pokryciem kosztów związanych z jej wypłatą +/- 4.909.796 zł (przeniesienie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 32.842,00 zł

 

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” zwiększono o kwotę412 zł oraz dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 4.909.796 zł.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 32.430 zł

Nr 5 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok”  dokonano przeniesienia  wydatków między paragrafami na kwotę +/- 800 zł.


 

 
Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Zarządzenia Nr 120-2016.xlsx
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2016-07-08 15:45:31)
rozmiar pliku: 98.8Kb

drukuj pobierz pdf