Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXV/239/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej

UCHWAŁA NR XXV/239/2016

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej, zwaną dalej „zmianą planu”, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno- uchwała Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2008 r. ze zmianą  - uchwała Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 r.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1)      załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną zwaną „rysunkiem zmiany planu”, opracowany w skali 1:500;

2)      załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3)      załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu.

 

§2

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. budynku mieszkalno – usługowym – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny z dopuszczeniem usług na powierzchni nieprzekraczającej 70% powierzchni użytkowej budynku;
 2. budynku gospodarczo-garażowym  – należy przez to rozumieć budynek gospodarczy z przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych;
 3. dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º;
 4. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
 6. powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię działki budowlanej, za wyjątkiem powierzchni budynków oraz ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych takich jak schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;
 7. tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
 8. terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem;
 9. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku lub jego części służącą do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

 

§3

 

Ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem U/MW.

 

§4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 1. dopuszczenie robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania zabudowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale;
 2. lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku zmiany planu, z uwzględnieniem pkt 3, 4;
 3. dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszczenie przekroczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę przez takie elementy budynku jak okapy i gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy, schody zewnętrzne oraz pochylnie i spoczniki dla osób niepełnosprawnych jednak nie więcej niż o 1,5m;
 5. dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń od strony drogi wojewódzkiej, drogi gminnej przylegającej do terenu, znajdującej się poza granicami obszaru objętego zmianą planu wyłącznie ażurowych o wysokości nie większej niż 1,60 m, w których część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, z uwzględnieniem pkt 6;
 6. zakaz budowy ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń z gotowych prefabrykatów;
 7. zakaz lokalizacji reklam,
 8. dopuszczenie lokalizacji szyldów, tablic informacyjnych w następujący sposób:
  1. powierzchnia płaszczyzny pojedynczego szyldu, tablicy informacyjnej nie większa niż 0,5m2 o wysokości do górnej krawędzi nie większej niż 3,0m,
  2. górne krawędzie tablic informacyjnych umieszczane na ogrodzeniach nie mogą przewyższać tych ogrodzeń,
  3. zakaz umieszczania szyldów na ogrodzeniach,
  4. górne krawędzie szyldów, tablic informacyjnych umieszczane na ścianach budynków nie mogą sięgać powyżej linii wyznaczonej górną krawędzią okien drugiej kondygnacji budynku,
  5. dopuszczenie lokalizacji szyldów, tablic informacyjnych w miejscach i w sposób nie powodujący uciążliwości dla użytkowników dróg publicznych, przylegających do granicy zmiany planu, w tym takich jak utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie;
  6. lokalizacja szyldów, tablic informacyjnych wymaga zachowania warunków odległości od zewnętrznej krawędzi jedni dróg publicznych, przylegających do granicy zmiany planu, określonych w przepisach odrębnych.
 9. dopuszczenie niwelacji terenu bez naruszania istniejących stosunków wodnych i interesu osób trzecich.

 

§5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
 2. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
 3. zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;
 4. przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych nakaz stosowania systemów grzewczych nie powodujących przekroczenia dopuszczalnej wielkości emisji substancji do powietrza, zgodnie z przepisami odrębnymi, a także dopuszczenie stosowania odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania ciepła z sieci ciepłowniczej;
 5. nakaz zapewnienia właściwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objętymi ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi i z uwzględnieniem pkt 6;
 6. w zakresie ochrony przed hałasem teren oznaczony symbolem U/MW:
  1. zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych,
  2. w przypadku lokalizacji na terenie U/MW hoteli i pensjonatów teren zalicza się do terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego,
  3. w przypadku lokalizacji na terenie U/MW przedszkoli i placówek edukacyjnych teren zalicza się do terenów zabudowy związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
  4. w przypadku lokalizacji w granicach terenu U/MW szpitalu teren zalicza się do terenów szpitali w miastach,
  5. w przypadku lokalizacji w granicach terenu U/MW domu opieki społecznej teren zalicza się do terenów domów opieki społecznej;
 7. w zakresie gospodarki odpadami nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 8. zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej dla budynku wpisanego do rejestru zabytków, określonego na rysunku zmiany planu ustala się:

 1. nakaz zachowana historycznej formy architektonicznej i substancji budowlanej;
 2. opracowanie rozwiązań inwestycyjnych na podstawie zaleceń konserwatorskich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich i rewaloryzacyjnych przy pracach remontowych budynku;
 4. prowadzenie prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich jedynie w oparciu o wytyczne konserwatorskie, zgodnie z zatwierdzoną przez właściwą służbę ochrony zabytków dokumentacją, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. nakaz zapewnienia właściwej ekspozycji budynku z zakazem lokalizacji w granicach objętych niniejszą zmianą planu, obiektów wielkogabarytowych, stanowiących nieodpowiednią dominantę w otaczającym krajobrazie;
 6. nakaz uzyskania pozwolenia właściwej służby ochrony zabytków przy wszelkiej działalności inwestycyjnej dotyczącej budynku wpisanego do rejestru zabytków oraz przy scalaniach i podziałach nieruchomości na której znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§7

 

W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: nie podejmuje się ustaleń.

 

§8

 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie podejmuje się ustaleń.

 

§9

 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych: nie podejmuje się ustaleń.

