Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVII/261/2016

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 22 czerwca 2016 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnymn (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwała Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku i Uchwała Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 306.372,96 zł i ustala się na kwotę 58.211.422,15 zł
 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 58.211.422,15 zł z tego:
  1. dochody bieżące w kwocie 56.946.358,50 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 1.265.063,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 306.372,96 zł i ustala się na kwotę 60.371.486,16zł
 4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 60.371.486,16zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 55.288.396,70 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości 5.083.089,46zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, azałącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.546.943,82 zł z tego:
  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.132.100,82 zł w tym na:
   1. zadania bieżące – 4.068.525,01 zł
   2. zadania majątkowe – 1.063.575,81 zł
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.414.843,00 zł w tym na:
   1. zadania bieżące – 2.374.843,00 zł
   2. zadania majątkowe – 40.000,00 zł”  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
 7. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 262.875,83 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

 

DOCHODY

 1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 98.809,31 zł z tytułu wpłaty z zysku spółki gminnej MEGAWAT za 2015 rok.
 2. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 137.563,65 zł z tytułu zwrotu środków do budżetu wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego w zakresie ”Budowy zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego”. Zadanie z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będzie wykonane w wyznaczonym przez Radę terminie tj. 30.06.2016r.
 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 33.816,00 zł z tytułu:
  • zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Skoki z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego przy SP w Budziszewku –(+) 8.816 zł (na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty),
  • zwiększenia zaplanowanej dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy (+) 25.000 zł.
 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży – podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
 5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 16.184,00 zł z tytułu pozyskanych środków na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 306.372,96 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziały na kwotę +/- 23.400 zł w tym:
  • w przedsięwzięciach funduszu soleckiego Studzieniec +/- 7.000 zł;
  • na zdaniach realizowanych w ramach Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” +/- 16.400 zł (przeniesienie wydatków bieżących do majątkowych).
 2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia kwoty +/- 1.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
 3. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 5.996,00 zł na zadaniu „Przebudowa  ulicy Fabrycznej” w zakresie przebudowy oświetlenia oraz dokonano przeniesienia środków w związku ze zmianą nazwy zadania realizowanego przez powiat , któremu gmina udzieliła pomocy finansowej na kwotę +/- 40.160 zł (zmiana uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku).
 4. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 8.809,31 zł z przeznaczeniem na zakup systemu operacyjnego oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
 5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego z napędem szosowym (4x2) typu kontener dla OSP Gościejewo.
 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 81.816,00 zł z przeznaczeniem na:
  • zwiększenie dotacji podmiotową dla niepublicznego przedszkola w związku z przyjęciem dziecka z orzeczeniem stosowania specjalnej nauki i metod pracy (+) 33.816 zł;
  • remont dwóch toalet w Szkole Podstawowej w Budziszewku (zalecenie SANEPID-u) – (+) 48.000 zł,
  • przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w planie finansowym Gimnazjum nr 1 +/ 7.000 zł i ZEAPO na kwotę +/-20.000 zł
 7. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych podopiecznym ośrodka pomocy społecznej oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 61.000 zł.
 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 5.996,00 zł na zadaniu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Długiej – Seminarialnej w Rogoźnie” (rezerwa na zakończonym zadaniu – przeniesiona między działami).
 9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 153.747,65 zł z przeznaczeniem na:
  • organizację wymiany młodzieży polsko – niemieckiej (+) 16.184 zł,
  • budowę zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego (+) 137.563,65 zł.
  • W związku z niewykonaniem zadania w terminie określonym w wykazie wydatków, które nie wygasały z upływem 2015 roku zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku.
 10. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy „Noc na Orliku" oraz dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków między paragrafami na kwotę +/- 4.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 306.372,96 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 • Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zwiększono o kwotę 193.963,65 zł.
 • Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku” zwiększono o kwotę 25.000 zł.
 • Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zwiększono o kwotę 73.816 zł w tym: na zadaniach bieżących o kwotę 33.816 zł i majątkowych o kwotę 40.000 zł.
 • Nr 6„Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 7.000 zł w zakresie realizacji przedsięwzięcia przez sołectwo Studzieniec.

 


 

 
Dokumenty do pobrania:
Załączniki do Uchwały Nr 261-2016.xlsx
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2016-06-28 17:24:12)
rozmiar pliku: 245.1Kb

drukuj pobierz pdf