Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie

Zarządzenie Nr OR.0050.1.151.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 czerwca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 – 4 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm. ) oraz § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm. ) zarządzam co następuje :

 

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:

1) na stronach internetowych Gminy Rogoźno,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Pełnomocnikowi do spraw oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie nr OR.0050.1.123.2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie.

 


Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.1.151.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 czerwca 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

 

Na podstawie art. art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2156 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)

Burmistrz Rogoźna ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie

(ul. Kościuszki 28, 64-610 Rogoźno)

 1. 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w § 3 lub w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) lub osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia.
 2. 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, o której wyżej mowa,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzenia oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.168 ),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.1388 z późn. zm. ) – w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego ( nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ),
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. 572, z późn. zm.) – w przypadku odpowiednio: nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 oraz 7 – 10 i 13 – 15, niniejszego ogłoszenia, winny być sporządzone przez kandydata w sposób umożliwiający stwierdzenie, że odpowiednio: zostały wytworzone przez tego kandydata lub jego dotyczą oraz opatrzone winny być jego podpisem.
 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 11, 12 winno być sporządzone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że czynności tej dokonał kandydat.
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie” w terminie do dnia 28 czerwca 2016 r. do godz. 1400 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64 - 610 Rogoźno
 6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Rogoźna, który wyznaczy również jej przewodniczącego.
 7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego przewodniczący komisji konkursowej powiadomi każdego kandydata na piśmie skierowanym pod adres wskazany na kopercie, o której mowa w ust. 5 niniejszego ogłoszenia.

 

drukuj pobierz pdf