 

§10

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się: uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z odległości technicznych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

 

§11

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1)nakaz zapewnienia miejsc do parkowania, w granicach działki budowlanej, na powierzchni działki lub w garażu, w liczbie:

a)dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niż 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny,

b)dla funkcji usługowej: nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 100,0m2 powierzchni usługowej budynku;

2)zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§12

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

 1. dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 2. nakaz zaopatrzenia budynków w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie z dopuszczeniem odprowadzania ich do sieci kanalizacji deszczowej;
 5. nakaz zaopatrzenia w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszczenie stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z uwzględnieniem §5 pkt 3;
 6. realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą techniczną, w tym sieciami energetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 7. w zakresie urządzeń melioracyjnych obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia zastosowanie rozwiązań zastępczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 8. uwzględnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.

 

§13

 

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania: nie podejmuje się ustaleń.

 

§14

 

Dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem U/MW ustala się:

 1. w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. budowę budynków usługowych, usługowo – mieszkalnych, mieszkalnych wielorodzinnych, budynków garażowych, z uwzględnieniem lit. b,
  2. dopuszczenie miejsc do parkowania wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  3. dopuszczenie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, budynków kotłowni,
  4. wskaźnik intensywności zabudowy od 0 do 0,50, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
  5. powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
  6. wysokość zabudowy z uwzględnieniem lit. g:
   • budynek wpisany do rejestru zabytków: nie wyżej niż 16,0 m,
   • pozostałe budynki: nie wyżej niż 9,0 m,
  7. dla istniejących budynków o wysokości wyższej niż ustalonej w lit. f dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, remontu, odbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku z zakazem nadbudowy, przekraczającej istniejącą maksymalną wysokość budynku;
  8. liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. i:
   • budynek wpisany do rejestru zabytków: do 4,
   • pozostałe budynki: do 2,
  9. dla istniejących budynków o liczbie kondygnacji większej niż ustalonej w lit. h dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, remontu, odbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku do liczby istniejących kondygnacji z zakazem nadbudowy o kolejną kondygnację;
  10. dopuszczenie lokalizacji jednej kondygnacji podziemnej, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,
  11. geometrię dachów z uwzględnieniem lit. l:
   • budynek wpisany do rejestru zabytków: dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe, dachy mansardowe,
   • pozostałe budynki: dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe o symetrycznym układzie połaci dachowych, dachy płaskie,
  12. dla istniejących budynków z dachami o innej geometrii niż ustalonej w lit. k dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, odbudowy, zmiany sposobu użytkowania z dopuszczeniem zachowania istniejącej geometrii dachów;
  13. nachylenie połaci dachowych z uwzględnieniem lit. n:
   • budynek wpisany do rejestru zabytków za wyjątkiem dachów mansardowych: 300-600,
   • pozostałe budynki: do 450,
  14. dla istniejących budynków o nachyleniu połaci dachowych innym niż ustalonym w lit. m, dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, odbudowy, zmiany sposobu użytkowania z dopuszczeniem zachowania istniejącego nachylenia połaci dachu;
  15. pokrycie dachów za wyjątkiem dachów płaskich: dachówka ceramiczna,
  16. kolor pokrycia dachów budynków za wyjątkiem dachów płaskich: w odcieniu czerwonym, brązowym lub grafitowym,
  17. nakaz stosowania rozwiązań architektonicznych o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych, w tym nakaz wykorzystywania materiałów tradycyjnych przy kształtowaniu nowej zabudowy takich jak: szkło, cegła, okładziny kamienne, blacha, dachówka, papa lub gont papowy,
  18. zakaz stosowania prefabrykatów, okładzin blaszanych i płyt warstwowych w trakcie realizacji nowej zabudowy w tym garaży;
 2. powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 1000,0m2 za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek, z uwzględnieniem pkt 3;
 3. ustalenia pkt 2 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;
 4. zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:
  1. ustala się dostęp przez istniejący zjazd z przylegającej do terenu drogi wojewódzkiej znajdującej się poza granicami obszaru objętego zmianą planu oraz z drogi gminnej o nr ewid. działki 1512/2 znajdującej się poza granicami obszaru objętego zmianą planu,
  2. ustala się lokalizację miejsc postojowych w obrębie działki, z uwzględnieniem §11 pkt 1, 2;
 5. stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 1 %.

 

§15

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


 

ZAŁĄCZNIK NR  2

DO UCHWAŁY NR  XXV/239/2016

Rady Miejskiej w ROGOŹNIe

z  dnia  27 kwietnia 2016 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie rozstrzyga co następuje:

1. Nie wniesiono uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu ww. zmiany planu jest bezprzedmiotowe.

 


 

ZAŁĄCZNIK NR  3

DO UCHWAŁY NR  XXV/239/2016

Rady Miejskiej w ROGOŹNIe

z  dnia  27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 

 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w zmianie miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie rozstrzyga co następuje:

 

§1

 

Sposób realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

 1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji  których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, gazociągowej, ciepłowniczej, zgodnie z ustaleniami zmiany planu miejscowego oraz na podstawie przepisów odrębnych.
 2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z ustaleniami zmiany planu miejscowego, a także zgodnie z regulaminem utrzymania czystości
  i porządku na terenie gminy oraz z przepisami odrębnymi.

 

§2

 

Budżet Gminy Rogoźno może zostać obciążony kosztami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w zmianie planu miejscowego.

 

 

drukuj pobierz pdf