Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 147/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 147/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 31 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz ustalenia zakresu czynności poszczególnych członków Komisji.

 

                Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 ze zm.).

 

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.         Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

                Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku  w składzie:

               

                                                               Przewodniczący  - Sylwia Biała

                                                               Sekretarz              - Tadeusz Zygmunt

                                                               Członek                - Maria Domagalska

                                                               Członek                - Maria Kachlicka

                                                               Członek                - Izabela Kaniewska

 

§ 2.         Zakres czynności powierzonych Komisji przetargowej.

               

                1. Komisja wykonuje czynności określone w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy.

                2. Ponadto w zakresie czynności powierzonych komisji znajdują się:

1) przygotowanie postępowania,

2) obliczenie wartości zamówienia,

3) przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4) wykonanie czynności związanych z otwarciem ofert,

5) przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem pism obejmujących rozstrzygnięcie protestu,

6) przygotowanie projektów wystąpień do Prezesa UZP o wydanie decyzji administracyjnych wymaganych ustawą,

7) opracowanie projektów dokumentów z zakresu prowadzonego postępowania w tym protokołu postępowania,

8) opracowanie projektów ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

9) udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym wykonawcom,

                              

 

§ 3.         Do zadań wspólnych Przewodniczącego komisji, Sekretarza i Członków komisji należą:

 

               1. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez zamawiającego warunków,

               2. Zbadanie i ocena złożonych ofert,

               3. Przedstawienie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia wykonawcy,

            4. Przedstawienie Kierownikowi zamawiającego propozycji odrzucenia oferty,

            5. Przedstawienie Kierownikowi zamawiającego propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania,

            6. W przypadku stwierdzenia, iż wykonawca, którego oferta została wybrana,

                            1) przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane,

                            2) uchyla się od podpisania umowy,

                przedstawienie Kierownikowi zamawiającego propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ważnych ofert.

 

§ 4.         Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Sylwii Białej.

 

§ 5.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf