Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXVII/263/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018

Uchwała Nr XXVII/263/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 22 czerwca 2016r.

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zmianami), oraz art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r.  poz. 139, z późn. zmianami) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 przedsiębiorstwa Aquabellis Sp z o.o. ul. Lipowa 55 64-610 Rogoźno stanowiących załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII /116/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2013 – 2016.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/263/216 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  22 czerwca 2016 r.

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018

przedsiębiorstwa

Aquabellis Sp z o.o.

ul. Lipowa 55

64-610 Rogoźno

 

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

W latach objętych niniejszym planem przedsiębiorstwo AQUABELLIS Sp. z o.o. będzie prowadziło na terenie miasta i gminy Rogoźno ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, a także przyjmowanie ścieków dowożonych do punktów zlewnych posiadanych oczysczalni ścieków.

 

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Planowany harmonogram

Lp.

Nazwa zadania

2016

2017

2018

1

Modernizacja SUW Rogoźno- projekt+ralizacja

X

X

X

2

Sieć wodociągowa SUW Rogoźno – Cieśle

X

   

3

Odpłatne przejęcie sieci wod-kan w Jaraczu "Dolina Wełny"

X

   

4

Odpłatne przejęcie sieci wod-kan. Rogoźno-Cieśle

X

   

5

Sieć wodociągowa Międzylesie od działki nr 180 w kierunku ul. Międzyleskiej

X

   

6

Rozbudowa sieci wodociągowej R-no, ul. Łąkowa

X

   

7

Rozbudowa sieci wodociągowej R-no, ul. Południowa

X

   

8

Rozbudowa sieci wodociągowej R-no, ul. Kwarcowa

X

   

9

Rozbudowa sieci wodociągowej R-no, ul. Diamentowa

X

   

10

Budowa sieci wodociągowej R-no, ul. Skrajna

 

X

X

11

Budowa sieci wodociągowej Tarnowo 20

X

X

 

12

Rozbudowa sieci wodociągowej Jaracz dz nr 290/15

   

X

13

Rozbudowa sieci wodociągowej Międzylesie – Rogoźno

X

X

 

14

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej Budziszewko

X

   

15

Budowa sieci wodocią. R-no, ul. Orzeszkowej dz nr 2385/2

X

X

 

16

Rozbudowa sieci wodociągowej Kaziopole 7 dz nr 67/10

X

   

17

Rozbudowa sieci wodociągowej Garbatka w kier. ul. Połudn.

   

X

18

Rozbudowa sieci wodociągowej Rogoźno w ker. ul. Towarowej

   

X

19

Sieć wodociągowa od SUW Rogoźno do miasta (drugie zasilanie) – projekt

X

   

20

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Rogoźnie, ul. Kościuszki, Paderewskiego, oraz Cieśle

X

   

21

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie, ul. Olchowa(od Leśnej) projekt + wykonanie

X

   

22

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Południowej,Zachodniej i Wschodniej

X

X

X

23

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie ul. Leśna (projekt + wykonanie)

X

   

24

Zakup nieruchomości na terenie O.Ś. Rogoźno

X

X

 

25

- Wykonanie w roku 2016 projektu - dokumentacji na budowę kanalizacji Parkowo-Józefinowo, - W latach 2017 – 2018 wykonanie inwestycji,

X

X

X

26

Sieć kanalizacji sanitarnej w Parkowie 108, 108a, 108b

X

   

27

Sieć kanalizacji sanitarnej w Parkowie 17, 18, 19

X

   

28

Sieć kanalizacji sanitarnej w Parkowie 2

X

   

29

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Paderewskiego

X

   

30

Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej Parkowo dz nr 107

X

   

31

Odpłatne przejęcie wodociągu R-no, dz nr 2070 od ul. Długiej – Południowej

X

   

32

Odpłatne przejęcie wodociągu R-no, dz nr 196/3 i 196/4 od ul. Wielka Poznanska

X

   

33

Budowa sieci wodociągowej Rogoźno, ul Spokojna

X

X

 

34

Budowa sieci wodociągowej Rogoźno, ul. Szarych Szeregów dz nr 1974/13

 

X

 

 

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

W celu racjonalizacji zużycia wody oraz wprowadzania ścieków planowana jest stopniowa wymiana wodomierzy dotychczas stosowanych na wodomierze o większej dokładności pomiarowej i możliwości zdalnego odczytu.

 

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Planowane nakłady z zł

Lp.

Nazwa zadania

2016

2017

2018

1

Modernizacja SUW Rogoźno- projekt+ralizacja

170 000,00

300 000,00

3 000 000,00

2

Sieć wodociągowa SUW Rogoźno – Cieśle

150 000,00

   

3

Odpłatne przejęcie sieci wod-kan w Jaraczu "Dolina Wełny"

106 646,00

   

4

Odpłatne przejęcie sieci wod-kan. Rogoźno-Cieśle

156 910,00

   

5

Sieć wodociągowa Międzylesie od działki nr 180 w kierunku ul. Międzyleskiej

59 277,00

   

6

Rozbudowa sieci wodociągowej R-no, ul. Łąkowa

12 000,00

   

7

Rozbudowa sieci wodociągowej R-no, ul. Południowa

20 000,00

   

8

Rozbudowa sieci wodociągowej R-no, ul. Kwarcowa

20 000,00

   

9

Rozbudowa sieci wodociągowej R-no, ul. Diamentowa

50 000,00

   

10

Budowa sieci wodociągowej R-no, ul. Skrajna

 

5 000,00

75 000,00

11

Budowa sieci wodociągowej Tarnowo 20

5 000,00

45 000,00

 

12

Rozbudowa sieci wodociągowej Jaracz dz nr 290/15

   

25 000,00

13

Rozbudowa sieci wodociągowej Międzylesie – Rogoźno

10 000,00

90 000,00

 

14

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej Budziszewko

30 000,00

   

15

Budowa sieci wodocią. R-no, ul. Orzeszkowej dz nr 2385/2

10 000,00

15 000,00

 

16

Rozbudowa sieci wodociągowej Kaziopole 7 dz nr 67/10

21 000,00

   

17

Rozbudowa sieci wodociągowej Garbatka w kier. ul. Połudn.

   

33 500,00

18

Rozbudowa sieci wodociągowej Rogoźno w ker. ul. Towarowej

   

30 000,00

19

Sieć wodociągowa od SUW Rogoźno do miasta (drugie zasilanie) – projekt

20 000,00

   

20

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Rogoźnie, ul. Kościuszki, Paderewskiego, oraz Cieśle

114 000,00

   

21

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie, ul. Olchowa(od Leśnej) projekt + wykonanie

32 000,00

   

22

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Południowej,Zachodniej i Wschodniej

15 000,00

221 350,00

221 350,00

23

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie ul. Leśna (projekt + wykonanie)

41 000,00

   

24

Zakup nieruchomości na terenie O.Ś. Rogoźno

40 000,00

30 000,00

 

25

- Wykonanie w roku 2016 projektu - dokumentacji na budowę kanalizacji Parkowo-Józefinowo, - W latach 2017 – 2018 wykonanie inwestycji,

14 760,00

200 000,00

200 000,00

26

Sieć kanalizacji sanitarnej w Parkowie 108, 108a, 108b

40 000,00

   

27

Sieć kanalizacji sanitarnej w Parkowie 17, 18, 19

10 000,00

   

28

Sieć kanalizacji sanitarnej w Parkowie 2

15 000,00

   

29

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Paderewskiego

10 000,00

   

30

Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej Parkowo dz nr 107

3 700,00

   

31

Odpłatne przejęcie wodociągu R-no, dz nr 2070 od ul. Długiej – Południowej

62 000,00

   

32

Odpłatne przejęcie wodociągu R-no, dz nr 196-3 i 4 od ul. Wielka Poznańska

11 000,00

   

33

Budowa sieci wodociągowej Rogoźno, ul Spokojna

5 000,00

15 000,00

 

34

Budowa sieci wodociągowej Rogoźno, ul. Szarych Szeregów dz nr 1974/13

 

20 000,00

 
         
 

RAZEM

1 254 293,00

941 350,00

3 584 850,00

 

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków własnych Spółki AQUABELLIS oraz ze środków zewnętrznych.

 

drukuj pobierz pdf