Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Uchwała Nr XXV/241/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 792.769,38 zł i ustala się na kwotę 57.807.038,19 zł

 

2.Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 57.807.038,19 złz tego:

1)dochody bieżące w kwocie  56.679.538,19 zł

2)dochody majątkowe w kwocie  1.127.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę792.769,38 zł i ustala się na kwotę 59.967.102,20zł

 

4.Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 59.967.102,20zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości54.607.976,39 zł

2)wydatki majątkowe w wysokości  5.359.125,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

5.§ 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:     

„§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

6.§ 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:     

„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7.§ 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
7.949.127,82 zł z tego:

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.608.100,82 zł w tym na:

a)zadania bieżące – 4.068.525,01 zł

b)zadania majątkowe – 1.539.575,81 zł

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.341.027,00 zł w tym na:

a)zadania bieżące – 2.341.027,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

8.§ 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10   Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 

9.§ 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 312.124 złoraz na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.859 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 8do niniejszej uchwały a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

10.§ 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2.Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 262.875,83 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr9 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

DOCHODY

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 659.602,38 złz tytułu:

 •  otrzymania pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiegodo przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościejewo – umowa zawarta w dniu 30 marca 2016 roku Nr 95/2016 na kwotę dofinansowania 123.000 zł,
 •   dotacji ceowej na realizacje zadań zleconych z tytułu wypłaty i pokrycia kosztów związanych ze zwrotem producentom rolnym podatkuakcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 536.602,38 zł.

2.W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 złna podstawie otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu:

 •  wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał – 5.000 zł, Pismo Nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 07 kwietnia 2016r.
 •  spłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego za 2013 i 2014 rok – 2.400 zł Pisma Nr FB-I.3111.88.2016.4 z dnia 07.04.2016r. na kwotę 400 zł; FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 08 kwietnia 2016r.na kwotę  2.000 zł; FB.I-3111.101.2016.4 z dnia 20 kwietnia 2016r. na kwotę 2.600 zł.

3.W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 153.027,00 złz tytułu otrzymanego dofinansowania do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 roku – dotacja celowa na zadania własne.

4.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody o kwotę 29.860,00 złz tytułu  otrzymanej pomocy finansowej na zdania bieżące związanej z  opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rogoźno. Korekta związana jest z  wyłonieniem wykonawcy za mniejszą wartość niż planowano. Dofinansowanie wynosi 48,75% całkowitego kosztu.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 792.769,38 zł

 

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę541.652,38 zł
w związku z:

 •   przeniesieniem wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami związanymi z realizacja przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Gościejewopn. „Poprawa estetyki przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu” – 5.050 zł,
 •   pokryciem kosztów związanych z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone – 536.602,38 zł.

2. W dziele 600 – Transport i łączność dokonano zmiany źródeł finansowania zadania majątkowego  na kwotę +/- 123.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie” w związku z uzyskaniem dofinansowania (zmniejszono udział własny w realizowanym przedsięwzięciu) oraz dokonano przeniesienia między zadaniami kwoty +/- 500 zł.

3. W dziale 630 – Turystyka dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 1.000 złna zakup impregnatu do konserwacji urządzeń na placach zabaw dla dzieci.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 120 zł.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę10.000,00 zł

w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego oraz dokonano przeniesienia
wydatków między paragrafami na kwotę +/- 16.200 zł.

6. W dziale 750- Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków na zadaniu zleconym na kwotę +/- 1.293,87 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

7. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę3.000,00 zł
z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz celowy dla KPPSP w Obornikachna dofinansowanie publikacji okolicznościowej z okazji 40 –lecia Zawodowej Straży Pożarnej.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 83.140,00 zł

z przeznaczeniem na:

 •   dotację celową dla powiatu na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na podstawie porozumienia –  (+) 86.140 zł;
 •   zmniejszenie dotacji celowej udzielanej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego.Na ogłoszony konkurs pn.  „Wsparcie konkursów edukacyjnych, promocja uczniów wybitnie zdolnych” niewpłynęła żadna oferta – (-) 3.000 zł;
 •    oraz dokonano przeniesienia między rozdziałami  i paragrafami kwoty+/- 974.919 złzwiązanej z organizacją specjalnych metod nauki  w przedszkolach niepublicznych i niepublicznym Gimnazjum.

9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.955 zł.

10. W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 złz przeznaczeniem na:

 •  wypłatę i pokrycie kosztów wypłaty dodatków energetycznych – (+) 5.000 zł ( zadanie zlecone);
 •  wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych za lata 2013 i 2014 – (+) 5.000 zł (zadanie zlecone);
 •  realizację projektu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – (+) 4.000 zł.

11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę  153.027,00 złz przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę10.000,00 zł

z przeznaczeniem na oczyszczania miasta oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 76.500 złw tym na:

 •   wykonanie oświetlenia pod wiatami na targowisku 1.500 zł;
 •    oczyszczanie miasta 30.000 zł;
 •    przedsięwzięcia z ochrony środowiska 45.000 zł.

13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza sięwydatki o kwotę5.050,00 zł
w związku ze zmiana wartości przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Gościejewo polegającą na  przeniesieniu wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami.

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę3.000,00 zł
w związku z dokonanym przeniesieniem wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami oraz zadaniami.

Zrezygnowano z ponownego ogłaszania konkursu na realizacje zadania przez organizacje pożytku publicznego, na które nie wpłynęły żadne oferty tj.

 •  „Organizacja zajęć i propagowanie sportu jeździeckiego wśród dzieci i młodzieży”– (-) 1.500 zł;
 •  „Organizację zajęć sportowych w zakresie wioślarstwa” – (-) 2.500 zł.

Zmniejszono zaplanowane wydatki w paragrafach rzeczowych o kwotę (-) 12.000 zł z przeznaczeniem na planowany konkurs organizacji  II Półmaratonu Przemysłaprzez organizacje pożytku publicznego  (+) 19.000 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty +/- 5.000 zł między zadaniami tj. z „Marszu po zdrowie” na „Pozostałe zadania ze sportu”.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  792.769,38 zł

 

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3    „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na 2016 rok” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę+/- 123.500 zł

Nr 4    „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” zwiększono o kwotę546.602,38 zł.

Nr 5    „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok „ dokonano zwiększenia o kwotę 153.027,00 zł.

Nr 6    „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę 98.140 zł.

Nr 7    „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 45.000 zł.

Nr 8    „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok” dokonano przeniesienia  między paragrafami na kwotę +/- 3.955 zł.

Nr 9    „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” dokonano przeniesienia między działami i paragrafami kwoty +/- 8.577,77 zł w przedsięwzięciach funduszu wsi Gościejewo.


 

Załącznik do Uchwała nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok.xls

 

drukuj pobierz pdf