Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA Nr XXVII/259/2016

RADY Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Rogoźno mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek znajduje się na obszarze Gminy Rogoźno, na zadania określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 2. Dotację na sfinansowanie prac lub robót, o których mowa w § 1 udziela się wnioskodawcy, który zamierza wykonać je w roku następnym od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

§ 3. Dotację z budżetu Gminy Rogoźnona sfinansowanie prac lub robót, o których mowa w § 1 udziela się wnioskodawcy w wysokościach określonych w art. 78 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 4.

 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku;
  2. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  3. harmonogram finansowo – rzeczowy prac lub robót;
  4. fotograficzną dokumentację zabytku.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji należy go uzupełnić odecyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.

§ 5. 1. Wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza Rogoźnado dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

2. Wnioski o udzielenie dotacji po sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym Burmistrz przekazuje do zaopiniowania Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu.

§ 6. Dotację przyznaje Rada Miejska w Rogoźnie odrębną uchwałą określającą:

 1. nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
 2. prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
 3. kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

§ 7. Traci moc uchwala Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf